Cysylltu â ni

Busnes

Aelodau Senedd Ewrop yn ymdrin yn ddiogel i gapio ffioedd talu â cherdyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cliciwch_to_PayCards1Dylai'r ffioedd y mae banciau'n eu codi ar fanwerthwyr i brosesu taliadau siopwyr gael eu capio o dan reolau unffurf yn yr UE yn dilyn bargen a gafodd ei tharo gan y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol a thrafodwyr y Cyngor ddydd Mercher (17 Rhagfyr). Byddai'r cap yn berthnasol i daliadau trawsffiniol a thaliadau domestig, a dylai arwain at gostau is i ddefnyddwyr.

Nid yw ffioedd cyfnewid ar gyfer taliadau ar sail cardiau, a delir gan fanc y masnachwr i'r banc a gyhoeddodd y cerdyn, yn dryloyw ac maent yn wahanol rhwng gwledydd yr UE, lle maent yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth mewn rhai achosion ac mewn eraill i benderfyniadau gan awdurdodau cystadlu cenedlaethol.

Codir y ffioedd hyn gan fanciau sy'n perthyn i gynlluniau cardiau fel Visa a MasterCard (cynlluniau pedair plaid fel y'u gelwir, sy'n cynnwys banc dyroddi, banc masnachwr, y manwerthwr a defnyddiwr y cerdyn) sydd gyda'i gilydd yn rheoli cyfran y llew o'r farchnad. Codir tâl ar fanwerthwyr am bob trafodiad cerdyn ac maent yn ychwanegu'r costau at brisiau'r nwyddau neu'r gwasanaethau y maent yn eu cynnig.

hysbyseb

Ffioedd wedi'u capio

Ar gyfer trafodion cardiau debyd trawsffiniol y cap y cytunwyd arno yw 0.2% o werth y trafodiad. Ar gyfer trafodion domestig, gall aelod-wladwriaethau gymhwyso'r cap o 0.2% i werth trafodiad cyfartalog pwysol blynyddol yr holl drafodion domestig o fewn y cynllun cardiau.

Gwnaeth trafodwyr y Senedd yn siŵr y bydd y system o gymhwyso'r cap ar sail pwysol ar gyfartaledd yn berthnasol am bum mlynedd yn unig. Wedi hynny, bydd ffioedd cyfnewid ar gyfer trafodion domestig yn ddarostyngedig i drefn symlach, fwy tryloyw lle mae'r cap ar gyfer trafodiad domestig yn 0.2% o werth y trafodiad, neu'n cael ei osod ar ffi sefydlog o bum sent ar y mwyaf fesul trafodiad.

hysbyseb

Ar gyfer trafodion cardiau credyd, cytunodd y partïon i gapio'r ffi ar 0.3% o werth y trafodiad.

Daw'r capiau hyn i rym chwe mis ar ôl i'r ddeddfwriaeth ddod i rym.

Prisiau is i bawb

Heddiw mae'n aml yn ofynnol i fanwerthwyr dderbyn pob cerdyn mewn unrhyw gynllun cardiau penodol, hyd yn oed os efallai y byddai'n well ganddyn nhw dderbyn dim ond y rhai sydd â ffioedd is.

O dan y rheolau newydd byddai manwerthwyr yn rhydd i ddewis pa gardiau i'w derbyn, oni bai eu bod yn ddarostyngedig i'r un ffi cyfnewidfa, gan gydymffurfio â'r capiau a osodir o dan y rheolau hyn.

Er y gellid cyfyngu ar ryddid y siopwr i ddewis pa gerdyn talu i'w ddefnyddio pe bai manwerthwyr yn arfer yr hawl hon, dylai ffioedd is drosi i brisiau is i bawb.

Cytunodd y trafodwyr hefyd na ddylai'r rheolau newydd fod yn berthnasol i gynlluniau cardiau tair plaid fel y'u gelwir fel Diners ac American Express (sy'n cynnwys un banc yn unig) ar yr amod bod y cerdyn yn cael ei gyhoeddi a'i brosesu o fewn yr un cynllun. Byddai cardiau masnachol a ddefnyddir ar gyfer treuliau busnes yn unig hefyd wedi'u heithrio o'r rheolau newydd.

Mewn tair blynedd, bydd y rheolau hefyd yn berthnasol i gynllun cardiau tair plaid sy'n trwyddedu partïon eraill i roi cardiau a thrwy hynny weithredu fel cynlluniau pedair plaid, er mwyn osgoi cystadleuaeth annheg yn y tymor hir.

Y camau nesaf

Mae angen i'r fargen gael ei chymeradwyo o hyd gan aelod-wladwriaethau'r UE a chan y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, cyn cael ei phleidleisio gan y Senedd lawn y flwyddyn nesaf.

Datganiad Visa Europe

"Rydym yn croesawu'r ffaith y daethpwyd i gytundeb rhwng y Cyngor a Senedd Ewrop ac y byddwn yn gallu symud ymlaen yn eglur gyda'r sefyllfa ar gyfer pob chwaraewr yn y dyfodol. Mae'n bwysig sicrhau bod deddfiad yn cael ei reoli'n gyflym ac yn effeithlon. .

"Bydd y rheoliad hwn yn cael effaith ddwys ar y diwydiant a bydd angen addasiadau sylweddol. Rydym yn parhau i fod â phryderon difrifol y bydd gan y rheoliad ganlyniadau anfwriadol, yn enwedig i ddefnyddwyr, ac y gallai fygu arloesedd yn y dyfodol.

"Bydd y penderfyniad i ddod â'r rheol Honor All Cards, fel y'i gelwir, yn benodol yn golygu y gallai'r profiad siopa i ddefnyddwyr gael ei effeithio'n ddifrifol os nad ydyn nhw'n siŵr a fydd eu cerdyn yn cael ei dderbyn. O ganlyniad, mae risg wirioneddol y gallai defnyddwyr dychwelyd i ddulliau talu llai effeithlon a llai diogel fel arian parod.

"Mae manwerthwyr wedi lobïo’n galed dros y rheoliad hwn felly rydyn ni nawr yn galw arnyn nhw i sicrhau eu bod yn trosglwyddo’r holl arbedion i ddefnyddwyr. Mae tystiolaeth flaenorol o wledydd eraill fel Awstralia ac UDA yn awgrymu nad yw prisiau wedi’u gostwng. Profiad y gwledydd hynny yn mae ffaith yn awgrymu y bydd defnyddwyr yn waeth eu byd o ganlyniad i gostau cardiau uwch.

"Yn ogystal, mae bygythiad gwirioneddol y bydd arloesedd yn cael ei atal gan y diffyg arian sydd ar gael i fanciau i fuddsoddi mewn technolegau yn y dyfodol. Gallai hyn effeithio ar gyflwyno digyswllt ymhellach ac o ganlyniad galluogi galluogi taliadau symudol.

"Mae'n destun pryder mawr bod cynlluniau tair plaid wedi'u heithrio o'r rheoliad hwn. Yn benodol, mae caniatáu i gynlluniau tair plaid drwyddedu eu cardiau i gyhoeddwyr cardiau am gyfnod o dair blynedd yn bygwth ystumio'r farchnad o ddifrif o blaid cynlluniau sydd yn sylweddol ddrytach i fanwerthwyr eu derbyn ac sy'n gweithredu gyda ffioedd sy'n efelychu cyfnewidfa yn agos.

"Ar nodyn cadarnhaol, mae'n galonogol bod hyblygrwydd defnyddio cyfartaleddau wedi'u pwysoli ar gyfer trafodion debyd domestig fel y gellir cymell trafodion diogel a dod o hyd i atebion priodol ar gyfer cymell atebion talu arloesol fel taliadau digyswllt. Mae'n newyddion da i busnesau bod cardiau masnachol wedi'u heithrio o'r rheoliad. Mae hefyd yn gadarnhaol bod y cynnig i orfodi rhaniad cyfreithiol rhwng cynlluniau cardiau a phrosesu wedi'i ddileu. Ni chyflwynwyd tystiolaeth i ddangos buddion y gwahaniad hwn. "

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf erthygl yn y cyhoeddiad Politico Ewrop honnir hynny Gohebydd UE wedi cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Ewrop ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen

Pysgodfeydd

Môr y Canoldir a Moroedd Du: Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a cynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Mae'r cynnig yn hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar stociau pysgod ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du ac yn cyflawni'r ymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn y MedFish4Ever a Datganiadau Sofia. Mae'n adlewyrchu uchelgais y Comisiwn ar gyfer cyflawni pysgodfeydd cynaliadwy yn y ddau fasn môr hyn, yn unol â'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar 2030 Strategaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy ym mhob un o fasnau môr yr UE yw ein hymrwymiad a'n cyfrifoldeb. Er ein bod wedi gweld rhywfaint o welliant yn y blynyddoedd diwethaf ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, rydym yn dal i fod ymhell o gyrraedd lefelau cynaliadwy ac mae angen mwy o ymdrech i gyflawni'r nod hwn. Rydym, felly, heddiw yn gwneud ein cynnig ar gyfer dal pysgod yn y ddau fasn môr yn gwbl ddibynnol ar gyngor gwyddonol. ”

Yn y Môr Adriatig, mae cynnig y Comisiwn yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Môr y Canoldir GFCM ar gyfer stociau glan môr a'i nod i gyrraedd cynaliadwyedd ar gyfer y stociau hyn erbyn 2026 trwy ostyngiad yn yr ymdrech bysgota. Mae'r cynnig heddiw hefyd yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir (MAP) ar gyfer stociau glan môr gyda'r nod o leihau'r pysgota ymhellach, yn unol â chyngor gwyddonol. Yn y Môr Du, mae'r cynnig yn cynnwys terfynau dal a chwotâu ar gyfer twrf a sbrat. Bydd y cynnig yn cael ei gwblhau yn nes ymlaen, yn seiliedig ar ganlyniadau sesiwn flynyddol GFCM (2-6 Tachwedd 2021) ac argaeledd cyngor gwyddonol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd