Cysylltu â ni

Trosedd

Rhybudd gan yr heddlu ar ôl seiber-ymosodiad masnachwyr cyffuriau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Port_of_Antwerp _-_ Flickr-600x0rz

Mae pennaeth asiantaeth ymladd troseddau Ewrop wedi rhybuddio am y risg gynyddol y bydd grwpiau troseddau cyfundrefnol yn defnyddio seiber-ymosodiadau i'w galluogi i draffig cyffuriau. Dywedodd cyfarwyddwr Europol, Rob Wainwright, fod y rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio i hwyluso'r busnes masnachu cyffuriau rhyngwladol. Daw ei sylwadau yn dilyn ymosodiad seiber ar borthladd Gwlad Belg, Antwerp. Roedd masnachwyr cyffuriau yn recriwtio hacwyr i dorri systemau TG a oedd yn rheoli symudiad a lleoliad cynwysyddion. Cynhaliodd yr heddlu gyfres o gyrchoedd yng Ngwlad Belg a’r Iseldiroedd yn gynharach eleni, gan gipio offer hacio cyfrifiaduron ynghyd â llawer iawn o gocên a heroin, gynnau a chês dillad llawn arian parod. Ar hyn o bryd mae pymtheg o bobl yn aros am achos llys yn y ddwy wlad.

Dywedodd Wainwright fod y plot honedig yn dangos sut mae'r rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio fel "marchnad lawrydd" lle mae grwpiau masnachu cyffuriau yn recriwtio hacwyr i'w helpu i gynnal seiber-ymosodiadau "i archebu".

hysbyseb

"Mae [yr achos] yn enghraifft o sut mae troseddau cyfundrefnol yn dod yn fwy mentrus, yn enwedig ar-lein," meddai.

"Mae gennym i bob pwrpas ddiwydiant sy'n canolbwyntio ar wasanaeth lle mae grwpiau troseddau cyfundrefnol yn talu am sgiliau hacio arbenigol y gallant eu hennill ar-lein," ychwanegodd.

Cynwysyddion ymolchi

hysbyseb

Credir bod yr ymosodiad ar borthladd Antwerp wedi digwydd dros gyfnod o ddwy flynedd o fis Mehefin 2011.

Mae erlynwyr yn dweud bod grŵp masnachu mewn Iseldiroedd yn cuddio cocên a heroin ymhlith cargoau cyfreithlon, gan gynnwys pren a bananas a gludwyd mewn cynwysyddion o Dde America.

Honnir bod y grŵp troseddau cyfundrefnol yn defnyddio hacwyr yng Ngwlad Belg i ymdreiddio i rwydweithiau cyfrifiadurol mewn o leiaf ddau gwmni sy'n gweithredu ym mhorthladd Antwerp.

Roedd y toriad yn caniatáu i hacwyr gael gafael ar ddata diogel gan roi iddynt leoliad a manylion diogelwch cynwysyddion, sy'n golygu y gallai'r masnachwyr anfon mewn gyrwyr lorïau i ddwyn y cargo cyn i'r perchennog cyfreithlon gyrraedd.

Rhybuddiwyd gweithwyr am y llain gyntaf pan ddechreuodd cynwysyddion cyfan ddiflannu o'r porthladd heb esboniad.

"Mae'r sefydliadau troseddol hyn bob amser yn chwilio am ffordd newydd o gael cyffuriau allan o'r harbwr," meddai Danny Decraene sy'n bennaeth uned troseddau cyfundrefnol Antwerp yn Heddlu Ffederal Gwlad Belg.

"Yn yr achos hwn fe wnaethant logi hacwyr [a oedd] yn ddynion deallus lefel uchel iawn, yn gwneud llawer o waith meddalwedd," ychwanega.

Dywed fod y llawdriniaeth i hacio cwmnïau'r porthladdoedd wedi digwydd mewn nifer o gamau, gan ddechrau gyda meddalwedd maleisus yn cael ei hanfon drwy e-bost at staff, gan ganiatáu i'r grŵp troseddau cyfundrefnol gael gafael ar ddata o bell.

Pan ddarganfuwyd y toriad cychwynnol a gosodwyd wal dân i atal ymosodiadau pellach, torrodd hacwyr i mewn i'r eiddo a gosod dyfeisiau logio allwedd ar gyfrifiaduron.

Roedd hyn yn eu galluogi i gael mynediad di-wifr at keystrokes wedi'u teipio gan staff yn ogystal â chrafangau sgrin o'u monitorau.

Ymosodiad reiffl ymosod

Dywedodd Decraene nad yw cyfanswm y cyffuriau sy'n cael eu masnachu gan y grŵp yn hysbys, ond mewn cyfres o gyrchoedd yn gynharach eleni, cipiodd yr heddlu fwy na tunnell o gocên, gyda gwerth stryd o £ 130m, a swm tebyg o heroin.

Ym mis Ionawr, saethwyd at yrrwr lori nad oedd wedi'i gysylltu â'r llain ar ôl iddo yrru cynhwysydd a honnir ei fod wedi'i lenwi â chocên yn ddiarwybod o'r derfynell yn Antwerp.

Digwyddodd yr ymosodiad yn nhalaith Limburg, lle'r oedd y rhai a ddrwgdybir yn arfog â reifflau ymosodiad AK-47 a daniwyd yn y gyrrwr, a oedd heb niwed.

Yn dilyn yr ymosodiad seiber yn Antwerp, arweiniodd ymgyrch ar y cyd gan heddlu Gwlad Belg ac Iseldiroedd at gyrchoedd ar fwy na chartrefi a busnesau 20.

Atafaelodd swyddogion chwe dryll gan gynnwys gwn peiriant a distawrwydd, festiau atal bwled, a € 1.3 miliwn (£ 1.1m) mewn arian parod mewn cês.

Dywedodd Wainwright fod yr ymosodiad TG yn gyson â "model busnes newydd" o weithgaredd troseddau cyfundrefnol ac mae'n dweud ei fod yn disgwyl i'r math hwn o dorri seiberddiogelwch "ddod yn nodwedd fwy arwyddocaol yn y dyfodol" o fasnachu cyffuriau.

"Yr hyn y mae'n ei olygu felly yw bod angen i'r heddlu newid y ffordd maen nhw'n gweithredu - mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn llawer mwy tech savvy," meddai.

"Ond hefyd rwy'n credu bod angen i lywodraethau a seneddau ein helpu i wneud yn siŵr felly bod gennym y deddfau cywir i ymladd yn ôl yn erbyn y camfanteisio enfawr hwn ar y rhyngrwyd," ychwanegodd.

Mae cwmnïau cynhwysyddion sy'n gweithredu o borthladd Antwerp yn dweud bod eu diogelwch TG bellach wedi gwella.

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd