Cysylltu â ni

Dyddiad

Mae awdurdod diogelu data o'r Iseldiroedd yn dirwyo Booking.com € 475,000

cyhoeddwyd

on

Mae Awdurdod Diogelu Data’r Iseldiroedd (AP) wedi gosod dirwy o € 475,000 ar Booking.com am dorri data lle cafodd troseddwyr fynediad at ddata personol mwy na 4,000 o gwsmeriaid, gan gynnwys cael manylion cerdyn credyd bron i 300 o ddefnyddwyr y safle teithio poblogaidd.

Tynnodd y troseddwyr fanylion mewngofnodi i'r cyfrifon gan weithwyr 40 o westai yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig.

Gwe-rwydo

"Roedd cwsmeriaid Booking.com yn rhedeg y risg o gael eu dwyn yma," meddai Monique Verdier, Is-lywydd asiantaeth amddiffyn data'r Iseldiroedd. "Hyd yn oed os na wnaeth y troseddwyr ddwyn gwybodaeth am gerdyn credyd ond enw rhywun yn unig, manylion cyswllt a gwybodaeth am ei archeb gwesty. Defnyddiodd y sgamwyr y data hwnnw ar gyfer gwe-rwydo."

"Trwy esgus eu bod yn perthyn i'r gwesty dros y ffôn neu e-bost, fe wnaethant geisio cymryd arian gan bobl. Gall hynny fod yn gredadwy iawn os yw sgamiwr o'r fath yn gwybod yn union pryd y gwnaethoch chi archebu pa ystafell. Ac yn gofyn a ydych chi am dalu am y nosweithiau hynny. yna gall difrod fod yn sylweddol, "meddai Verdier.

Hysbyswyd Booking.com am y toriad data ar 13 Ionawr, ond ni wnaethant roi gwybod amdano o fewn y cyfnod gorfodol o dri diwrnod ar ôl darganfod toriad. Yn lle, fe wnaethant aros 22 diwrnod arall.

"Mae hwn yn groes difrifol," meddai Verdier. "Yn anffodus, gall torri data ddigwydd yn unrhyw le, hyd yn oed os ydych chi wedi cymryd rhagofalon da. Ond er mwyn atal difrod i'ch cwsmeriaid ac ailadrodd torri data o'r fath, rhaid i chi riportio hyn mewn pryd. Mae cyflymder yn bwysig iawn." 

Dyddiad

Mae rheolau newydd ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus yn dechrau bod yn berthnasol

cyhoeddwyd

on

Roedd 17 Gorffennaf yn nodi'r dyddiad cau i aelod-wladwriaethau drawsosod y diwygiedig Cyfarwyddeb ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus i gyfraith genedlaethol. Bydd y rheolau wedi'u diweddaru yn ysgogi datblygiad datrysiadau arloesol fel apiau symudedd, yn cynyddu tryloywder trwy agor mynediad at ddata ymchwil a ariennir yn gyhoeddus, ac yn cefnogi technolegau newydd, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial. Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Is-lywydd Gweithredol Dywedodd Margrethe Vestage: “Gyda’n Strategaeth Data, rydym yn diffinio dull Ewropeaidd i ddatgloi buddion data. Mae'r gyfarwyddeb newydd yn allweddol i sicrhau bod y gronfa helaeth a gwerthfawr o adnoddau a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus ar gael i'w hailddefnyddio. Adnoddau sydd eisoes wedi'u talu gan y trethdalwr. Felly gall y gymdeithas a’r economi elwa o fwy o dryloywder yn y sector cyhoeddus a chynhyrchion arloesol. ”

Dywedodd Comisiynydd y farchnad fewnol Thierry Breton: “Bydd y rheolau hyn ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth am y sector cyhoeddus yn ein galluogi i oresgyn y rhwystrau sy’n atal ailddefnyddio data’r sector cyhoeddus yn llawn, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a chanolig. Disgwylir i gyfanswm gwerth economaidd uniongyrchol y data hyn gynyddu bedair gwaith o € 52 biliwn yn 2018 ar gyfer Aelod-wladwriaethau’r UE a’r DU i € 194 biliwn yn 2030. Bydd mwy o gyfleoedd busnes o fudd i holl ddinasyddion yr UE diolch i wasanaethau newydd. ”

Mae'r sector cyhoeddus yn cynhyrchu, yn casglu ac yn lledaenu data mewn sawl maes, er enghraifft data daearyddol, cyfreithiol, meteorolegol, gwleidyddol ac addysgol. Mae'r rheolau newydd, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, yn sicrhau bod mwy o'r wybodaeth hon gan y sector cyhoeddus ar gael yn hawdd i'w hailddefnyddio, gan gynhyrchu gwerth i'r economi a'r gymdeithas. Maent yn deillio o adolygiad o'r hen Gyfarwyddeb ar ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus (Cyfarwyddeb PSI). Bydd y rheolau newydd yn diweddaru'r fframwaith deddfwriaethol gyda datblygiadau diweddar mewn technolegau digidol ac yn ysgogi arloesedd digidol ymhellach. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.  

Parhau Darllen

Busnes

Gall yr UE fod € 2 triliwn yn well ei fyd erbyn 2030 os sicrheir trosglwyddiadau data trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Mae DigitalEurope, y gymdeithas fasnach flaenllaw sy'n cynrychioli diwydiannau sy'n trawsnewid yn ddigidol yn Ewrop ac sydd â rhestr hir o aelodau corfforaethol gan gynnwys Facebook, yn galw am ailwampio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae astudiaeth newydd a gomisiynwyd gan y lobi yn dangos y bydd penderfyniadau polisi ar drosglwyddo data rhyngwladol nawr yn cael effeithiau sylweddol ar dwf a swyddi ar draws economi gyfan Ewrop erbyn 2030, gan effeithio ar nodau Degawd Digidol Ewrop.

Ar y cyfan, gallai Ewrop fod € 2 triliwn yn well ei byd erbyn diwedd y Degawd Digidol os ydym yn gwrthdroi tueddiadau cyfredol ac yn harneisio pŵer trosglwyddo data rhyngwladol. Mae hyn fwy neu lai maint economi gyfan yr Eidal mewn unrhyw flwyddyn benodol. Byddai'r mwyafrif o'r boen yn ein senario negyddol yn hunan-achosedig (tua 60%). Mae effeithiau polisi'r UE ei hun ar drosglwyddo data, o dan y GDPR ac fel rhan o'r strategaeth ddata, yn gorbwyso effeithiau mesurau cyfyngol a gymerwyd gan ein prif bartneriaid masnach. Effeithir ar bob sector a maint yr economi ar draws yr holl Aelod-wladwriaethau. Mae sectorau sy'n dibynnu ar ddata yn cyfrif am oddeutu hanner CMC yr UE. O ran allforion, mae gweithgynhyrchu yn debygol o gael ei daro galetaf gan gyfyngiadau ar lif data. Mae hwn yn sector lle mae busnesau bach a chanolig yn ffurfio chwarter yr holl allforion. "Mae Ewrop yn sefyll ar groesffordd. Gall naill ai osod y fframwaith cywir ar gyfer y Degawd Digidol nawr a hwyluso'r llifoedd data rhyngwladol sy'n hanfodol i'w lwyddiant economaidd, neu gall ddilyn ei duedd bresennol yn araf a symud tuag at ddiffyndollaeth data. Mae ein hastudiaeth yn dangos. y gallem fod yn colli allan ar werth oddeutu € 2 triliwn erbyn 2030, yr un maint ag economi’r Eidal. Mae twf yr economi ddigidol a llwyddiant cwmnïau Ewropeaidd yn dibynnu ar y gallu i drosglwyddo data. Mae hyn yn arbennig o wir pan nodwn, yn 2024 eisoes, y disgwylir i 85 y cant o dwf CMC y byd ddod o'r tu allan i'r UE. Rydym yn annog llunwyr polisi i ddefnyddio mecanweithiau trosglwyddo data GDPR fel y bwriadwyd, sef hwyluso - i beidio â rhwystro - data rhyngwladol yn llifo, ac i weithio tuag at gytundeb yn seiliedig ar reolau ar lifoedd data yn Sefydliad Masnach y Byd. " Cecilia Bonefeld-Dahl
Cyfarwyddwr Cyffredinol DIGITALEUROPE
Darllenwch yr adroddiad llawn yma Argymhellion polisi
Dylai'r UE: Cynnal hyfywedd mecanweithiau trosglwyddo GDPR, er enghraifft: cymalau cytundebol safonol, penderfyniadau digonolrwydd Diogelu trosglwyddiadau data rhyngwladol yn y strategaeth ddata Blaenoriaethu sicrhau bargen ar lif data fel rhan o drafodaethau eFasnach WTO
canfyddiadau allweddol
Yn ein senario negyddol, sy'n adlewyrchu ein llwybr presennol, Gallai Ewrop golli allan ar: Twf ychwanegol o € 1.3 triliwn erbyn 2030, sy'n cyfateb i faint economi Sbaen; Allforion € 116 biliwn yn flynyddol, yr hyn sy'n cyfateb i allforion Sweden y tu allan i'r UE, neu rai deg gwlad leiaf yr UE gyda'i gilydd; a 3 miliwn o swyddi. Yn ein senario optimistaidd, mae'r UE yn sefyll i ennill: Twf ychwanegol o € 720 biliwn erbyn 2030 neu 0.6 y cant CMC y flwyddyn; Allforion € 60 biliwn y flwyddyn, dros hanner yn dod o weithgynhyrchu; a swyddi 700,000, mae llawer ohonynt yn fedrus iawn. Y gwahaniaeth rhwng y ddau senario hyn yw € 2 triliwn o ran CMC ar gyfer economi'r UE erbyn diwedd y Degawd Digidol. Y sector sydd ar ei golled fwyaf yw gweithgynhyrchu, yn dioddef colled o € 60 biliwn mewn allforion. Yn gyfrannol, mae'r cyfryngau, diwylliant, cyllid, TGCh a'r rhan fwyaf o wasanaethau busnes, fel ymgynghori, ar eu colled fwyaf - tua 10 y cant o'u hallforion. Fodd bynnag, yr un sectorau hyn yw'r rhai sy'n ennill y mwyaf a ddylem lwyddo i newid ein cyfeiriad presennol. A mwyafrif (tua 60 y cant) o golledion allforio'r UE yn y senario negyddol yn dod o gynnydd yn ei gyfyngiadau ei hun yn hytrach nag o weithredoedd trydydd gwledydd. Gallai gofynion lleoleiddio data hefyd brifo sectorau nad ydyn nhw'n cymryd rhan fawr mewn masnach ryngwladol, fel gofal iechyd. Mae hyd at chwarter y mewnbynnau i ddarparu gofal iechyd yn cynnwys cynhyrchion a gwasanaethau sy'n ddibynnol ar ddata. Yn y prif sectorau yr effeithir arnynt, mae busnesau bach a chanolig yn cyfrif am oddeutu traean (gweithgynhyrchu) a dwy ran o dair (gwasanaethau fel cyllid neu ddiwylliant) o drosiant. EMae xports gan fusnesau bach a chanolig gweithgynhyrchu sy'n ddibynnol ar ddata yn yr UE werth oddeutu € 280 biliwn. Yn y senario negyddol, byddai allforion o fusnesau bach a chanolig yr UE yn gostwng € 14 biliwn, tra yn y senario twf byddent yn cynyddu € 8 Bydd trosglwyddiadau data werth o leiaf € 3 triliwn i economi’r UE erbyn 2030. Amcangyfrif ceidwadol yw hwn oherwydd ffocws y model yw masnach ryngwladol. Mae cyfyngiadau ar lif data mewnol, ee yn rhyngwladol o fewn yr un cwmni, yn golygu bod y ffigur hwn yn debygol o fod yn llawer uwch.
Mwy o wybodaeth am yr astudiaeth
Mae'r astudiaeth yn edrych ar ddwy senario realistig, wedi'u halinio'n agos â dadleuon polisi cyfredol. Mae'r senario 'negyddol' cyntaf (y cyfeirir ato trwy gydol yr astudiaeth fel y 'senario her') yn ystyried dehongliadau cyfyngol cyfredol o'r Schrems II dyfarniad gan Lys Cyfiawnder yr UE, lle mae mecanweithiau trosglwyddo data o dan y GDPR yn cael eu gwneud i raddau helaeth na ellir eu defnyddio. Mae hefyd yn ystyried strategaeth ddata'r UE sy'n gosod cyfyngiadau ar drosglwyddo data nad yw'n bersonol dramor. Ymhellach i ffwrdd, mae'n ystyried sefyllfa lle mae partneriaid masnach mawr yn tynhau cyfyngiadau ar lif data, gan gynnwys trwy leoleiddio data. Mae'r astudiaeth yn nodi sectorau yn yr UE sy'n dibynnu'n fawr ar ddata, ac yn cyfrifo effaith cyfyngiadau ar drosglwyddiadau trawsffiniol ar economi'r UE hyd at 2030. Mae'r sectorau digideiddio hyn, ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau a meintiau busnes, gan gynnwys cyfran fawr o Busnesau bach a chanolig, sef hanner CMC yr UE.
Darllenwch yr adroddiad llawn yma

Parhau Darllen

Dyddiad

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu offer newydd ar gyfer cyfnewid data personol yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu dwy set o gymalau cytundebol safonol, un i'w ddefnyddio rhwng rheolwyr a phroseswyr a un ar gyfer trosglwyddo data personol i drydydd gwledydd. Maent yn adlewyrchu gofynion newydd o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ac yn ystyried dyfarniad Schrems II y Llys Cyfiawnder, gan sicrhau lefel uchel o ddiogelwch data i ddinasyddion. Bydd yr offer newydd hyn yn cynnig mwy o ragweladwyedd cyfreithiol i fusnesau Ewropeaidd ac yn helpu, yn benodol, busnesau bach a chanolig i sicrhau cydymffurfiad â'r gofynion ar gyfer trosglwyddo data yn ddiogel, wrth ganiatáu i ddata symud yn rhydd ar draws ffiniau, heb rwystrau cyfreithiol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Vera Jourová: “Yn Ewrop, rydym am aros ar agor a chaniatáu i ddata lifo, ar yr amod bod yr amddiffyniad yn llifo gydag ef. Bydd y Cymalau Cytundebol Safonol wedi'u moderneiddio yn helpu i gyflawni'r amcan hwn: maent yn cynnig teclyn defnyddiol i fusnesau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfau diogelu data, ar gyfer eu gweithgareddau yn yr UE ac ar gyfer trosglwyddiadau rhyngwladol. Mae hwn yn ddatrysiad sydd ei angen yn y byd digidol rhyng-gysylltiedig lle mae trosglwyddo data yn cymryd clic neu ddau. "

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Yn ein byd digidol modern, mae’n bwysig bod modd rhannu data gyda’r amddiffyniad angenrheidiol - y tu mewn a’r tu allan i’r UE. Gyda'r cymalau atgyfnerthu hyn, rydym yn rhoi mwy o ddiogelwch a sicrwydd cyfreithiol i gwmnïau ar gyfer trosglwyddo data. Ar ôl dyfarniad Schrems II, ein dyletswydd a'n blaenoriaeth oedd cynnig offer hawdd eu defnyddio, y gall cwmnïau ddibynnu arnynt yn llawn. Bydd y pecyn hwn yn helpu cwmnïau yn sylweddol i gydymffurfio â'r GDPR. ”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd