Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Gwnaeth newid yn yr hinsawdd lifogydd marwol yng Ngorllewin Ewrop o leiaf 20% yn fwy tebygol - astudio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir tŷ a gafodd ei daro gan dirlithriad ar ôl i law trwm achosi llifogydd mewn trefi o amgylch Llyn Como yng ngogledd yr Eidal, yn Laglio, yr Eidal. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Newid yn yr hinsawdd wedi gwneud digwyddiadau glawiad eithafol o’r math a anfonodd llifeiriannau angheuol o ddŵr yn brifo trwy rannau o’r Almaen a Gwlad Belg y mis diwethaf o leiaf 20% yn fwy tebygol o ddigwydd yn y rhanbarth, meddai gwyddonwyr ddydd Mawrth, yn ysgrifennu Isla Binnie, Reuters.

Roedd y newid yn debygol o gael ei wneud yn drymach gan newid yn yr hinsawdd hefyd. Erbyn hyn, gall diwrnod o law fod hyd at 19% yn ddwysach yn y rhanbarth nag y byddai wedi bod pe na bai tymereddau atmosfferig byd-eang wedi codi 1.2 gradd Celsius (2.16 gradd Fahrenheit) uwchlaw tymereddau preindustrial, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan y World Weather Attribution ( Consortiwm gwyddonol WWA).

hysbyseb

"Byddwn yn bendant yn cael mwy o hyn mewn hinsawdd sy'n cynhesu," meddai cyd-arweinydd y grŵp, Friederike Otto, gwyddonydd hinsawdd ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Mae tywydd eithafol yn farwol," meddai Otto, gan gofio iddi gysylltu ar frys ag aelodau o'r teulu sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt i sicrhau eu bod yn ddiogel pan darodd y llifogydd. "I mi roedd yn agos iawn at adref."

Gyda digwyddiadau tywydd eithafol yn dominyddu penawdau newyddion yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwyddonwyr wedi bod dan bwysau cynyddol i bennu faint yn union o newid yn yr hinsawdd sydd ar fai.

hysbyseb

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig, canfu gwyddonwyr fod sychder yr Unol Daleithiau, ton wres farwol o Ganada a thanau gwyllt ar draws yr Arctig Siberia wedi gwaethygu gan awyrgylch cynhesu.

Fe wnaeth glawiad Gorffennaf 12-15 dros Ewrop sbarduno llifogydd a ysgubodd dai a llinellau pŵer i ffwrdd, a gadael mwy na 200 o bobl yn farw, yn yr Almaen yn bennaf. Bu farw dwsinau yng Ngwlad Belg a gorfodwyd miloedd hefyd i ffoi o'u cartrefi yn yr Iseldiroedd. Darllen mwy.

"Y ffaith bod pobl yn colli eu bywydau yn un o wledydd cyfoethocaf y byd - mae hynny'n wirioneddol ysgytwol," meddai'r gwyddonydd hinsawdd Ralf Toumi yn Sefydliad Grantham, Coleg Imperial Llundain, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth. "Does unman yn ddiogel."

Er bod y dilyw yn ddigynsail, canfu 39 o wyddonwyr WWA fod patrymau glawiad lleol yn amrywiol iawn.

Felly fe wnaethant gynnal eu dadansoddiad dros ardal ehangach sy'n rhychwantu rhannau o Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg a'r Swistir. Fe wnaethant ddefnyddio cofnodion tywydd lleol ac efelychiadau cyfrifiadurol i gymharu digwyddiad llifogydd mis Gorffennaf â'r hyn y gellid bod wedi'i ddisgwyl mewn byd nad oedd newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno.

Oherwydd bod aer cynhesach yn dal mwy o leithder, mae llif yr haf yn y rhanbarth hwn bellach 3-19% yn drymach nag y byddent heb gynhesu byd-eang, darganfu’r gwyddonwyr.

Ac roedd y digwyddiad ei hun yn unrhyw le rhwng 1.2 a 9 gwaith - neu 20% i 800% - yn fwy tebygol o fod wedi digwydd.

Esboniwyd yr ystod eang honno o ansicrwydd yn rhannol gan ddiffyg cofnodion hanesyddol, esboniodd WWA, a gwaethygodd y llifogydd yn dinistrio offer a oedd yn monitro cyflwr afonydd. Darllen mwy.

Yn dal i fod, mae'r "astudiaeth yn cadarnhau bod gwresogi byd-eang wedi chwarae rhan fawr yn y trychineb llifogydd," meddai Stefan Rahmstorf, gwyddonydd ac eigionegydd yn Sefydliad Potsdam ar gyfer Ymchwil Effaith Hinsawdd, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth.

"Mae hyn yn unol â chanfyddiad adroddiad diweddar yr IPCC, a ganfu fod digwyddiadau glawiad eithafol wedi cynyddu ledled y byd," ychwanegodd, gan gyfeirio at baneli hinsawdd y Cenhedloedd Unedig canfyddiadau. Darllen mwy.

Brwsel

Seminar ym Mrwsel i uno lluoedd yn erbyn sectau a'u cefnogwyr

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, cynhaliodd yr FCCE seminar arbennig ym Mrwsel, lle bu gwesteion o gefndiroedd deddfwriaethol, crefyddol a llywodraethol yn trafod pynciau parchu, amddiffyn credoau crefyddol a datgelu peryglon sectau, yn ysgrifennu Laurent Jacques.

Yn y cyfarfod, cyflwynodd y newyddiadurwr annibynnol Roland Delcourt a ddilynodd weithgareddau sectau sect o'r enw "Almighty God" neu "Eastern Lightning", gan ddatgelu gwahaniaethau sylfaenol rhwng crefyddau a sectau yn amlwg.

Seminar arbennig FCCE ym Mrwsel

Honnodd Delcourt, er mwyn tyfu a chynyddu nifer eu dilynwyr, fod Eglwys Hollalluog Dduw yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amheus, gan wahaniaethu ac athrod sectau eraill a gwahanol grefyddau Cristnogol.

Mae gwrthwynebwyr Cristnogol a'r cyfryngau rhyngwladol yn eu tro wedi ei ddisgrifio fel sect a hyd yn oed fel a "sefydliad terfysgol".

Mae'n ymddangos yn eithaf clir hynny y symudiad hwn nid oes ganddo ddim Cristnogol heblaw ei enw.

Mae'r Fatican wedi gwrthod y sect sy'n honni ei fod yn Gristnogol. Ym mis Ebrill 2013, gwnaeth asiantaeth newyddion y Fatican Agenzia Fides y sylwadau canlynol amdano: "gyda'i dulliau o gam-drin a blacmel yn erbyn penaethiaid yr Eglwys Gatholig, a ddefnyddir i osod sgandalau a adeiladwyd yn glyfar", mae Eglwys Duw Hollalluog "yn hau dryswch ymhlith Cristnogion efengylaidd a Chatholig ".

Hefyd cyflwynodd Roland Delcourt adroddiad am “Bitter Winter” a’i sylfaenydd Massimo Introvigne, sydd wedi amddiffyn grwpiau mor amrywiol â’r Eglwys Uno “Moonies”, yr Eglwys Seientoleg, Mellt Ddwyreiniol yr Eglwys Tsieineaidd (wedi’i gyhuddo o gysylltiadau â llofruddiaeth Wu Shuoyanen yn 2014), Gorchymyn y Deml Solar (yn gyfrifol am 74 o farwolaethau mewn llofruddiaethau torfol-hunanladdiadau), Aum Shinrikyo (yn gyfrifol am ymosodiad nwy sarin Tokyo 1995) ac “Eglwys Iesu” Shincheonji, a gyhuddwyd o fod wedi hybu lledaeniad y pandemig COVID-19 yn Ne Korea o ganlyniad i ymddygiad anfoesegol ei ddilynwr.

Mae'n credu bod Bitter Winter a Massimo Introvigne yn dod o hyd i ymateb ffafriol yn unig mewn cylchoedd uwch-geidwadol a de-dde.

 Nid Mr Introvigne byth yw'r olaf o ran ymosod ar y rhai sy'n cynnig ffyrdd o frwydro yn erbyn ffenomen sectau, fel Alain Gest, a gadeiriodd Gomisiwn Ymchwilio i Sectorau ac y crëwyd ei arsyllfa Guānchá Tái yn dilyn yr adroddiad a wnaed ym 1995 gan a comisiwn ymchwilio seneddol ar sectau, dan gadeiryddiaeth ac y mae ei rapporteur yn Jacques Guyard.

Yn ei lyfr: Une Secte au cœur de la République, mae Serge Faubert yn datgelu i ni, gyda dogfennau ategol, hyd a lled ymdreiddiad sectau yn y dosbarth gwleidyddol, cylchoedd economaidd, amddiffyn cenedlaethol a'r addysg.

Mewn erthygl a gyhoeddwyd ar Fawrth 15, 2021 ar Bitter Winter, mae Introvigne yn ymosod ar Luigi Corvaglia, aelod o fwrdd cyfarwyddwyr a phwyllgor gwyddonol FECRIS (Ffederasiwn Ewropeaidd Canolfannau Ymchwil a Gwybodaeth ar Sectariaeth), am honni mai Gaeaf Chwerw yw'r yr unig ffynhonnell sy'n honni bod Eglwys Hollalluog Dduw yn cael ei herlid yn Tsieina.

Mae hefyd yn syfrdanu Luigi Corvaglia am iddo drefnu, yn ôl iddo, glymblaid gwrth-sect yng nghwmni Gerry Armstrong (cyn aelod o’r Eglwys Seientoleg, a erlidiwyd gan y sect), Alexander Dvorkin, is-lywydd FECRIS a’r Pastor Thomas Gandow (a oedd amoung y cyntaf i wneud y cysylltiad rhwng sectau a'r de pellaf), yn ystod cynhadledd yn Salekhard, Siberia.

Yn olaf, dyfynnodd Mr Delcourt Bruno Fouchereau (awdur: Mafia des Sectes) a ysgrifennodd yn Le Monde Diplomatique: “Mae 90% o sectau o darddiad Americanaidd neu wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau, ac mae eraill fel Duw Hollalluog yn dod o Asia ond yn cael eu rheoli o bell ac yn cael ei ariannu'n bennaf o'r Unol Daleithiau. “

Yn y cyfarfod, rhoddodd Mr André Lacroix, awdur annibynnol sydd wedi bod i Tibet lawer gwaith ac wedi cyhoeddi sawl llyfr, gipolwg arbennig ar sut mae rhai o gyfryngau'r Gorllewin yn camarwain y bobl ac yn defnyddio newyddion celwyddog a ffug i gael sylw a chyflawni math penodol. o bwrpas gwleidyddol. Yn benodol, mae rhai sefydliadau, o dan faner rhyddid cred, yn gwneud y gwaith o helpu sectau, drysu'r cyhoedd, a chreu ffactorau ansefydlogrwydd i gymdeithas.

Boed yn Ewrop neu rannau eraill o'r byd, dylem bob amser fod yn effro ac yn ymwybodol o'r cynnydd a'r bygythiadau i gymdeithas o wahanol sefydliadau sectyddol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

110fed Derbyniad Diwrnod Cenedlaethol Gweriniaeth Tsieina a gynhaliwyd ym Mrwsel

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Swyddfa Cynrychiolwyr Taipei yn yr UE a Gwlad Belg 110fed Derbyniad Diwrnod Cenedlaethol Gweriniaeth Tsieina, 30 Medi, gan groesawu ffrindiau ac urddasolion o'r UE a Gwlad Belg. Yn cael ei gynnal yn unol â rheoliadau atal pandemig Gwlad Belg, mynychwyd y digwyddiad gan fwy na 100 o westeion, gan gynnwys aelodau Senedd Ewrop, Senedd Gwlad Belg, Tŷ Cynrychiolwyr Gwlad Belg, a seneddau rhanbarthol Gwlad Belg, ynghyd ag eraill o bob cefndir bywyd. Yn ei araith yn y derbyniad, amlinellodd y Llysgennad Ming-Yen Tsai statws cyfredol y cyfnewidiadau agos rhwng Taiwan, a’r UE a Gwlad Belg mewn amrywiol feysydd megis yr economi a masnach, addysg, technoleg, ynni gwyrdd, economi ddigidol, dadffurfiad a lleihau carbon.

Manteisiodd y Llysgennad ar y cyfle hefyd i ddiolch i Senedd Ewrop, Senedd Gwlad Belg, Tŷ Cynrychiolwyr Gwlad Belg, a Senedd Fflandrys am basio nifer o benderfyniadau sy'n gyfeillgar i Taiwan dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys rhai sy'n cefnogi cydweithrediad Taiwan-UE, Taiwan -EU cytundeb buddsoddi dwyochrog, cyfranogiad rhyngwladol Taiwan, a'r rhai sy'n mynegi pryder ynghylch heddwch a sefydlogrwydd yng Nghulfor Taiwan.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae'r Ombwdsmon dros Hawliau Plant Kazakhstan Aruzhan Sain yn cwrdd â'i chydweithwyr yng Ngwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Er mwyn astudio’r profiad gorau o Wlad Belg ym maes gwaith gyda phlant ag anableddau, rhaglenni cymdeithasol i gefnogi plant a’u teuluoedd, yn ogystal â threfnu addysg integredig a chynhwysol, cyfarfu’r Ombwdsmon dros Hawliau Plant Kazakhstan Aruzhan Sain â Gwlad Belg cynrychiolwyr ym maes hawliau plant. Trefnwyd ymweliad Sain gyda chymorth Llysgenhadaeth Kazakhstan yng Ngwlad Belg.

Yn ystod y cyfarfod â Chadeirydd y Comisiwn Cenedlaethol ar Hawliau Plentyn Gwlad Belg Karin Van Laethem, materion cydlynu ymdrechion yr awdurdodau ar y lefel ffederal ac ar lefel cymunedau a rhanbarthau Gwlad Belg sy'n delio â materion hawliau plant. eu trafod. Oherwydd strwythur tiriogaethol a gweinyddol y wlad, mae sefydliadau hawliau dynol annibynnol y Deyrnas yn gweithredu ar y lefel ranbarthol.

Yn hyn o beth, ymwelodd Ombwdsmon Kazakh ag Asiantaeth Ranbarthol Wallonia ar gyfer Gwell Bywyd (AVIQ), yn ogystal â'r Sefydliad Datblygu Plant a Theuluoedd (IDEF), lle'r oedd system Gwlad Belg o gefnogaeth seicolegol, feddygol a chymdeithasol i blant ag anableddau. wedi'i gyflwyno'n fanwl.

hysbyseb

Yn ei dro, rhannodd A.Sain wybodaeth am y gwaith a wnaed yn Kazakhstan i wella ansawdd bywyd plant ag anableddau, a'i bwrpas yw adeiladu system gyda gwarant o ganfod yn gynnar a chymorth cynnar i leihau plant ag anableddau. Yn ôl yr Ombwdsmon Plant, mae'n bwysig darparu dull unigol o drin plant â nam swyddogaethol gyda'r nifer angenrheidiol o wasanaethau a dulliau technegol o adsefydlu. Dywedodd wrth ei chydweithwyr yng Ngwlad Belg am ddiwygiadau Kazakhstani ym maes darparu cylchoedd chwaraeon a chreadigol i blant ar draul cyllideb y wladwriaeth.

Yn ystod ymweliad â'r Sefydliad Brenhinol i Bobl ag Anableddau Cyhyrysgerbydol (IRAHM) ym Mrwsel, adolygwyd profiad rhaglenni adsefydlu ar gyfer plentyn, gan ystyried nodweddion ei gyflwr corfforol a'i broffil seicolegol.

Ynghyd â hyn, cyfarfu Ombwdsmon Kazakh â’r Comisiynydd Cyffredinol dros Hawliau Plentyn Cymuned Ffrainc «Ffederasiwn Wallonia-Brwsel» Bernard De Vos, a siaradodd am y polisi integreiddio ym maes addysg gynhwysol ar gyfer plant ag anableddau datblygiadol a integreiddio plant mudol. Cytunodd y partïon bod trafodaethau ar y materion hyn ym mhob gwlad a chwilio am y llwybr cywir. Wrth drafod y system atal ac ymyrraeth gynnar, nododd ombwdsmyn y ddwy wlad bwysigrwydd sgrinio babanod newydd-anedig a monitro datblygiad plant ifanc.

hysbyseb

Yn ogystal, yn ystod ei hymweliad, cynhaliodd yr ombwdsmon Plant A.Sain gyfarfod ar wahân ag Ymgynghorydd Amddiffyn Cymdeithasol y cwmni rhyngwladol «Socieux +» Marzena Breza, y mae posibiliadau cydweithredu â hi ar gyflwyno'r sefydliad maeth (proffesiynol) trafodwyd teuluoedd.

Mae'r partïon wedi cytuno i gyfnewid gwybodaeth berthnasol a chynnal cysylltiadau mewn materion sy'n amddiffyn hawliau plant.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd