Cysylltu â ni

EU

Mae staff IOM yn yr Eidal yn adrodd ar duedd 'llong ysbrydion' ac yn cwrdd ag ymfudwyr a achubwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1c0a418467c2c833690f6a706700dadaCadarnhawyd y bwgan o grefftau tafladwy mawr sy'n dwyn cannoedd o ymfudwyr ar draws dyfroedd peryglus yn y flwyddyn newydd mewn ffasiwn ddychrynllyd yr wythnos ddiwethaf hon wrth i fwy na 1,000 o ymfudwyr, y mwyafrif yn ffoi o Syria, gael eu hachub ym Môr y Canoldir.

Yn ôl cyfrifon goroeswyr, fe wnaeth criwiau’r ddau long adael dynion, menywod a phlant yn fwriadol ar fwrdd, gan osod cyrsiau ar gyfer arfordir yr Eidal er gwaethaf y posibilrwydd real iawn y gallai cannoedd foddi.

Baner y Moldofa Awyr Las M., a oedd yn cludo 736 o bobl, i'r lan ar Nos Galan yn Apulia. Cyfarfu staff IOM ag ef a oedd yn gallu dadfriffio o leiaf dwsin o deithwyr o Syria cyn eu cludo i ganolfannau derbyn yn yr Eidal. Disgrifiodd y teithwyr hynny siwrnai beryglus yn ystod yr wythnos a gostiodd rhwng $ 4,000 a $ 6,000 i'r rhai ar y cwch a delir i smyglwyr yn Nhwrci.

hysbyseb

Ail long, cyn-gludwr gwartheg o'r enw Yr Ezadeen, cafodd ei adael gan ei griw gyda 359 o ffoaduriaid o Syria (gan gynnwys 62 o blant dan oed) ar fwrdd y llong a'i dynnu i'r lan i Calabria gan genhadaeth Triton yr UE dros y penwythnos.

“Dywedodd ymfudwyr wrthym eu bod yn ystod y daith yn cael eu rheoli’n llym gan y smyglwyr, a’u gorfododd i aros yn eistedd, a bod y tywydd yn hynod o wael,” meddai prif lefarydd IOM yn yr Eidal, Flavio di Giacomo.

Dywedodd IOM yr Eidal fod awdurdodau lleol yn ymchwilio i adroddiadau bod y smyglwyr wedi cefnu ar y llong ar ôl cloi yn y peilot awtomatig, fel y mae allfeydd cyfryngau wedi adrodd. Mae'n debyg bod rhai tystion wedi dweud wrth ymchwilwyr iddynt weld gwibiwr y Awyr Las M. cloi'r peilot awtomatig, ond na adawodd y llong: yn hytrach arhosodd ar fwrdd y llong, gan esgus ei fod yn un o'r ymfudwyr. Mae'r person hwn bellach yn cael ei holi gan heddlu'r Eidal.

hysbyseb

Mae adroddiadau cyfryngau ar y newydd-ddyfodiaid hyn wedi dyfynnu prisiau mor uchel â USD 8,000 y pen, nad yw IOM wedi gallu eu gwirio. Mae dadansoddwyr IOM yn credu bod y gobaith o gargoau un cenedligrwydd - ar y mordeithiau diweddaraf hyn, ymfudwyr sy'n ffoi o Syria - yn creu cyfleoedd i gylchoedd smyglo gyflogi arbedion maint penodol nad oeddent yn amlwg yn yr amlygiadau teithwyr mwy “cymysg” a welwyd yn gadael yr Aifft a Libya i mewn 2014.

“Mae rhagweladwyedd miloedd bellach yn ffoi o Syria bob mis yn caniatáu i smyglwyr gynllunio ar gyfer llif dibynadwy o gwsmeriaid, sydd wrth gwrs yn caniatáu iddynt osod pwynt pris,” esboniodd Joel Millman, llefarydd ar ran IOM yng Ngenefa. “Felly gallant ragweld faint o refeniw a ddaw yn sgil pob taith, ac yna defnyddio llongau a chriwiau yn gyflym.”

Ychwanegodd Millman y gallai penderfyniad diweddar Libanus i fynnu fisas ymfudwyr o Syria sy’n ceisio mynd i mewn i Libanus ddargyfeirio traffig mudol newydd i arfordiroedd Twrci, a fydd yn chwyddo’r galw am wasanaethau smyglwyr.

Trwy 11 mis cyntaf 2014, nododd yr Eidal fod 163,368 o ymfudwyr wedi cael eu hachub ar y môr, tua thair gwaith y cyfanswm a gyrhaeddodd yn 2013. Am y flwyddyn ddiwethaf, Syriaid oedd y fintai fwyaf niferus, gydag ychydig llai na 40,000 yn cyrraedd heibio Tachwedd 30 y llynedd, ac yna ychydig dros 34,000 o Eritreiaid.

Aeth mwy na 3,000 o ymfudwyr ar goll ar Fôr y Canoldir yn ystod 2014, gan dybio iddynt foddi pan sefydlodd cychod bach anniogel yn gadael o Ogledd Affrica.

Yn ystod pedwar mis olaf 2014, dysgodd IOM am longau “mam” mwy yn aros mewn dŵr agored i dderbyn teithwyr a gafodd eu cludo allan gan smyglwyr. Dechreuodd llongau mwy sy'n gadael Twrci wedi'u llwytho ag ymfudwyr o Syria ymddangos mewn niferoedd mwy yn hwyr y llynedd ym Môr y Canoldir Dwyreiniol.

Yn ôl tystiolaethau mudol a gasglwyd mewn glaniadau diweddar eraill, mae'r llongau cargo sy'n cael eu defnyddio yn hen iawn ac yn anniogel. Mae arbenigwyr morwrol yn cyfrif y byddai llongau o'r fath fel arfer ar gael am rhwng USD 100,000 a USD 150,000, gan ganiatáu i smyglwyr ennill mwy na USD 3 miliwn am fordeithiau fel y ddwy a ddaeth i ben yn ystod y dyddiau diwethaf, gyda hyd at 900 o ymfudwyr wedi'u gorchuddio.

“Mae’r sefyllfa’n peri pryder oherwydd bod smyglwyr yn gwneud llawer o arian - tua 3 miliwn o ddoleri’r UD ar gyfer pob taith - ar groesfannau môr hir a pheryglus. Gyda’r arian hwn gallant brynu cychod eraill a pharhau â’u gweithgaredd ar hyd y llwybr hwn neu lwybrau newydd, ”meddai Pennaeth Cenhadaeth IOM yr Eidal Federico Soda.

Arhosodd y traffig hwnnw'n drwm trwy ddiwedd 2014 - cafodd dros 2,000 o ymfudwyr eu hachub ychydig yn ystod wythnos y Nadolig, ac yn awr i'r Flwyddyn Newydd - mae'n awgrymu nad oes llawer o bwys o dan yr amodau presennol p'un a yw Môr y Canoldir yn cael ei batrolio o dan raglen Mare Nostrum yr Eidal neu ei disodli, cenhadaeth Triton.

“Mae’r llwybr newydd hwn yn ganlyniad uniongyrchol i argyfwng Syria,” ychwanegodd Soda IOM. “Er gwaethaf diwedd gweithrediadau achub ar y môr Mare Nostrum, mae’r rhai sy’n cyrraedd yn parhau oherwydd yr argyfyngau niferus sy’n agos at Ewrop.”

Am y foment yr unig longau sy'n patrolio Môr y Canoldir yw'r rhai sy'n gweithio gyda Triton - dim ond 30 milltir oddi ar Arfordiroedd yr Eidal - ac Unedau Gwylwyr y Glannau yr Eidal, a achubodd tua 2014 o ymfudwyr yn 36,000, esboniodd Soda.

“Nid ydym erioed wedi gweld cymaint o bobl yn cyrraedd yn ystod y gaeaf: os na fydd y rhai sy’n cyrraedd yn lleihau, ni fydd yn bosibl ymateb mewn ffordd ddigonol i niferoedd mor fawr a bydd y risg o longddrylliadau yn cynyddu,” daeth i’r casgliad.

Cyfeiriodd Cyfarwyddwr Cyffredinol IOM William Lacy Swing at achos môr-ladron Somalïaidd, y cyflawnwyd ei fygythiad i fasnach ryngwladol gan dasglu rhyngwladol yng Ngwlff Aden. “Mae angen clymblaid ar y byd o’r rhai sy’n barod i ganolbwyntio ar smyglo pobl fregus a cholli bywyd, yn union fel yr ymatebodd i fôr-ladron Somalïaidd ac argyfwng Ebola,” meddai’r Llysgennad Swing ddydd Llun (6 Rhagfyr).

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd