Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Rhaid i wyrddio trafnidiaeth 'ddarparu dewisiadau amgen realistig'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mewn barn a fabwysiadwyd yn ei sesiwn lawn ym mis Mehefin, dywed Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) fod yn rhaid i'r trawsnewid ynni - heb wadu ei amcanion - ystyried nodweddion economaidd a chymdeithasol pob rhan o Ewrop a bod yn agored i ddeialog barhaus â sefydliadau cymdeithas sifil.

Mae'r EESC yn cefnogi gwyrddu trafnidiaeth, ond mae'n pwysleisio bod yn rhaid i'r trawsnewid ynni fod yn deg a darparu dewisiadau amgen hyfyw a realistig sy'n ystyried nodweddion ac anghenion tiriogaethol economaidd a chymdeithasol penodol pob rhan o Ewrop, gan gynnwys ardaloedd gwledig.

Dyma brif neges y farn a ddrafftiwyd gan Pierre Jean Coulon a Lidija Pavić-Rogošić ac a fabwysiadwyd yn sesiwn lawn y Pwyllgor ym mis Mehefin. Yn ei asesiad o Bapur Gwyn 2011 ar Drafnidiaeth, sy'n ceisio torri dibyniaeth y system drafnidiaeth ar olew heb aberthu ei effeithlonrwydd a chyfaddawdu symudedd, mae'r EESC yn sefyll yn gadarn.

hysbyseb

Nid yw cyfyngu ar ddulliau cludo yn opsiwn: dylai'r nod fod yn gyd-foddoldeb, nid yn newid moddol. Yn ogystal, rhaid i'r trawsnewidiad ecolegol fod yn deg yn gymdeithasol a chadw cystadleurwydd trafnidiaeth Ewropeaidd, gan weithredu'r Ardal Drafnidiaeth Ewropeaidd yn llawn, fel rhan o weithrediad llawn y Farchnad Sengl. Mae'n anffodus bod oedi yn hyn o beth.

Wrth sôn am fabwysiadu’r farn ar ymylon y cyfarfod llawn, dywedodd Coulon: "Nid yw ffrwyno symudedd yn ddewis arall. Rydym yn cefnogi unrhyw fesurau sydd â’r nod o wneud trafnidiaeth yn fwy ynni effeithlon a lleihau allyriadau. Mae Ewrop yn mynd trwy gyfnod o benwallt, ond ni ddylai hyn arwain at newidiadau wrth gwrs o ran disgwyliadau cymdeithasol ac amgylcheddol yr amrywiol fentrau Ewropeaidd. "

Ymgynghoriad parhaus â sefydliadau cymdeithas sifil

hysbyseb

Mae'r EESC yn annog cyfnewid barn agored, barhaus a thryloyw ar weithredu'r Papur Gwyn rhwng cymdeithas sifil, y Comisiwn a chwaraewyr perthnasol eraill fel awdurdodau cenedlaethol ar wahanol lefelau, gan bwysleisio y bydd hyn yn gwella cyfranogiad a dealltwriaeth cymdeithas sifil, ynghyd ag adborth defnyddiol i lunwyr polisi a'r rhai sy'n gweithredu.

"Mae'r Pwyllgor yn tynnu sylw at bwysigrwydd sicrhau cefnogaeth cymdeithas sifil a rhanddeiliaid, gan gynnwys trwy ddeialog gyfranogol, fel yr awgrymwyd yn ein barn flaenorol ar y mater hwn", ychwanegodd Pavić-Rogošić. "Bydd dealltwriaeth dda a derbyn nodau strategol yn eang yn ddefnyddiol iawn wrth sicrhau canlyniadau."

Mae'r EESC hefyd yn tynnu sylw at yr angen am werthusiad cymdeithasol mwy cadarn ac yn ailadrodd y datganiad a wnaed yn ei farn yn 2011 ar y Agweddau cymdeithasol ar bolisi trafnidiaeth yr UE, gan annog y Comisiwn Ewropeaidd i roi'r mesurau angenrheidiol ar waith i sicrhau cysoni safonau cymdeithasol ar gyfer traffig o fewn yr UE, gan gofio bod angen cae chwarae ar lefel ryngwladol yn hyn o beth hefyd. Mae sefydlu Arsyllfa Gymdeithasol, Cyflogaeth a Hyfforddiant yr UE yn y sector trafnidiaeth yn flaenoriaeth.

Monitro cynnydd mewn modd amserol ac effeithiol

Gan gyfeirio at y broses werthuso ar gyfer Papur Gwyn 2011, mae'r EESC yn tynnu sylw at y ffaith bod y weithdrefn wedi'i lansio'n hwyr a bod y Pwyllgor yn cymryd rhan dim ond oherwydd iddo ofyn yn benodol am fod.

Dylai'r Comisiwn fod â chynllun clir ar gyfer monitro ei ddogfennau strategol o'r dechrau a chyhoeddi adroddiadau cynnydd ar eu gweithrediad yn rheolaidd, fel ei bod yn bosibl asesu mewn modd amserol yr hyn a gyflawnwyd a'r hyn sydd heb ei wneud a pham, a i weithredu yn unol â hynny.

Yn y dyfodol, mae'r EESC yn dymuno parhau i elwa o adroddiadau cynnydd rheolaidd ar weithredu strategaethau'r Comisiwn a chyfrannu'n effeithiol at bolisi trafnidiaeth.

Cefndir

Papur Gwyn 2011 Map ffordd i Ardal Drafnidiaeth Ewropeaidd Sengl - Tuag at system drafnidiaeth gystadleuol ac effeithlon o ran adnoddau gosod prif amcan polisi trafnidiaeth Ewropeaidd: sefydlu system drafnidiaeth sy'n sail i gynnydd economaidd Ewropeaidd, yn gwella cystadleurwydd ac yn cynnig gwasanaethau symudedd o ansawdd uchel wrth ddefnyddio adnoddau'n fwy effeithlon.

Mae'r Comisiwn wedi gweithredu ar bron pob un o'r mentrau polisi a gynlluniwyd yn y Papur Gwyn. Fodd bynnag, mae dibyniaeth olew sector trafnidiaeth yr UE, er ei fod yn amlwg yn gostwng, yn dal yn uchel. Mae'r cynnydd hefyd wedi bod yn gyfyngedig o ran mynd i'r afael â phroblem tagfeydd ffyrdd, sy'n parhau yn Ewrop.

Mae sawl menter yng nghyd-destun y Papur Gwyn wedi gwella amddiffyniad cymdeithasol gweithwyr trafnidiaeth, ond mae cymdeithas sifil a sefydliadau ymchwil yn dal i ofni y gallai datblygiadau fel awtomeiddio a digideiddio effeithio'n negyddol ar amodau gwaith trafnidiaeth yn y dyfodol.

Felly mae anghenion polisi trafnidiaeth yr UE yn dal i fod yn berthnasol heddiw, yn enwedig o ran cynyddu perfformiad amgylcheddol a chystadleurwydd y sector, ei foderneiddio, gwella ei ddiogelwch a dyfnhau'r farchnad sengl.

Yr amgylchedd

Mae twll osôn Hemisffer y De yn rhagori ar faint Antarctica

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus yn cadw llygad barcud ar ranbarth yr Antarctig i fonitro datblygiad twll osôn eleni dros Begwn y De, sydd bellach wedi cyrraedd cryn dipyn yn fwy nag Antarctica. Ar ôl cychwyn eithaf safonol, mae twll osôn 2021 wedi tyfu'n sylweddol yn ystod yr wythnos ddiwethaf ac mae bellach yn fwy na 75% o dyllau osôn ar y cam hwnnw yn y tymor er 1979.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro datblygiad twll osôn yr Antarctig eleni yn agos. Ar y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Cadw'r Haen Osôn (16 Medi) Rhoddir diweddariad statws cyntaf i CAMS ar y twll stratosfferig sy'n ymddangos bob blwyddyn yn ystod gwanwyn Awstralia, a'r haen osôn sy'n amddiffyn y Ddaear rhag priodweddau niweidiol heulwen. Gweithredir CAMS gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gydag arian gan yr UE.

Dywedodd Vincent-Henri Peuch, cyfarwyddwr Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus: “Eleni, datblygodd y twll osôn yn ôl y disgwyl ar ddechrau’r tymor. Mae'n ymddangos yn eithaf tebyg i'r llynedd, nad oedd hefyd yn wirioneddol eithriadol ym mis Medi, ond yna trodd yn un o'r tyllau osôn hiraf yn ein cofnod data yn ddiweddarach yn y tymor. Nawr mae ein rhagolygon yn dangos bod twll eleni wedi esblygu i fod yn un ychydig yn fwy na'r arfer. Mae'r fortecs yn eithaf sefydlog ac mae'r tymereddau stratosfferig hyd yn oed yn is na'r llynedd. Rydym yn edrych ar dwll osôn eithaf mawr a allai fod yn ddwfn hefyd. ”

Monitro gweithredol CAMS o'r haen osôn yn defnyddio modelu cyfrifiadurol mewn cyfuniad ag arsylwadau lloeren mewn ffordd debyg i ragolygon y tywydd er mwyn darparu darlun tri dimensiwn cynhwysfawr o gyflwr y twll osôn. Ar gyfer hynny, mae CAMS i bob pwrpas yn cyfuno gwahanol ddarnau o wybodaeth sydd ar gael. Mae un rhan o'r dadansoddiad yn cynnwys arsylwadau o gyfanswm colofn osôn o fesuriadau yn rhan uwchfioled-weladwy'r sbectrwm solar. Mae'r arsylwadau hyn o ansawdd uchel iawn ond nid ydynt ar gael yn y rhanbarth sy'n dal i fod yn y noson begynol. Cynhwysir set wahanol o arsylwadau, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol am strwythur fertigol yr haen osôn, ond sydd â gorchudd llorweddol cyfyngedig. Trwy gyfuno pum ffynhonnell wahanol yn gyfan gwbl a'u dwyn ynghyd gan ddefnyddio ei fodel rhifiadol soffistigedig, gall CAMS ddarparu darlun manwl o'r dosbarthiad osôn gyda chyfanswm colofn, proffil a dynameg gyson. Mwy o wybodaeth mewn datganiad i'r wasg ynghlwm.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i gweithredu mewn partneriaeth â'r aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill. Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain. Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Llifogydd

Un person yn dal ar goll ar ôl llifogydd yn ne Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Chwythiad gwynt, cenllysg a glaw yn Rodilhan, Gard, Ffrainc Medi 14, 2021, yn y cydio sgrin hon a gafwyd o fideo cyfryngau cymdeithasol. @ YLONA91 / trwy REUTERS

Adroddwyd bod un person ar goll o hyd ddydd Mawrth (14 Medi) ar ôl i law trwm daro rhanbarth y Gard yn ne Ffrainc, meddai’r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin, a ymwelodd â’r ardal, ysgrifennu Dominique Vidalon a Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Mae pobl eraill yr adroddwyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod, meddai awdurdodau lleol.

"Mae tua 60 o bentrefi wedi cael eu taro'n rhannol", meddai Darmanin ar BFM TV.

hysbyseb

“Mae sefyllfa’r tywydd wedi gwella ers canol y prynhawn ond bydd yn gwaethygu eto dros nos,” meddai swyddog y rhanbarth mewn datganiad, gan ychwanegu y byddai ysgolion yr ardal ar gau ddydd Mercher (15 Medi).

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd