Cysylltu â ni

Mae dysgu oedolion

Sgiliau: Pum prosiect cydweithredu trawsffiniol newydd wedi'u dewis ar gyfer cyllid # Erasmus + i ddatblygu rhagoriaeth mewn hyfforddiant galwedigaethol yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi cynnig cyllid Erasmus + ar gyfer pum Llwyfan newydd Canolfannau Rhagoriaeth Alwedigaethol, i ddiwallu anghenion economi arloesol, gynhwysol a chynaliadwy. Wedi'u hariannu trwy Erasmus + ar gyfer cyllideb uchaf o € 4 miliwn yr un, bydd y llwyfannau'n weithredol mewn sectorau fel arloesi gwyrdd a gwyrddu trefol, microelectroneg, a'r sector dodrefn a phren.

Byddant hefyd yn cefnogi prif flaenoriaethau Ewropeaidd megis y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd, twf cynaliadwy, a chynhwysiant cymdeithasol unigolion sy'n perthyn i grwpiau difreintiedig. Wedi'i ddewis o blith 55 cais, mae'r pum Llwyfan Rhagoriaeth Galwedigaethol sydd newydd eu dewis yn cynnwys 167 o sefydliadau partner o 17 aelod-wladwriaeth a 4 gwlad arall sy'n cymryd rhan yn y rhaglen Erasmus +.

Mae'r prosiectau a ddewisir yn ymateb i farchnad lafur sy'n newid ac maent yn cyd-fynd â blaenoriaethau'r Agenda Sgiliau Ewropeaidd a chynnig y Comisiwn ar gyfer argymhelliad y Cyngor ar Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ar gyfer cystadleurwydd cynaliadwy, tegwch cymdeithasol a gwytnwch. a gyflwynwyd ar 1 Gorffennaf. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma.

hysbyseb

Mae dysgu oedolion

Yr Arlywydd von der Leyen yn agor 3edd Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Wedi'i gynnal gan y Comisiwn Ewropeaidd, cynhaliwyd y 3edd Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ar 10 Rhagfyr. Cyflwynodd Llywydd y Comisiwn EwropeaiddUrsula von der Leyen, yr anerchiad agoriadol gan dalu teyrnged i athrawon, sydd ers dechrau'r pandemig COVID-19 wedi ymdrechu i gadw ystafelloedd dosbarth ar agor yn ddigidol gan roi cyfle i ddisgyblion barhau i ddysgu. Roedd yr uwchgynhadledd eleni wedi'i chysegru i'r 'Trawsnewid Addysg Ddigidol'.

Yn ei haraith, dywedodd yr Arlywydd von der Leyen fod y pandemig “hefyd yn datgelu’r diffygion y mae angen mynd i’r afael â nhw. Mae'n rhaid i ni integreiddio technolegau digidol yn llwyddiannus yn ein systemau addysg. Mae technolegau digidol yn galluogi llawer o ddisgyblion i barhau i ddysgu. Ond i eraill profodd i fod yn rhwystr mawr pan nad oes mynediad, offer, cysylltedd na sgiliau. ”

Cyfeiriodd at y Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol a gyflwynwyd yn ddiweddar gan y Comisiwn, sy'n ceisio rhoi hwb manwl gywir i sgiliau digidol athrawon a disgyblion, yn ogystal â datblygu'r seilwaith cysylltiedig. Amlygodd yr arlywydd y targedau uchelgeisiol ond doable a gynigiwyd ar gyfer y maes Addysg Ewropeaidd a siaradodd am sut y gall NextGenerationEU helpu'r sector addysg.

hysbyseb

Yn olaf, croesawodd y 'Glymblaid Addysg ar gyfer Hinsawdd' newydd: “Gyda'r glymblaid hon rydym am ddod â rhywfaint o'r egni o'r strydoedd i'n holl ystafelloedd dosbarth. Rydym am symud y gymuned addysg gyfan i gefnogi nodau niwtraliaeth hinsawdd a datblygu cynaliadwy. ” Darllenwch yr araith lawn ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Mae dysgu oedolion

Trydedd Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd i fynd i'r afael â thrawsnewid Addysg Ddigidol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (10 Rhagfyr), y Comisiwn Ewropeaidd fydd yn cynnal y trydydd Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd, yn digwydd ar-lein eleni. Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen; Hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas; Bydd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit a'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i gyd yn cymryd rhan. Cyn y digwyddiad, dywedodd yr Is-lywydd Schinas: "Mae Ewrop yn rhoi premiwm ar gymdeithasau teg, gwyrdd, digidol a chynhwysol. Mae'r Ardal Addysg Ewropeaidd yn cynnig mentrau pendant i gyflawni'r uchelgais hon a rennir gyda'n gilydd. Prifysgolion Ewropeaidd, Academïau Athrawon Erasmus, Canolfannau Galwedigaethol Mae rhagoriaeth a symudedd Erasmus yn arwyddluniol o'n Ffordd o Fyw Ewropeaidd. "

Dywedodd y Comisiynydd Gabriel hefyd: “Edrychaf ymlaen at glywed barn cymaint o bobl o’r byd addysg wrth inni fynd â’n gwaith ar gyflawni Maes Addysg Ewropeaidd erbyn 2025 ymlaen a gweithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol. I'r perwyl hwn, manteisiaf ar y cyfle yn yr Uwchgynhadledd Addysg i lansio proses ymgynghori ar drawsnewid addysg uwch. Byddaf hefyd yn cyhoeddi cyflawniad allweddol arall o'n hagenda Ardal Addysg Ewropeaidd - y glymblaid Addysg ar gyfer yr Hinsawdd, y byddwn yn ei datblygu yn ystod 2021. ”

Bydd gweinidogion addysg yr UE, yn ogystal â gweithwyr addysg proffesiynol a chynrychiolwyr o bob rhan o Ewrop, yn trafod yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer trawsnewid systemau addysg Ewrop yn ddigidol yng nghyd-destun adferiad o argyfwng coronafirws a thu hwnt. Byddant hefyd yn cyfnewid profiad ac arfer gorau ar liniaru effeithiau'r pandemig ar ddarpariaeth addysg a hyfforddiant, ac yn rhoi adborth ar weledigaeth y Comisiwn i greu a Ardal Addysg Ewropeaidd erbyn 2025 a gweithredu ei Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol. Bydd yr Uwchgynhadledd yn cael ei ffrydio ar y we - mae dolenni ar gael ar y webpage.

hysbyseb

Parhau Darllen

Mae dysgu oedolion

#Coronavirus - Ni ddylai prifysgolion Prydain ailagor ym mis Medi, meddai undeb

cyhoeddwyd

on

By

Dylai prifysgolion Prydain sgrapio cynlluniau i ailagor ym mis Medi i atal myfyrwyr sy’n teithio rhag tanwydd pandemig coronafirws y wlad, meddai undeb, gan alw am ddysgu cyrsiau ar-lein. Mae llywodraeth y Prif Weinidog Boris Johnson wedi mynd ar dân dros ei symudiadau i ailgychwyn addysg, yn enwedig ar ôl ffrae dros ganlyniadau arholiadau ar gyfer myfyrwyr ysgol ac ymgais fethu â dod â'r holl ddisgyblion yn ôl i'w dosbarthiadau yn gynharach eleni, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Mae Johnson wedi bod yn galw ar Brydeinwyr i ddychwelyd at rywbeth mwy tebyg i normalrwydd ar ôl cloi'r coronafirws, gan alw ar weithwyr i ddychwelyd i swyddfeydd i helpu'r economi i wella ar ôl crebachiad o 20% yn y cyfnod Ebrill-Mehefin.

Ond dywedodd Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) ei bod yn rhy gynnar i anfon myfyrwyr yn ôl i brifysgolion, gan rybuddio y gallent gael y bai pe bai achosion o COVID-19 yn cynyddu. “Mae symud miliwn a mwy o fyfyrwyr ledled y wlad yn rysáit ar gyfer trychinebau a risgiau o adael prifysgolion sydd heb eu paratoi fel cartrefi gofal ail don,” meddai ysgrifennydd cyffredinol UCU, Jo Grady, mewn datganiad. “Mae’n bryd i’r llywodraeth gymryd rhywfaint o gamau pendant a chyfrifol yn yr argyfwng hwn o’r diwedd a dweud wrth brifysgolion i gefnu ar gynlluniau ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb,” meddai, gan annog y llywodraeth i symud yr holl addysgu ar-lein am y tymor cyntaf.

hysbyseb

Dywedodd Stephen Barclay, prif ysgrifennydd y Trysorlys (gweinidogaeth gyllid), nad oedd yn cytuno â'r ddadl. “Rwy’n credu bod angen i brifysgolion fel gweddill yr economi ddod yn ôl ac mae angen i fyfyrwyr allu gwneud hynny,” meddai Radio Radio. Dywed sawl prifysgol eu bod yn barod i ailagor y mis nesaf ar ôl wythnosau o baratoi ac mae rhai myfyrwyr yn dweud eu bod eisoes wedi gwario arian ar bethau fel tai i baratoi ar gyfer y tymor newydd.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd