Cysylltu â ni

Diffiniad

Beth ellir ei wneud i wrthdroi economi ddatchwyddo?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r economi fyd-eang mewn lle anodd ar hyn o bryd a bob dydd ar y newyddion mae'n edrych fel y gallai unrhyw beth wipio'r economi fyd-eang sy'n simsanu i'r affwys. Mae datchwyddiant yn un o ofnau mawr economegwyr ledled y byd, ond a ellir gwneud unrhyw beth yn ei gylch, yn ysgrifennu Colin Stevens?

Chwyddiant neu ddatchwyddiant?

Gall fod yn anodd dweud y gwahaniaeth rhwng chwyddiant a datchwyddiant os ydych chi'n gwylio'r newyddion yn achlysurol ac yn dilyn diweddariadau ar yr economi fyd-eang. Mae chwyddiant a datchwyddiant fel ei gilydd yn bynciau brawychus, ac nid ydynt ychwaith yn arbennig o dda i economi genedlaethol, ac yn anffodus, mae’r ddau ohonynt hefyd yn dod â llu o ffactorau a materion cymhleth eraill.

Yn gyntaf oll, beth yw datchwyddiant? Mae datchwyddiant yn digwydd pan fydd prisiau defnyddwyr yn dechrau gostwng dros amser ac o ganlyniad, mae pŵer prynu defnyddwyr yn cynyddu. Os ydych chi erioed wedi teithio i wlad dramor lle roedd eich arian cyfred yn gryfach, yna mae gennych chi synnwyr eisoes o sut beth yw profi datchwyddiant.

Gellid maddau i chi am feddwl bod yn rhaid i ddatchwyddiant fod yn beth da – wedi’r cyfan, mae gennych fwy o bŵer prynu ac rydych yn dal i wneud yr un cyflogau. Fodd bynnag, gall datchwyddiant wasanaethu fel caneri yn y pwll glo pan ddaw i ddirwasgiadau neu ddirwasgiadau sydd ar ddod.

Prisiau yn gostwng

Pan fydd prisiau'n dechrau gostwng, mae pobl yn dechrau oedi cyn prynu oherwydd eu bod yn cymryd yn ganiataol y bydd y prisiau'n parhau i ostwng. Pan fydd miliynau o bobl yn gwneud hyn (weithiau'n isymwybodol), y canlyniad yw bod llai o incwm yn cael ei gynhyrchu i gynhyrchwyr, ac mae cyfraddau diweithdra yn dechrau cynyddu. Mae hyn yn creu cylch lle mae cyfraddau diweithdra'n gwaethygu, prisiau'n gostwng ymhellach a phobl yn gohirio eu pryniannau hyd yn oed yn hirach.

hysbyseb

Gall fod marweidd-dra economaidd, cyfraddau tlodi cynyddol a rhewi ar arloesi masnachol yn ystod adegau o ddatchwyddiant. Ar hyn o bryd rydym hefyd yng nghanol swigen eiddo, a all fyrstio neu beidio. Os bydd prisiau nwyddau traul yn dechrau gostwng ond bod prisiau tai yn parhau i fod yn anghyraeddadwy o uchel, gallai'r economi fod mewn cyfnod cyffrous iawn (darllenwch: gwael).

Felly, beth ellir ei wneud?

Yn yr Unol Daleithiau, mae datchwyddiant hefyd ar y gorwel fel mae'r Ffed yn ystyried ei dderbyn fel rhan o strategaeth economaidd fwy, ac mae’r DU ar hyn o bryd yn sgrialu o dan weinyddiaeth newydd i greu cynllun economaidd cadarn. Gall cynnydd mewn datchwyddiant achosi llithro i ddirwasgiad neu iselder yn hawdd, felly mae economïau ledled y byd yn awyddus i guro datchwyddiant a chyrraedd y gwaith.

Diolch byth, mae yna nifer o strategaethau y gall gwledydd eu defnyddio wrth frwydro yn erbyn datchwyddiant. Yn gyntaf, gall gwlad roi hwb i'w chyflenwad arian; mewn gwlad fel yr Unol Daleithiau, mae hyn yn golygu bod y Gronfa Ffederal yn prynu gwarantau trysorlys yn ôl ac wrth wneud hynny yn cynyddu'r cyflenwad arian. Mae cyflenwad cynyddol o arian yn golygu bod pob doler mewn cylchrediad ychydig yn llai gwerthfawr ac mae defnyddwyr yn fwy tebygol o wario.

Gall gwledydd hefyd wneud benthyca arian ychydig yn haws, i annog defnyddwyr i frathu'r bwled a gwneud y pryniannau hynny y maent wedi bod yn eu gohirio. Os bydd y Ffeds neu'r Weinyddiaeth Gyllid yn penderfynu cynyddu faint o gredyd sydd ar gael neu leihau cyfraddau llog, mae unigolion yn gallu benthyca mwy o arian, yn haws.

Mae banciau hefyd yn gallu benthyca mwy o arian i ddarpar fenthycwyr os bydd y llywodraeth yn penderfynu gostwng y gyfradd wrth gefn, sef y swm o arian y mae angen i fanciau ei gael wrth law ar unrhyw adeg benodol. Trwy addasu rheoliadau benthyca, mae’r llywodraeth yn gallu gwneud cymryd benthyciad yn broses llawer haws nag y byddai fel arall, a thrwy hynny annog gwariant.

Yn olaf, gall llywodraethau cenedlaethol roi’r gorau i ddatchwyddiant trwy ddefnyddio dulliau wedi’u targedu sydd wedi’u cynllunio’n dda polisi cyllidol. Mae yna lawer o naws i greu polisi ariannol da ond os yw llywodraeth yn gallu drafftio deddfwriaeth sy'n cynyddu gwariant cyhoeddus ac yn lleihau trethi ar yr un pryd, efallai mai'r canlyniad fydd cynnydd yn y galw a mwy o incwm gwario i ddefnyddwyr. Mae defnyddwyr dywededig wedyn yn fwy tebygol o wario, a gyrru prisiau a galw yn ôl i fyny.

Fodd bynnag, os na chaiff y toriadau treth eu creu’n ddigon da neu os targedir y dosbarthiadau uchaf un yn unig, yna caiff y rhan fwyaf o ddefnyddwyr eu hesgeuluso a bydd y polisi’n methu â chael unrhyw effaith wirioneddol ar ddatchwyddiant.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd