Cysylltu â ni

Economi

Mis Farchnad Sengl i gychwyn gyda dadleuon ar swyddi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

SMM-EN-fectorDydd Llun 23 Medi bydd y cyntaf mewn cyfres o bedair dadl ar-lein ar y Farchnad Sengl fel rhan o'r Mis y Farchnad Sengl, a fydd yn rhedeg rhwng 23 Medi a 23 Hydref 2013. Yn erbyn cefndir y Blwyddyn Dinasyddion Ewropeaidd 2013Bydd Mis y Farchnad Sengl - menter gan Senedd Ewrop a’r Comisiwn - yn gyfle i ddinasyddion a rhanddeiliaid wneud cynigion ar gyfer dyfodol yr UE ac i drafod y cynigion hynny yn fyw ar-lein gyda dinasyddion eraill, rhanddeiliaid, swyddogion ac arweinwyr, a arbenigwyr o bob rhan o Ewrop.

Mae'r Comisiwn yn mynd ar y we er mwyn cynnwys dinasyddion a grwpiau cymdeithas sifil yn ei agenda bolisi. Gan ddechrau 23 Medi gyda sgwrs VIP ar-lein fyw gyda Chomisiynydd y Farchnad Fewnol, Michel Barnier am 11.00 CET, mae'r fforwm ar-lein yn cynnig llinell gyfathrebu unigryw ac uniongyrchol i randdeiliaid i lunwyr polisi ym Mrwsel. Bydd y fforwm yn cynnal dadleuon ar bedair thema: Swyddi, Hawliau Cymdeithasol, Banciau, ac e-Fasnach ym mhob un o 24 iaith yr UE.

Bydd y dadleuon cyntaf yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Mercher (23-25 ​​Medi) ar 111 o gynigion polisi o 17 gwlad (gyda mwy yn parhau i ddod i mewn) ar faterion yn ymwneud â swyddi: sut i greu mwy o swyddi; sut i sefydlu busnes; sut i wella ansawdd y swyddi sydd ar gael. Mae'r syniadau polisi a gyflwynwyd yn amrywio o awgrym i gyflwyno cerdyn symudedd proffesiynol i nyrsys i sut i greu cyfleoedd gwaith i bobl ag anableddau. Mae hyn yn digwydd ar adeg pan fo'r gyfradd ddiweithdra yn yr UE bron i 12% ac mae dros 26% mewn rhai gwledydd. Er nad oes datrysiad hawdd, mae Marchnad Sengl Ewrop yn cynnig cyfle i weithwyr fynd ar draws ffiniau i chwilio am waith neu gynnig eu gwasanaethau fel gweithiwr proffesiynol yn unrhyw un o 28 aelod-wladwriaeth yr UE. Yn ystod dyddiau nesaf y ddadl, bydd pobl, sefydliadau a busnesau ar lawr gwlad yn cael cyfle i dynnu sylw at y rhwystrau sy'n parhau, a chyflwyno eu hawgrymiadau pellach ar gyfer gweithredu ar lefel Ewropeaidd.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: "Nod Mis y Farchnad Sengl yw pontio'r bwlch rhwng y rhai a ddylai elwa o bolisi - cymdeithas sifil, dinasyddion a busnesau - a'r rhai sy'n ei ddrafftio ac yn penderfynu arno. Rydym yn croesawu cyfnewidfa agored ac am ddim. ar gynigion a fydd yn mynd i'r afael â'r bylchau sy'n weddill yn y Farchnad Sengl. Mae Marchnad Sengl sy'n gweithio'n well i ddinasyddion, defnyddwyr a busnesau bach a chanolig yn hanfodol i greu mwy o swyddi a gwella cystadleurwydd. Mae hwn yn brosiect arloesol sy'n manteisio ar allu'r rhyngrwyd i gysylltu pobl ar draws cyfandir amrywiol a gwych. "

Cefndir

Bydd Mis y Farchnad Sengl yn digwydd ar-lein dros bedair wythnos yn olynol, gyda thema bolisi wahanol yn cael ei harchwilio bob wythnos:

hysbyseb
  1. 23-25 ​​Medi, ar swyddi: Sut i ddod o hyd i waith, sefydlu busnes, neu gydnabod cymwysterau yn Ewrop?
  2. 30 Medi-2 Hydref, ar hawliau cymdeithasol: Pa hawliau amddiffyn cymdeithasol ym Marchnad Sengl yr UE, o ran pensiynau, gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus…?
  3. 7-9 Hydref, ar fanciau: Beth arall y gellid ei wneud i amddiffyn adneuon, atal argyfwng ariannol arall, a sicrhau bod banciau’n buddsoddi yn yr economi go iawn i feithrin twf?
  4. 14-16 Hydref, ar e-fasnach: Pa mor hawdd yw gwerthu cynhyrchion ar-lein, neu eu prynu a'u dosbarthu ar draws ffiniau fel cwsmer? Pa mor ddiogel yw'r data y mae pobl yn ei rannu ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol?

Mae Mis y Farchnad Sengl yn rhoi cyfle unigryw i "netizens" Ewrop wneud sylwadau, herio a mireinio syniadau polisi newydd sydd wedi'u cyflwyno ar-lein. Mae'n cynnig nifer o ffyrdd i gyfranogwyr ryngweithio â llunwyr polisi. Gallant:

  1. Pleidleisiwch a rhoi sylwadau ar gyflwyniadau polisi unigolion, sefydliadau a busnesau, a;
  2. cwestiynu a thrafod gydag arbenigwyr yr UE, ASEau, a phersonoliaethau eraill yr UE a chenedlaethol trwy sgyrsiau fideo byw.

Gwahoddir pum cyfranogwr i ddadl derfynol gyda'r Comisiynydd Barnier ar Euronews ar 23 Hydref yn Senedd Ewrop yn Strasbwrg.

Gellir cyflwyno syniadau o hyd ar y platfform ar-lein. Mae dros 300 o syniadau ar draws pob pwnc eisoes wedi'u cyflwyno gan randdeiliaid ac unigolion. Gellir pleidleisio ar y syniadau hyn eisoes, a chânt eu hagor ar gyfer dadl ar 23 Medi ar gyfer y syniadau ar swyddi, 30 Medi ar gyfer y syniadau ar hawliau cymdeithasol, 7 Hydref ar gyfer y syniadau ar fanciau, a 14 Hydref ar gyfer y syniadau ar e-fasnach .

Bydd cymedrolwyr annibynnol yn crynhoi canlyniadau'r dadleuon hyn - y syniadau y mae'r cyfranogwyr yn credu a all newid Ewrop. Byddant hefyd yn cael eu hysgrifennu mewn adroddiad terfynol a fydd yn cael ei gyhoeddi ac a allai fwydo i mewn i waith yr UE yfory.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

yourideasforeurope.eu

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd