Cysylltu â ni

EU

EFA / Greens amserlen 24-28 Chwefror

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwyrddion-efaBlaenoriaethau Senedd Ewrop

- Rôl ddiffygiol Troika o dan graffu (Llun.)
- Tystiolaeth gan Edward Snowden i ASEau (Llun.)
- Anhawster i fynd i'r afael ag effaith ceir ar yr hinsawdd (Llun, Mawrth.)
- Llywodraethu economaidd yr UE dan y chwyddwydr (dydd Mawrth)
- Cymorth i'r rhai mwyaf difreintiedig (dydd Mawrth)
- Diogelwch rheilffyrdd a rheolau'r UE (dydd Mawrth, Weds.)
- Pryderon preifatrwydd ynghylch olrhain cerbydau eCall (dydd Mawrth, Weds.)
- Bwmp yn y ffordd ar gyfer cysylltiadau rhwng yr UE a'r Swistir (Weds.)
- Diweithdra ymhlith pobl ifanc a'r warant ieuenctid (Weds.)
- Tybaco ac iechyd y cyhoedd: rheolau'r UE (Weds.)
- Cydweithrediad barnwrol yr UE a hawliau sylfaenol (Weds., Iau.)
- Coedwigoedd glaw Indonesia a newid yn yr hinsawdd (Weds., Iau.)
- Argyfwng Wcrain a rôl Ewrop (Weds., Iau.)
- Tywydd eithafol a newid yn yr hinsawdd (Iau.)

 Digwyddiadau Gwyrddion / EFA

hysbyseb

- Briffio i'r wasg gyda chyd-lywyddion y Gwyrddion / EFA (dydd Mawrth)

Rôl ddiffygiol Troika o dan graffu

Dydd Llun 24 Chwefror: Pleidlais y pwyllgor materion economaidd

hysbyseb

Bydd adroddiad terfynol ymchwiliad Senedd Ewrop i rôl troika yr UE-ECB-IMF yn cael ei bleidleisio gan y pwyllgor materion economaidd. Gyda honiadau difrifol iawn o gamweinyddu a thorri cyfraith yr UE a rhyngwladol yn cael eu codi yn erbyn Troika yr UE-ECB-IMF, roedd y Gwyrddion ar y blaen wrth wthio am yr ymchwiliad hwn. Rhaid i unrhyw ganfyddiadau o gamweinyddu neu esgeulustod cyfreithiol ddod gydag argymhellion cadarn ar gamau dilynol. (gw datganiad diweddaraf i'r wasg).

Tystiolaeth gan Edward Snowden i ASEau

Dydd Llun 24 Chwefror: Pwyllgor rhyddid sifil

Disgwylir i ASEau benderfynu a ddylid rhoi platfform ar gyfer tystiolaeth gan Edward Snowden i'r pwyllgor rhyddid sifil yng nghyd-destun ei ymchwiliad i'r datgeliadau o wyliadwriaeth dorfol gan wasanaethau cudd. Gwthiodd y Gwyrddion am loches ac amddiffyniad i Snowden, er mwyn caniatáu iddo dystio’n uniongyrchol neu drwy gyswllt fideo byw, ond, yn anffodus, methodd mwyafrif o ASEau â chefnogi hyn. Mae'r grŵp yn argyhoeddedig y byddai'r ymchwiliad yn anghyflawn heb unrhyw fath o dystiolaeth gan ei brif dyst ac mae'n gobeithio, o leiaf, y bydd y pwyllgor yn rhoi llwyfan iddo gael datganiad ganddo yn ateb cwestiynau ASEau.

Anhawster i fynd i'r afael ag effaith ceir ar yr hinsawdd

Dydd Llun 24 Chwefror: Dadl; pleidleisio dydd Mawrth (adroddiad Ulmer)

Disgwylir i Senedd Ewrop gadarnhau bargen ystafell gefn, a fydd yn gwanhau ymhellach reolau sydd eisoes yn wan ar derfynau allyriadau CO2 ceir ar gyfer 2020. Bydd y fargen, a ddeilliodd o bwysau difrifol gan lywodraeth yr Almaen, yn gweld gweithgynhyrchwyr ceir yn cael mwy o amser i gyrraedd y terfynau. a bydd bylchau yn aros. Credai'r Gwyrddion fod cytundeb gwreiddiol y daethpwyd iddo rhwng yr EP a'r Cyngor eisoes yn isel o ran uchelgais. Bydd y gwanhau pellach hwn yn sicrhau bod y rheolau yn methu ag ysgogi arloesedd tuag at geir llai llygrol a mwy effeithlon. (gw datganiad diweddaraf i'r wasg).

Llywodraethu economaidd yr UE dan y chwyddwydr

Dydd Mawrth 25 Chwefror: Dadl a phleidlais (Adroddiadau amrywiol)

Bydd ASEau yn mabwysiadu set o adroddiadau fel rhan o'r Semester Ewropeaidd, sef mecanwaith y Senedd ar gyfer monitro a chraffu ar lywodraethu economaidd Ewrop. Mae'r Gwyrddion wedi dadlau'n gyson bod y ffocws cul ar grebachu cyllidol yn ymateb yr UE i'r argyfwng economaidd wedi methu. I'r perwyl hwn, mae'r grŵp yn croesawu cynigion ar gyfer gwerthusiadau ex-post o argymhellion llywodraethu economaidd gan y Comisiwn a Troika. Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at natur anghyflawn y dangosyddion macro-economaidd a ddefnyddir gan y Comisiwn ac yn tanlinellu risgiau lefelau dyled preifat.

Cymorth i'r rhai mwyaf difreintiedig                      

Dydd Mawrth 25 Chwefror: Pleidlais (adroddiad Costello)

Bydd cynllun cyllido newydd yr UE ar gyfer y bobl fwyaf difreintiedig yn cael ei gadarnhau mewn pleidlais gan ASEau. Ar ôl symudiadau dadleuol i ddileu cynllun oedd yn bodoli eisoes o dan Bolisi Amaethyddol Cyffredin yr UE, a oedd yn darparu cymorth bwyd i'r bobl fwyaf agored i niwed, roedd y Gwyrddion i'r amlwg wrth wthio i'r cynllun gael ei ddiweddaru a'i wneud yn rhan o gronfeydd cymdeithasol yr UE. Mae'r Gwyrddion yn cefnogi'r cynllun newydd, a fydd yn parhau i gynorthwyo miliynau ond yr ymdrinnir ag ef yn fwy priodol fel rhan o bolisi cymdeithasol yr UE, yn lle fel cynllun i ddefnyddio gwargedion amaethyddol.

Diogelwch rheilffyrdd a rheolau'r UE

Dydd Mawrth 25 Chwefror: Dadl; pleidleisio ddydd Mercher (Cramer ac adroddiadau eraill)

Bydd ASEau yn pleidleisio ar gyfres o gynigion deddfwriaethol ar y sector rheilffyrdd Ewropeaidd: y 4ydd pecyn rheilffordd. Y tu hwnt i'r cynigion dadleuol ar agor a llywodraethu'r farchnad, mae'r cynigion hefyd yn delio â diogelwch rheilffyrdd a gweithdrefnau awdurdodi ledled yr UE. Mae drafftiwr gwyrdd ar y ddeddfwriaeth diogelwch rheilffyrdd Michael Cramer eisiau sicrhau bod Asiantaeth Rheilffordd Ewrop yn cael ei gwneud yn siop un stop ar gyfer tystysgrifau diogelwch rheilffyrdd. Byddai hyn yn lleihau costau wrth sicrhau lefel diogelwch rheilffordd uwch ledled Ewrop. (gw datganiad diweddaraf i'r wasg).

Pryderon olrhain cerbydau a phreifatrwydd eCall

Dydd Mawrth 25 Chwefror: Dadl; pleidleisio ddydd Mercher (adroddiadau Sehnalova / De Backer)

Mae ASEau yn pleidleisio ar reolau newydd a fyddai’n gwneud y system eCall, sy’n anelu at anfon galwad gwasanaeth brys awtomatig pe bai damwain, yn orfodol i bob car. Mae gan y Gwyrddion bryderon ynghylch goblygiadau preifatrwydd pob car sydd â dyfais sy'n cofnodi geolocation yn gyson, hyd yn oed os yw'r lleoliad yn cael ei anfon dim ond pan fydd y system yn cael ei actifadu gan ddamwain. Mae amheuon mawr ynghylch effeithiolrwydd eCall, gyda'r seilwaith ddim yn gyflawn a photensial uchel ar gyfer galwadau ffug-larwm. Mae yna gamau llawer mwy effeithiol y gellid eu cymryd i wella diogelwch ar y ffyrdd.

Bwmp yn y ffordd ar gyfer cysylltiadau rhwng yr UE a'r Swistir

Dydd Mercher 26 Chwefror: Dadl

Mae perthynas yr UE â’r Swistir wedi taro deuddeg ar ôl y refferendwm lle pleidleisiodd mwyafrif o blaid cyfyngiadau ar symudiad rhydd dinasyddion yr UE i’r Swistir. Er bod yn rhaid parchu'r canlyniad, mae'n amlwg hefyd na all fod cwotâu ar gymhwyso cyfraith yr UE ac egwyddorion sylfaenol yr UE. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn iawn i amddiffyn hyn a bydd yn rhaid i lywodraeth y Swistir weithio i ddod o hyd i ateb hyfyw, sy'n parchu hyn ac yn gwarantu'r hawl anweladwy i symud yn rhydd fel cydran graidd o'r farchnad sengl. (gw datganiad diweddaraf i'r wasg).

Diweithdra ymhlith pobl ifanc a gwarant Ewrop

Dydd Mercher 26 Chwefror: Dadl

Mae diweithdra ymhlith pobl ifanc yn parhau i fod yn argyfwng mawr i Ewrop, mae pobl ifanc o dan 25 oed fwy na dwywaith yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith na gweddill y boblogaeth o oedran gweithio. Mae'r Gwyrddion wedi bod ar flaen y gad wrth wthio am greu'r Cynllun Gwarant Ieuenctid Ewropeaidd sy'n sicrhau bod gan bob person ifanc o dan 25 oed yn Ewrop hawl i dderbyn cynnig o ansawdd da o gyflogaeth, addysg, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn a cyfnod o bedwar mis ar ôl dod yn ddi-waith neu adael addysg ffurfiol. Fodd bynnag, mae angen rhoi hwb i'r gweithredu. (gw datganiad diweddaraf i'r wasg).

Tybaco ac iechyd y cyhoedd: rheolau'r UE

Dydd Mercher 26 Chwefror: Pleidlais (adroddiad McAvan)

Ar ôl proses ddeddfwriaethol ddadleuol, bydd ASEau yn cadarnhau cytundeb ar reolau tybaco diwygiedig yr UE, y daethpwyd iddynt cyn y Nadolig. Disgrifiodd y Gwyrddion y cytundeb fel diwedd chwerw-felys i'r adolygiad deddfwriaethol. Er ei fod yn gam ymlaen i ymdrechion yr UE i fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol ac iechyd enfawr cynhyrchion tybaco, mae'n is na'r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol ac arfer gorau rhyngwladol. Mae rhybuddion mwy amlwg ar becynnau a gwahardd sigaréts â blas yn welliannau ond gellid ac fe ddylid bod wedi darparu mwy. (gw datganiad diweddaraf i'r wasg).

Cydweithrediad barnwrol yr UE a hawliau sylfaenol                   

Dydd Mercher 26 Chwefror: dadl Senedd Ewrop; pleidleisio dydd Iau (Melo, adroddiadau Ludford)

Bydd ASEau yn pleidleisio ar ddau adroddiad ar wahân ar gydweithrediad barnwrol yr UE. Mae cefnogaeth y Gwyrddion yn symud tuag at gydweithrediad barnwrol cryfach ond rhaid i hyn fynd law yn llaw â gwarantau ar hawliau sylfaenol. I'r perwyl hwn, mae'r grŵp yn rhannu pryderon a fynegwyd yn yr adroddiad ar y warant arestio Ewropeaidd, sydd wedi arwain at nifer fawr o geisiadau gan rai aelod-wladwriaethau am droseddau gwamal yn aml, gyda hawliau sylfaenol heb eu gwarantu. Mae'r grŵp yn cefnogi'r ddeddfwriaeth derfynol ar orchymyn ymchwilio Ewropeaidd fodd bynnag, a fydd yn sicrhau mwy o gymesuredd a pharch at hawliau sylfaenol.

Argyfwng Wcrain a rôl Ewrop

Dydd Mercher 26 Chwefror: Dadl; pleidleisio dydd Iau

Bydd ASEau yn trafod y sefyllfa yn yr Wcrain ac yn mabwysiadu penderfyniad. Mae angen i'r UE gondemnio'r gwrthdaro creulon diweddar gan awdurdodau Wcrain, a arweiniodd at golli bywyd yn drasig. Mae'r cytundeb sy'n dod i'r amlwg yn rhoi achos dros optimistiaeth ond rhaid i'r UE wneud popeth o fewn ei allu i sicrhau datrysiad heddychlon a democrataidd i'r sefyllfa, sy'n ymateb i ofynion a dyheadau dilys y rhai yn Sgwâr Maidan. Mae hyn hefyd yn awgrymu newid tacl yn ei chysylltiadau â Rwsia.

Coedwigoedd glaw Indonesia a newid yn yr hinsawdd

Dydd Mercher 26 Chwefror: pleidlais Senedd Ewrop; pleidleisio dydd Iau. (Adroddiad Jadot)

Bydd ASEau yn pleidleisio ar gytundeb rhwng yr UE ac Indonesia ar orfodi cyfraith coedwigoedd. Gydag Indonesia, y trydydd lleoliad mwyaf o fforestydd glaw yn y byd, gyda phroblemau mawr gyda datgoedwigo anghyfreithlon a dinistrio coedwigoedd ar gyfer cynhyrchu olew palmwydd a phapur, mae'r drafftiwr Gwyrdd Yannick Jadot wedi ceisio sicrhau bod y cytundeb yn blaenoriaethu mynd i'r afael â'r broblem hon. Er bod cynllun trwyddedu coed Indonesia wedi gweld rhai gwelliannau, mae ganddo fylchau mawr, sy'n cael eu gwaethygu gan lygredd. Mae'r adroddiad sydd i'w bleidleisio yn tynnu sylw at y pwyntiau hyn.

Tywydd eithafol a newid yn yr hinsawdd

Dydd Iau 27 Chwefror: Dadl Senedd Ewrop

Bydd ASEau yn trafod y dinistr a achoswyd gan y nifer rhyfeddol o ddigwyddiadau tywydd eithafol ledled Ewrop dros y ddau fis diwethaf. Gyda modelau yn dangos y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at nifer cynyddol o ddigwyddiadau tywydd eithafol, mae'r Gwyrddion yn credu bod angen i wleidyddion Ewrop nodi a thynnu'r canlyniadau cywir cyn penderfyniad i nodi polisi hinsawdd ac ynni'r UE hyd at 2030. Y sefyllfa. mae hefyd wedi tanlinellu diffygion torri cyllideb yr UE ac, yn benodol, cronfeydd brys ar gyfer aelod-wladwriaethau.

Briffio i'r wasg cyd-lywyddion
Dydd Mawrth 25 Chwefror - 10h30-10h50, ystafell wasg EP ISEL N -1/201

Briffio i'r wasg gyda chyd-lywyddion y Gwyrddion / EFA Dany Cohn-Bendit a Rebecca Harms ar faterion allweddol y sesiwn lawn ar gyfer y grŵp Gwyrddion / EFA. Bydd y briffio ffrydio byw yma.

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen

Economi

Ewrop Fyd-eang: € 79.5 biliwn i gefnogi datblygiad

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i'r UE fuddsoddi € 79.5 biliwn ar ddatblygu a chydweithrediad rhyngwladol mewn gwledydd cyfagos ac ymhellach i ffwrdd erbyn 2027, Cymdeithas.

Fel rhan o'i gyllideb 2021-2027, mae'r Undeb Ewropeaidd yn ailwampio sut mae'n buddsoddi y tu allan i'r bloc. Yn dilyn a bargen nodedig gyda gwledydd yr UE ym mis Rhagfyr 2020, bydd ASEau yn pleidleisio yn ystod sesiwn lawn Mehefin yn Strasbwrg ar sefydlu cronfa Ewrop Byd-eang € 79.5bn, sy'n uno sawl offeryn presennol yn yr UE, gan gynnwys Cronfa Datblygu Ewrop. Bydd y symleiddio hwn yn caniatáu i'r UE gynnal a hyrwyddo ei werthoedd a'i ddiddordebau ledled y byd yn fwy effeithiol ac ymateb yn gyflymach i heriau byd-eang sy'n dod i'r amlwg.

Bydd yr offeryn yn ariannu blaenoriaethau polisi tramor yr UE yn y saith mlynedd i ddod a chefnogi datblygu cynaliadwy yn Gwledydd cymdogaeth yr UE, yn ogystal ag yn Affrica Is-Sahara, Asia, yr America, y Môr Tawel a'r Caribî. Bydd Ewrop Fyd-eang yn cefnogi prosiectau sy'n cyfrannu at fynd i'r afael â materion fel dileu tlodi a mudo a hyrwyddo gwerthoedd yr UE megis hawliau dynol a democratiaeth.

hysbyseb

Bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi ymdrechion amlochrog byd-eang ac yn sicrhau bod yr UE yn gallu cyflawni ei ymrwymiadau yn y byd, gan gynnwys y Nodau Datblygu Cynaliadwy a chytundeb hinsawdd Paris. Bydd tri deg y cant o gyllid cyffredinol y rhaglen yn cyfrannu at gyflawni amcanion hinsawdd.

Mae o leiaf € 19.3bn wedi'i glustnodi ar gyfer gwledydd cymdogaeth yr UE gyda € 29.2bn ar fin cael ei fuddsoddi yn Affrica Is-Sahara. Bydd cyllid Byd-eang Ewrop hefyd yn cael ei neilltuo ar gyfer gweithredu ymateb cyflym gan gynnwys rheoli argyfwng ac atal gwrthdaro. Bydd yr UE yn rhoi hwb i'w gefnogaeth i fuddsoddiad cynaliadwy ledled y byd o dan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Mwy, a fydd yn trosoli cyfalaf preifat i ategu cymorth datblygu uniongyrchol.

Mewn trafodaethau gyda'r Cyngor, sicrhaodd y Senedd gyfranogiad cynyddol ASEau mewn penderfyniadau strategol ynghylch y rhaglen. Ar ôl ei gymeradwyo, bydd y rheoliad ar Ewrop Fyd-eang yn berthnasol yn ôl-weithredol o 1 Ionawr 2021.

hysbyseb

Mae Ewrop Fyd-eang yn un o 15 o raglenni blaenllaw'r UE gyda chefnogaeth y Senedd yn y trafodaethau ar gyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027 a'r Offeryn adfer yr UE, a fydd gyda'i gilydd yn caniatáu i'r Undeb ddarparu mwy na € 1.8 triliwn mewn cyllid dros y blynyddoedd i ddod.

Ewrop Fyd-eang 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd