Cysylltu â ni

ynni

Pweru Ewrop: Dyfodol Ynni Ewropeaidd ar ôl Rhyfel Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr wythnos hon ym Mrwsel, ymunodd Aelodau Seneddol ac arbenigwyr yng Nghlwb y Wasg ym Mrwsel i gymryd rhan mewn cynhadledd hybrid ryngwladol yn trafod strategaeth ynni Ewrop, yn ystod ac ar ôl Rhyfel Wcráin - ysgrifennwch Tori Macdonald.

Ers i Rwsia oresgyn yr Wcrain fis Chwefror diwethaf, mae pryder mawr wedi bod ynghylch dyfodol pweru cartrefi a busnesau ledled y byd gan fod llawer o wledydd yn dibynnu ar Rwsia fel ffynhonnell ynni allweddol, yn enwedig mewn olew a nwy. Yn nodedig, yr UE, lle daeth 40% o gyflenwad nwy naturiol a fewnforiwyd o Rwsia yn 2021. (1) Mae dilyniant y rhyfel wedi sbarduno llawer o ymateb gan aelod-wladwriaethau mawr yr UE o ganlyniad i ymgais aflwyddiannus Putin i arfogi ynni. Mae'r adlach wedi bod dros y diffyg strategaeth ynni unedig ar gyfer yr UE yn y dyfodol.

Mae'r rhyfel wedi taflu goleuni ar y polisïau gwrthgyferbyniol niferus sydd ar waith ar hyn o bryd yn yr UE ynghylch ffynonellau ynni fel olew, glo, ynni niwclear, ac ynni adnewyddadwy.

Daeth dau banel o arbenigwyr ynni a chynrychiolwyr Senedd Ewrop ynghyd i archwilio a chynnig strategaeth ynni hirdymor gynhwysfawr ar gyfer yr UE, yn gyntaf o safbwynt Canolbarth Ewrop, ac yna safbwyntiau cyfun yr Unol Daleithiau a'r Almaen.

Uwch newyddiadurwr busnes cyfrannol i Forbes, Kenneth Rapoza a’r Athro Alan Riley Ph.D. o City University of London safoni'r paneli yn y drefn honno.

Dechreuodd y gynhadledd gyda rhywfaint o fewnwelediad diddorol gan Jacek Saryusz-Wolski, Rapporteur Ynni ASE, gan ddweud nad yw arweinwyr yr UE wedi bod yn ddigon cyflym i ystyried dyfodol Ewrop ac y dylai'r nod arwain yn syth at ddibyniaeth 0% ar gyflenwad Rwsia.

Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae'r ffocws yn naturiol yn tynnu at bwy a beth fyddai'r ffynhonnell yn ei le. Gan nad oes gan Ewrop ei ffynonellau ei hun ar gyfer cyflenwad ynni, ni fyddai dod yn gwbl annibynnol yn opsiwn, felly yr hyn sy'n angenrheidiol i wahaniaethu yw pa ddarparwyr ynni amgen sy'n agored i flacmel Rwsia neu sy'n rhan o beiriant ac ariannu gwladwriaeth Putin a pha rai nad ydynt. 't.

hysbyseb

Daeth Antonia Colibasanu Ph.D., Uwch Ddadansoddwr yn Geopolitical Futures i’r casgliad bod angen i’r UE sianelu creadigrwydd a chynyddu cynhyrchiant ar ei ben ei hun, trwy adeiladu seilwaith newydd, cynyddu mewnforion nwy naturiol hylifedig (LNG) yn ogystal â manteisio ar gronfeydd wrth gefn posibl ac all-lein ar hyn o bryd. megis yn Romania a'r Môr Du.

Roedd pryder mawr a godwyd gan yr Athro Alan Riley yn ymwneud â’r anhawster i greu strwythur unffurf ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd cyfan pan fo amrywiaeth o’r fath yn bodoli rhwng aelod-wladwriaethau, yn arbennig anghyfartaledd economaidd. Y ffactor yw'r diffyg mynediad at bŵer rhad a helaeth a allai fodloni'r rhaniad cynyddol gyfoethog a thlawd yn Ewrop.

Mae glo bob amser wedi bod yn chwaraewr allweddol yn y stori ynni Ewropeaidd, ac mae'n bwysig ar gyfer cynnal diogelwch ynni (a chyllid) Ewrop yn ogystal â chefnogaeth ar gyfer cystadleurwydd yn dilyn y sancsiynau Rwsia. Hyd yn oed os caiff ei fewnforio o Rwsia, nid yw'n darparu llawer o refeniw i gyfundrefn Putin ac mae'n cael ei gloddio a'i allforio gan gwmnïau preifat, nid cwmnïau a reolir gan y wladwriaeth y gellir eu defnyddio fel offer polisi tramor gorfodol Rwsiaidd, meddai arbenigwyr. Mae’r beirniaid glo, wrth gwrs, yn dweud nad yw’n cefnogi’r fenter hinsawdd.

Felly sut y gall Ewrop gynnal cystadleurwydd yn y byd rhyfel ar ôl Wcráin?

Codwyd y posibilrwydd y gallai ffynonellau ynni adnewyddadwy gymryd mwy o ganolbwynt wrth ystyried amcan Hinsawdd Niwtral 2050 yr UE. Fodd bynnag, amlygodd safbwyntiau cyffredinol yr annhebygrwydd o fyw allan y “freuddwyd werdd” gyfunol. Yn bennaf oherwydd nad yw trydan adnewyddadwy yn cael ei storio mor hawdd â ffynonellau traddodiadol fel olew a nwy.

Tynnodd Dr. Lars Schernikau, Cyd-sylfaenydd a Chyfranddaliwr HMS Bergbau AG sylw at y ffaith bod storio batris ar gyfer pŵer gwynt a solar yn gweithio am ychydig ddyddiau yn unig, os o gwbl, pan y realiti yw bod angen i ni fod yn barod am wythnosau lawer o gyflenwad wrth gefn. .

Nid oes gan ynni hydrogen fel ffynhonnell amgen y gallu i gael ei storio mewn symiau angenrheidiol eto. Pryder mwy fyth a godwyd gan Schernikau oedd prinder trydan oherwydd y cynnydd sylweddol yn y defnydd o drydan yn y blynyddoedd diwethaf. Gwnaethpwyd y pwynt bod yr Almaen bellach wedi cyflawni dim ond 5 y cant o gyfanswm y trydan a gynhyrchir yn yr Almaen o ynni adnewyddadwy yn dilyn buddsoddiad Ewro1 triliwn o arian trethdalwyr. Fodd bynnag, yn y ras i fod yn niwtral o ran yr hinsawdd, mae'n ymddangos bod gwleidyddion wedi methu'r realiti bod trydan hefyd yn ffynhonnell ynni gyfyngedig. Y mewnwelediad allweddol yw bod effeithlonrwydd ynni yn fwy na dim ond newid bylbiau, mae'n ymwneud â pha mor effeithlon y defnyddir yr ynni yn y ffynhonnell i gynhyrchu'r ynni.

Sut byddwn yn gwefru ein holl geir trydan newydd os nad oes gennym ddigon o bŵer ar gael yn y ffynhonnell? Trwy geisio osgoi dinistrio'r blaned, rydyn ni'n dallu ein hunain i ffurf arall ar hunan-ddinistr, meddai Schernikau.

Daeth y consensws i'r casgliad bod syniad mor wych â ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn realistig, dim ond swm cyfyngedig o allbwn ynni Ewrop y gallant ei gefnogi. Felly, mae hyn yn codi cwestiwn newydd, os nad yw ffynonellau ynni adnewyddadwy yn ddigon i greu hunangynhaliaeth, beth all Ewrop ei wneud?

Dywedodd Saryusz-Wolski fod ynni niwclear yn ffynhonnell ond mae angen archwilio'n ofalus y risgiau o gysylltiadau parhaus â Rwsia rhwng cyflenwyr adweithyddion a thanwydd. Agorodd hyn y llawr i holi am chwaraewyr newydd posibl fel gwledydd Asiaidd fel Korea a Japan. Yn yr un modd, mae mynd i'r afael â chostau cynyddol gweithrediadau ynni niwclear a diogelwch gweddillion tanwydd mewn trefn.

Tynnodd Schernikau sylw mai 2021 oedd y flwyddyn gyntaf mewn pedwar degawd i nifer y bobl heb drydan godi 20 miliwn (2), gan greu problem enfawr i ddynoliaeth. Gwnaed sylw o argraff barhaol yng nghasgliad y pwynt, “po fwyaf y byddwn yn codi prisiau, bydd mwy o bobl yn cael eu newynu. Does neb yn cyfri hynny.”

Erbyn hyn, mae bygythiad diffyg gweithredu wedi magu ei ben hyll yn fawr iawn, a chyflwynwyd agwedd ddiddorol ar fynd i’r afael ag ochr Putin i bethau gan Dr Vladislav Inozemtsev, economegydd ynni o Washington, DC a Chyfarwyddwr y Ganolfan Ôl-. Astudiaethau Diwydiannol.

“Yr hyn oedd yn syndod oedd pan gyhoeddodd yr UE sancsiynau yn erbyn cwmnïau ynni Rwsia mewn glo ac olew ond nid oedd un yn cyffwrdd â nwy naturiol: y ddibyniaeth bwysicaf rhwng yr UE a Rwsia.” Nododd Inozemtsev ymhellach y dylai'r UE dargedu diwydiannau sy'n eiddo i lywodraeth Rwsia a gwneud y mwyaf o refeniw er mwyn ariannu'r rhyfel yn yr Wcrain. “Mae glo 100% yn breifat yn Rwsia. Y nod ddylai fod cosbi’r llywodraeth nid busnesau, felly edrychwch ar y cwmni dan sylw, a yw’n eiddo i’r wladwriaeth, neu’n seiliedig ar y farchnad?”

Amlygodd Inozemtsev ymhellach ein bod yn creu risg enfawr yn y dyfodol trwy gyfyngu ar ein ffynonellau ynni.

Rhoddodd y panel sylw hefyd i ariannu'r gwaith o ailadeiladu Wcráin. Mae'n amlwg y bydd Rwsia yn gwrthod talu am y difrod a achosodd. Y gwir amdani yw y bydd Ewrop yn parhau i fod yn ddibynnol ar danwydd ffosil am o leiaf 15-20 mlynedd arall ac mae angen swm enfawr o arian ar yr Wcrain ar gyfer adfer. Yna cododd Inozemtsev ateb adfywiol - beth os oes ffordd o ailgyfeirio refeniw ynni Rwsia er mwyn Ewrop a'r Wcráin?

Ei gasgliad, “Gallai Ewrop brynu nwy o Rwsia am brisiau is gan ddefnyddio nenfwd pris, gwerthu i ddefnyddwyr Ewropeaidd am brisiau uwch (marchnad), a defnyddio’r gwahaniaeth mewn elw ar gyfer yr Wcrain, gan ei anfon drwodd fel treth undod.” I'r hwn y mae Alan Riley Ph.D. arwyddodd y mater nesaf, trwy ba fecanwaith y gellid cyflawni'r broses hon? Aeth Riley ymlaen i gynnig llunio statud reoleiddiol yr UE? fel modd o sicrhau pris is, wedi’i symud ymlaen gan Awdurdod Prynu Cyffredin Ewrop i arwerthiant i farchnadoedd Ewropeaidd.” O ganlyniad, byddai hyn nid yn unig yn rhoi diwedd ar gyd-ddibyniaeth a dylanwad Rwsia, ond hefyd yn creu budd i Ewropeaid ac yn cefnogi Wcráin.

Mae'r cwestiwn yn codi nawr a all arweinwyr yr UE ddeffro mewn pryd i osgoi ffrwydrad (pardwn y pun) a gweithredu gyda gwytnwch a llygaid ffres i lunio polisi ynni cynhwysfawr gan ystyried ei amcanion strategol hirdymor tra'n cefnogi lles economaidd y cyfandir. bod. Peidiwn ag anghofio ein bod yn dal i fynd i'r afael â chanlyniad ariannol Covid heb sôn am ryfel Wcráin. Os gall strategaeth ddod at ei gilydd sy’n hybu arallgyfeirio ac sy’n cefnogi’r rhai sydd â’r angen mwyaf, gallwn ddod o hyd i ffordd drwy’r mwd a chyd-greu byd newydd.

Cyfeiriadau:

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd