Cysylltu â ni

Uzbekistan

Mae ieuenctid yn adnodd strategol o gymdeithas Wsbeceg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ieuenctid yn adnodd o batrymau newid cymdeithasol a diwylliannol allweddol mewn gwareiddiad a diwylliant cyfoes. Yn ôl arbenigwyr, nid yw polisi ieuenctid yn gymaint o genre normadol o weithgaredd rheoli ag agwedd wybyddol a hanfodol. Mae wedi'i anelu at gymhwyso popeth datblygedig a hyfyw mewn gwareiddiad dynol go iawn - i weithio gydag ieuenctid, [1] yn ysgrifennu Abror Yusupov, pennaeth adran y Sefydliad Astudiaethau Strategol a Rhanbarthol o dan Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan.

Mae ieuenctid bob amser wedi bod yn ffenomen gymhleth, amlddimensiwn ac ar yr un pryd yn ffenomen gymdeithasol amlochrog unedig. Yn unol â hynny, mae polisi ieuenctid mewn gwladwriaethau modern hefyd yn ffenomen amlddimensiwn ac amlochrog. Mae nifer yr ymagweddau ato yn tanlinellu ei gymhlethdod ymhellach. Ar yr un pryd, mae ieuenctid fel gwrthrych polisi ieuenctid heddiw yn newid ei statws, gan drawsnewid yn bwnc.

Yn ôl rhai arbenigwyr, mae ieuenctid wedi cael ei roi ar flaen y gad o ran newid cymdeithasol ac economaidd oherwydd globaleiddio[2]. Yn yr amodau hyn, mae polisi ieuenctid yn dod yn rhan annatod a chyfeiriad pwysig polisi'r wladwriaeth ym mron pob gwlad yn y byd.

hysbyseb

Ar yr un pryd, mae polisi ieuenctid wedi cymryd lle cadarn yn theori ac ymarfer cysylltiadau rhyngwladol. Mae wedi dod yn elfen annatod o gydweithrediad rhyng-ddatganol. Heddiw mae dros 1,8 biliwn o bobl ifanc yn y byd.

1 biliwn 800 miliwn o bobl ifanc o dan 25 oed, sy'n tanlinellu pwysigrwydd polisi ieuenctid effeithiol i aelodau'r gymuned fyd-eang.

Mae Gwladwriaethau Modern yn ystyried ystod o offerynnau rhyngwladol sylfaenol wrth lunio eu polisïau ieuenctid ar y lefel genedlaethol.

hysbyseb

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae mwy na 10 offeryn rhyngwladol wedi'u mabwysiadu o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig yn unig. Gosodwyd y sylfaen wleidyddol a'r argymhellion ymarferol ar gyfer gweithredu cenedlaethol a chefnogaeth ryngwladol i wella sefyllfa pobl ifanc ledled y byd gan Raglen Weithredu Ieuenctid y Byd, a fabwysiadwyd gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ym 1995. Mae'r Rhaglen Weithredu yn cynnwys pymtheg maes â blaenoriaeth. gweithgaredd sy'n gysylltiedig ag ieuenctid ac mae'n cynnwys cynigion ar gyfer gweithredu ym mhob un o'r meysydd hyn.

Cyhoeddodd Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy fod lles, cyfranogiad a grymuso ieuenctid yn ffactorau allweddol ar gyfer datblygu cynaliadwy a heddwch ledled y byd. Felly mae pobl ifanc yn cael eu hystyried ym mhob un o 17 Nod Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a 169 o dargedau i'w cyflawni.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Guterres, "Heddwch, twf economaidd cryf, cyfiawnder cymdeithasol, goddefgarwch - mae'r rhain i gyd a mwy yn dibynnu ar harneisio pŵer ieuenctid.[3]

Yn ôl Guterres, "merched a bechgyn ifanc sy'n wynebu'r heriau mawr o dyfu i fyny, hunan-adnabod ac ennill annibyniaeth. Oherwydd y pandemig, ni aeth pethau'r ffordd yr oeddent wedi breuddwydio a chynllunio. Mae llawer eisoes wedi trosleisio'r 'cenhedlaeth cwarantîn'.

Yr ieuenctid modern neu'r genhedlaeth goll?

Ieuenctid cyfoes yw'r grŵp cymdeithasol mwyaf gweithgar a symudol, sydd angen sylw arbennig gan sefydliadau'r wladwriaeth a'r angen am gymdeithasoli ac addasu. Ar yr un pryd, fe'u gwelir yn gynyddol fel rhan bwysicaf ac addawol cymdeithas.

Er gwaethaf dyfalbarhad yr hyn a elwir yn "wrthdaro tadau a phlant" (ffenomen gymdeithasegol lle mae gwerthoedd diwylliannol y genhedlaeth iau yn wahanol iawn i werthoedd diwylliannol a gwerthoedd eraill y genhedlaeth hŷn), bu newidiadau cadarnhaol yn y broses. arsylwyd.

Mae arsylwadau'n dangos bod gan bob cenhedlaeth ei digwyddiad canolog ei hun y mae'n cael ei labelu gan y rhai o'i chwmpas, ee cenhedlaeth o'r chwedegau, saithdegau ("ystod oedran")[4]Serch hynny, mae dadl gyhoeddus barhaus am ieuenctid heddiw yng nghyd-destun eu cymharu â'r genhedlaeth hŷn. Nodir yn aml fod ieuenctid heddiw yn ddiog.

Fodd bynnag, nid yw llawer o arbenigwyr yn cytuno â hyn. I'r gwrthwyneb, maent yn gweithio mor galed â chenedlaethau blaenorol; y broblem yw bod y gofynion ar eu sgiliau a'r angen i addasu'n gyson i rywbeth newydd yn ddigyffelyb yn hanes dyn.

Ar yr un pryd, mae'n werth nodi mai'r dangosydd pwysicaf o les cymdeithasol pobl ifanc yw cyfeiriadedd llwyddiant (strategaeth "cyflawniad"). Mae ymchwil yn dangos bod y strategaeth benodol hon yn dod yn un ddiffiniol ar gyfer ieuenctid modern heddiw.

Mae gwyddoniaeth fodern yn darparu diffiniadau gwahanol o ieuenctid heddiw. Yn benodol, cenhedlaeth Z (y mae technoleg ddigidol wedi bod yn hollol gyfarwydd â hi ers eu genedigaeth). Mae seicolegydd Americanaidd ym Mhrifysgol San Diego J.Twenge yn awgrymu ei alw'n genhedlaeth Rhyngrwyd, neu iGen. O'u blaen roedd millennials - y rhai a ddaeth i oed ar droad yr ugeinfed a'r unfed ganrif ar hugain.

Ar yr un pryd, ni ellir anwybyddu'r ffaith bod ieuenctid heddiw yn cael eu rhuthro'n ddiangen. Yn aml, ffrâm seicolegol ieuenctid cyfoes sy'n cael ei ddominyddu gan yr egwyddor "popeth, nawr ac ar unwaith". Ar yr un pryd, mae'n rhaid i ni gyfaddef bod pob cenhedlaeth yn gynnyrch yr un flaenorol, ac ni allwn feio pobl ifanc am hynny. Wrth gwrs, nid yw pobl ifanc heddiw yr hyn yr oeddent yn arfer bod. Mae pob cenhedlaeth newydd yn unigryw yn ei ffordd ei hun.

Cyfnodau o amser pan fydd y genhedlaeth yn drech ymhlith myfyrwyr ysgol uwchradd a myfyrwyr. Ffynhonnell:https://ria.ru/20190126/1549897539.html

Diwygiadau a blaenoriaethau allweddol polisi'r Wladwriaeth yn Uzbekistan

Mae Uzbekistan yn wlad sydd â chymdeithas ifanc sy'n datblygu'n ddeinamig. Fel y dywed arbenigwyr, dros y ddau ddegawd nesaf bydd plant a phobl ifanc heddiw yn dod yn adnodd mwyaf yn hanes Uzbekistan. Mae hwn yn "ddifidend demograffig" gwerthfawr i'r wlad. Os gwneir y buddsoddiadau cywir yn natblygiad pobl ifanc heddiw, gallant ddod yn genhedlaeth a fydd yn dod ag Uzbekistan i lefel newydd o ddatblygiad economaidd-gymdeithasol.

Yng Ngweriniaeth Uzbekistan, diffinnir polisi ieuenctid y Wladwriaeth fel maes blaenoriaeth o weithgaredd y Wladwriaeth er mwyn creu amodau a gwarantau economaidd-gymdeithasol, cyfreithiol a sefydliadol ar gyfer ffurfio a datblygu cymdeithasol pobl ifanc a datgelu eu potensial creadigol yn y buddiannau cymdeithas.

Yn y cyd-destun hwn, mae diogelu hawliau a buddiannau cyfreithiol pobl ifanc bob amser wedi bod yn ganolbwynt sylw yn y wlad.

Mae gan y Strategaeth ar gyfer Gweithredu ar Bum Maes Datblygu Blaenoriaeth Gweriniaeth Uzbekistan ar gyfer 2017-2021 adran ar wahân ar wella polisi ieuenctid y wladwriaeth.

Mae'n cynnwys set o flaenoriaethau sydd wedi'u cynllunio i gynyddu effeithiolrwydd polisi'r wladwriaeth o ran ieuenctid y wlad.

Mae dadansoddiad o ddiwygiadau polisi ieuenctid Uzbekistan yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn datgelu nifer o hynodion.

Cyntaf, gwella'r fframwaith cyfreithiol a rheoliadol a mabwysiadu deddfwriaeth newydd yn unol â gofynion modern.

Dros y pum mlynedd diwethaf, bu cynnydd sylweddol o ddiwygiadau cadarnhaol yn y wlad gyda'r nod o wella polisi'r wladwriaeth mewn perthynas ag ieuenctid. Yn benodol, mae Cyfraith Gweriniaeth Uzbekistan "Ar Bolisi Ieuenctid y Wladwriaeth" wedi'i mabwysiadu[5]. Dyma'r ddogfen gyntaf i'r Arlywydd Mirziyoyev ei llofnodi ar ôl ei ethol i'r swydd hon.

Mae'r gyfraith yn diffinio polisi ieuenctid y wladwriaeth fel system o fesurau cymdeithasol-economaidd, sefydliadol a chyfreithiol a weithredir gan y wladwriaeth ac sy'n rhagweld creu amodau ar gyfer ffurfio cymdeithasol a datblygu potensial deallusol a chreadigol ieuenctid.

Mae dadansoddiad cymharol yn dangos, yn wahanol i'r Ddeddf flaenorol “Ar sail polisi ieuenctid y Wladwriaeth” ar 20 Tachwedd 1991, mae'r Ddeddf newydd yn cynnwys nifer o ddarpariaethau newydd.

Yn benodol, mae wedi nodi meysydd blaenoriaeth polisi'r Wladwriaeth yng ngoleuni gofynion cyfoes. Mae hyn yn cynnwys sicrhau hawliau a diddordebau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol ac eraill pobl ifanc, darparu addysg hygyrch o ansawdd uchel iddynt, hyrwyddo eu datblygiad corfforol, deallusol a moesol, creu amodau ar gyfer cyflogaeth a gwaith, sicrhau parch at y gyfraith a am werthoedd cenedlaethol a chyffredinol, gan eu hamddiffyn rhag gweithredoedd sy'n tanseilio eu hegwyddorion moesol ac sy'n arwain at radicaliaeth, trais a chreulondeb, cefnogi plant a theuluoedd ifanc talentog, hyrwyddo ffordd iach o fyw, datblygu chwaraeon ieuenctid, ac ati.

Mae'r Ddeddf hefyd yn darparu y gellir mabwysiadu rhaglenni Gwladol, rhanbarthol a rhaglenni eraill i gefnogi pobl ifanc er mwyn gweithredu ei ddarpariaethau.

Mae'r Ddeddf hefyd yn ceisio cryfhau rôl a lle sefydliadau cymdeithas sifil, yn enwedig sefydliadau ieuenctid, cyrff hunan-lywodraethu dinasyddion a'r cyfryngau wrth weithredu polisi ieuenctid y Wladwriaeth. Diffinnir mecanweithiau cyfreithiol ar gyfer cyfranogiad gorfodol sefydliadau cymdeithas sifil wrth ddatblygu a gweithredu rhaglenni'r Wladwriaeth a rhaglenni eraill, trefnu a gweithredu mesurau i feithrin cenhedlaeth iau iach sydd wedi'i datblygu'n gytûn, gan wella rôl a gweithgaredd pobl ifanc yn bywyd cyhoeddus a rheolaeth gyhoeddus dros weithredu deddfwriaeth a rhaglenni'r Wladwriaeth yn y maes hwn.

Yn bwysicaf oll, mae mesurau effeithiol ar gyfer amddiffyn a chefnogi pobl ifanc wedi'u hymgorffori mewn deddfwriaeth. Er enghraifft:

- gwarantau cyfreithiol a chymdeithasol - sicrhau hawliau a rhyddid, gofal meddygol am ddim ac addysg gyffredinol, amodau a gwarantau addysg uwch o fewn terfynau grantiau'r wladwriaeth, cyflogaeth, darparu breintiau ym maes llafur, dyrannu benthyciadau ffafriol ar gyfer adeiladu a phrynu tai, cymorth materol. ar gyfer teuluoedd ifanc incwm isel, datblygu system hamdden a hamdden

- cefnogaeth y wladwriaeth i bobl ifanc dalentog: dyfarnu gwobrau, ysgoloriaethau a grantiau addysgol; trefnu ysgolion chwaraeon, cystadlaethau, cystadlaethau, arddangosfeydd, cynadleddau a seminarau; mynediad at raglenni hyfforddi ar gyfer pobl ifanc dawnus; a chreu amodau ar gyfer gwyddonwyr ac arbenigwyr ifanc.

At ei gilydd, nod y Ddeddf newydd ar bolisi ieuenctid y Wladwriaeth yw gwella llywodraethiant y Wladwriaeth ym maes polisi ieuenctid trwy gryfhau pwerau pob un o'r endidau sy'n rhan o'r broses honno. Ar yr un pryd, mae'r ddogfen a fabwysiadwyd wedi ehangu a sefydlu gwarantau Gwladwriaethol ychwanegol a fydd yn ysgogi datblygiad cyffredinol pobl ifanc yn Uzbekistan a'u rhan mewn mentrau preifat, sydd wedi dod yn locomotif twf economaidd y wlad.

Er mwyn creu safonau newydd a rhyngwladol ar gyfer gweithredu polisi'r Wladwriaeth ar ieuenctid yn y wlad, mae'r Cysyniad Datblygu Polisi Ieuenctid y Wladwriaeth yn Uzbekistan tan 2025 hefyd wedi'i gymeradwyo ac yn cael ei weithredu[6].

Mae'r Asiantaeth Materion Ieuenctid a chynghorau rhyngadrannol ar faterion ieuenctid, dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog, wedi dechrau gweithredu o fewn fframwaith y cysyniad. Mae Comisiwn Ieuenctid wedi'i sefydlu yn Siambr Ddeddfwriaethol yr Oliy Majlis ac mae Seneddau Ieuenctid wedi'u sefydlu yn siambrau'r Oliy Majlis.

Yn ogystal, mae Strategaeth Genedlaethol Hawliau Dynol Gweriniaeth Uzbekistan a Rhaglen y Wladwriaeth ar gyfer Gweithredu'r Strategaeth Weithredu ar Bum Ardal Datblygu Blaenoriaeth Gweriniaeth Uzbekistan ar gyfer 2017-2021 yn y Flwyddyn Cymorth Ieuenctid a Hybu Iechyd. .

Ail, newid sylfaenol yn yr agwedd at bolisi ieuenctid, yn seiliedig ar yr egwyddor "ar gyfer ieuenctid a chydag ieuenctid".

Yn y cyd-destun hwnnw, mae'n werth sôn am weithredu pum menter bwysig a gyflwynwyd gan Arlywydd Uzbekistan. Maent yn cynnwys cyfranogiad eang pobl ifanc mewn diwylliant, y celfyddydau, addysg gorfforol a chwaraeon, codi eu hymwybyddiaeth o dechnoleg gwybodaeth, hyrwyddo darllen a sicrhau cyflogaeth menywod. Rhoddir sylw arbennig i'r dasg bwysicaf o sicrhau cyflogaeth i bobl ifanc a chreu'r amodau iddynt ennill incwm gweddus.

Fel rhan o bum menter bwysig, Mae 2.9 miliwn o fyfyrwyr mewn sefydliadau addysgol yn ymwneud â chlybiau amrywiol (chwaraeon, y celfyddydau a diwylliant, gwyddoniaeth, roboteg, technoleg gyfrifiadurol, ac ati). Yn seiliedig ar raglen TEAM Americanaidd, trefnwyd dosbarthiadau meistr ar gyfer 3,000 o fyfyrwyr.

Yn ogystal, crëwyd clwb llyfrau ac mewn cyfnod byr rhai 270,000 fachgen a daeth merched yn aelodau ohoni. Fel rhan o'r Her Llyfr prosiect, dros 600,000 rhoddwyd gwahanol lyfrau i ysgolion.

Ychwanegol 36,000 mae clybiau wedi'u sefydlu i ddarparu gweithgareddau hamdden ystyrlon i bobl ifanc a rhai 874,000 mae bechgyn a merched yn cymryd rhan ynddynt. O fewn fframwaith pum menter fawr, 97,000 rhoddwyd cyflenwadau celf, offer chwaraeon a chyfrifiaduron i sefydliadau addysgol, llyfrgelloedd a chanolfannau hyfforddi.

Wrth ddadansoddi'r gwaith i'r cyfeiriad hwn, mae'n werth nodi bod yr holl amodau gofynnol wedi'u creu er mwyn i'r genhedlaeth iau ddatblygu'n llawn fel unigolyn.

Cam nodedig hefyd fu lansiad y Clwb y Wasg Ieuenctid, sydd wedi dod yn llwyfan ar gyfer darllediadau amserol o ansawdd ac amserol o ddigwyddiadau ym mywyd pobl ifanc. Y clwb fydd yn cynnal deialog agored rhwng cynrychiolwyr asiantaethau'r llywodraeth, y gymuned arbenigol a'r cyfryngau i drafod materion ieuenctid yn adeiladol. Bydd y platfform hwn hefyd yn cynyddu gweithgaredd pobl ifanc ym mywyd cymdeithasol-wleidyddol y wlad.

Sefydlu y Sefydliad Astudio Problemau Ieuenctid a Hyfforddi Personél Persbectif o dan yr Academi Gweinyddiaeth Gyhoeddus o dan Arlywydd Uzbekistan gellir ei alw'n "lifft cymdeithasol" i bobl ifanc. Mae'r casgliad hwn yn seiliedig ar y ffaith bod y Sefydliad wedi cael tasgau mor uchelgeisiol â llunio cronfa ddata o staff ifanc addawol awdurdodau'r Wladwriaeth a sefydliadau gwirfoddol, gan greu system ar gyfer monitro eu datblygiad proffesiynol, paratoi cynigion ar gyfer eu dyrchafu i swyddi rheoli, a threfnu cyrsiau hyfforddi ar gyfer ailhyfforddi a hyfforddi ymhellach staff ifanc addawol awdurdodau'r Wladwriaeth, gweinyddiaeth y Wladwriaeth ac economaidd a chymdeithas.

Er mwyn gwella polisi ieuenctid y Wladwriaeth yn seiliedig ar brofiad tramor ac i ddatblygu cydweithredu yn y maes hwn, mae cydweithredu wedi'i sefydlu gyda 13 o sefydliadau ieuenctid tramor. Ar ben hynny, yn 2018 derbyniwyd Uzbekistan fel aelod cyfartal o Gyngor Ieuenctid SCO ac, yn 2020, o Fforwm Sefydliadau Ieuenctid Aelod-wladwriaethau CIS.

Ailddatganwyd yr ymrwymiad i amddiffyn hawliau pobl ifanc yn anerchiad yr Arlywydd i 46ain sesiwn Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, lle cyflwynwyd menter i gynnal Cynhadledd y Byd ar Hawliau Ieuenctid dan adain y Cenhedloedd Unedig. Ar 12-13 Awst 2021, Cynhadledd y Byd ar Hawliau Ieuenctid "Cynnwys Ieuenctid mewn Gweithredu Byd-eang" ei gynnal ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid. Arweiniodd y digwyddiad at fabwysiadu'r unfrydol yn Datganiad Ieuenctid Tashkent ar "Ymglymiad Ieuenctid mewn Gweithredu Byd-eang". Mae Datganiad Ieuenctid Tashkent yn galw am sylw arbennig i gategorïau bregus o bobl ifanc a mwy o gyfranogiad gan bobl ifanc wrth wneud penderfyniadau ar bob lefel[7].

Yn drydydd, creu amodau ar gyfer hunan-wireddu pobl ifanc.

Er mwyn gwireddu potensial pobl ifanc yn effeithiol, mae'n wybodaeth gyffredin ei bod yn angenrheidiol yn anad dim i greu'r amodau cywir. Mae cysylltiad annatod rhwng hyn, yn ei dro, a'r gadwyn addysg gyfan.

Er mwyn datrys y mater hwn, mae math newydd o sefydliadau addysgol, yn enwedig ysgolion arlywyddol, creadigol ac arbenigol wedi'u sefydlu. Yn 2020 yn unig, crëwyd 56 o ysgolion o'r fath mewn mathemateg, 28 mewn cemeg a bioleg ac 14 mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae 64 o sefydliadau addysg uwch newydd wedi'u sefydlu yn y wlad, a heddiw mae eu nifer wedi cyrraedd 141. Mae cwotâu derbyn i sefydliadau addysg uwch wedi bod yn fwy na threblu. Mae cwmpas pobl ifanc mewn addysg uwch wedi cyrraedd 28 y cant, o'i gymharu â 9 y cant yn 2016.

Ar yr un pryd, Cysyniad Datblygu Addysg Uwch yng Ngweriniaeth Uzbekistan tan 2030 wedi'i gymeradwyo ac yn cael ei weithredu er mwyn nodi meysydd blaenoriaeth diwygio systematig addysg uwch yn y wlad, codi'r broses hyfforddi i lefel newydd, moderneiddio addysg uwch, a datblygu cylch cymdeithasol a sectorau’r economi ar y sail technolegau addysgol uwch[8].

Un o'r materion mwyaf dybryd i bobl ifanc Uzbekistan yw cyflogaeth. Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae 841,147 o bobl ifanc wedi'u cyflogi a chyflwynwyd system newydd ar gyfer cyflogi pobl ifanc ddi-waith, y Llyfr Nodiadau Ieuenctid[9]

Mae "llyfr nodiadau ieuenctid" y wlad yn cynnwys 648,000 o bobl ddi-waith, y cafodd 283,000 ohonynt eu cyflogi yn y chwarter cyntaf. Yn benodol, dyrannwyd 175,000 hectar o dir i 45,000 o bobl ifanc[10]. Mae'n werth nodi y bydd cost hyfforddi gyrru a mis o wasanaeth milwrol i bobl ifanc o "Llyfr Nodiadau" a chartrefi plant amddifad yn dod o dan gyllideb y wladwriaeth.

Rhaglen y llywodraeth "Yoshlar - kelajagimiz" (Ieuenctid yw ein dyfodol) yn cael ei weithredu'n weithredol, gyda'r nod o ddarparu cyflogaeth i bobl ifanc trwy fentrau busnes cymorth, busnesau newydd, syniadau a chefnogaeth i bobl ifanc

Mae'n darparu hyfforddiant i bobl ifanc ddi-waith mewn proffesiynau a sgiliau busnes y mae galw mawr amdanynt yn y farchnad lafur ac mae hefyd yn cynyddu eu gweithgaredd cymdeithasol ac economaidd yn gyffredinol.

Fel rhan o brosiect "Yoshlar - kelajagimiz", darparwyd benthyciadau meddal gwerth cyfanswm o 1 triliwn 830 biliwn sou ar gyfer 8,635 o brosiectau busnes entrepreneuriaid ifanc, ac o ganlyniad crëwyd 42,421 o swyddi newydd.

Er mwyn datblygu sgiliau entrepreneuraidd ymhlith pobl ifanc mae 19 Canolfannau cydweithredu «Yosh tadbirkorlar» (Entrepreneuriaid ifanc) a 212 «cyfadeiladau guzari Yoshlar mehnat»[11].

Pedwerydd, newidiadau strwythurol sy'n cynnwys pobl ifanc mewn materion cyhoeddus a gwladwriaethol.

Er mwyn gweithredu’r ddeddfwriaeth newydd yn gyson ar 30 Mehefin 2017, yng nghyngres y mudiad ieuenctid cyhoeddus, a elwid gynt yn Kamolot, cymerodd arweinydd y wlad y fenter i’w thrawsnewid yn Undeb Ieuenctid Uzbekistan. Adlewyrchwyd y penderfyniad hwn mewn archddyfarniad arlywyddol ar 5 Gorffennaf yr un flwyddyn, gan ddatgan 30 Mehefin fel Diwrnod Ieuenctid.

Mae'r Undeb Ieuenctid wedi dechrau cyflawni swyddogaethau fel ffurfio cenhedlaeth newydd a ddatblygwyd yn gytûn, ymwybyddiaeth hanesyddol a chof hanesyddol, ffordd iach o fyw a diwylliant ecolegol, addysg ysbrydol a moesol gan annog ymdeimlad o wladgarwch, amddiffyn hawliau a diddordebau cyfreithlon, cefnogaeth i awydd pobl ifanc i feistroli proffesiynau modern, ymwneud â gweithgareddau busnes, cysgodi dynion a menywod ifanc rhag dylanwad sefydliadau eithafol crefyddol a llawer mwy.

Mae'n hysbys iawn bod datblygu a gweithredu polisi ieuenctid y wladwriaeth yn effeithiol yn dasg nid yn unig i'r weithrediaeth, ond hefyd i gyrff deddfwriaethol (cynrychioliadol) pŵer y wladwriaeth. Mae seneddau yn ymdrechu i gynnwys pobl ifanc yn y broses benderfynu a'u cynnwys mewn sawl fformat o weithgaredd seneddol.

I'r perwyl hwnnw, a "Senedd Ieuenctid" wedi ei sefydlu o dan Senedd yr Oliy Majlis i fynd i’r afael yn effeithiol â phroblemau pobl ifanc yn y wlad.

Yn ôl yr Undeb Rhyng-Seneddol (IPU), mae cyfran y seneddwyr ifanc yn y byd heddiw tua 2.6 y cant. Yn Uzbekistan, mae'r ffigur dros 6 y cant, ac mae'r wlad ymhlith yr 20 uchaf yn safle'r IPU. Nid yw ieuenctid dan 30 oed yn cael eu cynrychioli mewn 25 y cant o seneddau.

Mae Asiantaeth Materion Ieuenctid Gweriniaeth Uzbekistan, gyda'i changhennau rhanbarthol, hefyd wedi'i sefydlu i godi polisi ieuenctid y Wladwriaeth yn Uzbekistan i lefel newydd, datblygu atebion effeithiol i broblemau, a threfnu a chydlynu gweithgareddau'r cyrff cymwys yn effeithiol.

Diffinnir prif dasgau a chyfeiriadau gweithgaredd yr Asiantaeth fel a ganlyn: ymhelaethu a gweithredu polisi gwladwriaethol unedig, cyfarwyddiadau strategol a rhaglenni gwladwriaethol mewn cylchoedd a chyfarwyddiadau sy'n ymwneud ag ieuenctid, paratoi cynigion ar wella gweithredoedd normadol a chyfreithiol sydd â'r nod o gefnogi ieuenctid yn y wlad, amddiffyn ei hawliau a'i fuddiannau cyfreithiol, gan reoli'r wladwriaeth dros gadw at ddeddfwriaeth ym maes polisi ieuenctid.

Pumed, crëwyd system o gefnogaeth, cymorth ac anogaeth ar gyfer cynrychiolwyr pobl ifanc.

Mae Gwobr y Wladwriaeth Mard uglon (Y gwladgarwr dewr) a medal Kelajak bunyoodkori (Adeiladwr y dyfodol) wedi'u sefydlu i wobrwyo pobl ifanc ymroddedig sy'n cyflawni canlyniadau uchel ac yn cyflawni cyflawniadau rhagorol mewn amrywiol feysydd.

Ar y lefel genedlaethol, trefnir cynghorau rhyngadrannol ar faterion ieuenctid o dan arweinyddiaeth y Prif Weinidog ac ar y lefel ranbarthol o dan gadeiryddiaeth y khokims. Mae swydd newydd dirprwy hokim a dirprwy weinidog mewnol dros faterion ieuenctid wedi'i chreu yn yr awdurdodau gweithredol lleol a chyrff materion mewnol.

Mae Arlywydd Uzbekistan wedi nodi’n gywir fod pobl ifanc yn “rym pwerus yn y mudiad ledled y wlad i adeiladu’r Uzbekistan Newydd. Er mwyn i’r brwdfrydedd, y dewrder a’r dyheadau bonheddig sy’n gynhenid ​​mewn ieuenctid gael eu trawsnewid yn gamau ymarferol, mae angen gosod nodau pendant Dyma'r union nodau penodol a osodwyd gan Ddatganiad Ieuenctid Tashkent, sy'n "hyrwyddo ac yn cefnogi hawliau pobl ifanc, gan ystyried egwyddorion Dim byd amdanom ni hebom ni a Ni ddylid gadael unrhyw un ar ôl.

Mae mentrau Llywydd Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev i hyrwyddo a gwarchod hawliau pobl ifanc ymhellach hefyd yn derbyn cefnogaeth eang yn yr arena ryngwladol.

Yn benodol, y fenter i fabwysiadu a Confensiwn ar Hawliau Pobl Ifanc, a gynigiwyd gan Uzbekistan yn 72ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, yn ennill cefnogaeth gynyddol ymhlith y gymuned ryngwladol.

Mae grŵp o ffrindiau ar hawliau pobl ifanc, sy'n cynnwys 22 o Wladwriaethau, wedi'i sefydlu fel rhan o'r gwaith hwn, a'i brif bwrpas yw cefnogi mentrau ym maes polisi ieuenctid ac annog ymdrechion i lunio offeryn cyfreithiol rhyngwladol ar hawliau'r genhedlaeth iau.

Cafodd galwad arweinydd Wsbeceg ei chynnwys yn Swyddfa'r Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau Dynol (OHCHR) riportio Hawliau Ieuenctid a Dynol, sy'n pwysleisio'r angen i "adnewyddu a chryfhau'r ymrwymiad i wireddu hawliau ieuenctid "a" chymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau bod pobl ifanc yn gallu mwynhau eu hawliau heb wahaniaethu ". Ymhlith y mesurau sy'n hyrwyddo hawliau pobl ifanc yn fwyaf effeithiol, roedd yr OHCHR yn cefnogi ystyried offeryn rhyngwladol ar hawliau ieuenctid.

Fforwm Gwe Samarkand a gynhaliwyd ym mis Awst 2020 yn canolbwyntio ar faterion amserol amddiffyn hawliau ieuenctid. Mabwysiadodd y fforwm benderfyniad Samarkand "Youth-2020: Undod Byd-eang, Datblygu Cynaliadwy a Hawliau Dynol", a gyflwynwyd fel dogfen swyddogol 74ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Mae'n galonogol bod y gymuned gymdeithasol-wleidyddol ac academaidd wedi mabwysiadu mynegiadau newydd ym maes ieuenctid, fel "Datganiad Ieuenctid Tashkent " a "Samarkand Youth 2020: undod byd-eang, datblygu cynaliadwy a hawliau dynol".

Yn ôl yr Adroddiad Cynnydd Byd-eang ar Strategaeth Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig 2020, mae Uzbekistan wedi cael ei ystyried yn un o’r gwledydd gorau yn 2020 gyda’r perfformiad gorau mewn ymateb ac adferiad o’r pandemig gyda chyfranogiad pobl ifanc, ynghyd â chreu diwylliannol a cyfleoedd pensaernïol i bobl ifanc.

Yn ogystal, mae Uzbekistan wedi'i nodi fel un o'r deg gwlad orau (gwledydd llwybr cyflym) wrth weithredu Strategaeth Ieuenctid 2030 y Cenhedloedd Unedig ar garlam, gyda nifer o fentrau ieuenctid yn cael eu cefnogi gan y sefydliad. Rhengoedd Uzbekistan 82nd allan o 150 gwledydd yn y Mynegai Cynnydd Ieuenctid.

Mae'r safle hwn yn mesur ansawdd bywyd pobl ifanc ledled y byd ar sail tri dimensiwn - "anghenion ieuenctid", "sylfeini lles" a "chyfleoedd" - ac mae'n rhoi darlun cynhwysfawr o sut beth yw bywyd i bobl ifanc heddiw beth bynnag o ddangosyddion economaidd.

***

I grynhoi'r uchod, yng nghyd-destun globaleiddio, datblygu TG, twf deinamig o anghenion ac heriau amrywiol i bobl ifanc, mae'r mater hwn yn fwy perthnasol nag erioed. Yn y cyswllt hwn, mae symbylu a chydlynu ymdrechion nid yn unig cyrff llywodraethol ond cynrychiolwyr ieuenctid eu hunain yn parhau i fod yn bwysig.

Dylid nodi ei bod yn amhosibl gweithredu polisi ieuenctid modern heb ddealltwriaeth wyddonol er mwyn gwneud penderfyniadau rheolaethol effeithiol ym maes gweithio gydag ieuenctid. Yn y cyd-destun hwn, mae profiad Uzbekistan gydag ieuenctid yn dangos model trosglwyddo o rheolaeth sefyllfaol i ragweld.

Oherwydd dadansoddiad, gellir pwysleisio bod y fframwaith o bolisi ieuenctid talaith Uzbekistan yn dibynnu cydlif triphlyg o rymuso ieuenctid, datblygu economaidd a darparu addysg hygyrch.

Ar ben hynny, fel y soniwyd uchod, saif Uzbekistan heddiw ar bwynt demograffig pwysig. Cyfeirir at y cyfnod hwn hefyd fel y 'ffenestr o gyfle demograffig', sy'n gwireddu'r buddsoddiad angenrheidiol yn natblygiad y genhedlaeth iau.

Mae'r term "difidend demograffig" yn disgrifio'r twf economaidd y gellir ei gyflawni trwy gael cyfran fawr o'r boblogaeth oedran gweithio yng nghyfanswm y boblogaeth. Yn yr achos hwn, y prif yrrwr yw demograffeg y wlad. Wrth i farwolaethau a ffrwythlondeb ddirywio, mae strwythur oedran y boblogaeth yn newid. Wrth i gyfraddau genedigaeth ostwng, mae nifer y plant dan oed dibynnol mewn perthynas â'r boblogaeth oedran gweithio hefyd yn gostwng. A dyma'n union lle gellir talu'r difidend: Mae cyfran gynyddol o'r boblogaeth oedran gweithio o'i chymharu â grwpiau oedran eraill yn golygu bod gan bob person o oedran gweithio lai o ddibynyddion ac felly incwm net uwch. Mae hyn yn ysgogi defnydd, cynhyrchiad a buddsoddiad, a all yn ei dro hybu twf economaidd. Cenedlaethau 2030 Uzbekistan. Cyfraniad UNICEF.             Ffynhonnell: https://www.unicef.org/uzbekistan/media/401/file/Поколение/202030.pdf.

Mae'r uchod yn caniatáu inni nodi bod Uzbekistan wedi gosod cwrs cadarn tuag at wella rôl pobl ifanc ym mywyd cymdeithasol-wleidyddol y wlad. Yn hyn o beth, rhoddir pwyslais ar gefnogaeth gynhwysfawr i fentrau ieuenctid ar ran y Wladwriaeth a sefydliadau ieuenctid.

Ar y sail hon, gellir honni bod pobl ifanc Uzbekistan, ar y cam datblygu newydd, yn dod yn adnodd strategol i'r gymdeithas fel y grŵp targed mwyaf addawol.


[1]  Тренды молодежной политики в зеркале социальных наук и технологий // Под общей редакцией докторв кандидата философских наук Н.В.Поповой. Екатеринбург Издательство Уральского университета 2018

[2] Furlong A., Cartmel F. Pobl Ifanc a Newid Cymdeithasol: Unigoliaeth a Risg mewn Moderniaeth Ddiweddar. 1997. Buckingham, Gwasg y Brifysgol Agored; Ffordd o Fyw Ieuenctid Miles S. mewn Byd sy'n Newid. 2000. Buckingham, Gwasg y Brifysgol Agored.

[3] .

[4] Куда пропал конфликт отцов и детей // www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/25/782022-kuda-propal-konflikt-ottsov-i-detei

[5] Закон Республики Узбекистан от 14.09.2016г., №ЗРУ-406. https://lex.uz/docs/3026246

[6] Постановление Кабинета Министров от 18.01.2021г., №23. https://lex.uz/docs/5234746,

[7] полным текстом Ташкентской молодёжной декларацией можно ознакомиться на веб-сайте Всемирной кони. http://www.youthforum.uz

[8] Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019г., № УП-5847. https://lex.uz/docs/4545884

[9] Постановление Кабинета Министров от 11.03.2021г., №132.https://lex.uz/docs/5328442#5331863

[10] Веб-сайт Президента Республики Узбекистан. https://president.uz/ru/lists/view/4283

[11]Указ Президента Республики Узбекистан от 27.06.2018г. https://lex.uz/docs/3826820#4458418

Uzbekistan

Mae Uzbekistan yn diwygio'r sector bancio

cyhoeddwyd

on

Roedd y strategaeth ddiwygio a fabwysiadwyd yn 2017 yn darparu ar gyfer diwygio'r sector bancio, gan gynnwys preifateiddio eiddo'r wladwriaeth. Dros y 4 blynedd diwethaf, bu newidiadau mawr yn natblygiad y sector hwn, a oedd yn bennaf oherwydd rhyddfrydoli polisi ariannol ym mis Medi 2017 a symudiad rhydd yr arian cyfred cenedlaethol, yn ysgrifennu Khalilulloh Khamidov, Canolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Dynameg datblygu'r sector

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu deinameg datblygu yn y sector. Mae 55 o sefydliadau credyd newydd wedi ymddangos, gan gynnwys 4 banc masnachol (Poytakht Bank, Tenge Bank, TBC Bank, Anor Bank), 33 o sefydliadau microcredit a 18 siop pawnshops. Tyfodd asedau banciau masnachol, a gynyddodd yn 2020 120% o'i gymharu â 2017. Twf gwirioneddol blynyddol cyfartalog asedau (ac eithrio dibrisiant) oedd 24.1%.

hysbyseb

Ehangodd nifer y benthyca hefyd. O 1 Ionawr, 2021, cynyddodd cyfanswm cyfaint y benthyciadau 150% o'i gymharu â 2017. Roedd twf gwirioneddol benthyciadau ar gyfartaledd yn 38.6% y flwyddyn. Cynyddodd nifer y benthyciadau i unigolion 304%, cynyddodd nifer y benthyciadau i ddiwydiant 126% a chynyddodd nifer y benthyciadau yn y sectorau masnach a gwasanaethau 280%.

Cyfradd twf gwirioneddol cyfartalog dyddodion am yr un cyfnod oedd 18.5%. O 1 Ionawr, 2021, mae 24% yn adneuon unigolion, ac mae 76% yn adneuon endidau cyfreithiol. Fodd bynnag, mae cyfradd twf dyddodion cartrefi wedi cyflymu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mewn arian cyfred cenedlaethol, roeddent yn gyfanswm o 38.2% yn 2018, 45.2% yn 2019, 31.7% yn 2020. Cynyddodd cyfaint yr adneuon mewn arian tramor 2% yn 2018, 40.1% yn 2019, 27.7% yn 2020.

O ganlyniad i ryddfrydoli polisi cyfnewid tramor, mae lefel y doleri yn y sector bancio wedi gostwng yn sylweddol. Os yn 2017 roedd cyfran asedau arian tramor banciau yn 64% yng nghyfanswm yr asedau, yna yn 2020 gostyngodd y dangosydd hwn i 50.2%, gostyngodd cyfran y benthyciadau mewn arian tramor o 62.3% i 49.9%, a chyfran yr adneuon mewn tramor. gostyngodd arian cyfred o 48.4% i 43.1%.

hysbyseb

Mynd i mewn i'r farchnad gyfalaf ryngwladol

Yn dilyn lleoliad llwyddiannus UD $ 1 biliwn o Eurobonds sofran gan lywodraeth Uzbekistan ym mis Chwefror 2019, aeth sawl banc masnachol i'r farchnad ryngwladol i godi cyfalaf tymor hir.

Ym mis Tachwedd 2019, Uzpromstroybank oedd y banc masnachol cyntaf i gyhoeddi Eurobonds ar Gyfnewidfa Stoc Llundain yn y swm o 300 miliwn Eurobonds. Ym mis Hydref 2020, cododd y Banc Cenedlaethol ar gyfer Cysylltiadau Economaidd Tramor $ 300 miliwn o Gyfnewidfa Stoc Llundain. Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd Banc Ipoteka $ 300 miliwn yn Eurobonds hefyd.

O ganlyniad i'r diwygiadau parhaus, mae atyniad buddsoddi cynyddol sector ariannol Uzbekistan wedi denu diddordeb buddsoddwyr tramor. Yn 2018, prynodd cwmni cyd-stoc, a reolir gan y cwmni o’r Swistir ResponsAbility Investments ac sy’n arbenigo mewn buddsoddiadau datblygu, gyfran o 7.66% yn Hamkorbank gan IFC. Yn 2019, sefydlodd Halyk Bank of Kazakhstan is-gwmni i Tenge Bank yn Tashkent. Agorodd TBC Bank (Georgia) ei gangen yn Tashkent fel y banc digidol cyntaf yn Uzbekistan. Yn 2020, buddsoddodd Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, DEG a Triodos Investment Management ym mhrifddinas awdurdodedig Banc Ipak Yuli trwy brynu cyfranddaliadau newydd a gyhoeddwyd yn y swm o $ 25 miliwn.

Preifateiddio banciau

Er bod y tueddiadau cadarnhaol yn sector bancio Uzbekistan wedi cryfhau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, mae cyfran yr arian a dderbynnir gan y llywodraeth yn parhau i fod yn uchel mewn banciau masnachol ag asedau'r wladwriaeth.

Nodweddir system fancio Uzbekistan gan grynodiad uchel: mae 84% o'r holl asedau banc yn dal i berthyn i fanciau â chyfranddaliadau gwladol, a 64% i 5 banc sy'n eiddo i'r wladwriaeth (Banc Cenedlaethol, Banc Asaka, Banc Promstroy, Banc Ipoteka ac Agrobank) . Cyfran adneuon banciau sy'n eiddo i'r wladwriaeth mewn benthyciadau yw 32.9%. Er cymhariaeth, mewn banciau preifat mae'r ffigur hwn tua 96%. Ar yr un pryd, dim ond 24% o gyfanswm yr adneuon yn y system fancio yw adneuon unigolion, sef 5% o CMC.

Felly, mae angen i'r sector bancio ddyfnhau diwygiadau trwy leihau cyfranogiad y cyhoedd a chryfhau rôl y sector preifat. Yn hyn o beth, y llynedd cyhoeddodd yr Arlywydd archddyfarniad ar ddiwygio system fancio Uzbekistan, sy'n darparu ar gyfer preifateiddio banciau sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Mae'r archddyfarniad yn nodi y bydd cyfran y banciau heblaw gwladwriaethol yng nghyfanswm asedau banciau erbyn 2025 yn cynyddu o'r 15% presennol i 60%, cyfran rhwymedigaethau banciau i'r sector preifat o 28% i 70%, a'r gyfran sefydliadau credyd heblaw banciau wrth fenthyca o 0.35% i 4%. Yn benodol, bydd Ipoteka Bank, Uzpromstroybank, Asakabank, Aloqabank, Qishloq Qurilish Bank a Turonbank yn cael eu preifateiddio.

Mae'r Swyddfa Prosiect ar gyfer trawsnewid a phreifateiddio banciau masnachol sy'n eiddo i'r wladwriaeth wedi'i sefydlu o dan Weinyddiaeth Gyllid Gweriniaeth Uzbekistan. Mae gan y sefydliad yr hawl i ymgysylltu ag ymgynghorwyr rhyngwladol a llunio cytundebau â sefydliadau ariannol rhyngwladol a darpar fuddsoddwyr tramor. Er mwyn cefnogi preifateiddio Banc Ipoteka, mae IFC wedi dyrannu benthyciad o $ 35 miliwn yn 2020. Mae'r EBRD yn cynghori Uzpromstroybank ar breifateiddio, gwella gweithrediadau trysorlys, rheoli asedau. Mae'r banc wedi cyflwyno tanysgrifennu, sy'n caniatáu cynnal gweithrediadau credyd heb gyfranogiad gweithwyr.

Disgwylir y bydd preifateiddio'r sector bancio yn Uzbekistan yn y blynyddoedd i ddod yn cynyddu ei gystadleurwydd ac yn cyfrannu'n weithredol at ddenu buddsoddiad tramor yn ei ddatblygiad.

I gloi, mae'n werth nodi'r newidiadau sydd wedi digwydd o dan ddylanwad y pandemig yn sector bancio Uzbekistan. Fel yng ngweddill y byd, mae'r pandemig yn Uzbekistan wedi ysgogi trawsnewid banciau tuag at ddigideiddio, datblygu gwasanaethau bancio o bell, ac ailstrwythuro algorithmau gwasanaeth cwsmeriaid. Yn benodol, o 1 Ionawr, 2021, cyfanswm y defnyddwyr gwasanaethau anghysbell oedd 14.5 miliwn (yn eu plith mae 13.7 miliwn yn unigolion, mae 822 mil yn endidau busnes), sydd 30% yn fwy nag yn yr un cyfnod y llynedd. Mae cyhoeddi trwyddedau gan y banc canolog ar gyfer banciau a changhennau digidol hefyd wedi cyfrannu at ddigideiddio'r system ariannol a bancio ymhellach.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Uzbekistan: Y materion sy'n ymwneud â gwella'r system rheoleiddio polisi crefyddol

cyhoeddwyd

on

Heddiw un o gyfeiriadau allweddol y strategaeth ddiwygio yw rhyddfrydoli polisi'r wladwriaeth ym maes crefydd, datblygu diwylliant goddefgarwch a dynoliaeth, cryfhau cytgord rhyng-gyfaddefol, yn ogystal â chreu amodau angenrheidiol ar gyfer diwallu anghenion crefyddol credinwyr[1]. Mae'r erthyglau deddfwriaeth genedlaethol bresennol yn y maes crefyddol yn ei gwneud hi'n bosibl gwarantu a diogelu buddiannau dinasyddion yn sylweddol, waeth beth fo'u cysylltiad ethnig neu grefyddol, ac i wrthweithio yn effeithiol amlygiadau o wahaniaethu ar sail cenedligrwydd neu agwedd at grefydd, yn ysgrifennu Ramazanova Fariza Abdirashidovna - cymrawd ymchwil blaenllaw'r Sefydliad astudiaethau strategol a rhanbarthol o dan Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan, Ymchwilydd Annibynnol yr Ysgol Uwch o ddadansoddi strategol a rhagwelediad Gweriniaeth Uzbekistan.

Mae newidiadau cadarnhaol ym maes polisi crefyddol a gwarant rhyddid yn amlwg. Ar yr un pryd, mae gan y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau cyfredol agweddau sy'n agored i arsylwyr allanol ac fe'u hadolygir isod. Mae rhai meysydd o sicrhau rhyddid crefyddol yn Uzbekistan bob amser yn destun beirniadaeth, yn enwedig gan arsylwyr ac arbenigwyr allanol[2]. Ond nid ydynt yn ystyried newidiadau'r 3-4 blynedd diwethaf ac amodau ymddangosiad y cyfyngiadau cyfredol o ganlyniad i brofiad negyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf[3]. O'r materion hyn rydym wedi dewis y pwysicaf a'r mwyaf a drafodwyd yng nghyd-destun beirniadaeth ryngwladol. Dylid dweud bod y problemau a amlygwyd yn berthnasol nid yn unig i Uzbekistan, ond i holl wledydd Canol Asia[4] oherwydd bod y rhannau hyn o ddeddfwriaeth ac is-ddeddfau yr un peth ar gyfer y rhanbarth cyfan. Felly, dyma'r materion canlynol:

A). Gweithdrefnau ar gyfer cofrestru, ailgofrestru a therfynu sefydliadau crefyddol (gan gynnwys sefydliadau cenhadol);

hysbyseb

B).  Y normau sy'n rheoleiddio materion gwisg grefyddol a chod ac ymddangosiad gwisg grefyddol mewn sefydliadau addysgol a gwladwriaethol;

C). Sicrhau rhyddid addysg grefyddol plant gan eu rhieni, yn ogystal â phresenoldeb plant ar fosgiau;

D). Llenyddiaeth grefyddol ac eitemau crefyddol (derbynioldeb arholiad);

hysbyseb

E). Mater rhyddfrydoli deddfau ar wrthweithio eithafiaeth a therfysgaeth a ysgogwyd yn grefyddol, atebolrwydd gweinyddol a throseddol am droseddau yn yr ardal;

F). Dyneiddiad yn lle erledigaeth (rhyddhau "carcharorion cydwybod", canslo "rhestrau du", dychwelyd cydwladwyr o barthau gweithredu gwrthdaro "Mehr").

А. Gweithdrefn ar gyfer cofrestru, ailgofrestru a therfynu sefydliadau crefyddol (gan gynnwys sefydliadau cenhadol).

Yn ôl y diffiniad, mae sefydliadau crefyddol yn Uzbekistan yn gymdeithasau gwirfoddol o ddinasyddion Wsbeceg a ffurfiwyd ar gyfer ymarfer ffydd ar y cyd a pherfformiad gwasanaethau crefyddol, defodau a defodau (cymdeithasau crefyddol, ysgolion crefyddol, mosgiau, eglwysi, synagogau, mynachlogydd ac eraill). Mae'r ddeddfwriaeth gyfredol yn darparu bod sefydlu sefydliad crefyddol yn cael ei gychwyn gan o leiaf 50 o ddinasyddion Wsbeceg sydd wedi cyrraedd 18 oed ac sy'n preswylio'n barhaol yn y wlad. Yn ogystal, cofrestrir cyrff llywodraethu canolog sefydliadau crefyddol gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder mewn ymgynghoriad â'r SCRA o dan Gabinet y Gweinidogion.

Dyma'r ddarpariaeth, sy'n cael ei beirniadu'n gyson, yn enwedig gan arbenigwyr a gwleidyddion yr UD sy'n mynnu bod gofynion cofrestru sefydliadau crefyddol yn cael eu canslo'n llwyr.[5]. Mae ysgolheigion cyfreithiol lleol, ac yn enwedig gan swyddogion gorfodaeth cyfraith neu SCRA, yn credu bod y feirniadaeth hon yn gorliwio, ac mae canslo cofrestriad yn gynamserol am sawl rheswm. Yn gyntaf, fel y mae ein cyfweleion yn ein hatgoffa, mae'r weithdrefn gofrestru wedi'i symleiddio'n fawr (nifer y bobl sy'n gwneud cais, symiau ar gyfer cofrestru ac ati). Yn ail, mae llawer o grwpiau crefyddol cenhadol anghofrestredig yn weithredol de facto ac nid oes troseddoli eu gweithgareddau. Yn drydydd, mae awduron yr adroddiad hwn yn gweld sicrhau caniatâd gan awdurdodau sifil, mahalla fel y prif rwystr. Rhaid iddynt gymeradwyo gweithgareddau cenhadon neu grwpiau crefyddol eraill yn eu tiriogaeth. Nid offeryn cyfyngu yw'r amod hwn, ond mae'n ofyniad gan y gymuned leol. Ni all yr awdurdodau ac asiantaethau gorfodaeth cyfraith anwybyddu eu gofynion yn seiliedig ar brofiad yn y gorffennol (diwedd y 1990au - dechrau'r 2000au), pan greodd grwpiau Islamaidd radical, a oedd yn gweithredu heb gofrestru, broblemau difrifol a arweiniodd at wrthdaro agored â chymunedau Mwslimaidd lleol. Roedd y problemau a gododd bob amser yn gofyn am ymyrraeth gan asiantaethau gorfodaeth cyfraith a symud teuluoedd cyfan o genhadon yr effeithiwyd arnynt o'u cartrefi, ac ati.

Yn ogystal, ar gyfer y Weinyddiaeth Gyfiawnder (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel “MoJ”), mae cofrestru sefydliadau crefyddol yn ffordd i gofnodi ac amddiffyn lleiafrifoedd crefyddol, gan gynnwys eu heiddo, rheoleiddio eu cysylltiadau â'r gymuned Fwslimaidd leol yn gyfreithiol, a chael sail gyfreithiol i amddiffyn hawliau a rhyddid cymhleth y grwpiau crefyddol hyn, ond nid eu cyfyngiadau. Mae'r system gyfreithiol ym maes rheoleiddio polisi crefyddol wedi'i strwythuro yn y fath fodd fel bod amddiffyniad cyfreithiol sefydliad crefyddol yn gofyn am statws endid cyfreithiol, hy, wedi'i gofrestru gyda'r MoJ.

Gall y dadleuon hyn fod yn destun beirniadaeth, ond mae ysgolheigion cyfreithiol lleol a swyddogion gorfodaeth cyfraith yn credu, heb ystyried y dadleuon hyn o "ymarferwyr cyfreithiol", nad yw'n briodol caniatáu dileu cofrestriad sefydliadau crefyddol yn llwyr. Yn enwedig o ystyried gweithgaredd tanddaearol parhaus grwpiau radical a allai fanteisio ar godi'r gwaharddiad at ddibenion amhriodol, er enghraifft trwy gyfreithloni eu grŵp eu hunain o dan faner sefydliad addysgol a dyngarol.

Gwaethygir y sefyllfa gyda gweithgareddau cudd-drin grwpiau radical yn wir os cofir bod eu deunydd (cynhyrchu fideo neu sain, testunau electronig, ac ati) wedi'i gael ers amser maith ar ffurf ddigidol yn hytrach na phapur.

Agwedd arall ar feirniadaeth o broses gofrestru sefydliadau crefyddol yw cymeradwyaeth orfodol pennaeth y sefydliad crefyddol cofrestredig gan yr SCRA. Mae'r amod hwn yn wir yn edrych fel ymyrraeth y wladwriaeth ym materion y gymuned grefyddol. Fodd bynnag, yn ôl un o uwch swyddogion SCRA, mae'r rheol hon yn parhau yn fersiwn newydd y Gyfraith oherwydd bod arweinwyr a sylfaenwyr nifer o gymunedau anhraddodiadol Mwslimaidd, mosgiau neu madrasas (cofrestredig) yn unigolion a alwodd ar eu dilynwyr i drais, casineb yn erbyn tramorwyr, ac ati. Yn ogystal, dros y 15 mlynedd diwethaf, nid yw'r SCRA unwaith wedi gwrthod ymgeisyddiaeth arweinwyr cymunedol crefyddol enwebedig.

Er gwaethaf esboniad rhesymol, mae'r cymal hwn yn parhau i fod yn destun beirniadaeth a thrafodaeth gan ei fod yn torri rheol gyfansoddiadol peidio ag ymyrraeth gan y Wladwriaeth yng ngweithgareddau sefydliadau crefyddol.

Gellir asesu gwendid arall yn y darpariaethau cyfreithiol sydd mewn grym yn Uzbekistan ynghylch arfer rhyddid crefyddol yn y ffaith nad yw'r ddeddfwriaeth yn sefydlu statws perchnogaeth cymdeithasau crefyddol yn glir. Mae hyn yn berthnasol, er enghraifft, i dir a themlau a ystyrir yn safleoedd Treftadaeth y Byd o dreftadaeth bensaernïol y wlad. Fodd bynnag, yn Erthygl 18 o'r Gyfraith hon, caiff cymuned hawlio'r hawl i ddefnydd penodedig neu amhenodol, heb niweidio'r heneb.

Serch hynny, mae rhyddfrydoli'r Gyfraith yn ofyniad heddiw. Yn 2018, cafodd y weithdrefn ar gyfer cofrestru sefydliadau crefyddol a chynnal eu gweithgareddau ei gwella a’i symleiddio’n sylweddol mewn cysylltiad â’r archddyfarniad newydd “Wrth fabwysiadu rheoliadau ar gyfer cofrestru, ailgofrestru a therfynu gweithgareddau sefydliadau crefyddol yn Uzbekistan ”A gymeradwywyd gan Gabinet y Gweinidogion, (31 Mai 2018, Rhif 409).

Ar yr un pryd, ar Fai, 4ydd o 2018, mabwysiadodd Senedd Uzbekistan y Map Ffordd ar ddiogelu rhyddid cydwybod a chrefydd go iawn, dechrau'r broses o adolygu deddfwriaeth ar ryddid crefydd a symleiddio cofrestriad crefyddol ymhellach. sefydliadau.

Mae mesurau yn cael eu cymryd ar hyn o bryd i wella a rhyddfrydoli deddfwriaeth genedlaethol ar grefydd. Mae datblygiad fersiwn newydd o'r Gyfraith ar Ryddid Cydwybod a Sefydliadau Crefyddol bron wedi'i gwblhau. Mae mwy nag 20 o erthyglau newydd wedi'u cyflwyno i'r gyfraith ddrafft, sy'n rheoleiddio cylch rhyddid crefyddol trwy gyflwyno mecanweithiau effeithiol ar gyfer gweithredu'n uniongyrchol.

B. Y normau sy'n rheoleiddio materion gwisg gwlt, cod gwisg grefyddol ac ymddangosiad mewn sefydliadau addysgol a gwladwriaethol.

Y gwaharddiad o wisgo dillad crefyddol mewn mannau cyhoeddus, heblaw am ffigurau crefyddol, yw'r agwedd fwyaf ceidwadol a hyd yn oed hynafol ar y gyfraith, ac felly mae'n cael ei drafod a'i feirniadu'n eang. Mae'n werth atgoffa bod yr un norm yn bodoli mewn sawl gwlad yn y byd, gan gynnwys rhai Ewropeaidd. Nodir y norm hwn yn erthygl 1841 o'r Cod Gweinyddol. Mae'n deg dweud nad yw'r gyfraith hon wedi gweithio ers amser maith. O leiaf am y 12-15 mlynedd diwethaf, nid yw wedi'i gymhwyso o gwbl. Er enghraifft, mae llawer o ferched yn cerdded yn rhydd mewn hijabs ym mhobman, ac nid yw dillad crefyddol mewn lleoedd cyhoeddus a lleoedd eraill yn anghyffredin chwaith.

Mae'r sefyllfa'n wahanol gyda sefydliadau addysgol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r sefydliadau hyn wedi bod yn lleoedd o wrthdaro sy'n gysylltiedig â gwisgoedd crefyddol (fel hijabs, niqabs, mathau o ddillad "byddar" neu "Arabeg") rhwng arweinyddiaeth ysgolion a sefydliadau addysg uwch y wlad. Bu achosion pan mae rhieni wedi ffeilio cwynion gyda’r llysoedd yn erbyn penaethiaid ysgolion a phroflenni prifysgolion a oedd, yn ôl Siarter y sefydliadau addysgol hyn (a gymeradwywyd gan y Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol), yn gwahardd gwisgo hijabs mewn sefydliadau addysgol. Mae hyn yn cael ei ffurfioli’n gyfreithiol gan Archddyfarniad Cabinet y Gweinidogion Rhif 666 ar 15 Awst 2018 “Ar fesurau i ddarparu gwisgoedd ysgol modern i fyfyrwyr mewn sefydliadau addysg gyhoeddus”. Mae paragraff # 7 yr archddyfarniad hwn yn gwahardd gwisgo gwisgoedd â phriodoleddau crefyddol a rhyng-ffydd (croesau, hijabs, kip, ac ati). Yn ogystal, mae'r cod gwisg ac ymddangosiad disgyblion a myfyrwyr wedi'u diffinio yn siarteri mewnol asiantaethau'r wladwriaeth a gweinidogaethau ym maes addysg.

Yn gyntaf, roedd y gwaharddiadau presennol ar wisgo'r hijabs yn berthnasol i sefydliadau addysgol seciwlar yn unig, sy'n cael eu harwain gan reolau (Siarteri) y sefydliadau addysgol eu hunain (nid oedd unrhyw broblemau gyda gwisgo'r hijabs mewn mannau cyhoeddus). Yn ail, Codwyd cyfyngiadau ar godau gwisg crefyddol de facto ym mis Tachwedd 2019. Er bod y mater yn dal yn berthnasol nawr, gan fod mwyafrif y gymdeithas, sy'n glynu wrth ffurfiau cenedlaethol hijab (ro'mol), yn gwrthwynebu'r ffurfiau “Arabeg” yn sydyn. o hijabs mewn sefydliadau addysgol ac yn amddiffyn y ffurfiau cenedlaethol ar wisg Islamaidd, nad oedd gwaharddiadau ar eu cyfer. Fe wnaeth y rhan hon o'r cyhoedd hefyd bostio eu cwynion am yr hyn a elwir yn "hijab Arabeg" ar y Rhyngrwyd gan fynnu cadw at siarteri sefydliadau addysgol a ffeilio cwynion gyda'r sefydliadau addysg gyhoeddus, awdurdodau ac asiantaethau gorfodaeth cyfraith. 

Mae swyddogion gorfodaeth cyfraith a’r awdurdodau wedi cael eu hunain mewn sefyllfa anodd iawn, sy’n achosi gwrthdaro cyfreithiol. Maent yn annog gwrthwynebwyr i sicrhau bod goddefgarwch yn gydfuddiannol. O ganlyniad, mae rhan o gymdeithas Uzbekistan, er nad yw'n gwrthwynebu rhyddid codau gwisg grefyddol fel arwydd o ryddid crefyddol, yn credu nad yw'n werth anwybyddu na sathru ar hawliau credinwyr eraill sy'n cario gwahanol godau ac isddiwylliannau cenedlaethol ac sy'n well ganddynt y crefyddol. gwisg sydd wedi'i ffurfio dros y canrifoedd ymhlith y gymuned leol o gredinwyr.

C. Sicrhau rhyddid addysg grefyddol i blant gan eu rhieni, yn ogystal â phresenoldeb plant mewn temlau.

1.       Addysg seciwlar a chrefyddol, sefydliadau addysg grefyddol.

O dan y Cyfansoddiad, mae gan bawb yr hawl i addysg (celf. 41). O dan y Ddeddf Addysg, mae pawb yn gwarantu hawliau cyfartal i addysg, waeth beth fo'u rhyw, iaith, oedran, hil, cefndir ethnig, credoau, agwedd tuag at grefydd, tarddiad cymdeithasol, galwedigaeth, statws cymdeithasol, man preswylio neu hyd preswylfa (celf. 4).

Fel y mae ym mhob gwlad seciwlar a democrataidd, yn ôl safonau rhyngwladol, prif egwyddorion polisi addysg y wladwriaeth yw: cysondeb a pharhad addysg, yr addysg uwchradd gyffredinol orfodol, ac ati.

Ar yr un pryd yn ôl y Gyfraith ar Ryddid Crefydd a Sefydliadau Crefyddol (celf. 7) mae'r system addysg yn Uzbekistan ar wahân i grefydd. Gwaherddir cynnwys pynciau crefyddol yng nghwricwla'r sefydliadau addysg. Gwarantir yr hawl i addysg seciwlar i ddinasyddion Wsbeceg waeth beth yw eu hagwedd tuag at grefydd. Nid yw hyn yn berthnasol i astudio hanes crefydd neu astudiaethau crefyddol.

O dan erthygl 9 o'r Gyfraith ar Ryddid Cydwybod a Sefydliadau Crefyddol, rhaid darparu addysg grefyddol ar ôl addysg uwchradd (ac eithrio ysgolion Sul) a gwaharddir darparu dysgeidiaeth grefyddol yn breifat. Mae addysgu yn uchelfraint sefydliadau crefyddol cofrestredig, y mae'n rhaid eu trwyddedu. 

Mae'r newidiadau mwyaf oherwydd y diwygiadau wedi'u cyflwyno ym maes addysg grefyddol. Mae ei ryddfrydoli yn amlwg ac wedi dileu bron pob cyfyngiad blaenorol, ac eithrio monitro'r broses addysgol o bell er mwyn atal dysgu anoddefgarwch crefyddol, casineb rhyng-ethnig neu bynciau eraill â phropaganda ideoleg VE. O leiaf dyma'r rheswm pam mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cyfiawnhau cadw'r gofyniad i gael trwyddedau fel offeryn rheoli. Mae'r weithdrefn ar gyfer cael trwydded ar gyfer addysg grefyddol wedi'i sefydlu ym Mhenderfyniad Cabinet y Gweinidogion "Ar ôl cymeradwyo'r rheoliad ar drwyddedu gweithgaredd sefydliadau addysgol crefyddol" (Mawrth 1, 2004, Rhif 99). Dim ond endidau cyfreithiol all wneud cais am drwydded. Rhoddir trwyddedau safonol (syml) ar gyfer yr hawl i gyflawni gweithgareddau ym maes addysg grefyddol. Cyhoeddir y drwydded ar gyfer yr hawl i gyflawni gweithgareddau ym maes addysg grefyddol heb unrhyw gyfyngiad ar ei hyd (Dyfyniad o'r gyfraith uchod: "Ni chaniateir dysgu addysg grefyddol i blant dan oed yn erbyn eu hewyllys, yn erbyn ewyllys eu rhieni neu bobl yn lle parentis (gwarcheidwaid), yn ogystal â chynnwys propaganda rhyfel, trais yn y broses addysg ... ").

Mae cyflwyno addysg grefyddol mewn ysgolion yn cael ei drafod ar hyn o bryd. Fodd bynnag, yn ôl sylwadau ar amrywiol lwyfannau Rhyngrwyd, mae mwyafrif y gymdeithas yn erbyn y fenter hon, sy'n dod o imamiaid a diwinyddion Mwslimaidd.

Ar yr un pryd, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cafodd llawer o gyrsiau hyfforddi cofrestredig (trwyddedig) eu hail-ysgogi neu eu cychwyn. Gall pobl ifanc yn eu harddegau fynychu'r cyrsiau hyn yn ddiogel y tu allan i oriau ysgol i ddysgu ieithoedd, hanfodion crefydd, ac ati. 

Mae rhyddfrydoli, cryfhau ac ehangu addysg grefyddol yn aml yn cael ei reoleiddio trwy offerynnau gweinyddol. Er enghraifft, tua blwyddyn yn ôl mabwysiadwyd Archddyfarniad Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan "Ar fesurau i wella'r gweithgareddau yn y maes crefyddol ac addysgol yn radical". (Ebrill 16, 2018, № 5416). Mae'r archddyfarniad yn bennaf o natur ideolegol-propaganda, wedi'i gynllunio i annog goddefgarwch a defnyddio agweddau cadarnhaol crefyddau fel cydran addysgol ac fel arf i wrthsefyll ideoleg VE. Ar yr un pryd, mae wedi cyfreithloni nifer o gyrsiau arbennig i'r rheini sydd am astudio'r Llyfrau Cysegredig yn eu crefyddau, gan gynnwys pobl ifanc yn eu harddegau gyda chaniatâd eu rhieni neu eu gwarcheidwaid.

2. Y mater o ymweld â themlau gan bobl ifanc yn eu harddegau. Roedd y mater hwn yn arbennig o boenus ychydig flynyddoedd yn ôl, pan oedd cyfyngiadau penodol ar bresenoldeb pobl ifanc yn eu harddegau mewn mosgiau, gan gynnwys gan Fwrdd Ysbrydol Mwslemiaid Gweriniaeth Uzbekistan. Gyda llaw, yn y gorffennol diweddar (cyn-ddiwygio) ddoe a heddiw, nid yw deddfwriaeth Wsbeceg yn gwahardd plant dan oed rhag ymweld â mosgiau. Defnyddiwyd y gwaharddiad hwn fel offeryn gweinyddol i gyfyngu ar ffurfiau ceidwadol Islamization ôl-Sofietaidd.

O ganlyniad, nid yw pobl ifanc yn eu harddegau mewn mosgiau yn anghyffredin mwyach, er eu bod yn cynrychioli teuluoedd crefyddol yn bennaf. Mae plant dan oed yn cymryd rhan yn rhydd mewn gweddïau Nadoligaidd (Ramadan a Kurban Khayit), yng nghwmni eu rhieni neu berthnasau agos. Mewn crefyddau eraill, ni ddigwyddodd y broblem hon (ymweliadau pobl ifanc â themlau) erioed.

Yn ôl barn rhai athrawon ysgolion, mae presenoldeb mosg gan bobl ifanc yn codi nifer o broblemau gwybyddol, cyfathrebol, seicolegol a chymdeithasol. Er enghraifft, mae'n achosi gwrthdaro lleol â chyd-ddisgyblion â sarhad ar y cyd. Y rheswm dros wrthdaro sy'n dod i'r amlwg ymhlith plant o'r fath yw bod ffurf eu hunaniaeth yn dod nid yn unig â meddylfryd gweddill y myfyrwyr, ond hefyd â themâu cwricwla sefydliadau addysgol seciwlar. Mae disgyblion crefyddol yn aml yn gwrthod mynychu rhai dosbarthiadau (cemeg, bioleg, ffiseg). Mae'r athrawon a gymerodd ran yn yr arolwg yn gweld y brif broblem gymdeithasol wrth golli hanfodion meddwl rhesymegol disgyblion o deuluoedd crefyddol.

Ar yr un pryd, roedd y mater hwn hefyd yn wynebu nifer o ddarpariaethau mewn deddfwriaeth, weithiau'n amherthnasol i grefydd. Er enghraifft, mae'r ddeddfwriaeth yn darparu ar gyfer rhwymedigaeth rhieni (fel yn y mwyafrif o wledydd y byd) i sicrhau presenoldeb eu plant mewn sefydliadau addysgol. Fodd bynnag, mae amserlen y gwersi yn cyd-fynd â gweddïau ganol dydd a dydd Gwener. Mae disgyblion o deuluoedd crefyddol yn gadael y dosbarthiadau heb esbonio dim, ac mae ymdrechion i drefnu dosbarthiadau ychwanegol ar eu cyfer hefyd wedi methu, gan nad yw'r disgyblion hyn yn mynychu dosbarthiadau ychwanegol. Mewn achosion o'r fath, mae athrawon, swyddogion addysg gyhoeddus a chyrff y Wladwriaeth sy'n monitro gweithrediad deddfau ar hawliau'r plentyn wedi bod mewn cyfyngder ac wedi mynnu bod cyrff y Wladwriaeth yn mabwysiadu deddfau sy'n cyfyngu disgyblion rhag mynychu mosgiau. Fodd bynnag, mae'r mater hwn hefyd wedi bod yn destun beirniadaeth allanol fel arwydd o atal rhyddid crefyddol.

Mae o leiaf y math hwn o enghraifft hefyd yn ei gwneud yn angenrheidiol bod yn hynod ofalus ynghylch gwahanol amlygiadau o grefydd, er anfantais i'r deddfau presennol. Unwaith eto, mae angen ystyried cymhlethdod eithafol y set gyfan o faterion sy'n ymwneud â gweithredu rhyddid crefyddol yn Uzbekistan. 

D. Llenyddiaeth grefyddol a gwrthrychau defnydd crefyddol (derbynioldeb arbenigedd).

Mater bregus arall o ddeddfwriaeth y weriniaeth, a feirniadir yn aml gan bartneriaid tramor RU, yw arbenigedd gorfodol llenyddiaeth grefyddol a fewnforir ac a ddosberthir, ynghyd â rheolaeth dros y math hwn o gyhoeddiadau ar diriogaeth y wlad.  

Yn ôl argymhellion rhyngwladol, dylai fod gan gymunedau crefyddol yr hawl i gynhyrchu, prynu a defnyddio, i raddau priodol, eitemau a deunyddiau angenrheidiol sy'n gysylltiedig â defodau neu arferion crefydd neu gred benodol[6]

Fodd bynnag, o dan gyfraith Wsbeceg, mae'r meysydd hyn hefyd yn cael eu rheoleiddio a'u rheoli'n llym gan y Wladwriaeth. Mae'r gyfraith yn awdurdodi cyrff llywodraethu canolog sefydliadau crefyddol i gynhyrchu, allforio, mewnforio a dosbarthu eitemau crefyddol, llenyddiaeth grefyddol a deunyddiau gwybodaeth eraill â chynnwys crefyddol yn unol â'r weithdrefn a sefydlwyd gan y gyfraith (gweler isod am amodau a chyfeiriadau). Mae llenyddiaeth grefyddol a gyhoeddir dramor yn cael ei chyflwyno a'i gwerthu yn Uzbekistan ar ôl archwilio ei chynnwys, a gynhelir yn unol â'r weithdrefn a sefydlwyd gan y gyfraith. Mae gan gyrff llywodraethu sefydliadau crefyddol yr hawl unigryw i gynhyrchu a dosbarthu llenyddiaeth grefyddol, yn ddarostyngedig i'r drwydded briodol. Fodd bynnag, mae "cynhyrchu, storio, mewnforio llenyddiaeth grefyddol a deunydd printiedig yn Uzbekistan yn anghyfreithlon at ddibenion dosbarthu neu ledaenu gwybodaeth grefyddol", heb archwiliad arbenigol o'i gynnwys, yn golygu atebolrwydd gweinyddol (erthygl 184-2 o'r Cod Gweinyddol ac erthygl 244-3 o'r Cod Troseddol).

Hyd yn oed ar ôl bod yn gyfarwydd ag erthyglau'r Gyfraith uchod, daw'n amlwg mai dim ond at lenyddiaeth neu gynhyrchion cyfryngau digidol o gynnwys eithafol yn unig y mae wedi'i anelu. Er enghraifft, nodir bod cynhyrchu, storio a dosbarthu cyhoeddiadau printiedig, ffilm, ffotograff, sain, fideo a deunyddiau eraill sy'n cynnwys syniadau o eithafiaeth grefyddol, ymwahaniaeth a ffwndamentaliaeth yn destun cosb o dan y gyfraith. Er enghraifft, mae'r Cod Gweinyddol yn nodi, "cynhyrchu, storio ar gyfer dosbarthu neu ledaenu deunyddiau sy'n hyrwyddo elyniaeth genedlaethol, hiliol, ethnig neu grefyddol" (celf. 184-3); ac mae'r Cod Troseddol yn dweud, bod "cynhyrchu, storio ar gyfer dosbarthu neu ledaenu deunyddiau sy'n lluosogi elyniaeth genedlaethol, hiliol, ethnig neu grefyddol" (celf. 156), "cynhyrchu neu storio ar gyfer dosbarthu deunyddiau sy'n cynnwys syniadau o eithafiaeth grefyddol, ymwahaniaeth a ffwndamentaliaeth. , ac ati. "(erthygl 244-1).

Yn unol â pharagraff 3 o'r Rheoliad ar y weithdrefn ar gyfer cynhyrchu, mewnforio a lledaenu deunyddiau o gynnwys crefyddol yn Uzbekistan, a gymeradwywyd gan Benderfyniad Cabinet y Gweinidogion (Rhif 10 ar 20 Ionawr 2014), cynhyrchu, mewnforio a lledaenu deunyddiau dim ond ar ôl adolygiad arbenigol crefydd gyhoeddus y caniateir cynnwys crefyddol yn Uzbekistan.

Yr unig gorff y Wladwriaeth sy'n gyfrifol am gyflawni'r craffu crefyddol yw'r SCRA. Yn unol â pharagraff 12 o'r Rheoliadau ar y SCRA, a gymeradwywyd gan Gabinet Gweinidogion Gweriniaeth Uzbekistan (Tachwedd 23, 2019 № 946), mae'r Pwyllgor yn cynnal archwiliad o gynhyrchion crefyddol a gyhoeddir yn y wlad neu a fewnforir o dramor (argraffwyd a chyhoeddiadau electronig, cyfryngau sain a fideo, CD, DVD a mathau eraill o storio cof) ac mae'n cydlynu'r gweithgaredd hwn.

Mae'r drefn o archwilio llenyddiaeth grefyddol yn orfodol yn codi sawl problem. Yn gyntaf, mae arbenigedd crefyddol yn cael ei wneud gan un Adran Arbenigedd o dan y SCRA (Tashkent). Nid oes canghennau mewn rhanbarthau eraill. Nid yw'r adran yn ymdopi â deunyddiau ledled y wlad, sy'n achosi llawer o broblemau wrth gynhyrchu llenyddiaeth grefyddol. Yn ail, mae canlyniadau swyddogol yr arbenigedd gan SCRA yn aml yn cael eu defnyddio fel sail ar gyfer cychwyn achosion gweinyddol neu droseddol. Fodd bynnag, pan fydd yr Adran Arbenigedd yn cael ei gorlwytho, mae eu penderfyniad ar ddeunydd a atafaelwyd (ee yn y Tollau) yn cymryd amser hir. Yn drydydd, mae'r Adran Arbenigedd yn gweithio heb ddiffiniadau cyfreithiol clir a phenodol i ddosbarthu cynnwys llenyddiaeth a atafaelwyd yn gywir fel "eithafwr". Mae hyn yn gadael lle i ddiffygion yn y gwaith ac yn ei gwneud hi'n anodd pasio dyfarniadau teg mewn llysoedd. Gyda llaw, mae Bwrdd Barnwyr Tashkent o'r farn y gallai cael ei arbenigwyr annibynnol ei hun yn ei swyddfeydd (ynghlwm wrth siambrau'r ddinas ac oblast) fod yn ddatrysiad da a bydd yn caniatáu iddo bennu graddfa euogrwydd y rhai sy'n cael eu dal yn atebol yn gyflym ac yn glir. . 

E. Mater rhyddfrydoli deddfau i wrthsefyll eithafiaeth a therfysgaeth a ysgogwyd yn grefyddol, atebolrwydd gweinyddol a throseddol am droseddau ym maes VE.

Mae'r Gyfraith ar Ryddid Cydwybod a Sefydliadau Crefyddol (1998) yn cynnwys agweddau cadarnhaol a'r rhai y mae angen eu hadolygu. Mae'r Gyfraith yn nodi bod yn ofynnol i'r wladwriaeth reoleiddio materion goddefgarwch a pharch ar y cyd rhwng dinasyddion sy'n proffesu gwahanol grefyddau ac nad ydynt yn proffesu, rhaid iddi beidio â chaniatáu ffanatigiaeth ac eithafiaeth grefyddol ac eraill, ac atal annog gelyniaeth rhwng gwahanol gredoau (Erthyglau 153, 156 , ac ati). Nid yw'r wladwriaeth yn neilltuo sefydliadau crefyddol i gyflawni unrhyw swyddogaethau gwladwriaethol a rhaid iddi barchu ymreolaeth sefydliadau crefyddol mewn materion defodol neu arfer crefyddol.

Mae gan ddinasyddion yr hawl i berfformio gwasanaeth milwrol amgen yn seiliedig ar eu credoau crefyddol, os ydyn nhw'n aelodau o sefydliadau crefyddol cofrestredig nad yw eu cred yn caniatáu defnyddio arfau a gwasanaeth yn y Lluoedd Arfog (Erthygl 37). Er enghraifft, ar hyn o bryd, mae dinasyddion Gweriniaeth Uzbekistan, sy'n aelodau o'r sefydliadau crefyddol canlynol, yn mwynhau'r hawl i gael gwasanaeth amgen: "Undeb Eglwysi Bedyddwyr Cristnogol Efengylaidd" "Tystion Jehofa", "Eglwys Adventist y Seithfed Dydd o Crist "," Cyngor Eglwysi Bedyddwyr Cristnogol Efengylaidd ", ac ati.

Mewn cysylltiad â mabwysiadu penderfyniad gan Gabinet y Gweinidogion “Ar ôl cymeradwyo’r rheoliad ar gofrestru, ailgofrestru a therfynu gweithgareddau sefydliadau crefyddol yng Ngweriniaeth Uzbekistan” (dyddiedig Mai 31, 2018, Rhif 409) , mae'r weithdrefn ar gyfer cofrestru sefydliadau crefyddol a chyflawni eu gweithgareddau wedi'i gwella a'i symleiddio'n sylweddol. Yn benodol:

  • mae'r ffi gofrestru ar gyfer corff llywodraethu canolog sefydliad crefyddol a sefydliad addysgol crefyddol yn cael ei ostwng o 100 isafswm cyflog (MW). ($ 2,400) fesul 20 MW. ($ 480) (5 gwaith), gostyngodd cofrestriad sefydliad crefyddol arall o 50 MW. ($ 1,190) am bob 10 isafswm cyflog. ($ 240);
  •  mae nifer y dogfennau sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru sefydliad crefyddol wedi lleihau (o hyn ymlaen, cyflwyno dogfennau fel gweithred datganiad ar ffynhonnell arian, copi o'r dystysgrif gofrestru gyda'r khokimiyat o enw sefydliad crefyddol nid oes ei angen);
  • mae'n ofynnol i'r sefydliadau crefyddol sydd wedi'u cofrestru gydag awdurdodau'r Llywodraeth gyflwyno adroddiad i'r awdurdod cyfiawnder yn flynyddol yn unig, o'i gymharu â chwarter yn gynharach;
  • rheolir y weithdrefn ar gyfer cyhoeddi dyblygu dogfennau cyfansoddol os cânt eu colli neu eu difrodi i'r dystysgrif cofrestriad gwladol neu ddogfennau cyfansoddol.

Hefyd, trosglwyddwyd pŵer y awdurdod cofrestru i wneud penderfyniad ar ddiddymu sefydliad crefyddol rhag torri gofynion y gyfraith neu siarter y sefydliad crefyddol ei hun i'r awdurdodau barnwrol.

Ar yr un pryd, ar Fai 4, 2018, mabwysiadodd Senedd Uzbekistan “Fap Ffordd” ar gyfer sicrhau rhyddid cydwybod a chrefydd, adolygu deddfwriaeth ar ryddid crefydd a symleiddio cofrestriad sefydliadau crefyddol, yn unol â'r Archddyfarniad a grybwyllwyd o Cabinet y Gweinidogion Rhif 409.

Mae gan y Gyfraith ar Ryddid Cydwybod a Sefydliadau Crefyddol rai diffygion hefyd. Y prif reswm dros y gwrthddywediadau sy'n codi yw bod y Gyfraith yn sefydlu statws rheoleiddiol y wladwriaeth ac yn rhagnodi cyfyngiadau, yn lle sicrhau rhyddid crefyddol go iawn. Yn ogystal, mae'r Gyfraith ar Ryddid Cydwybod a Sefydliadau Crefyddol (Erthygl 5) a'r Cyfansoddiad yn nodi bod crefydd ar wahân i'r wladwriaeth ac nad yw'r wladwriaeth yn ymyrryd â gweithgareddau sefydliadau crefyddol os nad yw'n gwrthddweud y gyfraith. Fodd bynnag, mae cyrff y wladwriaeth (y KPDR yn bennaf) yn parhau i reoli gweithgareddau sefydliadau crefyddol, ond yn ymyrryd yn eu gweithgareddau o'r eiliad y mae eu gweithgareddau'n groes i gyfraith genedlaethol.

Ymhlith ysgolheigion crefyddol ac actifyddion hawliau dynol, mae'r cwestiwn yn aml yn codi pam y dylai gweithgaredd crefyddol fod yn gyfreithiol neu'n anghyfreithlon. Wedi'r cyfan, mae hwn yn hawl sylfaenol ac anymarferol i bob person. Am y rheswm hwn, mae'r drafodaeth (nad yw wedi dod i ben eto) y diwygiadau drafft i'r gyfraith hon yn cael ei thrafod yn weithredol ymhlith rheithwyr a'r cyhoedd. Disgwylir y bydd y rhifyn newydd yn dileu'r anfanteision a grybwyllwyd.

F. Dyneiddiad yn lle erledigaeth (rhyddhau "carcharorion cydwybod", dirymu "rhestrau du", dychwelyd o'r parthau gwrthdaro, rhaglenni "Mehr").

Mae prif ganlyniadau'r diwygiadau wrth ryddfrydoli'r polisi crefyddol, a ganfyddir yn gadarnhaol yn y wlad a chan arsylwyr rhyngwladol, fel a ganlyn:

Yn gyntaf, dileu'r hyn a elwir yn "Rhestr o annibynadwy", a luniwyd gan yr AEF. Roedd yn cynnwys yr unigolion hynny y sylwyd arnynt mewn cysylltiadau â grwpiau radical, neu a amnest yn ddiweddar. Roedd y mecanwaith o lunio'r rhestr yn aneglur, a oedd yn agor lle ar gyfer camdriniaeth bosibl.

Yn ail, yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae mwy na 3,500 o ddinasyddion wedi cael eu hamlygu a'u rhyddhau o gyfleusterau cadw. Mae'r arfer o ryddhau yn parhau ac fel arfer mae'n cael ei amseru i gyd-fynd â gwyliau. Mae'r arfer o ychwanegu telerau yn artiffisial at gyfleusterau cadw wedi dod i ben.

Yn drydydd, mae dinasyddion Uzbekistan sydd wedi cael eu diarddel yn sefydliadau a grwpiau terfysgol, eithafol neu waharddedig eraill wedi'u heithrio rhag atebolrwydd troseddol[7]. Ym mis Medi 2018, cymeradwywyd gweithdrefn ar gyfer eithrio pobl o’r fath rhag atebolrwydd troseddol (cyflwynir y ffurflenni perthnasol i gomisiwn rhyngadrannol a sefydlwyd yn arbennig a gyfeiriwyd at yr Erlynydd Cyffredinol trwy deithiau diplomyddol Wsbeceg dramor). Yn y fframwaith hwn, trefnwyd y rhaglenni dychwelyd menywod a phlant o barthau gwrthdaro’r Dwyrain Canol: «Mehr-1» (Mai 30, 2019) wedi dychwelyd 156 o unigolion (48 o ferched, 1 dyn, 107 o blant. Roedd 9 ohonynt yn blant amddifad) ; Fe wnaeth «Mehr-2» (Hydref 10, 2019) ddychwelyd 64 o blant a phobl ifanc amddifad (39 o fechgyn a 25 o ferched, ac mae 14 ohonynt yn blant o dan 3 oed).

Ar yr un pryd, mae'r Wladwriaeth wedi cymryd y cyfrifoldeb i ddarparu cymorth (gan gynnwys yn ariannol) i'r dinasyddion amnest ac wedi'u dychwelyd. Mae comisiynau arbennig wedi'u sefydlu yn rhanbarthau a dinasoedd y wlad o blith awdurdodau gweithredol lleol a sefydliadau gorfodaeth cyfraith, crefyddol a gwirfoddol. Y nod yw annog cydweithrediad sefydliadau cyhoeddus a gwirfoddol i hyrwyddo ailintegreiddiad cymdeithasol ac economaidd y dinasyddion hyn[8].

Mae ailintegreiddio menywod a ddychwelwyd wedi dod ar draws nifer o wrthdaro cyfreithiol. Yn gyntaf, yn ffurfiol roeddent yn torri'r gyfraith (mewnfudo anghyfreithlon o'r wlad, croesi ffiniau yn anghyfreithlon, cymorth i sefydliadau terfysgol, ac ati). Yn ail, roedd pob un ohonynt wedi colli neu ddinistrio eu pasbortau, yn ddigartref, heb broffesiwn a dim bywoliaeth, ac ati. I gael swydd, benthyciadau, ac ati, roedd angen dogfennau arnynt. Roedd cyfreithwyr mewn sefyllfa anodd, gan nad oedd bron unrhyw gynsail. Trwy archddyfarniad arlywyddol, mae'r problemau hyn wedi'u goresgyn. Cafodd pob merch mewn oed ymchwiliad barnwrol ac yn y pen draw cawsant bardwn ac amnest yn ôl Archddyfarniad yr Arlywydd ("Ar Gymeradwyo'r Rheoliad ar y Weithdrefn ar gyfer Rhoi Pardwn"). Hefyd, adferwyd dogfennau'r dychweledigion, rhoddwyd yr hawliau i gredyd, cymorth ariannol, ac ati.

Mae'n ymddangos y dylid cydgrynhoi'r profiad pwysig hwn yn y ddeddfwriaeth, gan fod datrysiad cadarnhaol y problemau a grybwyllwyd wedi'i ddarganfod gydag adnoddau ac offer gweinyddol yn unig.

Casgliad. Felly, mae nifer o broblemau yn y ddeddfwriaeth ac wrth weithredu rhyddid crefyddol. Maent yn gysylltiedig nid yn unig â geiriad y ddeddfwriaeth, ond hefyd â bodolaeth “baich y gorffennol” difrifol, sy'n golygu deddfau hirsefydlog y mae angen eu hadolygu yn ysbryd yr oes a rhwymedigaethau rhyngwladol Uzbekistan.

Mae cymhlethdod parhaus y sefyllfa grefyddol a gwrthdaro cudd ac agored normau crefyddol (Mwslimaidd yn bennaf) ar y naill law, a'r ddeddfwriaeth bresennol ar y llaw arall, yn effeithio ar natur gweithredu rhyddid crefyddol yn Uzbekistan. Yn ychwanegol at hyn mae peryglon radicaleiddio (pobl ifanc yn bennaf), heriau ym maes seiberddiogelwch (recriwtio agored a màs i grwpiau radical trwy rwydweithiau seiber), diffyg profiad mewn adeiladu strategaethau cyfathrebu mewn seiberofod, a defnyddio "pŵer meddal" wrth sefydlogi'r sefyllfa grefyddol, ac ati.

Ar hyn o bryd, nid oes dealltwriaeth unedig o hanfod eithafiaeth a throseddau eithafol. Mae diffyg diffiniadau clir a gwahaniaethu troseddau eithafol yn creu anawsterau mewn ymarfer gorfodaeth cyfraith. Mae'n bwysig nid yn unig penderfynu ar anghyfreithlondeb rhai gweithredoedd eithafol a'u cosbi, ond hefyd i ffurfio cyfarpar cysyniadol clir, hierarchaeth egwyddorion a phynciau sy'n gwrthweithio i'r ffenomen hon. Hyd yn hyn, nid yw ymarfer cyfreithiol yn nodi union wahaniaethau rhwng cysyniadau terfysgaeth, eithafiaeth grefyddol, ymwahaniaeth, ffwndamentaliaeth, ac ati, sy'n darparu dull cywir o ymdrin ag asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn eu gwaith ar atal ac atal gweithgareddau o'r fath. Nid yw ychwaith yn caniatáu i nodi'n iawn a ddigwyddodd gweithred gymdeithasol beryglus ai peidio, i ba raddau mae'r tramgwyddwr yn euog, ac amgylchiadau eraill sy'n bwysig ar gyfer datrys yr achos yn gywir.

Mae cyfansoddiad ac ansawdd y gymuned Fwslimaidd yn Uzbekistan yn amrywiol iawn. Mae gan gredinwyr (Mwslemiaid yn bennaf) eu barn eu hunain - yn annibynnol ar ei gilydd yn aml - ar ryddid crefyddol, codau gwisg, normau a rheolau perthnasoedd rhwng y wladwriaeth a chrefydd a materion eraill. Nodweddir y gymuned Fwslimaidd yn Uzbekistan gan drafodaethau mewnol dwys (weithiau'n gwrthdaro) ar yr holl faterion a grybwyllir yn yr erthygl. Felly, mae rheoleiddio cysylltiadau cymhleth o fewn y gymuned Fwslimaidd hefyd yn disgyn ar ysgwyddau asiantaethau gorfodaeth cyfraith, yr awdurdodau a'r gymdeithas ei hun. Mae hyn i gyd yn cymhlethu'r sefyllfa ac yn gwneud un yn hynod o ofalus wrth ddewis strategaethau ar gyfer polisi crefyddol a rheoleiddio cyfreithiol rhyddid crefyddol, yn ogystal â thrafod normau deddfwriaeth gyda chymdeithas o ddifrif.

Mae'r holl amgylchiadau hyn yn gofyn am ddull meddwl da iawn o gychwyn a gweithredu normau cyfreithiol o ran cymunedau crefyddol, ac nid yw rhai ohonynt bob amser yn cymryd golwg gadarnhaol ar oruchafiaeth y gyfraith. Felly, nid yn unig cyrff gorfodaeth cyfraith a rheoleiddio, ond hefyd y credinwyr eu hunain, y rhan fwyaf gweithgar ohonynt o leiaf, ddylai fynd ar eu taith eu hunain i gydnabod deddfau fel yr unig offeryn ar gyfer rheoleiddio cysylltiadau crefyddol-wladwriaeth.

Yn anffodus, nid yw gwerthusiadau allanol yn ystyried y cymhlethdodau hyn ac yn cynnig golwg unochrog a hynod gyfyngedig o'r problemau nac yn dibynnu ar ddata sydd wedi dyddio. Mae'r amodau hyn, sy'n gysylltiedig â gwasgariad difrifol barn o fewn cymdeithas ac ymhlith ysgolheigion cyfreithiol mewn perthynas â'r "Gyfraith ar Ryddid Cydwybod a Sefydliadau Crefyddol" a adolygwyd yn 2018, yn gohirio'r consensws angenrheidiol yn sylweddol ymhlith y cyhoedd ac ysgolheigion cyfreithiol. Mae hyn wedi arwain at oedi cyn mabwysiadu'r ddogfen hon. Yn ogystal, mae profiad rhyngwladol yn awgrymu y dylid canolbwyntio dogfennau o'r fath nid yn unig ar y datganiadau ar ryddid crefydd a fabwysiadwyd mewn gwledydd eraill, ond hefyd ar hynodion eu sefyllfa ddomestig eu hunain. Gall mabwysiadu offeryn o'r fath heb gyflawni'r consensws cyhoeddus a chyfreithiol angenrheidiol, heb ystyried traddodiadau diwylliannol a hanesyddol eich hun, yn ogystal â phrofiad rhyngwladol, arwain at ganlyniadau anrhagweladwy.

Mae diwygiadau yn trawsnewid hen batrymau rheoli sefyllfa grefyddol anhyblyg a gweithgaredd sefydliadau crefyddol. Mae diwygiadau hefyd wedi cyffwrdd â chwmpas mentrau deddfwriaethol a gorfodi'r gyfraith. Mae lleddfu cyfyngiadau a rhyddfrydoli yn y meysydd hyn yn amlwg.

Ar yr un pryd, erys nifer o broblemau o natur gyfreithiol sy'n rhwystro rhyddfrydoli rhyddid crefyddol. Gellir datrys y problemau hyn ac ni ellir eu cyfiawnhau trwy gyfeirio at sefyllfa anodd. Yn benodol, mae'r deddfau presennol yn defnyddio rhai termau (ee "ffwndamentaliaeth") nad ydynt yn cael eu llunio fel termau cyfreithiol sy'n cynnwys diffiniad clir o'u perygl cymdeithasol neu fel math o lechfeddiant ar y gorchymyn cyfansoddiadol. Yn y bôn, nid yw termau eraill ("eithafiaeth", "radicaliaeth") wedi newid eu diffiniadau ers yr oes cyn diwygio, nac wedi eu gwahaniaethu (ee fel ffurfiau treisgar a di-drais, yn achos eithafiaeth). Mae hyn yn arwain at y ffaith, wrth ddedfrydu / rhoi rheithfarn farnwrol, nad oes gan farnwyr y posibilrwydd i wahaniaethu'r gosb yn ôl difrifoldeb y ddeddf. 

Dylai effaith gadarnhaol y diwygiadau hefyd gael ei hasesu gan y ffaith bod asiantaethau'r llywodraeth yn dechrau sylweddoli na ellir datrys problemau yn y maes crefyddol trwy weithredoedd gweinyddol a chyfreithiol un-amser yn unig (er enghraifft, ar ffurf archddyfarniadau arlywyddol a penderfyniadau). Yn ogystal, am nifer o resymau, mae Uzbekistan yn ceisio ymateb i feirniadaeth allanol ynghylch gweithredu rhyddid crefyddol, sy'n gysylltiedig â'r rhwymedigaeth i weithredu cytuniadau a datganiadau rhyngwladol wedi'u llofnodi, gwella'r hinsawdd fuddsoddi, cynyddu sefydlogrwydd fel gwarantwr datblygu twristiaeth. , ac ati.


[1] http://uza.uz/ru/society/uzbekistan-na-novom-etape-svobody-religii-i-ubezhdeniy-06-08-2018

[2]  Анализ законодательства стран ЦА и правоприменительной практики по противодействию НЭ онлайн. https://internetpolicy.kg/2019/06/29/analiz-zakonodatelstva-stran-ca-i-pravoprimenitelnoj-praktiki-po-protivodejstviju-nje-onlajn/

[3] Oтчет Aгентства «USAID»: «Насильственный экстремизм в Центральной Азии, 2018: обзор террористических групп, законодательства стран ЦА и правоприменительной практики по противодействию насильственному экстремизму онлайн. С. 7, 11-12 // Rhwydwaith Atal Trais, Deradicalization, Ymyrraeth, Atal, cyrchwyd ar 20 Rhagfyr, 2018, http://violence-prevention-network.de/wp-content/uploads/2018/07/Violence-Prevention-NetworkDeradicalisation_Intervention_ Atal.pdf // (https://internews.kg/wp-content/uploads/2019/07/Violent-extremism-online_public_rus.pdf).

[4] John Heathershaw a David W. Montgomery. Myth Radicalization Mwslimaidd Ôl-Sofietaidd yng Ngweriniaeth Canol Asia. Yn: Rhaglen Rwsia ac Ewrasia. Tachwedd, 2014. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2014-11 14%20Myth%20summary%20v2b.pdf

[5] Mae USCIRF yn uwchraddio Uzbekistan i restr wylio arbennig: https://www.tashkenttimes.uz/world/5232-uscirf-upgrades-uzbekistan-to-special-watch-list

[6] . 6 (с). 1989 16.10, п. 6; Генеральная Ассамблея ООН, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и иеиии nии

[7] 23 февраля 2021 г. состоялась научно-практическая конференция на тему: «Опыт стран Центральной Азии и ЕС в сфере реабилитации и реинтеграции репатриантов». Онлайн-диалог был организован Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) совместно с представительством германского фонда им. Конрада Аденауэра в Центральной Азии. https://www.uzdaily.uz/ru/post/59301

[8] См. Доклад Ф.Рамазанова «Политические и правовые аспекты реинтеграции вернувшихся граждан: обзор национального опыта» (www.uza.uz/ www. podrobno.uz). https://podrobno.uz/cat/obchestvo/oni-boyalis-chto-v-uzbekistane-ikh-posadyat-v-tyurmu-na-20-let-ekspert-o-vozvrashchenii-uzbekistanok/

Parhau Darllen

Uzbekistan

Ymdrechion Uzbekistan i gefnogi pobl ifanc a hybu iechyd y cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Ar fenter Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, mae'r flwyddyn 2021 wedi'i datgan yn y wlad fel 'Blwyddyn Cefnogaeth Ieuenctid a Chryfhau Iechyd y Cyhoedd' gyda diwygiadau ar raddfa fawr a gweithredoedd bonheddig yn cael eu gweithredu ar draws y wlad.

Mae'n werth nodi bod amryw o weinidogaethau ac asiantaethau Uzbekistan yn cymryd rhan weithredol mewn mentrau o'r fath ynghyd â chyhoedd gyffredinol y wlad.

Yn ddiweddar, gweithredwyd un o brosiectau bonheddig o'r fath gan Weinyddiaeth Amddiffyn Gweriniaeth Uzbekistan. Er mwyn cefnogi menter Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan - Goruchaf Brif-bennaeth y Lluoedd Arfog Shavkat Mirziyoyev, mae Weinyddiaeth Amddiffyn Uzbek wedi darparu cymorth ymarferol i Ms Maftuna Usarova, dinesydd Wsbeceg a gafodd ddiagnosis. afiechyd anghyffredin iawn - syndrom Takayasu sawl blwyddyn yn ôl.

hysbyseb
Maftuna Usarova

Ers 2018, mae Maftuna wedi cael sawl cwrs triniaeth mewn nifer o ysbytai yn Uzbekistan, gan gynnwys Ysbyty Clinigol Milwrol Canolog y Weinyddiaeth Amddiffyn, ac mae ei chyflwr wedi gwella’n sylweddol. Fodd bynnag, er mwyn parhau â'r broses drin heb ymyrraeth a chydgrynhoi'r cynnydd a gyflawnwyd, roedd angen triniaeth ar Maftuna gyda'r defnydd o dechnolegau o'r radd flaenaf sydd ar gael mewn ychydig o wledydd y byd yn unig.

Gyda golwg ar gyflawni'r tasgau a ddiffiniwyd gan y Prif Weithredwr yn effeithlon, sicrhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod Maftuna yn cael ei derbyn yn Ysbyty Asklepios Klinik Altona yn yr Almaen i dderbyn triniaeth yr oedd ei hangen arni.

Yr Asklepios Klinik Altona yw pryder meddygol mwyaf Ewrop, gan gwmpasu pob maes arbenigedd meddygol a chael mwy na 100 o sefydliadau meddygol ar gael. Yn Hamburg yn unig, mae chwe chlinig gyda bron i 13,000 o staff meddygol gan gynnwys 1,800 o feddygon.

hysbyseb

Diolch i ymdrechion Gweinyddiaeth Amddiffyn Uzbekistan, aeth Maftuna Usarova ar gwrs triniaeth pythefnos ym mis Awst 2021 yn Asklepios Klinik Altona a llwyddodd i wella ei chyflwr yn sylweddol. Ar yr un pryd, mynegodd y meddygon sy'n trin eu parodrwydd i ddarparu argymhellion meddygol priodol yn ôl yr angen hyd yn oed ar ôl i'r Maftuna gael ei ryddhau a dychwelyd i Uzbekistan.

Roedd staff Llysgenadaethau Gweriniaeth Uzbekistan yng Ngwlad Belg a'r Almaen yn ymwneud yn agos â'r prosiect bonheddig hwn. Yn benodol, darparodd cenadaethau diplomyddol gefnogaeth i sicrhau bod y claf yn mwynhau'r gwasanaethau o'r ansawdd uchaf.

I gloi, gallai rhywun ddweud bod diwygiadau ar raddfa fawr a gychwynnwyd gan yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev yn rhoi eu canlyniadau gyda miloedd o bobl bellach yn mwynhau gwasanaethau meddygol o ansawdd uchel.  

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd