Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Azerbaijan yn paratoi i gynnal Uwchgynhadledd Hinsawdd COP29

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Daeth cynnal digwyddiadau rhyngwladol a chefnogi prosiectau ynni a chysylltedd rhyngranbarthol pwysig yn elfen allweddol o weledigaeth Azerbaijan ar gyfer twf economaidd a chydweithrediad rhanbarthol. Bydd Baku, prifddinas Azerbaijan yn cynnal Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 2024 (UNFCCC COP 29) am y tro cyntaf yn y rhanbarth rhwng Tachwedd 11 a 22, 2024 - yn ysgrifennu Shahmar Hajiyev.

Mae'n gyfle enfawr i ddod â phenaethiaid gwladwriaethau a llywodraethau, sefydliadau cymdeithas sifil, busnes, a sefydliadau rhyngwladol ynghyd yn Ne'r Cawcasws i drafod newid yn yr hinsawdd, mesurau i gyflymu gweithrediad Cytundeb Paris, a chanolbwyntio ar strategaethau hinsawdd hirdymor. a nodau.  

Wrth siarad am ddigwyddiadau rhyngwladol, mae'n werth nodi bod gan Baku eisoes brofiad gwerthfawr o gynnal digwyddiadau rhyngwladol pwysig. Mae Baku, dinas fwyaf Azerbaijan a'r canolbwynt trafnidiaeth pwysicaf gyda maes awyr rhyngwladol â chysylltiadau da, a'i leoliad strategol ar groesffordd Ewrop ac Asia yn ei wneud yn fan cyfarfod delfrydol ar gyfer cynnal digwyddiadau o'r fath. Cynhaliodd Baku y 57fed Cystadleuaeth Cân Eurovision yn 2012, y Gemau Olympaidd Ewropeaidd Cyntaf rhwng 12 Mehefin a 28 Mehefin 2015, Cwpan Gwyddbwyll y Byd 2015, Olympiad Gwyddbwyll 2016, y 4th Gemau Islamaidd 2017, rhai gemau o Ewro 2020 UEFA a Chynhadledd Rhwydwaith Seneddol y Mudiad Anghydnaws (NAM PN) sy'n ymroddedig i'r thema "Hybu rôl seneddau cenedlaethol wrth hyrwyddo heddwch byd-eang a datblygu cynaliadwy" rhwng Mehefin 30 a Gorffennaf 1, 2022. Cyfrannodd yr holl ddigwyddiadau rhyngwladol uchod at ddatblygiad a gwelliannau seilwaith, yn ogystal â chafodd y ddinas brofiad gwerthfawr o ran sut i ddarparu diogelwch, uwchraddio seilwaith cyfathrebu, darparu technoleg ddigidol, dylunio digwyddiadau diwylliannol, ac yn olaf ond nid lleiaf, cefnogi'r sector twristiaeth.

 Yn ei hanfod, twristiaeth yw un o'r sectorau blaenoriaeth yn economi di-olew Azerbaijan, ac mae cynnal digwyddiadau rhyngwladol a datblygu prosiectau seilwaith yn cynyddu atyniad y wlad fel cyrchfan twristiaeth ac yn sicrhau datblygiad economaidd a chymdeithasol cadarnhaol. Er enghraifft, yn ystod y Gemau Ewropeaidd, roedd dros 28,000 o dwristiaid tramor wedi ymweld ag Azerbaijan i wylio'r digwyddiad chwaraeon. Roedd y rhan fwyaf o dwristiaid tramor yn ddinasyddion Ffederasiwn Rwsia, y DU, yr Almaen, yr Iseldiroedd, yr Eidal, y Swistir, Sbaen, yr Unol Daleithiau, a'r Emiraethau Arabaidd Unedig. Mae'r NAM Mynychwyd Cynhadledd PN yn Baku hefyd gan seneddwyr o fwy na 40 o Aelod-wladwriaethau NAM, gan gynnwys Llefarwyr a Dirprwy Lefarwyr eu seneddau cenedlaethol priodol, yn ogystal ag 8 sefydliad rhyng-seneddol. Hefyd, ar ôl rhyddhau Garabagh o feddiannaeth Armenia, ymwelodd cyfranogwyr Cynhadledd Baku â dinas Shusha.

Cyhoeddwyd 2024 yn "Blwyddyn Undod Gwyrdd y Byd" yn Azerbaijan, ac mae'n fesur pwysig i ddangos ymrwymiad Azerbaijan i warchod yr amgylchedd a gweithredu ar yr hinsawdd. Mae rôl proffil uchel Baku fel gwlad brofiadol yn cynnal digwyddiadau rhyngwladol yn cefnogi nod eithaf Azerbaijan o gynnal COP29 yn Baku. Ar ben hynny, mae Azerbaijan wedi profi ei hun fel partner ynni dibynadwy ac aelod cyfrifol o'r gymuned ryngwladol yn y frwydr yn erbyn cynhesu byd-eang. Er bod y wlad yn gyfoethog mewn tanwyddau ffosil, a'i chymysgedd ynni wedi'i grynhoi'n helaeth mewn tanwyddau ffosil (olew a nwy naturiol), mae Azerbaijan yn cefnogi dyfodol ynni cynaliadwy ac economi werdd. Bydd strategaeth twf gwyrdd Azerbaijan a phrosiectau ynni gwyrdd yn trawsnewid y wlad yn “ganolfan ynni gwyrdd” yn y rhanbarth i gyflenwi ffynonellau ynni adnewyddadwy o Dde Cawcasws i Ewrop. I'r perwyl hwn, mae prosiect cebl trydan tanddwr y Môr Du a lofnodwyd rhwng Azerbaijan, Georgia, Romania, a Hwngari yn cefnogi pontio ynni gwyrdd rhanbarthol a nodau Bargen Werdd Ewrop. 

Wrth gwrs, mae uwchgynhadledd COP29 yn ddigwyddiad llawer mwy, ac ni ellir cymharu COP29 ag unrhyw un o'r digwyddiadau a gynhelir yn y wlad. Er mwyn cynllunio a threfnu'r digwyddiad pwysig hwn yn llwyddiannus, llofnododd Llywydd Gweriniaeth Azerbaijan Ilham Aliyev a archddyfarniad ar sefydlu'r Pwyllgor Sefydliadol mewn cysylltiad â 29ain sesiwn Cynhadledd y Partïon i Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (COP29), 19eg sesiwn Cyfarfod y Partïon i Brotocol Kyoto, a'r 6ed sesiwn o Gyfarfod y Pleidiau i Gytundeb Paris. Tasg allweddol y Pwyllgor Trefniadaeth yw paratoi a gweithredu Cynllun Gweithredu yn ymwneud â threfnu a chynnal y COP29, 19eg sesiwn Cyfarfod y Partïon i Brotocol Kyoto, a 6ed sesiwn Cyfarfod y Partïon i Cytundeb Paris. Ar ben hynny, er mwyn cymryd camau i sefydlu cwmni gweithredol, cyfarwyddwyd Cabinet Gweinidogion Azerbaijan i sicrhau cyllid mewn cysylltiad â gweithredu'r Cynllun Gweithredu.

Dylid nodi bod yn Dubai COP28, sef uwchgynhadledd hinsawdd fwyaf y Cenhedloedd Unedig erioed gyda thua 200 o genhedloedd, a gynrychiolwyd yn y trafodaethau a 80,000 o fynychwyr, y cwestiwn allweddol oedd yr angen i wledydd fynd i'r afael â thanwydd ffosil fel ffynonellau allweddol allyriadau nwyon tŷ gwydr. Ar ben hynny, yn ystod COP28, cytunodd y partïon ar y gronfa "colled a difrod" a allai ddechrau dosbarthu arian. Hefyd, parhaodd trafodaethau ar osod 'nod meintiol cyfunol newydd ar gyllid hinsawdd' yn 2024, gan ystyried anghenion a blaenoriaethau gwledydd sy'n datblygu. Bydd y nod newydd, a fydd yn cychwyn o waelodlin o USD 100 biliwn y flwyddyn, yn bloc adeiladu ar gyfer dylunio a gweithredu dilynol cynlluniau hinsawdd cenedlaethol y mae angen eu cyflawni erbyn 2025. O ystyried hynny, mae'n ymddangos bod y cwestiwn allweddol yn ystod y Baku COP29 fydd cyllid a sut i ganolbwyntio ar nodau a strategaethau hirdymor.

hysbyseb

Bydd COP29 yn un o’r digwyddiadau rhyngwladol mwyaf a phwysicaf yn 2024, a chan fod llai o gynnydd wedi’i weld o ran lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang, roedd y cynnydd yn rhy araf ar draws pob maes gweithredu hinsawdd, a chael cymorth ariannol a thechnolegol i genhedloedd sy’n agored i niwed, bydd y Baku COP29 yn llwyfan pwysig i gefnogi cydweithrediad rhyngwladol ar y meysydd hyn, gweithredu ymrwymiadau Paris, ac yn y pen draw canolbwyntio ar faterion ariannol. Yn ogystal, efallai y bydd Baku yn rhoi pynciau pwysig fel bygythiadau amgylcheddol rhyfel a bygythiadau mwyngloddiau tir ar agenda COP29 wrth i'r wlad ddioddef diraddio amgylcheddol a halogiad mwyngloddiau tir. Ymhen amser, efallai y bydd COP29 yn gyfle pwysig i Azerbaijan gefnogi defnydd ehangach o ffynonellau ynni adnewyddadwy ledled yr economi a chyflymu'r trawsnewid gwyrdd.  

Awdur: Shahmar Hajiyev ,Uwch Gynghorydd yn y Ganolfan Dadansoddi Cysylltiadau Rhyngwladol

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd