Cysylltu â ni

diwylliant

Chwe dinas Eidalaidd y rhestr fer ar gyfer Prifddinas Diwylliant Ewrop 2019

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y7X-2275406 - © - Sandro LuiniCyfarfu’r panel dethol a benodwyd i werthuso ceisiadau o ddinasoedd yr Eidal ar gyfer teitl Prifddinas Diwylliant Ewrop 2019 yn Rhufain heddiw ac argymell y dylid rhestru Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna a Siena. Ar ôl i'r argymhelliad hwn gael ei gadarnhau gan yr Eidal, bydd y dinasoedd a ddewiswyd yn cwblhau eu ceisiadau erbyn yr haf nesaf. Bydd y panel dethol yn cwrdd eto yn nhrydydd chwarter 2014 i argymell dinas yr Eidal a fydd yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2019.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou: "Hoffwn longyfarch y dinasoedd yn gynnes am eu henwebiadau, yn dilyn rownd gyntaf y gystadleuaeth. Gwnaeth mwy nag 20 o ddinasoedd - y nifer uchaf erioed - gais am y teitl. Mae hyn yn brawf o boblogrwydd Prifddinas Diwylliant Ewrop. Gall bod ar y rhestr fer ar gyfer y teitl arwain at fuddion diwylliannol, economaidd a chymdeithasol sylweddol i'r dinasoedd dan sylw, ar yr amod bod eu cais yn rhan o strategaeth ddatblygu tymor hwy a arweinir gan ddiwylliant. Mae'r priflythrennau'n gyfle i bobl Ewropeaidd ddysgu mwy am ei gilydd ac i fwynhau eu hanes a'u gwerthoedd a rennir: hynny yw, profi'r teimlad o berthyn i'r un gymuned Ewropeaidd. Rwy'n annog pob un o'r dinasoedd a ddewiswyd ymlaen llaw i wneud y gorau'r prosiect hwn. "

Yn unol â Phenderfyniad Senedd Ewrop a Chyngor y Gweinidogion sy'n gosod y meini prawf ar gyfer Prifddinas Diwylliant Ewrop1, Yr Eidal a Bwlgaria yw'r ddwy Aelod-wladwriaeth sy'n cynnal y digwyddiad yn 2019. Bydd y cyn-ddethol ym Mwlgaria yn digwydd y mis nesaf.

hysbyseb

Yn dilyn Marseille (Ffrainc) a Košice (Slofacia) eleni, bydd Umeå (Sweden) a Riga (Latfia) yn Brifddinasoedd Diwylliant Ewrop yn 2014, Mons (Gwlad Belg) a Plzen (Gweriniaeth Tsiec) yn 2015, Wrocław (Gwlad Pwyl) a Donastia -San Sebastián (Sbaen) yn 2016, Aarhus (Denmarc) a Paphos (Cyprus) yn 2017 a Valletta (Malta) yn 2018. Mae Leeuwarden (Yr Iseldiroedd) hefyd wedi'i gynnig fel Prifddinas Diwylliant Ewrop yn 2018.

Cefndir

Gwahoddodd yr Eidal geisiadau o ddinasoedd â diddordeb ar ddiwedd 2012. Gwnaeth mwy nag 20 o ddinasoedd gais: Aosta, Bergamo, Cagliari, Caserta, Vallo di Diano a Cilento gyda Campania a Mezzogiorno, Erice, Grosseto a Maremma, L'Aquila, Lecce, Mantova, Matera, Palermo, Perugia gyda safleoedd Francesco d'Assisi ac Umbria, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Siracusa a'r De Ddwyrain, Taranto, Urbino a Venezia gyda'r Gogledd Ddwyrain.

hysbyseb

Archwiliwyd y ceisiadau gan banel a oedd yn cynnwys 13 o arbenigwyr diwylliannol annibynnol - chwech wedi'u penodi gan yr Eidal a'r saith arall gan y sefydliadau Ewropeaidd.

Aelodau'r panel a benodir gan y sefydliadau Ewropeaidd ar hyn o bryd yw:

  • Penodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd: Syr Jeremy Isaacs (Y Deyrnas Unedig) gweithrediaeth deledu a chyn Gyfarwyddwr y Tŷ Opera Brenhinol, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Awstria), Cyfarwyddwr Cyffredinol Graz 2003.
  • Penodwyd gan y Cyngor: Anu Kivilo (Estonia), Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Ryngwladol Arvo Pärt; Norbert Riedl (Awstria), Pennaeth Adran materion diwylliannol dwyochrog ac amlochrog yn Weinyddiaeth Addysg Ffederal Awstria, y Celfyddydau a Diwylliant.
  • Penodwyd gan Senedd Ewrop: Jordi Pardo (Sbaen), yn gyfrifol am brosiectau diwylliannol ym maes diwylliant rhyngwladol; Steve Green (Y Deyrnas Unedig), ymgynghorydd ac ymchwilydd mewn polisi diwylliannol.
  • Penodwyd gan Bwyllgor y Rhanbarthau: Elisabeth Vitouch (Awstria), sy'n cynrychioli Comisiwn Diwylliant ac Addysg Pwyllgor y Rhanbarthau ac yn aelod o lywodraeth Dinas Fienna.

Yn ôl y system bresennol ar gyfer dynodi Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop, mae'r detholiad yn cynnwys dwy rownd: rownd cyn-ddethol, ac ar ôl hynny llunir rhestr fer o ddinasoedd ymgeisydd, a rownd ddethol derfynol naw mis yn ddiweddarach. Yna dynodir y dinasoedd a ddewiswyd yn swyddogol gan Gyngor Gweinidogion yr UE.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Comisiwn Ewropeaidd: Diwylliant

Gwefan Androulla Vassiliou

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd