Adroddiad ar #EUEgyptRelations - Buddsoddi mewn datblygu economaidd-gymdeithasol a thwf cynhwysol

| Rhagfyr 13, 2018

Ymgymerodd yr UE a'r Aifft â chydweithrediad agosach mewn sawl maes, yn enwedig ar ddatblygiad economaidd-gymdeithasol, ymchwil wyddonol, egni, ymfudo, gwrthsefyll terfysgaeth a materion rhanbarthol.

y adrodd ar y bartneriaeth rhwng yr UE a'r Aifft am y cyfnod o fis Mehefin 2017 i Fai 2018 heddiw ac yn tynnu sylw at ddatblygiadau allweddol yng nghydweithrediad yr UE a'r Aifft gyda ffocws penodol ar gyflawni'r amcanion a osodir o dan y Blaenoriaethau Partneriaeth 2017-2020, a fabwysiadwyd yn ystod Cyngor Cymdeithas yr UE-yr Aifft ym mis Gorffennaf 2017.

Dywedodd Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini: "Mae'r Aifft, ei sefydlogrwydd a'i ddatblygiad yn allweddol i'r Undeb Ewropeaidd, ei Aelod-wladwriaethau a'r rhanbarth cyfan. Dyna pam yr ydym yn llofnodi ein blaenoriaethau partneriaeth y llynedd ac yn atgyfnerthu ein hymgysylltiad cryf â phobl Aifft ac yn barod. Rydym yn benderfynol o barhau â'n gwaith, gyda'n gilydd, i fynd i'r afael â'r holl heriau y mae'n rhaid i ni eu hwynebu, er lles ein dinasyddion. "

Polisi Cymdogaethau Ewropeaidd a Thrafodaethau Cyfoethogi Ehangach Johannes Hahn (llun): "Yn y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethom gamu i fyny ein camau i gefnogi'r Aifft yn diwygio ei heconomi, gan weithio ar gyfer twf cynaliadwy a chynhwysol. Ar gyfer yr UE mae'n hanfodol bod y genhedlaeth ifanc, menywod ac aelodau mwyaf bregus y gymdeithas yn cael eu cynnwys yn y broses hon. Bydd yr UE yn parhau i gefnogi'r Aifft sy'n mynd i'r afael â heriau economaidd-gymdeithasol a bydd yn parhau i weithio gyda'i gilydd ar gyfer sefydlogrwydd a ffyniant y rhanbarth. "

Yn ystod y cyfnod adrodd, cadarnhawyd ymrwymiad yr UE o blaid yr Aifft trwy ddeialogau gwleidyddol rheolaidd, ymweliadau dwyochrog gan yr UE ac ochrau'r Aifft a pharhau i weithredu cymorth ariannol yr UE.

Parhaodd yr Aifft hefyd i gymryd rhan fel chwaraewr rhanbarthol ar faterion allweddol rhanbarthol a rhyngwladol, yn enwedig ym marn ei llywyddiaeth Undeb Affrica y flwyddyn nesaf, megis Proses Heddwch y Dwyrain Canol, Syria, Libya, Affrica, y sefyllfa yn y Gwlff a'r Ewro-Canoldir cydweithrediad.

At ei gilydd, mae casgliadau'r adroddiad yn dangos bod gweithredu meysydd blaenoriaeth yn dda ar y trywydd iawn, gyda heriau nodedig yn weddill yn arbennig ym maes y gyfraith, hawliau dynol, rhyddid sylfaenol a lle i gymdeithas sifil. Y Cyngor Cymdeithas nesaf yr UE-Aifft a gynhelir ym Mrwsel ar 20 Rhagfyr fydd yr achlysur i drafod ymhellach bartneriaeth yr UE-Aifft ar gyfer y misoedd i ddod.

Mwy o fanylion

Mae ymrwymiadau cyffredinol ariannol yr UE i'r Aifft yn fwy na € 1,3 biliwn mewn grantiau. Mae'r swm hwn yn bennaf yn targedu datblygiad cymdeithasol a chreu swyddi, seilwaith, ynni adnewyddadwy, dŵr a glanweithdra / rheoli gwastraff, yr amgylchedd, ond mae hefyd yn cefnogi gwelliant llywodraethu, hawliau dynol, cyfiawnder a gweinyddiaeth gyhoeddus yn yr Aifft.

Trwy'r rhaglen aml-flynyddol Cyfleuster ar gyfer Twf Cynhwysol a Chreu Swydd, mae'r UE yn cefnogi'r amgylchedd galluogi busnes a hyrwyddo diwygiadau economaidd o blaid mentrau, gan gynnwys mynediad haws i gyllid ar gyfer mentrau bach a chanolig. Mae'r UE hefyd yn hyrwyddo gwasanaethau cymunedol dwys a gwaith cyhoeddus fel rhwyd ​​diogelwch cymdeithasol effeithiol wedi'i dargedu'n dda. Trwy gyfrwng y rhaglen Undeb Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi Cyflogaeth Brys (EEIP) a gwblhawyd ym mis Ionawr 2018, mae mwy na phobl ifanc 50,000, llawer ohonynt yn fenywod, wedi ennill sgiliau newydd ac wedi cael mynediad i swyddi. Mae bron 10,000 ohonynt wedi cael cefnogaeth benodol i gael swyddi parhaol neu ddechrau eu busnes eu hunain.

Cyfrannodd nifer o ymweliadau a chyfarfodydd lefel uchel at wella'r bartneriaeth rhwng yr UE a'r Aifft yn 2017-2018 ac i drafod materion sy'n peri pryder yn rhanbarthol a rhyngwladol. Mae'r rheini'n cynnwys cyfarfodydd rhwng Llywydd yr Aifft Abdelfattah Al-Sisi a Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk ym mis Medi 2017; Uwch Gynrychiolydd / Is-Lywydd, cyfarfodydd Federica Mogherini â Shoukry, Gweinidog Tramor yr Aifft, ym mhedrau fforymau rhyngwladol amrywiol; y ewch i o Gomisiynydd Polisi Cymdogaeth Ewrop a Thrafodaethau Cynyddol, Johannes Hahn, ym mis Hydref 2017, i gadarnhau cefnogaeth yr UE i reolaeth ymfudiad yr Aifft y tu mewn a thu allan i'w ffiniau gyda llofnod rhaglen 60 miliwn o dan y Cronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica; ymweliad y Comisiynydd dros Weithredu yn yr Hinsawdd ac Ynni, Miguel Arias Cañete, ym mis Ebrill 2018 yn ystod yr oedd yn arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth newydd ar gydweithrediad ynni; a'r lansiad gan y Comisiynydd dros Fudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth, Dimitris Avramopoulos, ym mis Rhagfyr 2017 o'r Dialog Ymfudo UE-Aifft, gyda'r nod o wella cydweithrediad dwyochrog a thrafodaethau ar bwnc cyffredinol ymfudiad.

Mae cam pellach yng nghydweithrediad yr UE a'r Aifft yn cynnwys llofnodi cytundeb ar gydweithrediad gwyddonol a thechnolegol ar gyfer Cyfranogiad yr Aifft yn y Bartneriaeth ar gyfer Ymchwil ac Arloesedd yn Ardal y Môr Canoldir (PRIMA) ym mis Hydref 2017.

Mwy o wybodaeth

Adrodd ar gysylltiadau UE-yr Aifft yn fframwaith yr ENP diwygiedig (2017-2018)

Blaenoriaethau Partneriaeth yr UE a'r Aifft 2017-2020

Dirprwyo'r Undeb Ewropeaidd i'r Aifft

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Aifft, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.