Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Pa ddyfodol ydych chi eisiau? Comisiwn yn gwahodd pleidleisiau ar yr hyn y gallai Ewrop yn edrych yn 2050 i helpu i lywio cynllunio ymchwil polisi ac yn y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

sâl_05Yn 2050, a fydd yr economi yn cael ei newid yn sylfaenol oherwydd bod argraffwyr 3D cartref yn golygu y gallwch chi wasgu botwm i argraffu eich dillad eich hun, soffa newydd neu fwrdd cegin? A fydd canser yn rhywbeth o'r gorffennol diolch i nano-robotiaid sy'n gallu canfod a dinistrio tiwmorau? Sut olwg fydd ar gymdeithas pan fydd llawer yn byw i dros 100 oed?

Mae'r Is-lywydd Neelie Kroes, sy'n gyfrifol am yr Agenda Ddigidol, yn gwahodd pobl i ymuno â phroses bleidleisio a graddio ar 11 rhan o'r hyn y gallai'r byd edrych fel mewn 20-40 mlynedd. Mae'r Comisiwn yn ceisio barn ar fyw a dysgu, hamdden a gweithio yn Ewrop yn 2050, i lywio cynllunio polisi neu ymchwil tymor hir.

Casglwyd y gweledigaethau dros y flwyddyn ddiwethaf trwy'r Futurium, platfform dadlau ar-lein sy'n caniatáu i lunwyr polisi ymgynghori nid yn unig â dinasyddion, ond i gydweithredu a 'chyd-greu' gyda nhw, ac mewn digwyddiadau ledled Ewrop. Miloedd o feddylwyr - o fyfyrwyr ysgol uwchradd, i Rwydwaith Myfyrwyr Erasmus; o entrepreneuriaid ac arloeswyr rhyngrwyd i athronwyr ac athrawon prifysgol, wedi cymryd rhan mewn ymholiad ar y cyd - ffordd o gyrchu torf ar sut y gallai ein byd yn y dyfodol edrych.

hysbyseb

Mae un ar ddeg o themâu trosfwaol wedi'u tynnu ynghyd o fwy na 200 o syniadau ar gyfer y dyfodol. O heddiw ymlaen, gwahoddir pawb i ymuno â'r ddadl a chynnig eu sgôr a'u graddfeydd o'r syniadau amrywiol. Bydd canlyniadau'r adborth yn helpu'r Comisiwn Ewropeaidd i wneud penderfyniadau gwell ynghylch sut i ariannu prosiectau a syniadau sy'n llunio'r dyfodol ac yn cael Ewrop yn barod ar gyfer y dyfodol hwnnw.

Mae'r rhestr lawn o themâu ar gael ar y Futurium gwefan a'r broses bleidleisio yn rhedeg tan ddiwedd mis Tachwedd 2013.

Gwahoddir pobl i raddio pob gweledigaeth ar ei pherthnasedd (hy pa mor fawr o effaith y bydd y dyfodol hwn yn ei chael ar fy mywyd) ac amseriad tebygol (hy pa mor fuan y mae hyn yn debygol o ddigwydd). Gallant fynegi pa mor frwdfrydig ydyn nhw am bob un o'r senarios posib. Er enghraifft: dinasoedd craff sy'n amgylcheddol gynaliadwy ac yn effeithlon o ran ynni erbyn 2050; byd lle bydd celf a chreadigrwydd yn mynd i mewn i farchnadoedd a meysydd newydd fel technoleg feddygol a bioleg synthetig; byd lle bydd lledaeniad Rhyngrwyd Pethau, cyfrifiadura cwmwl, uwchgyfrifiadura a data mawr yn trawsnewid sut y gall llywodraethau cenedlaethol a lleol wneud penderfyniadau, megis ble i adeiladu maes awyr newydd neu sut i wella gwasanaethau gofal iechyd.

hysbyseb

Bydd y gweledigaethau hyn ar gyfer y dyfodol cynnwys at TGCh 2013, Creu Cyswllt Tyfu yn Vilnius ddydd Gwener 8fed Tachwedd.

Dywedodd Robert Madelin, Cyfarwyddwr Cyffredinol DG CONNECT: "Mae'r dull hwn yn gweithio, mae'n fuddsoddiad gwerth ei brofi a'i werth da. Rwy'n gwahodd pob corff sy'n gwneud penderfyniadau, o gynghorau tref i lywodraethau cenedlaethol, i fabwysiadu offer fel y Futurium. yn caniatáu iddynt ymgysylltu'n well â'u rhanddeiliaid ac adeiladu tystiolaeth ar gyfer dewisiadau polisi yn y dyfodol. Yna gallai gwybodaeth a harneisir yn lleol gael ei thraws-ffrwythloni i lywio'r broses o lunio polisïau ar bob lefel yn well ".

Cefndir

Y Futurium

Mae'r Futurium yn brosiect rhagwelediad sy'n cael ei redeg gan DG CONNECT, yn seiliedig ar ddull ffynhonnell agored. Mae'n datblygu gweledigaethau o gymdeithas, technolegau, agweddau a thueddiadau yn 2040-2050 ac yn defnyddio'r rhain, er enghraifft fel glasbrintiau posib ar gyfer dewisiadau polisi yn y dyfodol neu flaenoriaethau cyllido ymchwil ac arloesi yr UE.

Mae'n blatfform ar-lein a ddatblygwyd i ddal tueddiadau sy'n dod i'r amlwg a galluogi dinasyddion sydd â diddordeb i gyd-greu gweledigaethau cymhellol o'r dyfodol sydd o bwys iddynt.

Mae'r dull cyrchu torf hwn yn rhoi mewnwelediadau defnyddiol ar:

  1. gweledigaeth: ble mae pobl eisiau mynd, pa mor ddymunol a thebygol yw'r gweledigaethau sy'n cael eu postio ar y platfform;
  2. syniadau polisi: beth ddylid ei wneud yn ddelfrydol i wireddu'r dyfodol; effeithiau posibl a hygrededd syniadau polisi;
  3. tystiolaeth: tystiolaeth wyddonol a thystiolaeth arall i ategu'r gweledigaethau a'r syniadau polisi.

Sut gall y Futurium helpu i lunio polisïau yn y dyfodol?

Tystiolaeth wyddonol i danategu llunio polisïau: bydd modelau digidol o'r byd go iawn yn ei gwneud hi'n bosibl efelychu effaith polisïau'r dyfodol cyn eu gweithredu go iawn, yn yr un modd ag y mae ymchwilwyr ac arloeswyr yn modelu effeithiau cyffuriau neu lygredd awyrennau yn ystod y cam dylunio.

Bydd cymryd agwedd wyddonol a blaengar tuag at lunio polisïau yn gostwng costau a risgiau ac yn gwella effeithiolrwydd a sail strategol ar gyfer llunio a gweithredu mentrau cyhoeddus.

Cysylltu llunio polisïau â phobl: mewn cymdeithas sy'n gynyddol gysylltiedig, mae allgymorth ac ymgysylltu ar-lein yn ymateb hanfodol i'r galw cynyddol am gyfranogi, gan helpu i ddal syniadau newydd ac ehangu dilysrwydd y broses llunio polisi (IP / 10 / 1296). Mae'r Futurium yn brototeip cynnar o fodel llunio polisi mwy cyffredinol a ddisgrifir yn y papur The Futurium - Llwyfan Rhagolwg ar gyfer Llunio Polisi sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth a Chyfranogol.

Datblygwyd y Futurium i osod y sylfaen ar gyfer cynigion polisi yn y dyfodol y gallai Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd eu hystyried o dan eu mandadau newydd yn 2014. Ond mae pensaernïaeth agored, hyblyg y Futurium yn ei gwneud hi'n hawdd ei haddasu i unrhyw gyd-destun llunio polisi, lle mae meddwl ymlaen, mae angen cyfranogiad rhanddeiliaid a thystiolaeth wyddonol.

Yr hyn y mae'r Futurium wedi'i ddangos inni hyd yn hyn

  1. Fel gwyddonwyr, entrepreneuriaid neu lunwyr polisi, mae angen i ni fod yn ddewr a gwneud mwy o ddefnydd o botensial arloesi aflonyddgar. Rhaglen Horizon 2020 yw ein pont i'r dyfodol.
  2. Mae angen i ragweld ddod yn rhan bwysig o bolisïau'r dyfodol.
  3. Mae'r Futurium yn brototeip cost-effeithiol y gellir ei wella a'i efelychu mewn lleoliad gwasanaeth preifat a chyhoeddus arall i gynyddu cyfranogiad ar lawr gwlad mewn polisïau, ac i helpu i "ddiogelu'r dyfodol" y polisïau hynny.

Dolenni defnyddiol

Y Futurium

Pleidleisiwch dros eich gweledigaeth o'r Dyfodol

"The Futurium - Llwyfan Rhagolwg ar gyfer Llunio Polisi sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth a Chyfranogol"

Cyfweliad â Robert Madelin, Cyfarwyddwr Cyffredinol, CONNECT, Comisiwn Ewropeaidd

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE yn UNGA76: Amlapio

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi gorffen wythnos o drafodaethau dwys gydag arweinwyr o bob cwr o'r byd ar sut i fynd i'r afael â heriau mwyaf dybryd ein hoes: brwydro yn erbyn y pandemig coronafirws ac adfer ohono, ymladd newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, datblygu cynaliadwy a'r erydiad. hawliau dynol. Ar 23 Medi, yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) cyflwyno datganiad ar ran yr UE yn ystod y gynhadledd weinidogol ar erthygl XIV o'r Cytundeb Gwahardd Prawf Niwclear Cynhwysfawr (CTBT). Gwyliwch y datganiad yma.

Hefyd cyflwynodd neges fideo yn ystod cyfarfod y Gynghrair dros Amlochredd. Cyflwynodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič sylwadau agoriadol yn y digwyddiad lefel uchel ar 'Amddiffyn plant, dioddefwyr anweledig gwrthdaro arfog a COVID-19', a drefnwyd gan yr UE a Gwlad Belg. Cymerodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius ran mewn digwyddiad lefel uchel ar safbwyntiau rhanbarthol ar yr economi gylchol. Hefyd ar 23 Medi, cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop Frans Timmermans a’r Comisiynydd Ynni Kadri Simson dri Chompact Ynni yn Deialog Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ynni yn Efrog Newydd, mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol a’r Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol. Gallwch ddarllen mwy amdano yma. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans yn cynrychioli’r UE yn Uwchgynhadledd Systemau Bwyd rhithwir y Cenhedloedd Unedig. Bydd ei araith ar gael yma.

Cymerodd ran hefyd yn y ddeialog arweinyddiaeth “Cyflymu gweithredu i sicrhau mynediad at ynni cyffredinol ac allyriadau sero net” fel rhan o Ddeialog Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ynni. Yn olaf, ddydd Mawrth, 28 Medi, bydd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen yn cymryd rhan yng nghyfarfod Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth ar Swyddi a Diogelu Cymdeithasol ar gyfer Dileu Tlodi, a drefnir gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Bydd yr holl sylw yn y wasg a deunydd clyweledol o'r wythnos ddiwethaf ar gael ar EEASEwrop a Consilium.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Y Comisiwn ac Europa Nostra yn cyhoeddi prif enillwyr gwobrau treftadaeth Ewrop 2021

cyhoeddwyd

on

Enillwyr y Gwobrau Treftadaeth Ewropeaidd / Gwobrau Europa NostraAnrhydeddwyd prif anrhydedd Ewrop yn y maes ym mhencadlys Sefydliad Giorgio Cini yn Fenis. Mae'r seremoni ymhlith uchafbwyntiau'r Uwchgynhadledd Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop 2021 mae hynny'n digwydd rhwng 21 a 24 Medi yn Ninas Fenis Treftadaeth y Byd. Adsefydlu rhyfeddol y Eglwys bren Pentref Urși (Rwmania) yw enillydd mawr 2021: rhoddodd y rheithgor Grand Prix iddo tra dewisodd y cyhoedd ef fel eu hoff brosiect treftadaeth yn Ewrop ac enillydd balch Gwobr Dewis Cyhoeddus eleni. Pleidleisiodd tua 7,000 o ddinasyddion o bob rhan o Ewrop ar-lein trwy wefan Europa Nostra. Mae'r Grand Prix laureates, a ddewiswyd gan y Bwrdd Europa Nostra ar argymhelliad gan annibynnol rheithgor o arbenigwyr, yn derbyn € 10,000 yr un.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n llongyfarch yn gynnes enillwyr trawiadol Gwobrau Treftadaeth Ewropeaidd / Gwobrau Europa Nostra 2021 am eu llwyddiant a’u cyfraniadau rhyfeddol i’n Ewrop Diwylliant. Mae effaith bellgyrhaeddol yr enillwyr yn dangos cyfraniad amhrisiadwy treftadaeth ddiwylliannol Ewrop i'n cymdeithas, ein heconomi a'r amgylchedd. Ar adeg pan mae Ewrop yn benderfynol o adeiladu’n ôl yn well, mae’r straeon llwyddiant hyn yn wir ysbrydoliaeth ac yn enghraifft bwerus o’r hyn y gallwn ni, fel Ewropeaid, ei gyflawni gyda’n gilydd er gwaethaf yr heriau sy’n ein hwynebu. Rwy'n gobeithio y bydd y Gwobrau hyn yn helpu'ch prosiectau rhagorol i ffynnu a chwarae rhan bwysicach fyth yn adferiad ein Ewrop. " 

Mae'r Gwobrau Treftadaeth Ewropeaidd / Gwobrau Europa Nostra eu lansio gan y Comisiwn yn 2002 ac maent wedi cael eu rhedeg gan Europa Nostra ers hynny. Mae gan y Gwobrau gefnogaeth y Ewrop greadigol rhaglen yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Uwchgynhadledd yn cyfrannu at ddwy fenter allweddol sy'n cael eu gyrru gan ddinasyddion a lansiwyd gan sefydliadau'r UE, sef y Bauhaus Ewropeaidd Newydd a'r Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr enillwyr ac am y fenter yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Horizon Ewrop

Gwlad yr Iâ a Norwy yw'r gwledydd cyntaf sy'n gysylltiedig â Horizon Europe

cyhoeddwyd

on

Mae Gwlad yr Iâ a Norwy wedi dod yn gysylltiedig yn ffurfiol â Horizon Europe, gan alluogi endidau yn y ddwy wlad hynny i gymryd rhan yn rhaglen ymchwil ac arloesi € 95.5 biliwn Ewrop, o dan yr un amodau ag endidau o Aelod-wladwriaethau'r UE. Mabwysiadodd Cydbwyllgor Ardal Economaidd Ewrop, sy'n cynnwys cynrychiolwyr Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy, a'r UE, y Penderfyniad perthnasol heddiw ar gyfer Gwlad yr Iâ a Norwy, sy'n golygu mai nhw yw'r cyntaf i fod yn gysylltiedig â Horizon Europe. Dyma gyfle i barhau a dyfnhau cydweithredu mewn gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau cyffredin: y trawsnewidiad gwyrdd a digidol deublyg, iechyd y cyhoedd a chystadleurwydd Ewrop yn y dirwedd fyd-eang. Bydd ymdrechion ar y cyd yn anelu at fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol yn yr Arctig, datblygu technolegau dal hydrogen a charbon, hybu arloesedd a yrrir gan ddata, a mwy.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Mae didwylledd a chydweithrediad â gweddill y byd yn allweddol yn ein strategaeth i greu màs critigol ar gyfer ymchwil ac arloesi ac i gyflymu a dod o hyd i atebion i heriau byd-eang dybryd. Trwy ymuno â Gwlad yr Iâ a Norwy, byddwn yn dilyn cyfres o gamau i gefnogi’r agendâu gwyrdd, digidol ac iechyd y cyhoedd. ” Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Rwy’n croesawu Gwlad yr Iâ a Norwy yn gynnes ar fwrdd Horizon Europe. Roeddent ymhlith y perfformwyr gorau o dan Horizon 2020 gan ddangos arweinyddiaeth a rhagoriaeth arloesi ar draws meysydd fel ynni, yr amgylchedd, diogelwch bwyd, iechyd a thechnolegau digidol. Edrychaf ymlaen at ddatblygiadau newydd a straeon llwyddiant yn y blynyddoedd i ddod! ”

Mae'r cydweithrediad hwn yn tanlinellu pwysigrwydd Cytundeb yr AEE, sy'n galluogi cyfranogiad llawn gwladwriaethau'r AEE ym marchnad fewnol yr UE ac yn darparu sylfaen ar gyfer cydweithredu mewn meysydd eraill gan gynnwys ymchwil, datblygu technolegol, yr amgylchedd a diwylliant. Horizon Ewrop, rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE 2021-2027, yw un o’r prif offer i weithredu strategaeth Ewrop ar gyfer cydweithredu rhyngwladol: Agwedd fyd-eang Ewrop tuag at gydweithrediad mewn ymchwil ac arloesi. Mae'r rhaglen yn agored i ymchwilwyr ac arloeswyr o bob cwr o'r byd sy'n cael eu hannog i ymuno â phartneriaid yr UE i baratoi cynigion. Mae trafodaethau yn parhau gyda llawer mwy o wledydd y tu allan i'r UE sydd wedi mynegi diddordeb i ddod yn gysylltiedig â Horizon Europe a bydd cyhoeddiadau pellach yn cael eu gwneud yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd