Cysylltu â ni

Cymorth

Ychwanegol € 30 miliwn i roi hwb i gymorth ar gyfer dioddefwyr o argyfwng Syria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mideast-lebanon-syria-50-630x431Yn yr un modd ag y mae tywydd y gaeaf wedi taro Syria a'r rhanbarth, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 30 miliwn ychwanegol gyda'r nod o ddarparu cymorth sydd ei angen ar frys i'r boblogaeth yr effeithir arni gan wrthdaro yn Syria, yn ogystal ag i ffoaduriaid o Syria a chymunedau cynnal yn yr Iorddonen a Libanus gyfagos. . Daw hyn ychydig ddyddiau'n unig ar ôl i'r Comisiwn Ewropeaidd lofnodi contractau mawr gydag asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig sy'n dod i gyfanswm o € 147 miliwn i ddarparu cymorth hanfodol i bobl yr effeithiwyd arnynt gan argyfwng Syria.

Daw'r € 30m ychwanegol o'r Offeryn Cymdogaeth a Phartneriaeth Ewropeaidd (ENPI) ac maent yn ychwanegol at € 960m a ddarparwyd eisoes gan y Comisiwn Ewropeaidd ers dechrau'r argyfwng, gan gynnwys yr Pecyn cymorth cynhwysfawr € 400m a lansiwyd gyda Chyfathrebu ar y Cyd yr UE ar Syria o 24 Mehefin 2013.

Dywedodd Comisiynydd Ehangu a Pholisi Cymdogaeth Ewropeaidd Štefan Füle: “Ers dechrau argyfwng Syria, mae’r UE wedi sefyll gan y miliynau o bobl sydd wedi’u heffeithio’n uniongyrchol gan y gwrthdaro erchyll hwn yn Syria ac yn y rhanbarth. Rydym wedi darparu ymateb cyflym i'r heriau sy'n codi o'r mewnlifiad parhaus a chynyddol o ffoaduriaid i'r gwledydd cyfagos. Bydd y gefnogaeth ychwanegol newydd hon yn allweddol wrth wella amodau byw cymunedau cynnal a ffoaduriaid o Syria yn yr Iorddonen a Libanus, yn ogystal â chefnogi ffoaduriaid Palesteinaidd y tu mewn i Syria, sydd ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed. Bydd ein cefnogaeth yn canolbwyntio ar ddarparu addysg ac amddiffyniad i blant sy'n ffoaduriaid. Yn ogystal, byddwn yn uwchraddio gwasanaethau sylfaenol i ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn yr Iorddonen a Libanus, yn enwedig dŵr a glanweithdra. Gyda'r gaeaf yn taro'r rhanbarth yn eithriadol o galed a'r tymheredd yn gostwng; daw ein cefnogaeth newydd yn amserol a bydd yn helpu ffoaduriaid - yn enwedig plant - a chynnal cymunedau sydd dan fygythiad oherwydd amodau gaeafol garw. ”

hysbyseb

O'r dyraniad € 30m ychwanegol hwn, bydd cyfanswm o € 16m yn mynd iddo UNRWA1 i ddarparu cymorth ariannol brys i ffoaduriaid Palesteinaidd o Syria ac i helpu i dalu'r costau uwch sy'n gysylltiedig â'r cynnydd ddeg gwaith yn nifer y ffoaduriaid Palesteinaidd sydd bellach yn wynebu tlodi difrifol o ganlyniad i argyfwng Syria. Amcangyfrifir bod 235,000 o ffoaduriaid Palesteinaidd - tua hanner cyfanswm y ffoaduriaid Palesteinaidd - wedi'u dadleoli yn Syria, ar ôl dod yn ffoaduriaid yr eildro i bob pwrpas, ac mae angen cymorth critigol ar 80% o'r cyfanswm o 540,000 o ffoaduriaid Palesteinaidd cofrestredig yn Syria.

Bydd yr € 14m sy'n weddill yn cefnogi cymunedau cynnal yn yr Iorddonen a Libanus yr effeithir arnynt yn arbennig gan y mewnlifiad o ffoaduriaid. Mae'r ddwy wlad hon bellach yn croesawu dros 60% o'r 2.3 miliwn o ffoaduriaid o Syria. Yn Libanus yn unig, mae ffoaduriaid o Syria bellach yn ffurfio bron i un rhan o bump o'r boblogaeth, a fyddai'n hafal i'r Almaen orfod cynnal 14 miliwn o ffoaduriaid, neu'r UE gyfan 90 miliwn. Bydd y cymorth ychwanegol yn helpu i uwchraddio gwasanaethau sylfaenol fel dŵr a glanweithdra, er mwyn lleihau'r peryglon iechyd a achosir gan ddŵr gwastraff wedi'i drin yn annigonol ac i wella'r cyflenwad dŵr. At hynny, er mwyn osgoi cenhedlaeth goll, bydd y cyllid hwn yn cefnogi UNICEF i amddiffyn plant sy'n ffoaduriaid ac i hyrwyddo mynediad at ddysgu ar gyfer tua 400,000 sy'n ffoaduriaid o oedran ysgol.

Ar y cyfan, gyda'i gilydd, symudodd y Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau dros € 2 biliwn o ddatblygiad a chymorth dyngarol hyd yma, gan wneud yr UE y rhoddwr mwyaf. Yn 2013 yn unig, mae'r Comisiwn wedi darparu € 280 miliwn mewn cymorth datblygu o dan yr ENPI, € 350m mewn rhyddhad dyngarol, a € 65m o dan offerynnau cymorth eraill, sy'n dod â swm y cymorth eleni i bron i € 700m.

hysbyseb

Cefndir

Ar 24 Mehefini, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd a’r Uchel Gynrychiolydd gynnydd yng nghymorth yr UE o € 400m - € 250m i gefnogi rhyddhad dyngarol a chymorth datblygu € 150m. Hyd heddiw, mae bron i 90% o'r € 150m mewn cymorth adfer a datblygu eisoes wedi'i gontractio gan DG DEVCO ac wedi ei droi'n brosiectau concrit yn gyflym. Mae'r gweithredu wedi cychwyn ar lawr gwlad.

Mae cyfanswm y bobl yr effeithiwyd arnynt gan y rhyfel cartref yn Syria ac sydd angen cymorth dros 9 miliwn, tua hanner y boblogaeth gyfan. Mae hyn yn golygu mai argyfwng Syria yw'r argyfwng dyngarol mwyaf mewn degawdau. Yn Syria, mae mwy na 6.5 miliwn wedi'u dadleoli'n fewnol. Yn ogystal, mae nifer y ffoaduriaid sydd wedi ffoi o'r rhyfel yn Syria i wledydd cyfagos bellach wedi cyrraedd dros 2.3 miliwn. Mae mwy na hanner yr holl ffoaduriaid hynny yn blant. Yn ôl amcangyfrifon UNHCR, gallai poblogaeth y ffoaduriaid yn y rhanbarth gyrraedd dros 4 miliwn erbyn diwedd 2014.

Cefnogaeth yr UE i UNRWA

Mae argyfwng Syria yn effeithio ar gymuned ffoaduriaid Palestina ac mae sefyllfa ffoaduriaid Palesteinaidd yn Syria yn dod yn fwyfwy anodd. Yn 2013 yn unig, mae cefnogaeth yr UE i UNRWA ar gyfer gweithgareddau yn Syria a Libanus wedi cyrraedd cyfanswm o € 35.2m. Defnyddir yr arian hwn i ddarparu addysg frys, trosglwyddiadau arian parod a chymorth cysgodi i blant ffoaduriaid Palesteinaidd yn Syria ei hun yn ogystal â'r rhai sydd wedi ffoi i Libanus.

Yr UE yw'r rhoddwr mwyaf i UNRWA, gyda € 153.5m wedi'i ddyrannu yn 2013 yn unig, sy'n cynrychioli cyfraniad cynyddol pellach o'i gymharu ag 2012. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi ei bod yn hanfodol bod yr Asiantaeth yn arallgyfeirio ei ffynonellau cyllid, yn enwedig trwy actifadu ymrwymiadau gwledydd y Gynghrair Arabaidd i dalu 7.8% o ofynion y Gronfa Gyffredinol.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Datblygiad a Chydweithrediad DG - EuropeAid

Gwefan Comisiynydd Ehangu ac Ewropeaidd Polisi Cymdogaeth Stefan Fule

Gwefan y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd ar Syria

Ar y Gymdogaeth Ewropeaidd a Offeryn Partneriaeth (ENPI)

IP / 13 / 1284: Argyfwng Syria: Partneriaid yr UE a’r Cenhedloedd Unedig i gyrraedd miliynau o Syriaid sydd mewn angen dybryd am gymorth dyngarol

MEMO / 13 / 1173: Datganiad ar y cyd gan Brifathrawon Cymorth yn galw am gamau pendant i gynyddu mynediad a chyllid dyngarol ar gyfer argyfwng Syria

ACP

#AfricaEuropeAlliance - Hybu buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

cyhoeddwyd

on

Mae menter llwyfan lefel uchel newydd yn dwyn ynghyd chwaraewyr allweddol yn y sector ynni cynaliadwy o sectorau cyhoeddus a phreifat Ewrop ac Affrica.

Yn Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg a drefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd, mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Affricanaidd wedi lansio platfform lefel uchel yr UE-Affrica ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica.

Yn ystod ei Cyflwr yr araith Undeb Mae Llywydd Juncker wedi cyhoeddi'r newydd 'Cynghrair Affrica - Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' i hybu buddsoddiad sylweddol yn Affrica, cryfhau'r fasnach, creu swyddi, a buddsoddi mewn addysg a sgiliau. Mae'r llwyfan lefel uchel a osodwyd heddiw yn cynrychioli camau pendant o dan y gynghrair hon i hybu buddsoddiadau strategol a chryfhau rôl y sector preifat.

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig Elżbieta Bieńkowska yn Johannesburg: "Os ydym o ddifrif am fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, mae arnom angen pawb ar fwrdd y llong, gan gynnwys y sector preifat. Bydd y platfform lefel uchel yn paratoi'r ffordd ar gyfer hynny: bydd arbenigwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat, academaidd ac ariannol yn cyd-drafod heriau a rhwystrau i fuddsoddiad cynaliadwy yn y maes hwn ac yn helpu i fynd i’r afael â hwy. ”

Mae'r Llwyfan Lefel Uchel yn dwyn ynghyd gweithredwyr cyhoeddus, preifat ac ariannol yn ogystal ag academia o Affrica ac Ewrop. Byddant yn edrych ar heriau a diddordebau strategol a allai gyflymu'r effaith, yn enwedig ar gyfer twf cynaliadwy a swyddi. Nod y llwyfan lefel uchel yw denu a hybu buddsoddiadau preifat cyfrifol a chynaliadwy tuag at ynni cynaliadwy yn Affrica.

Canlyniad pendant y digwyddiad lansio llwyfan lefel uchel oedd cyhoeddi tair ffryd o waith, 1) yn nodi buddsoddiadau ynni sy'n cael effaith uchel ar dwf a chreu swyddi, 2) yn dadansoddi risgiau buddsoddi ynni ac yn cynnig canllawiau polisi ar gyfer buddsoddiad a busnes cynaliadwy yr amgylchedd a 3) hwb cyfnewid rhwng sector preifat Affricanaidd ac Ewropeaidd.

hysbyseb

Cefndir

Trwy ddod ag actorion ynni o'r sectorau preifat a chyhoeddus ynghyd o'r ddau gyfandir, bydd y platfform lefel uchel yn meithrin y bartneriaeth rhwng busnesau Ewropeaidd ac Affrica, ac yn cefnogi'r 'Gynghrair Affrica-UE ar gyfer Buddsoddi a Swyddi Cynaliadwy'. Bydd yn helpu i wneud y rhan fwyaf o'r cyfleoedd o amgylch buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, yn ogystal â mynd i'r afael yn well â heriau a rhwystrau allweddol sy'n ei rwystro ar hyn o bryd.

Daeth Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg yn digwydd rhwng 7-9 Tachwedd 2018 ac fe’i trefnwyd gan Fanc Datblygu Affrica. Y Fforwm yw'r man lle mae noddwyr prosiectau, benthycwyr, benthycwyr, a buddsoddwyr sector cyhoeddus a phreifat yn dod at ei gilydd i gyflymu cyfleoedd buddsoddi Affrica - yn enwedig y sector ynni.

Daeth 'Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' yn adeiladu ar yr ymrwymiadau a gymerwyd yn ystod Undeb Affricanaidd - Uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd yn Abidjan, lle'r oedd y ddau gyfandir yn cytuno i gryfhau eu partneriaeth. Mae'n nodi'r meysydd gweithredu allweddol ar gyfer agenda economaidd gryfach ar gyfer yr UE a'i phartneriaid Affricanaidd.

Mae mynediad i ynni cynaliadwy yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu. Amcan y 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yw rhoi mynediad cyffredinol i wasanaethau ynni modern, fforddiadwy, dibynadwy. Mae'r UE yn benderfynol o helpu gwledydd sy'n bartner i gynyddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac i arallgyfeirio eu ffynonellau egni gan sicrhau bod y system yn cael ei drosglwyddo i system ynni smart, diogel, gwydn a chynaliadwy i bawb. Mae symud y sector preifat yn hanfodol ar gyfer yr ymdrech hon.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop

Parhau Darllen

Affrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol.

Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers dechrau'r flwyddyn.

"Mae'r sefyllfa yng Nghorn Affrica wedi dirywio'n sylweddol yn 2017 ac mae'n parhau i waethygu. Mae miliynau o bobl yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion bwyd a'u teuluoedd. Mae'r risg o newyn yn real. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn dilyn y sefyllfa'n agos ers hynny y cymorth cychwynnol a chynyddol cynyddol i'r poblogaethau yr effeithir arnynt. Bydd y pecyn newydd hwn yn helpu ein partneriaid dyngarol i gynyddu ymateb ymhellach a pharhau i ddod â chymorth achub bywyd i bobl mewn angen, "meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

hysbyseb

Bydd y cymorth sydd newydd ei gyhoeddi yr UE yn cefnogi partneriaid dyngarol eisoes yn ymateb i anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt i gamu i fyny cymorth bwyd brys a thrin diffyg maeth. Bydd prosiectau i'r afael cyflenwad dŵr, amddiffyn da byw ac ymateb i achosion hefyd yn cael eu cefnogi. Bydd y rhan fwyaf o'r cyllid (€ 40m) yn mynd i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn Somalia, tra bydd € 15m mynd i Ethiopia a € 5m i Kenya.

Cefndir

Mae miliynau o bobl yn y Horn Affrica yn cael eu heffeithio gan ansicrwydd bwyd a phrinder dŵr. Mae llystyfiant yn brin. marwolaethau Da Byw, prisiau bwyd uchel ac incymau llai yn cael eu hadrodd. O ganlyniad i'r tymor glawog yn perfformio'n wael, bydd y cynaeafau nesaf yn cael ei leihau yn fawr a disgwylir i'r sefyllfa waethygu yn y misoedd nesaf.

hysbyseb

Daw'r sychdwr ar sodlau tywydd anghyson a achoswyd gan ffenomen El Niño yn 2015-16. Yn Ethiopia, ysgogodd y gweithrediad ymateb sychder mwyaf yn hanes y wlad.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i 2.3 miliwn o ffoaduriaid - y mwyafrif ohonynt yn dod o Yemen, De Swdan a Somalia - ac yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion cynyddol.

Ers 2011, mae'r UE wedi dyrannu dros € 1 biliwn mewn cymorth dyngarol i'w bartneriaid yn y Horn Affrica. cyllid yr UE wedi helpu i ddarparu cymorth bwyd, iechyd a maeth gofal, dŵr glân, glanweithdra, a lloches i'r rhai y mae eu bywydau yn cael eu bygwth gan sychder a gwrthdaro.

Fodd bynnag, mae cymorth ar gyfer y poblogaethau yr effeithir arnynt-sychder yn cael ei gymhlethu gan y anghysbell rhai ardaloedd, yn ogystal â chan y trais parhaus yn Somalia. Mae pob plaid i'r gwrthdaro felly cael eu hannog i ddarparu mynediad di-rwystr dyngarol i bobl mewn angen.

Parhau Darllen

Cymorth

Cymorth #Development Swyddogol yr UE yn cyrraedd lefel uchaf erioed

cyhoeddwyd

on

Mae ffigurau newydd yn cadarnhau bod yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Mae ffigurau rhagarweiniol yr OECD yn dangos bod Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA) a ddarperir gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau wedi cyrraedd € 75.5 biliwn yn 2016. Mae hyn yn gynnydd o 11% o'i gymharu â lefelau 2015. Mae cymorth yr UE wedi cynyddu am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac wedi cyrraedd ei lefel uchaf hyd yma. Yn 2016, roedd ODA cyfunol yr UE yn cynrychioli 0.51% o Incwm Cenedlaethol Gros yr UE (GNI), ar ôl cynyddu o 0.47% yn 2015. Mae hyn yn sylweddol uwch na chyfartaledd 0.21% y gwledydd y tu allan i'r UE sy'n aelodau o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC). .

hysbyseb

Felly mae'r Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, Neven Mimica: “Rwy’n falch bod yr UE yn parhau i fod yn brif ddarparwr Cymorth Datblygu Swyddogol y byd - prawf clir o’n hymrwymiad i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Rydym yn galw ar bob actor datblygu i ddyblu eu hymdrechion i wneud yr un peth. Ac nid ydym yn stopio yno. Gan ysgogi buddsoddiadau sector preifat, helpu i symud adnoddau domestig a dwysau ymdrechion ar y cyd ag aelod-wladwriaethau'r UE, rydym yn ceisio gwneud y gorau o'r holl ffynonellau cyllid ar gyfer datblygu. "

Yn 2016, ar yr amod pum Aelod-wladwriaethau'r UE 0.7% neu fwy o'u Incwm Gwladol Crynswth (GNI) mewn Cymorth Datblygu Swyddogol: Lwcsembwrg (1.00%), Sweden (0.94%), Denmarc (0.75%), yr Almaen (0.70%), a wedi cyrraedd y targed am y tro cyntaf, ac yn y Deyrnas Unedig (0.70%). aelod-wladwriaethau'r UE un ar bymtheg cynyddu eu ODA gymharu â'u GNI, tra bod aelod-wladwriaethau 5 lleihau eu ODA ac arhosodd 7 ar yr un lefel â'r llynedd. Yn gyfan gwbl, aelod-wladwriaethau 20 cynyddu eu ODA mewn enw gan € 10.9 biliwn, tra bod y gostyngiad yn 6 eraill i gyfanswm o € 3.4 biliwn.

hysbyseb

Yn 2016, yn wynebu argyfwng mudo digynsail, llwyddodd yr UE a'i aelod-wladwriaethau i gynyddu eu cefnogaeth i ffoaduriaid yn ogystal â'u 'cymorth datblygu' i wledydd sy'n datblygu. Roedd y cynnydd cyffredinol yng Nghymorth Datblygu Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, gyda € 7.6 biliwn, yn fwy nag y mae'r ymchwydd mewn ffoaduriaid mewn rhoddwyr yn costio € 1.9 biliwn. Dim ond 25% o dwf ODA ar y Cyd yr UE rhwng 2015 a 2016 oedd oherwydd costau ffoaduriaid yn y wlad, felly, bu twf yn ODA, hyd yn oed os nad yw'r costau hyn wedi'u heithrio. Tyfodd ODA cyfunol yr UE ac eithrio costau ffoaduriaid yn y wlad o € 59.1 biliwn yn 2015 i € 64.8 biliwn yn 2016, sy'n gyfystyr â chynnydd o 10%.

Cefndir

Cymorth Datblygu Swyddogol yn parhau i fod yn ffynhonnell hanfodol o ariannu ar gyfer llawer o wledydd sy'n datblygu, ond mae'n amlwg bod yn rhaid i ymdrechion i fynd yn llawer pellach. Mae'r weledigaeth hon, o sut y dylai ariannu datblygu esblygu i gefnogi'r Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, cytunir yn y Addis Ababa Agenda Gweithredu[1] (AAAA).

I gefnogi'r agenda hon, yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn ceisio increaseresources ar gyfer datblygu cynaliadwy, gan gynnwys drwy:

- Symud adnoddau domestig

- Trosoli adnoddau'r sector preifat ar lefel ddomestig a rhyngwladol i ysgogi cyllid ar gyfer datblygu'r sector preifat

- Cynyddu ymdrechion rhaglennu ar y cyd rhwng yr UE a'i Aelod-wladwriaethau fel ffordd i wella effeithlonrwydd, perchnogaeth ac effeithiolrwydd cydweithredu datblygu.

Yn 2005, yr UE a'i aelod-wladwriaethau addo i gynyddu eu ODA ar y cyd i 0.7% o Incwm UE Crynswth Gwladol (GNI) gan 2015. Er bod yr argyfwng economaidd a'r pwysau cyllidebol difrifol yn y rhan fwyaf aelod-wladwriaethau'r UE yn golygu nad oedd yr UE gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn yn 2015, bu twf gwirioneddol parhaus yn ODA Ewropeaidd o bron 40 2002% ers. Ym mis Mai 2015, cadarnhau y Cyngor Ewropeaidd ei ymrwymiad i gyrraedd y targed hwn cyn 2030. Cynhaliodd yr UE ymdrechion i gyrraedd y targed ODA o 0.15 0.20-% o GNI i Gwledydd datblygedig Lleiaf yn y tymor byr ar y cyd, ac i gyrraedd 0.20% o ODA / GNI i PDLl gan 2030.

Mae'r addewid ODA yn seiliedig ar dargedau unigol. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE cyn 2002 ailddatgan eu hymrwymiad i gyrraedd y targed ODA / GNI 0.7%, gan gymryd i ystyriaeth amgylchiadau cyllidebol, tra bod y rhai sydd wedi cyflawni y targed hwnnw wedi ymrwymo eu hunain i aros ar neu'n uwch y targed hwnnw. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE ar ôl 2002 wedi ymrwymo i ymdrechu i gynyddu eu ODA / GNI i 0.33%.

Mae'r data a gyhoeddwyd heddiw yn seiliedig ar wybodaeth ragarweiniol a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yr UE i'r OECD ac i Gomisiwn yr UE. ODA gyfunol yr UE yn cynnwys cyfanswm y gwariant ODA yr 28 Aelod-wladwriaethau'r UE a'r ODA o sefydliadau'r UE heb ei briodoli i Aelod-wladwriaethau unigol (hy adnoddau ei hun o Fanc Buddsoddi Ewrop).

Yn-rhoddwr cododd costau ffoaduriaid a adroddwyd gan Aelod-wladwriaethau'r UE o € 8.8 biliwn (neu 12.9% o cyfunol ODA UE yn 2015) at € 10.7 biliwn (neu 14.2% o cyfunol ODA UE yn 2016). Mae'r cynnydd o ODA UE sy'n ymroddedig i ariannu costau ffoaduriaid yng-rhoddwr yn adlewyrchu'r ffaith bod yn 2015 2016 a, llawer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, yn wynebu cynnydd digynsail mewn ffoaduriaid, darparu cymorth brys hanfodol a chefnogaeth i nifer fawr o ffoaduriaid o fewn eu ffiniau. Mae'r rhan fwyaf o'r costau sy'n gysylltiedig â[2] dim ond ar gyfer blwyddyn gyntaf arhosiad ffoadur y gellir ei gofnodi fel ODA.

Mae aelodau 30 o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC), gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithredu fel aelod llawn o'r pwyllgor.

Mwy o wybodaeth:

Taflen ffeithiau: Cyhoeddi ffigurau newydd ar Gymorth Datblygu Swyddogol 2016

Atodiad: Mae cyflawni'r 2030 Nodau Datblygu Cynaliadwy: Rhoi at ei gilydd y dull o weithredu; amlygu ar gyflawniadau cynnar yr UE mewn tri maes allweddol

Datganiad i'r Wasg OECD

[1] Roedd yr Agenda Gweithredu Ababa Addis (aaaa) a gytunwyd yn y drydedd Gynhadledd Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ariannu ar gyfer Datblygu ym mis Gorffennaf 2015

[2] Gweler: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Llinell IA8.2 Ffoaduriaid mewn gwledydd rhoddwr (cod 1820)

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd