Cysylltu â ni

Economi

2013 Hydref rhagolwg economaidd: adferiad graddol, risgiau allanol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

131105Yn y misoedd diwethaf, bu arwyddion calonogol bod adferiad economaidd ar y gweill yn Ewrop. Wedi contractio hyd at chwarter cyntaf 2013, dechreuodd yr economi Ewropeaidd i dyfu eto yn yr ail chwarter a real GDP yn debygol o barhau yn tyfu yn y gweddill y flwyddyn.

Twf yn yr ail hanner y 2013 a ddisgwylir ar 0.5% o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2012 yn yr UE. Yn flynyddol, GDP twf gwirioneddol amcangyfrifedig eleni yw ar 0.0% yn yr UE ac -0.4% yn ardal yr ewro. Wrth edrych ymlaen, rhagweld twf economaidd yn casglu raddol cyflymder dros y rhagolwg gorwel, i 1.4% yn yr UE ac 1.1% ardal yr ewro yn 2014, gan gyrraedd 1.9 1.7% a% yn 2015, yn y drefn honno.

addasiad mewnol ac allanol yn Ewrop yn parhau, wedi'i ategu mewn llawer o achosion gan y diwygiadau strwythurol sylweddol ac atgyfnerthu cyllidol ar waith yn y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn wedi gwella amodau ar gyfer galw yn y cartref i fod yn brif peiriant o dwf yn Ewrop yn raddol. Fodd bynnag, yn erbyn cefndir o rhagolygon gwanhau i economïau marchnad sy'n dod i'r amlwg, bydd y dychwelyd i dwf cadarn fod yn broses raddol.

hysbyseb

Dywedodd Materion Economaidd ac Ariannol a Chomisiynydd yr Ewro Olli Rehn: "Mae yna arwyddion cynyddol bod economi Ewrop wedi cyrraedd trobwynt. Mae'r cydgrynhoad cyllidol a'r diwygiadau strwythurol a wnaed yn Ewrop wedi creu'r sylfaen ar gyfer adferiad. Ond mae'n rhy gynnar i ddatgan buddugoliaeth: mae diweithdra yn parhau i fod ar lefelau annerbyniol o uchel. Dyna pam mae'n rhaid i ni barhau i weithio i foderneiddio economi Ewrop, ar gyfer twf cynaliadwy a chreu swyddi. "

Mae enillion adfer yn raddol traction

Mae'r anghydbwysedd macroeconomaidd cronedig yn lleihau, a disgwylir twf i ennill cyflymder gymedrol. Fodd bynnag, yr addasiad fantolen parhaus mewn rhai gwledydd yn parhau i bwyso a mesur ar fuddsoddiad a defnydd. Er bod y sefyllfa farchnad ariannol wedi gwella'n sylweddol a chyfraddau llog wedi gostwng ar gyfer gwledydd sy'n agored i niwed, nid yw hyn wedi bwydo eto trwodd i'r economi go iawn fel darnio yn y marchnadoedd ariannol yn parhau, gyda gwahaniaethau sylweddol ar draws aelod-wladwriaethau ac ar draws cwmnïau o wahanol feintiau.

hysbyseb

Mae'r rhagolygon ar hyn o bryd yn unol â nodweddion adenillion cynt yn dilyn argyfyngau ariannol difrifol. Wrth i anghenion deleveraging ymsuddo, disgwylir i'r galw yn y cartref i gryfhau araf, diolch i ailddechrau twf treuliant preifat a'r adlam yn ffurfio cyfalaf sefydlog gros sy'n ddyledus i wella amodau ariannu cyffredinol a theimlad economaidd. O ystyried y cynnydd a wnaed yn y blynyddoedd diwethaf, mae cyflymder y cyfuno ariannol yn barod i arafu dros y cyfnod rhagolwg. Yn 2014 2015 ac, disgwylir i'r galw yn y cartref i fod yn brif yrrwr o dwf, yn erbyn y cefndir o rhagolygon gwanhau ar gyfer allforion UE i weddill y byd.

Gan fod datblygiadau yn y farchnad lafur fel arfer yn llusgo y rheiny yn CMC erbyn hanner y flwyddyn neu fwy, mae disgwyl adennill gweithgarwch economaidd i gyfieithu dim ond yn raddol i mewn i greu swyddi. Eleni, mae diweithdra wedi aros yn uchel iawn mewn rhai gwledydd a chyflogaeth wedi parhau i ddirywio. amodau Fodd bynnag, mae ystod y misoedd diwethaf wedi gweld lafur-farchnad yn dechrau sefydlogi a'r rhagolygon ar gyfer dirywiad cymedrol mewn diweithdra tuag 10.7% yn yr UE ac 11.8% yn ardal yr ewro gan 2015, er y bydd gwahaniaethau traws-gwlad yn parhau i fod yn fawr iawn.

Disgwylir chwyddiant Defnyddwyr-pris i aros yn dawedog yn yr UE ac ardal yr ewro yn ystod y cyfnod rhagolwg, gyda chyfraddau yn agos at 1½%.

Current-gyfrif balansau mewn aelod-wladwriaethau sy'n agored i niwed wedi gwella'n gryf ac yn gyson dros y blynyddoedd diwethaf. Yn dilyn enillion cystadleurwydd pris parhaus a chryfhau eu sectorau allforio, mae disgwyl nifer o aelod-wladwriaethau sy'n agored i niwed i gofrestru ar hyn o bryd-cyfrif gwarged eleni.

ymdrech bendant cynnar yn ildio i gyflymder arafach o atgyfnerthu

Mae'r gostyngiad mewn diffygion cyffredinol y llywodraeth yn debygol o barhau. Yn 2013, rhagwelir pennawd cyllidol diffygion yn cael eu gostwng i 3½% o CMC yn yr UE ac 3% yn ardal yr ewro, tra bod dyled-i-CMC Bydd cymarebau cyrraedd bron i 90% yn yr UE a'r 96% yn ardal yr ewro. , Hy y diffyg llywodraeth cyffredinol gywiro ar gyfer ffactorau cylchol, un-offs a mesurau dros dro eraill, rhagwelir y bydd y diffyg yn y gyllideb strwythurol yn gostwng yn sylweddol yn 2013 gan fwy na ½% o CMC yn y ddwy ardal, ar gefn mesurau atgyfnerthu eu gweithredu mewn nifer o aelod-wladwriaethau. Yn ôl y cyllidebau drafft 2014 a oedd ar gael cyn y rhagolwg dyddiad cau, mae'r gwelliant hwn yn mynd i barhau yn 2014, ond yn arafach. Esbonnir hyn yn rhannol gan y ffaith bod rhai aelod-wladwriaethau eisoes wedi cyflawni eu priod Amcanion Tymor Canolig ar gyfer eu balansau cyllidebol strwythurol, a ddylai gyfrannu at ddod â'r ddyled gyhoeddus ar lwybr sy'n dirywio.

Risgiau mwy cytbwys

Mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar y dybiaeth y gweithredu trylwyr o fesurau polisi y cytunwyd arno yn yr UE ac ar lefel aelod wladwriaeth a fydd yn cefnogi'r broses addasu angenrheidiol barhaus a chynnal gwelliannau yn gyfrinachol yn ogystal ag amodau ariannol.

Oherwydd gweithredu polisi pendant, risgiau canfyddedig i gyfanrwydd y ewro yn ymwneud â'r argyfwng dyled sofran wedi diflannu. Mae mwy o risgiau upside wedi dod i'r amlwg, yn gysylltiedig â'r posibilrwydd y gallai'r diwygiadau ar waith yn y blynyddoedd diwethaf yn cyflwyno effeithiau cadarnhaol pellach yn gynt na'r disgwyl. Fodd bynnag, er ansicrwydd wedi cilio, mae'n parhau i fod uchel ac yn bygwth parhau i fod yn llusgo ar dwf. parhau i fod y risg y gallai llithriant polisi codi ansicrwydd ac ailgynnau straen ariannol, tra bod y risgiau anfantais yn yr amgylchedd allanol wedi cynyddu.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd