Cysylltu â ni

Cyllid

Nid banciau mewn argyfwng yw achos problemau'r byd, ond maent yn symptom

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mis arall, banc arall mewn cythrwfl, yn ysgrifennu Ilgar Nagiyev.

Mae bancio fel diwydiant yn ffynnu - yn goroesi hyd yn oed - diolch i ddibynadwyedd; yr ymdeimlad o ymddiriedaeth y maent yn ei gyfleu mor dda. Mae banciau Swistir yn arbennig wedi meistroli hyn ers amser maith; sefydlu eu hunain fel sefydliadau prawf amser. Mae'r arfwisg hon o ymddiriedaeth, fodd bynnag, yn dechrau edrych ychydig yn rhydlyd pan fydd banc Swistir yn dymchwel.

Credit Suisse oedd yr ail fanc mwyaf yn y Swistir, gyda mwy na phum cant a saith deg biliwn o ddoleri mewn asedau a thair gwaith cymaint o dan reolaeth. Fe'i gwelwyd yn rhy fawr, yn rhy hen, yn rhy sefydledig i fethu, ac eto fe gwympodd yn yr un wythnos â Banc Silicon Valley Gradd Un Haen. Mae cwympiadau fel hyn yn broblem, ond nid ydynt y problem. Roedd mae'r broblem yn deillio o dyfiant neu yn hytrach diffyg ohono. Rydym yn hynod gaeth i dwf a phan na allwn ei gael, rydym yn profi sgîl-effeithiau negyddol.

Ac mae twf yn profi'n anoddach i'w ddarganfod.

Ar ôl cwymp wal Berlin, daeth economeg y farchnad rydd yn norm yn gyflym, yn yr hyn y mae rhai wedi'i alw Y Dyblu Mawr. Yn sydyn, roedd mwy o farchnadoedd byd-eang a mwy o gyfoeth i fynd o gwmpas. Yn anffodus, nid oes unrhyw wledydd ychwanegol i ddod o hyd iddynt bellach ac ychydig o farchnadoedd heb eu tapio i hybu'r CMC byd-eang. Hefyd, mae popeth yn rhyng-gysylltiedig iawn, sy'n dod yn llawer rhy amlwg pan aiff pethau o chwith.

Cymerwch Tsieina, prif yrrwr yr economi fyd-eang honno dros yr ugain mlynedd diwethaf. Yn ôl y Wall Street Journal, mae Tsieina bellach wedi gwario triliwn o ddoleri'r Unol Daleithiau ar ei menter Belt and Road uchelgeisiol, sydd wedi eu helpu i gerfio cilfach cymwynaswr sy'n ymestyn o Ganol Asia i America Ladin. Fodd bynnag, mae chwyddiant, cyfraddau llog uwch a phrinder cyflenwad wedi effeithio ar lawer o'r economïau y maent yn gwneud busnes â nhw, gan arwain Tsieina i dynhau'r llif arian y maent wedi bod yn ei gyflenwi. Tra bod pawb yn caru'r un sy'n prynu cinio iddyn nhw, mae eu teimladau'n mynd yn fwy cymhleth pan fydd y person hwnnw'n gofyn iddyn nhw ddychwelyd eu siâr yn ôl i PayPal. Y canlyniad yw'r hyn y mae rhai economegwyr gorllewinol yn ei alw diplomyddiaeth trap dyled.

Mae llawer o’r un economegwyr hynny wedi bod yn rhagweld hyn ers tro, ond yna mae yna bethau na allwn eu rhagweld ac rydym yn cael ein hunain yn druenus heb baratoi ar eu cyfer.

hysbyseb

Yn boeth ar sodlau pandemig sydd, yn ôl un rhagfynegiad IMF wedi torri 12.5 triliwn o economi’r byd, daw’r argyfwng ynni gwirioneddol fyd-eang cyntaf. Mae hyn wedi slamio i wrthdroi'r syniad y byddem yn dychwelyd i ryw fath o sefydlogrwydd ar ôl y pandemig ac yn dychwelyd at y busnes o wneud arian. Mae wedi atal chwyddiant, wedi herio ymrwymiadau hinsawdd ac wedi arwain llywodraethau i wario biliynau yn ceisio lleddfu effaith costau ynni cynyddol. Mae'n faich sy'n effeithio'n anghymesur ar boblogaethau tlotach gyda phum deg pedwar o wledydd eisoes yn gweld cynnydd serth ym maint eu dyled ac mewn perygl o fethu â chydymffurfio - chwarter cenhedloedd y byd.

Felly, os na allwn dyfu ein hunain allan o drwbl, beth nesaf?

Mae Adran Materion Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig wedi awgrymu pedair ffordd o wneud hynny; Arallgyfeirio economïau, atal anghydraddoldebau, gwella sefydliadau a gwneud cyllid yn gynaliadwy. Ychydig iawn sy'n gallu dadlau bod angen gwella sefydliadau bancio ac y dylai cyllid fod yn gynaliadwy. Gall llai fyth ddadlau bod yna anghydraddoldebau y mae angen mynd i'r afael â nhw ar frys - os nad er mwyn caredigrwydd, yna er mwyn eu balans banc. Fodd bynnag, gallai arallgyfeirio fod yn arbennig o addawol. Mae Cyngor Cydweithrediad y Gwlff, er enghraifft, yn ceisio torri ar eu cyd-ddibyniaeth ar olew trwy gyflwyno Treth ar Werth am y tro cyntaf. Gellir dadlau y bydd yr argyfwng ynni ei hun yn cyflymu buddsoddiad ac yn ysgogi ymchwil i ffynonellau adnewyddadwy, a bydd pob un ohonynt wedyn yn cael y cyfle i gael eu gwerthu ledled y byd, gan danio ton newydd o dwf o bosibl.                                                                                                                        

Bydd gwneud hynny yn gofyn am ymateb byd-eang sylweddol, ond rydym bellach yn wynebu argyfwng ariannol ar gyfartaledd bob degawd ac yn anochel bydd mwy o fanciau yn methu. Ni fydd band-gymorth yn atal y gwaedu, hyd yn oed band-gymorth dwy biliwn o ddoleri fel pryniant UBS o Credit Suisse. Ond rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Mae Ilgar Nagiyev yn entrepreneur o Aserbaijan, cadeirydd y bwrdd yn Azer Maya, cynhyrchydd blaenllaw burum maeth yn Azerbaijan, a chadeirydd Bwrdd Baku City Residence, cwmni eiddo tiriog. Mae'n gyn-fyfyriwr Ysgol Economeg a Gwyddorau Gwleidyddol Llundain ac MBA Gweithredol Byd-eang TRIUM.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd