Cysylltu gyda ni

Terfysgaeth

Undeb Diogelwch: Bydd rheolau llymach ar ragflaenwyr ffrwydrol yn ei gwneud yn anoddach i derfysgwyr adeiladu ffrwydron cartref

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

newydd rheolau'r UE mae cyfyngu mynediad i ragflaenwyr ffrwydrol yn dechrau gwneud cais ledled yr UE. Mae'r rheolau yn cynnwys mesurau diogelwch a rheolaethau cryfach ar werthu a marchnata cemegolion peryglus, sydd wedi'u camddefnyddio i gynhyrchu ffrwydron cartref mewn nifer o ymosodiadau terfysgol yn Ewrop. O dan y rheolau newydd, dylid rhoi gwybod am drafodion amheus - boed ar-lein neu oddi ar-lein - gan gynnwys mewn marchnadoedd ar-lein. Rhaid i werthwyr wirio hunaniaeth eu cwsmeriaid a'u hangen i brynu sylwedd cyfyngedig.

Cyn rhoi trwydded ar gyfer prynu sylweddau cyfyngedig, mae angen i aelod-wladwriaethau sgrinio diogelwch, gan gynnwys gwiriad cefndir troseddol. Mae'r rheolau newydd hefyd yn cyfyngu dau gemegyn ychwanegol: asid sylffwrig ac amoniwm nitrad. Er mwyn cynorthwyo aelod-wladwriaethau a gwerthwyr i weithredu'r rheolau, cyflwynodd y Comisiwn canllawiau ym mis Mehefin y llynedd ynghyd ag a rhaglen fonitro gyda'r bwriad o olrhain allbynnau, canlyniadau ac effaith y Rheoliad newydd. Mae'r Rheoliad yn cryfhau ac yn diweddaru'r rheolau presennol ar ragflaenwyr ffrwydrol, ac mae'n cyfrannu at wadu terfysgwyr y modd i weithredu a gwarchod diogelwch Ewropeaid, yn unol â'r blaenoriaethau a nodir yn y Agenda Gwrthderfysgaeth a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020.

Radicalization

Radicaleiddio yn yr UE: Beth ydyw? Sut y gellir ei atal? 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae radicaleiddio yn fygythiad i'n cymdeithas  

Mae radicaleiddio yn fygythiad trawsffiniol cynyddol. Ond beth ydyw, beth yw'r achosion a beth mae'r UE yn ei wneud i'w atal? Nid yw radicaleiddio yn ffenomen newydd, ond mae'n her gynyddol, gyda thechnolegau newydd a polareiddio cynyddol cymdeithas yn ei gwneud yn fygythiad difrifol ledled yr UE.

Mae'r ymosodiadau terfysgol yn Ewrop dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, y cyflawnwyd llawer ohonynt gan ddinasyddion Ewropeaidd, yn tynnu sylw at fygythiad parhaus tyfiant cartref. radicaleiddio, a ddiffinnir gan y Comisiwn Ewropeaidd fel ffenomen pobl yn coleddu barn, barn a syniadau, a allai arwain at weithredoedd terfysgaeth.

Mae ideoleg yn rhan gynhenid ​​o'r broses radicaleiddio, gyda ffwndamentaliaeth grefyddol yn aml wrth ei wraidd.

Fodd bynnag, anaml y mae ideoleg neu grefydd yn unig yn tanio radicaleiddio. Mae'n aml yn dechrau gydag unigolion sy'n rhwystredig â'u bywydau, eu cymdeithas neu bolisïau domestig a thramor eu llywodraethau. Nid oes un proffil o rywun sy'n debygol o ddod yn rhan o eithafiaeth, ond mae pobl o gymunedau ymylol ac sy'n profi gwahaniaethu neu golli hunaniaeth yn darparu tir ffrwythlon ar gyfer recriwtio.

Ystyrir bod cyfranogiad Gorllewin Ewrop mewn parthau gwrthdaro fel Afghanistan a Syria hefyd yn cael effaith radicaleiddio, yn enwedig ar gymunedau mudol.

Sut a ble mae pobl yn cael eu radicaleiddio?

Mae prosesau radicaleiddio yn tynnu ar rwydweithiau cymdeithasol ar gyfer ymuno ac aros yn gysylltiedig. Mae rhwydweithiau corfforol ac ar-lein yn darparu lleoedd lle gall pobl gael eu radicaleiddio a pho fwyaf caeedig yw'r lleoedd hyn, po fwyaf y gallant weithredu fel siambrau adleisio lle mae cyfranogwyr yn cadarnhau credoau eithafol ar y cyd heb gael eu herio.

Y rhyngrwyd yw un o'r prif sianeli ar gyfer lledaenu safbwyntiau eithafol a recriwtio unigolion. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi chwyddo effaith propaganda jihadistiaid a eithafwyr eithaf dde trwy ddarparu mynediad hawdd i gynulleidfa darged eang a rhoi posibilrwydd i sefydliadau terfysgol ddefnyddio "culhau" i dargedu recriwtiaid neu godi "byddinoedd trolio" i gefnogi eu propaganda. Yn ôl y Adroddiad Sefyllfa a Thuedd Terfysgaeth 2020 yr UE, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae cymwysiadau negeseuon wedi'u hamgryptio, fel WhatsApp neu Telegram, wedi'u defnyddio'n helaeth ar gyfer cydgysylltu, cynllunio ymosodiadau a pharatoi ymgyrchoedd.

Mae rhai sefydliadau eithafol hefyd wedi bod yn targedu ysgolion, prifysgolion ac addoldai, fel mosgiau.

Gall carchardai hefyd fod yn dir ffrwythlon ar gyfer radicaleiddio, oherwydd yr amgylchedd caeedig. Yn amddifad o'u rhwydweithiau cymdeithasol, mae carcharorion yn fwy tebygol nag mewn mannau eraill o archwilio credoau a chymdeithasau newydd a dod yn radicalaidd, tra bod carchardai heb staff yn aml yn gallu dewis gweithgareddau eithafol.

Ymladd yr UE i atal radicaleiddio

Er mai gwledydd yr UE sydd â'r prif gyfrifoldeb am fynd i'r afael â radicaleiddio, datblygwyd offer i helpu ar lefel yr UE:

Parhau Darllen

Amddiffyn

Is-lywydd Schinas a'r Comisiynydd Johansson i gymryd rhan mewn fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Materion Cartref

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Bydd hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas, a’r Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson, yn cymryd rhan yn y fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Materion Cartref heddiw (14 Rhagfyr). Bydd y cyfarfod yn dechrau gyda diweddariad gan Arlywyddiaeth yr Almaen ar y Cyngor ar y trafodaethau ar y cynnig am Reoliad ar atal lledaenu cynnwys terfysgol ar-lein, lle bydd a cytundeb gwleidyddol daethpwyd o hyd i rhwng Senedd Ewrop a’r Cyngor ddoe. Yna bydd Gweinidogion yn trafod casgliadau ar ddiogelwch mewnol ac ar bartneriaeth heddlu Ewrop, yn erbyn cefndir y Comisiwn Agenda Gwrthderfysgaeth a'r cynnig am fandad wedi'i atgyfnerthu ar gyfer Europol a gyflwynwyd ddydd Mercher.

Yn olaf, bydd cyfranogwyr yn ystyried y gwaith parhaus tuag at wneud systemau gwybodaeth ar gyfer rheoli ffiniau yn rhyngweithredol. Yn y prynhawn, bydd Gweinidogion yn trafod y Cytundeb ar Ymfudo a Lloches, a gynigiwyd gan y Comisiwn ar 23 Medi, gan gynnwys trafodaeth ar ymgysylltiad yr UE â gwledydd partner ar aildderbyn effeithiol a rheoli ymfudo. Bydd Llywyddiaeth Portiwgal newydd yn cyflwyno ei rhaglen waith. Bydd cynhadledd i'r wasg gyda'r Comisiynydd Johansson yn cael ei chynnal yn +/- 17.15h CET, y gallwch ei dilyn yn fyw EBS.

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae llywyddiaeth y Cyngor a Senedd Ewrop yn dod i gytundeb dros dro ar gael gwared ar gynnwys terfysgol ar-lein

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn gweithio i atal terfysgwyr rhag defnyddio'r rhyngrwyd i radicaleiddio, recriwtio ac annog trais. Heddiw (10 Rhagfyr), daeth Llywyddiaeth y Cyngor a Senedd Ewrop i gytundeb dros dro ar reoliad drafft ar fynd i’r afael â lledaenu cynnwys terfysgol ar-lein.

Nod y ddeddfwriaeth yw cael gwared ar gynnwys terfysgol yn gyflym ar-lein a sefydlu un offeryn cyffredin i'r holl aelod-wladwriaethau i'r perwyl hwn. Bydd y rheolau arfaethedig yn berthnasol i ddarparwyr gwasanaethau cynnal sy'n cynnig gwasanaethau yn yr UE, p'un a oes ganddynt eu prif sefydliad yn yr aelod-wladwriaethau ai peidio. Bydd cydweithrediad gwirfoddol gyda’r cwmnïau hyn yn parhau, ond bydd y ddeddfwriaeth yn darparu offer ychwanegol i aelod-wladwriaethau orfodi symud cynnwys terfysgol yn gyflym lle bo angen. Mae'r ddeddfwriaeth ddrafft yn darparu ar gyfer cwmpas clir a diffiniad unffurf clir o gynnwys terfysgol er mwyn parchu'n llawn yr hawliau sylfaenol a ddiogelir yn nhrefn gyfreithiol yr UE ac yn benodol y rhai a warantir yn Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE.

Gorchmynion tynnu

Bydd gan awdurdodau cymwys yn yr aelod-wladwriaethau'r pŵer i roi gorchmynion symud i'r darparwyr gwasanaeth, i gael gwared ar gynnwys terfysgol neu analluogi mynediad iddo ym mhob aelod-wladwriaeth. Yna bydd yn rhaid i'r darparwyr gwasanaeth dynnu neu analluogi mynediad i'r cynnwys o fewn awr. Mae awdurdodau cymwys yn yr aelod-wladwriaethau lle mae'r darparwr gwasanaeth wedi'i sefydlu yn derbyn hawl i graffu ar orchmynion symud a gyhoeddir gan aelod-wladwriaethau eraill.

Hwylusir cydweithredu â'r darparwyr gwasanaeth trwy sefydlu pwyntiau cyswllt i hwyluso'r broses o drin gorchmynion symud.

Yr aelod-wladwriaethau fydd yn gosod y rheolau ar gosbau rhag ofn na fyddant yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

Mesurau penodol gan ddarparwyr gwasanaeth

Bydd angen i ddarparwyr gwasanaethau cynnal sy'n agored i gynnwys terfysgol gymryd mesurau penodol i fynd i'r afael â chamddefnyddio eu gwasanaethau ac i amddiffyn eu gwasanaethau rhag lledaenu cynnwys terfysgol. Mae'r rheoliad drafft yn glir iawn bod y penderfyniad ynghylch y dewis o fesurau yn aros gyda'r darparwr gwasanaeth cynnal.

Bydd yn rhaid i ddarparwyr gwasanaeth sydd wedi gweithredu yn erbyn lledaenu cynnwys terfysgol mewn blwyddyn benodol sicrhau bod adroddiadau tryloywder ar gael i'r cyhoedd ar y camau a gymerwyd yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae'r rheolau arfaethedig hefyd yn sicrhau y bydd hawliau defnyddwyr a busnesau cyffredin yn cael eu parchu, gan gynnwys rhyddid mynegiant a gwybodaeth a rhyddid i gynnal busnes. Mae hyn yn cynnwys rhwymedïau effeithiol ar gyfer y ddau ddefnyddiwr y mae eu cynnwys wedi'i dynnu ac i ddarparwyr gwasanaeth gyflwyno cwyn.

Cefndir

Cyflwynwyd y cynnig hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 12 Medi 2018, yn dilyn galwad gan arweinwyr yr UE ym mis Mehefin y flwyddyn honno.

Mae'r cynnig yn adeiladu ar waith Fforwm Rhyngrwyd yr UE, a lansiwyd ym mis Rhagfyr 2015 fel fframwaith cydweithredu gwirfoddol rhwng aelod-wladwriaethau a chynrychiolwyr cwmnïau rhyngrwyd mawr i ganfod a mynd i'r afael â chynnwys terfysgol ar-lein. Ni fu cydweithredu trwy'r fforwm hwn yn ddigonol i fynd i'r afael â'r broblem ac ar 1 Mawrth 2018, mabwysiadodd y Comisiwn argymhelliad ar fesurau i fynd i'r afael â chynnwys anghyfreithlon ar-lein yn effeithiol.

Ymateb i'r bygythiad terfysgol ac ymosodiadau terfysgol diweddar yn Ewrop (gwybodaeth gefndir)

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd