Cysylltu â ni

addysg

Cymorth i fyfyrwyr hanfodol ar gyfer gwrthbwyso effaith ffioedd dysgu prifysgolion, yn ôl adroddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

O'u cydbwyso â chymorth myfyrwyr, nid yw ffioedd dysgu uwch yn cael effaith negyddol gyffredinol ar gofrestriadau mewn addysg uwch, hyd yn oed ymhlith myfyrwyr o grwpiau economaidd-gymdeithasol is, oni bai bod maint y newid yn eithriadol. Fodd bynnag, gall cynnydd mewn ffioedd arwain at ostyngiad mewn cofrestriadau ymhlith myfyrwyr hŷn, yn ôl astudiaeth ryngwladol a ryddhawyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (23 Mehefin). Mae'r adrodd yn tanlinellu bod grantiau a / neu fenthyciadau yn hanfodol ar gyfer gwrthbwyso canlyniadau negyddol ffioedd neu godiadau ffioedd ar gofrestriadau prifysgol, yn enwedig gan grwpiau bregus.

Dadansoddodd yr astudiaeth a ariannwyd gan y Comisiwn, a gynhaliwyd gan ymchwilwyr annibynnol, effaith newidiadau mewn ffioedd myfyrwyr mewn naw gwlad gyda gwahanol fodelau cyllido dros y 15 mlynedd diwethaf (Awstria, Canada, y DU-Lloegr, y Ffindir, yr Almaen, Hwngari, Gwlad Pwyl, Portiwgal a De Korea).

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Androulla Vassiliou: "Mae ffioedd myfyrwyr yn realiti i gyfran fawr o fyfyrwyr yn Ewrop - ac yn fater dadleuol. Mae'r astudiaeth hon yn cwestiynu rhai rhagdybiaethau cyffredin ac yn darparu tystiolaeth werthfawr ar gyfer y ddadl barhaus yn yr UE ar y ffordd orau i ariannu addysg uwch i sicrhau bod sefydliadau'n darparu addysg o'r ansawdd uchaf i niferoedd cynyddol o fyfyrwyr, wrth warantu mynediad teg."

hysbyseb

Canfyddiadau allweddol yr astudiaeth yw:

  • Ar gyfer myfyrwyr, yn gyffredinol nid yw codiadau ffioedd yn cael effeithiau negyddol canfyddadwy ar gofrestriad cyffredinol mewn addysg uwch nac ar ymrestru ymhlith myfyrwyr o grwpiau economaidd-gymdeithasol is. Dyma oedd y patrwm yn yr Almaen ac Awstria (a gyflwynodd ac a ddiddymodd ffioedd wedi hynny), ym Mhortiwgal, ac ar ôl codiadau ffioedd yn Lloegr ym 1998 a 2006, yn ogystal ag yng Nghanada a De Korea lle cynyddodd ffioedd yn gymedrol dros amser.

  • Ond yn codi i mewn ffioedd dysgu gall gael effeithiau negyddol ar gofrestriadau myfyrwyr hŷn. Dyma oedd y profiad yn dilyn y cynnydd diweddaraf mewn ffioedd yn Lloegr, er ei bod yn dal yn rhy gynnar i farnu'r effeithiau tymor hwy.

    hysbyseb
  • Cymorth astudio - grantiau a / neu fenthyciadau - yn hanfodol ar gyfer gwrthbwyso canlyniadau negyddol ffioedd neu godiadau ffioedd ar gyfranogiad, yn enwedig gan grwpiau bregus. Mewn achosion lle mae ffioedd yn chwarae rhan sylweddol mewn cyllid addysg uwch (yn enwedig yn Lloegr, Canada a De Korea lle mae'r ffioedd ar eu huchaf) mae systemau cymorth myfyrwyr yn lleihau'r effaith ar fyfyrwyr trwy grantiau, manteision treth a / neu fenthyciadau ag amodau ad-dalu ffafriol.

  • Mae sicrhau'r cydbwysedd iawn rhwng ffioedd a chymorth i fyfyrwyr yn bwysig i lywodraethau sy'n addasu eu polisïau ffioedd.

  • Ar gyfer sefydliadau addysg uwch, mae cyflwyno ffioedd dysgu fel arfer yn cynyddu cyfanswm eu hadnoddau. Fodd bynnag, nid yw incwm newydd o ffioedd bob amser yn cael ei fuddsoddi mewn ffyrdd - fel swyddi addysgu ychwanegol - sy'n gwella profiad myfyrwyr yn uniongyrchol.

  • Nid yw'n ymddangos bod ffioedd dysgu yn gwneud systemau prifysgolion cyhoeddus yn fwy ymatebol i'r galw newidiol (er enghraifft trwy ddatblygu mathau newydd o raglenni): mae llawer o ffactorau eraill, gan gynnwys rheolau traddodiad, bri ac achredu, yn dylanwadu ar sut y gall ac y gall sefydliadau weithredu.

Cefndir

Yr astudiaeth - 'A yw newidiadau mewn rhannu costau yn cael effaith ar ymddygiad myfyrwyr a sefydliadau addysg uwch?' - fe'i cynhaliwyd ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd gan Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) a Associates Addysg Uwch (HESA) yn Toronto, Canada. Defnyddiodd yr astudiaeth ddata meintiol a thystiolaeth ansoddol i archwilio effaith newidiadau mewn polisïau ffioedd dysgu ar ymgeiswyr, myfyrwyr a sefydliadau addysg uwch. Ymhob achos, defnyddiodd y tîm ymchwil y dystiolaeth a oedd ar gael i brofi damcaniaethau cyffredin am effaith ffioedd dysgu.

Cyflwynir canlyniadau'r astudiaeth mewn prif adroddiad, gyda chrynodebau gweithredol yn Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg ac mewn naw adroddiad cenedlaethol manwl, sy'n ymdrin â sawl agwedd ar rannu costau yn y gwahanol systemau addysg uwch.

Mae'r astudiaeth yn rhan o'r gwaith dilynol ar y agenda ar gyfer y moderneiddio systemau addysg uwch Ewrop, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ym mis Medi 2011. Nid yw'n eirioli system benodol o ariannu neu rannu costau mewn addysg uwch. Yn Ewrop mae yna amrywiaeth o systemau cyllido; mater i'r Aelod-wladwriaethau yw penderfynu pa un sydd fwyaf priodol ar eu cyfer.

Mwy o wybodaeth

adroddiad
Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant
Gwefan Androulla Vassiliou
Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd