Cysylltu â ni

Economi

Comisiwn yn cynnig cam mawr ymlaen ar gyfer telathrebu farchnad sengl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

  • llunCynlluniau symudol ledled yr UE a chrwydro;
  • Rheolau symlach i helpu cwmnïau i fuddsoddi mwy ac ehangu ar draws ffiniau;
  • Amddiffyniad cyntaf erioed ledled yr UE o niwtraliaeth net;
  • Diddymu premiymau ar gyfer galwadau ffôn rhyngwladol yn Ewrop

Ar 11 Medi, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynllun mwyaf uchelgeisiol mewn 26 mlynedd o ddiwygio'r farchnad telathrebu. Wedi'i lansio gan Arlywydd y Comisiwn José Manuel Barroso yn ei araith Cyflwr yr Undeb yn 2013, bydd y pecyn deddfwriaethol 'Cyfandir Cysylltiedig', pan fydd wedi'i fabwysiadu, yn lleihau taliadau defnyddwyr, yn symleiddio tâp coch sy'n wynebu cwmnïau, ac yn dod ag ystod o hawliau newydd i ddefnyddwyr a darparwyr gwasanaeth, fel y gall Ewrop unwaith eto fod yn arweinydd digidol byd-eang.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Barroso: “Mae cynnydd sylweddol pellach tuag at farchnad sengl Ewropeaidd ar gyfer telathrebu yn hanfodol ar gyfer diddordebau strategol a chynnydd economaidd Ewrop. I'r sector telathrebu ei hun ac i ddinasyddion sy'n rhwystredig nad oes ganddynt fynediad llawn a theg i wasanaethau rhyngrwyd a symudol.

Dywedodd yr Is-lywydd Neelie Kroes, y Comisiynydd Agenda Ddigidol sy’n gyfrifol am y pecyn: “Mae’r ddeddfwriaeth a gynigir heddiw yn newyddion gwych ar gyfer dyfodol symudol a’r rhyngrwyd yn Ewrop. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dweud na wrth bremiymau crwydro, ie i niwtraliaeth net, ie i fuddsoddiad, ie i swyddi newydd. Nid yw trwsio'r sector telathrebu bellach yn ymwneud â'r un sector hwn ond â chefnogi datblygiad cynaliadwy pob sector. ”

hysbyseb

Dim ond 9% o economi ddigidol Ewrop yw'r sector telathrebu oherwydd bod pob sector yn dibynnu fwyfwy ar gysylltedd i fod yn gystadleuol yn fyd-eang a darparu gwasanaethau.

Er bod tonnau diwygio olynol gan yr Undeb Ewropeaidd wedi helpu i drawsnewid y ffordd y mae gwasanaethau telathrebu yn cael eu darparu yn yr Undeb Ewropeaidd, mae'r sector yn dal i weithredu i raddau helaeth ar sail 28 marchnad genedlaethol. Nid oes unrhyw gwmni telathrebu sy'n gweithredu ledled yr UE gyfan, ac mae gweithredwyr a chwsmeriaid yn wynebu prisiau a rheolau gwahanol.

Er mwyn mynd i'r afael â'r problemau hyn, prif elfennau'r pecyn heddiw yw:

hysbyseb

Symleiddio rheolau'r UE ar gyfer gweithredwyr telathrebu

Un awdurdodiad ar gyfer gweithredu ym mhob un o'r 28 aelod-wladwriaeth (yn lle 28 awdurdodiad), trothwy cyfreithiol ymestynnol ar gyfer rheoleiddio is-farchnadoedd telathrebu (a ddylai arwain at ostyngiad yn nifer y marchnadoedd rheoledig), a chysoni ymhellach y ffordd y gall gweithredwyr rentu mynediad. i rwydweithiau sy'n eiddo i gwmnïau eraill er mwyn darparu gwasanaeth cystadleuol.

Gwthio premiymau crwydro allan o'r farchnad

Byddai taliadau galwadau sy'n dod i mewn wrth deithio yn yr UE yn cael eu gwahardd o 1 Gorffennaf 2014. Byddai gan gwmnïau ddewis i naill ai 1) cynnig cynlluniau ffôn sy'n berthnasol ym mhobman yn yr Undeb Ewropeaidd ("crwydro fel gartref"), y bydd eu pris sy'n cael ei yrru gan gystadleuaeth ddomestig, neu 2) yn caniatáu i'w cwsmeriaid “ddatgysylltu”, hynny yw: dewis darparwr crwydro ar wahân sy'n cynnig cyfraddau rhatach (heb orfod prynu cerdyn SIM newydd). Mae hyn yn adeiladu ar Reoliad Crwydro 2012 sy'n gorfodi gweithredwyr i doriadau prisiau cyfanwerthol o 67% ar gyfer data ym mis Gorffennaf 2014.

Dim mwy o bremiymau galwadau rhyngwladol yn Ewrop

Heddiw mae cwmnïau'n tueddu i godi premiwm am alwadau sefydlog a symudol a wneir o wlad gartref defnyddiwr i wledydd eraill yr UE. Byddai'r cynnig heddiw yn golygu na all cwmnïau godi mwy am alwad sefydlog o fewn yr UE nag y maent yn ei wneud am alwad ddomestig bellter hir. Ar gyfer galwadau symudol o fewn yr UE, ni allai'r pris fod yn fwy na € 0.19 y funud (ynghyd â TAW). Wrth bennu prisiau, gallai cwmnïau adennill costau y gellir eu cyfiawnhau'n wrthrychol, ond byddai elw mympwyol o alwadau o fewn yr UE yn diflannu.

Amddiffyniad cyfreithiol ar gyfer rhyngrwyd agored (niwtraliaeth net)

Byddai blocio a throttling cynnwys rhyngrwyd yn cael ei wahardd, gan roi mynediad i ddefnyddwyr i'r rhyngrwyd llawn ac agored waeth beth yw cost neu gyflymder eu tanysgrifiad rhyngrwyd. Mae cwmnïau'n dal i allu darparu “gwasanaethau arbenigol” gydag ansawdd sicr (fel IPTV, fideo ar alw, apiau gan gynnwys delweddu meddygol cydraniad uchel, theatrau gweithredu rhithwir, a chymwysiadau cwmwl data-ddwys sy'n feirniadol o fusnes) cyn belled nad oedd hyn yn ymyrryd gyda'r cyflymderau rhyngrwyd wedi'u haddo i gwsmeriaid eraill. Byddai gan ddefnyddwyr yr hawl i wirio a ydyn nhw'n derbyn y cyflymderau rhyngrwyd maen nhw'n talu amdanynt, ac i gerdded i ffwrdd o'u contract os na chyflawnir yr ymrwymiadau hynny.

Hawliau defnyddwyr newydd, gyda'r holl hawliau wedi'u cysoni ledled Ewrop

Hawliau newydd fel yr hawl i gontractau iaith glir gyda mwy o wybodaeth gymharol, mwy o hawliau i newid darparwr neu gontract, yr hawl i gontract 12 mis os nad ydych yn dymuno cael contract hirach, yr hawl i gerdded i ffwrdd o'ch contract os addawyd i chi ni chyflwynir cyflymderau rhyngrwyd, a'r hawl i anfon e-byst i gyfeiriad e-bost newydd ar ôl newid darparwr rhyngrwyd.

Aseiniad sbectrwm cydgysylltiedig

Bydd hyn yn sicrhau bod Ewropeaid yn cael mwy o fynediad symudol 4G a Wi-Fi. Bydd gweithredwyr ffonau symudol yn gallu datblygu cynlluniau buddsoddi mwy effeithlon a thrawsffiniol, diolch i gydlynu cryfach o ran amseru, hyd ac amodau eraill aseinio sbectrwm. Byddai aelod-wladwriaethau yn parhau i fod â gofal, ac yn parhau i elwa ar ffioedd cysylltiedig gan weithredwyr ffonau symudol, wrth weithredu o fewn fframwaith mwy cydlynol. Bydd fframwaith o'r fath hefyd yn ehangu'r farchnad ar gyfer offer telathrebu datblygedig.

Mwy o sicrwydd i fuddsoddwyr

Yr Argymhelliad ar Fethodolegau Costio a Pheidio â Gwahaniaethu yw ail elfen y pecyn hwn, gan ategu'r rheoliad arfaethedig ac sy'n gysylltiedig yn gynhenid ​​ag ef. Ei nod yw cynyddu sicrwydd i fuddsoddwyr, cynyddu eu lefelau buddsoddi, a lleihau gwahaniaethau rhwng rheoleiddwyr. Mae hyn yn golygu 1) cysoni a sefydlogi costau y gall gweithredwyr presennol eu codi am roi mynediad i eraill i'w rhwydweithiau copr presennol; a 2) sicrhau bod gan "geiswyr mynediad" fynediad gwirioneddol gyfwerth â rhwydweithiau. Pan sicrheir cyfyngiadau cystadleuol o'r fath a pheidio â gwahaniaethu, byddai'r prisiau ar gyfer mynediad cyfanwerthol i fand eang "cenhedlaeth nesaf" yn cael eu pennu gan y farchnad yn hytrach na rheoleiddwyr, sy'n golygu llai o fiwrocratiaeth i weithredwyr.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd