Cysylltu gyda ni

EU

Disgwylir i'r UE gyflwyno deddfwriaeth newydd ar gyfer cyfnewid #Cryptocurrency diogel

cyhoeddwyd

on

Yn ôl adroddiad gan y Cyprus Mail, gellid cyflwyno deddfwriaeth cryptocurrency newydd ar gyfer cyfnewid cryptocurrency yn ddiogel yng ngwledydd yr UE. Yn ôl y ddeddfwriaeth newydd hon, o dan y canllawiau newydd, Bitcoin ac eraill arian digidol yn cael eu henwi'n offerynnau ariannol ledled Ewrop. Mae hyn yn golygu y bydd cyfnewid cryptocurrency cyfreithiol yn fwy tryloyw nag erioed. Ar ben hynny, dywedir y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn annog yr arloesedd sy'n gysylltiedig â crypto a blockchains sector, yn ysgrifennu Graham Paul.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio i wneud fframwaith rheoleiddio a chyfreithiol cyfnewid ar cryptocurrencies ers bron i flwyddyn. Yn hyn o beth, agorodd y Comisiwn Ewropeaidd ymgynghoriad ym mis Rhagfyr 2019 pan ofynnodd yn gyhoeddus am sylwadau ar reoleiddio crypto. Mynychwyd yr ymgynghoriad gan brif gwmnïau preifat fel Google a PayPal. Yn yr ymgynghoriad a drafododd comisiwn yr UE ar sut i wneud y rheoliad yn fwy ymarferol, y rhwystrau y gallant eu hwynebu wrth weithredu'r rheoliad hwnnw a sut i fynd i'r afael â'r rhwystrau hynny mewn ffordd drefnus ac effeithlon.

Ar ddiwedd yr ymgynghoriad hir, dywedodd Llywydd Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd, Valdis Dombrovskis, mai'r diffyg sicrwydd cyfreithiol oedd y prif rwystr yn natblygiad marchnad asedau crypto gref yn yr UE. Ychwanegodd hefyd, gyda chwmnïau Ewropeaidd fel y blaenwr yn yr arloesi ar gyfer cyllid digidol, bod siawns dda i Ewrop ddod yn setiwr safon fyd-eang a chadarnhau ei safle rhyngwladol gyda'r ddeddfwriaeth newydd hon.

Mae cryptocurrencies i'w categoreiddio fel gwrthrychau ariannol

Dywedodd Bruno Schneider-Le Saout, llywydd Ffederasiwn Blockchain ym Mrwsel, bydd y deddfiad newydd yn cynnal cyllid cyfrifiadurol Ewropeaidd am amser hir i ddod. Mae'n credu y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn dod â sicrwydd cyfreithiol sy'n hanfodol ar gyfer asedau crypto yn ogystal ag ar gyfer gweithredu DLT (technoleg cyfriflyfr dosbarthedig) gwasanaethau a symleiddio offerynnau ariannol. Ychwanegodd Schneider-Le Saou hefyd, mae'n hanfodol y bydd ffurfiau cryptograffig o arian yn cael eu cydnabod fel offerynnau ariannol. Byddai hyn yn caniatáu i'r dosbarth budd-daliadau hwn gael ei gynnwys ar gyfer offerynnau cyfreithlon yr Undeb Ewropeaidd sy'n rheoli'r sectorau busnes. Mae hyn yn newydd rheoleiddio yn cael effaith fawr dros yr un flaenorol.

Gwelir bod pobl yn aml yn cilio rhag defnyddio cryptocurrencies oherwydd ei hygrededd cyfreithiol amwys. Er bod cyfnewid cryptocurrencies yn gwbl gyfreithiol yn Ewrop, mae gan rai pobl y syniad o hyd, bod cryptocurrencies yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfnewid anghyfreithlon yn bennaf. Y rheswm y tu ôl i hyn yw camsyniad pobl o crypto. Bydd deddfwriaeth glir sy'n cymhwyso rheoleiddio cadarn yn newid persbectif pobl o crypto. Mae Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn cael eu defnyddio ar gyfer trafodion cyfreithiol o ddydd i ddydd nawr yn fwy nag erioed a bydd ei ddefnydd yn lluosi'n sylweddol yn y dyfodol agos.

Astudiaeth newydd gan blatfform dadansoddeg Bitfury Crystal wedi datgelu mai’r Unol Daleithiau sydd â’r record trafodion mwyaf cryptocurrency rhwng Ionawr 1 2013 a Mehefin 30 2019. Dilynir gan y DU ac Honk Kong. Mae gwledydd yr UE hefyd ar y rhestr uchaf. Gellir disgwyl y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn siapio nifer y cyfnewid arian cyfred ar gyfer gwledydd yr UE i'r brig.

System arian cyfred yw cryptocurrency nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i drydydd parti gyfnewid arian. Mae cryptocurrency yn cyrraedd y derbynnydd yn uniongyrchol oddi wrth yr anfonwr. Gelwir y system hon yn system rwydwaith 'cyfoedion-i-gymar'. Cwblheir y trafodiad gan ddefnyddio cryptograffeg sy'n broses ddiogel iawn. Gan nad oes unrhyw endid trydydd parti yn rheoli'r broses drafodion, nid yw'n bosibl pennu dynameg trafodion cryptocurrency. Mae hyn yn golygu na all unrhyw un wybod pwy sy'n anfon arian at bwy. Gellir gwneud trafodion cryptocurrency yn ddienw llwyr.

Ar hyn o bryd Bitcoin yw'r cryptocurrency mwyaf poblogaidd a gwerthfawr yn y byd. Mae Ethereum, Dash, Litecoin, XRP, Tether, EOS yn cryptocurrencies sydd â photensial mawr. Gellir disgwyl y bydd pobl yn yr UE yn cymryd rhan prynu bitcoin a cryptocurrencies eraill yn fwy unwaith y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn cael ei phasio.

Gyda'r defnydd o cryptocurrency yn fwy amlwg o ddydd i ddydd, byddai'n ddefnyddiol gwybod rhai o'i fanteision.

Manteision defnyddio cryptocurrency

  • System arian cyfred hollol ddatganoledig yw cryptocurrency. Nid yw'r llywodraeth nac unrhyw awdurdod yn ei reoli. O ganlyniad i'r system cymar-i-gymar, pob defnyddiwr yma yw gwir berchennog eu cryptocurrency. Ni all unrhyw un arall gymryd perchnogaeth o'u rhwydwaith bitcoin. Yn dileu'r siawns o dwyll neu dwyll.

  • Mae'r broses gyfan o drafodion cryptocurrency yn anhysbys. Gall defnyddiwr crypto agor cyfrifon crypto lluosog. Nid oes angen unrhyw wybodaeth bersonol, fel enw defnyddiwr, cyfeiriad, ac ati i agor y cyfrifon hyn. O ganlyniad, mae hunaniaeth bwysig y defnyddiwr yn parhau i fod yn gyfrinachol. Mae hyn yn golygu dim dwyn hunaniaeth.

  • Mae creu cyfrif cryptocurrency yn hawdd iawn. Yn ystod yr achos hwn, does dim rhaid llenwi unrhyw ffurflen drafferthus fel agor cyfrif gwirio traddodiadol. Nid oes angen unrhyw ffioedd ychwanegol. Nid oes angen unrhyw waith papur. Mae'r broses trafodion crypto yn hynod gyflym. ni waeth o ble mae'r bitcoin yn cael ei gludo, bydd yn cyrraedd y derbynnydd yn ystod ychydig funudau. Mae hyn yn setlo'n syth.

  • Mae'r broses trafodion cryptocurrency wedi'i chwblhau'n dryloyw iawn. Mae cofnodion o bob trafodiad yn cael eu storio yn ystod blockchain y gall unrhyw un eu gweld o unrhyw ran o'r blaned.

  • Gan fod cryptocurrency yn dileu'r dyn canol yn y trafodiad, nid oes angen ffioedd trafodion.

Cyfnewid cryptocurrency diogel

Un o'r prif bryderon sydd gan bobl ynghylch cyfnewid cryptocurrencies yw diogelwch. Cyfnewid cryptocurrency diogel dim ond gan gwmni cyfnewid safle trwyddedig neu safle neu sefydliad y gellir ei sicrhau. Diogelwch yw un o brif amcanion y ddeddfwriaeth cryptocurrency newydd hon, gall pobl eithrio defnydd mwy diogel a haws o cryptocurrencies. Bydd yn gosod safon fyd-eang ac o bosibl yn cael effaith gadarnhaol fawr yn y dyddiau i ddod. Yn ddiau, bydd deddfau a mesurau diogelwch yn gwneud cyfnewid cryptocurrency diogel yn haws ac yn fwy credadwy.

Gyda'r defnydd o cryptocurrency yn cynyddu o ddydd i ddydd yn fwy, bydd pobl fwy a mwy yn cymryd rhan mewn prynu bitcoin a cryptocurrency arall. Ond cyn prynu a buddsoddi mewn cryptocurrency mae'n hanfodol deall ei werthoedd a'i dueddiadau. Mae yna ychydig rhagofalon mae angen cymryd hynny cyn prynu neu fuddsoddi mewn cryptocurrencies. Mae yna lawer o lwybrau a all eich arwain at linell ansicr a allai eich rhoi mewn trafferth. Mae yna lawer o ffyrdd diogel o brynu cryptocurrencies ond mae yna lawer hefyd sy'n anniogel. Gall y ffynonellau ansicredig hyn arwain at sgamiau meddalwedd faleisus, bitcoins ffug, cynllun ponzi, sgam ICO. Felly mae'n well gwybod am hygrededd y gwerthwr. Mae'n hanfodol iawn prynu bitcoin oddi wrth cyfnewidfa cryptocurrency drwyddedig site neu gwmni. Mae'n angenrheidiol bod gan y perchennog, y safle neu'r cwmni hygrededd cyfreithiol.

Ni all unrhyw un ragweld y dyfodol. Mae rhai o'r economegwyr enwog o'r farn, yn y dyfodol y bydd cryptocurrency yn rhedeg y byd, na fydd nodiadau papur yn bodoli. Nid oes amheuaeth bod y graff o bwysigrwydd blockchain a bitcoin yn y byd ar i fyny. Gan ystyried ei botensial mawr, gallai prynu a buddsoddi mewn crypto fod yn gam yn y penderfyniad cywir ar gyfer dyfodol proffidiol.

Gwlad Belg

Etholiadau 2020 yr UD - Democratiaid Dramor yn trefnu rhith-rali byd-eang ar gyfer pleidleiswyr tramor

cyhoeddwyd

on

Roedd 19 Medi yn Ddiwrnod Pleidleisio, pan anfonwyd pleidleisiau absennol i holl bleidleiswyr tramor a milwrol yr Unol Daleithiau i bleidleisio yn etholiad cyffredinol 3 Tachwedd. Ddydd Sadwrn hefyd fe wnaeth Americanwyr ddeffro i’r newyddion am farwolaeth Cyfiawnder Rhyddfrydol Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau, Ruth Bader Ginsburg, a elwir yn RBG yn annwyl. Canolbwyntiodd Cyfiawnder Ginsburg ar gyfreitheg arloesol ar fynd i'r afael â gwahaniaethu yn erbyn menywod. Daeth ei gyrfa i ben gyda bron i 30 mlynedd fel aelod o Goruchaf Lys yr UD, lle bu’n gwasanaethu o 1993 hyd nes iddi basio nos Wener (18 Medi) ar ôl brwydr hir a chaled yn erbyn canser.
Yr wythnos hon, bydd Democratiaid Dramor yn talu teyrnged i Ustus Ginsburg trwy annog a chynorthwyo pob Americanwr dramor i bleidleisio. Bydd rali rithwir fyd-eang yn digwydd rhwng 16: 30-20: 00 (manylion yma ) a heddiw (22 Medi), byddant yn cynnal Noson Pleidleisio Gwlad Belg i helpu Americanwyr i gwblhau eu pleidleisiau absennol a'u dychwelyd yn gyflym (manylion am y Gwefan). Trwy eu gwefan, digwyddiadau cofrestru a cymorth pleidleisiwr byw, Mae Democratiaid Dramor wedi gwneud eu gorau i sicrhau bod cymaint o Americanwyr cymwys â phosibl ar roliau pleidleiswyr eu gwladwriaeth ac yn gallu derbyn pleidlais i bleidleisio ym mis Tachwedd.
Yn ogystal ag ethol Arlywydd newydd, mae gan y Democratiaid gyfle i ennill Senedd yr UD yn ôl, a fydd ymhlith pethau eraill yn pleidleisio i gadarnhau enwebai Goruchaf Lys yr Arlywydd.
Dywedodd y cyn Is-lywydd ac ymgeisydd arlywyddol Joe Biden (yn y llun) ar 20 Medi, o’r National Constitution Center yn Philadelphia: “Dilynwch eich cydwybod os gwelwch yn dda. Peidiwch â phleidleisio i gadarnhau unrhyw un a enwebwyd o dan yr amgylchiadau y mae'r Arlywydd Trump a'r Seneddwr McConnell wedi'u creu. Peidiwch â mynd yno. Cynnal eich dyletswydd gyfansoddiadol, eich cydwybod, gadewch i'r bobl siarad. Oerwch y fflamau sydd wedi bod yn amlyncu ein gwlad. Ni allwn anwybyddu'r system annwyl o wiriadau a balansau. "
Mae'r Democratiaid Dramor Gwlad Belg (DAB) wedi bod yn weithgar iawn trwy gydol y flwyddyn wrth annog 'POB UN' o Americanwyr sy'n byw yng Ngwlad Belg i gofrestru i bleidleisio. Gofynnwn iddynt nawr annog eu Seneddwyr i ymatal rhag cadarnhau Cyfiawnder Goruchaf Lys newydd nes i'r Arlywydd nesaf gael ei urddo. Gobeithiwn y bydd pob Americanwr yn parhau i anrhydeddu etifeddiaeth Ustus Ginsburg trwy ymuno â ni yr wythnos hon a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.
Yn 2016, dadleuodd Arweinydd Mwyafrif Senedd y Gweriniaethwyr, Mitch McConnell, na ddylid cael pleidlais yn Senedd yr UD dros enwebai Barack Obama - Merrick Garland - oherwydd ei bod yn flwyddyn ymgyrch arlywyddol. Dadleuodd Gweriniaethwyr y dylai pobl yr Unol Daleithiau ethol arlywydd yn gyntaf ac y dylai'r arlywydd hwnnw lenwi'r sedd wag. Fodd bynnag, fel y gwelsom lawer gwaith, mae arweinwyr Gweriniaethol bellach yn dweud y gwrthwyneb ac wedi ymrwymo i gymeradwyo Cyfiawnder Goruchaf Lys newydd waeth beth fo'r etholiad sydd ar ddod.

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Mae EESC yn rhoi ei fewnbwn i'r ddadl ar isafswm cyflog gweddus yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) wedi mabwysiadu'r farn Isafswm cyflog gweddus ledled Ewrop yn dilyn cais Senedd Ewrop am farn archwiliadol. Gwnaed y cais ar ôl i’r Comisiwn gyhoeddi ei fod yn ystyried cynnig offeryn cyfreithiol i sicrhau bod gan bob gweithiwr o’r UE hawl i isafswm cyflog sy’n caniatáu safon byw gweddus.

Mae ffigurau'n dangos bod tua un o bob deg gweithiwr yn yr UE yn ennill tua neu'n is na'r isafswm cyflog statudol cenedlaethol. Mewn rhai gwledydd, ar hyn o bryd nid yw'r lloriau isafswm cyflog presennol yn ddigonol i weithwyr gael eu codi allan o dlodi trwy gyflogaeth yn unig. Dywedodd yr EESC yn y farn ei fod yn parhau i bryderu bod tlodi yn gyffredinol a thlodi mewn gwaith yn dal i fod yn broblemau sylweddol mewn llawer o aelod-wladwriaethau. Ar yr un pryd, pwysleisiodd fod cyflogaeth o ansawdd uchel yn parhau i fod y llwybr gorau allan o dlodi.

Yn ei farn ef, gallai isafswm cyflog teg helpu i leihau tlodi ymhlith pobl dlawd sy'n gweithio, ynghyd â pholisïau cynhwysiant integredig a gweithredol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Gallent hefyd helpu i gyflawni nifer o amcanion yr UE, megis sicrhau cydgyfeiriant cyflog i fyny, gwella cydlyniant cymdeithasol ac economaidd a dileu'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Ar hyn o bryd, menywod sy'n cyfrif am fwyafrif enillwyr cyflog isel, ynghyd â grwpiau bregus eraill, megis gweithwyr hŷn, pobl ifanc, ymfudwyr a gweithwyr ag anableddau. Mae cyflogau'n cynrychioli taliad am waith a wneir, ac maent yn un o'r ffactorau sy'n sicrhau buddion i'r ddwy ochr i gwmnïau a gweithwyr. Maent yn gysylltiedig â'r sefyllfa economaidd mewn gwlad, rhanbarth neu sector. Gall newidiadau gael effaith ar gyflogaeth, cystadleurwydd a'r galw macro-economaidd.

Dywedodd yr EESC ei fod yn cydnabod pryderon ynghylch gweithredu posib gan yr UE yn y maes hwn ac nad yw'n tanamcangyfrif cymhlethdodau'r materion dan sylw. Mae'n cydnabod y bydd yn rhaid i'r Comisiwn fabwysiadu dull cytbwys a gochelgar.

Mae'n pwysleisio felly bod yn rhaid i unrhyw fenter o'r fath yn yr UE gael ei llunio ar sail dadansoddiad cywir o'r sefyllfa yn yr aelod-wladwriaethau, a rhaid iddi barchu rôl ac ymreolaeth y partneriaid cymdeithasol yn llawn, yn ogystal â'r gwahanol fodelau cysylltiadau diwydiannol. Mae hefyd yn hanfodol bod unrhyw fenter gan yr UE yn diogelu'r modelau yn yr aelod-wladwriaethau hynny lle nad yw'r partneriaid cymdeithasol o'r farn bod angen isafswm cyflog statudol, yn enwedig y rhai lle mae lloriau cyflog yn cael eu gosod trwy gydfargeinio.

Wrth bennu isafswm cyflog statudol, mae'n bwysig ymgynghori'n amserol ac yn briodol â phartneriaid cymdeithasol er mwyn sicrhau bod anghenion dwy ochr y diwydiant yn cael eu hystyried. Mae'r EESC yn gresynu nad yw'r partneriaid cymdeithasol, mewn rhai Aelod-wladwriaethau, yn cymryd rhan nac yn ymgynghori'n ddigonol mewn systemau gosod isafswm cyflog statudol na mecanweithiau addasu.

Fodd bynnag, mae gan y tri grŵp yn yr EESC, sy'n cynrychioli cyflogwyr yr UE, undebau llafur a sefydliadau cymdeithas sifil, farn wahanol ar y ffordd ymlaen.

Dywedodd rapporteur y farn, Stefano Mallia (Grŵp Cyflogwyr): "Mae argyfwng COVID-19 wedi achosi ac yn parhau i achosi colledion economaidd enfawr, a fydd yn anochel yn cymryd doll enfawr ar fusnesau. Mae isafswm cyflog yn bwnc sensitif y mae'n rhaid iddo fod mynd atynt mewn modd sy'n ystyried canlyniadau economaidd yn llawn a rhaniad cymwyseddau rhwng yr UE a'r aelod-wladwriaethau, ac sy'n parchu nodweddion penodol gosod isafswm cyflog cenedlaethol a systemau cydfargeinio. Cred y Grŵp Cyflogwyr nad oes gan yr UE unrhyw cymhwysedd dros gyflog, a lefelau cyflog yn benodol, a bod gosod isafswm cyflog yn fater cenedlaethol, a wneir yn unol â nodweddion penodol systemau cenedlaethol priodol. Rhaid osgoi unrhyw gamau cyfeiliornus ar ran yr UE, yn enwedig ar yr adeg benodol hon ymhen amser. Lle mae angen cefnogaeth ar bartneriaid cymdeithasol, dylem edrych i fynd i'r afael ag anghenion penodol trwy hyrwyddo cyfnewid arferion gorau a meithrin gallu a pheidio â syrthio i mewn i mae'r fagl o gynnig dull un maint i bawb a allai arwain at ganlyniadau negyddol difrifol. "

Dywedodd rapporteur y farn, Oliver Röpke (Grŵp y Gweithwyr): "Daw'r farn hon ar adeg briodol i'r Undeb Ewropeaidd ac rwy'n falch iawn y gall yr EESC gyfrannu at y drafodaeth ar isafswm cyflog yn Ewrop. Y COVID- Mae argyfwng 19 unwaith eto wedi tynnu sylw at yr anghydraddoldebau dramatig yn ein marchnadoedd llafur ac yn y gymdeithas, yn anad dim yr incwm difrifol a'r ansicrwydd swydd a deimlir gan lawer gormod o bobl sy'n gweithio. Rhaid sicrhau bod gweithwyr ledled yr UE yn elwa o isafswm cyflog gweddus yn hanfodol. rhan o strategaeth adfer yr UE Ar gyfer Grŵp y Gweithwyr, mae'n ddiamheuol y dylid amddiffyn pob gweithiwr gan isafswm cyflog teg sy'n caniatáu safon byw gweddus ble bynnag y maent yn gweithio. Cyd-fargeinio yw'r ffordd fwyaf effeithiol o warantu cyflogau teg a rhaid iddo hefyd cael ei gryfhau a'i hyrwyddo yn yr holl Aelod-wladwriaethau. Felly rydym yn croesawu cydnabyddiaeth y Comisiwn bod lle i weithredu'r UE hyrwyddo rôl cydfargeinio mewn cefnogaeth. gan gynnwys digonolrwydd a darpariaeth isafswm cyflog. "

Dywedodd Llywydd y grŵp astudio a ddrafftiodd y farn, Séamus Boland (Grŵp Amrywiaeth Ewrop): "Rwy'n credu y bydd y farn hon yn darparu lefel uchel o werth i'r trafodaethau niferus ar draws holl aelod-wladwriaethau'r UE ar bwnc isafswm cyflog. Mae'n honni. gwerth partneriaethau cymdeithasol ynghyd â sicrhau bod yr holl randdeiliaid perthnasol yn cael eu cynnwys. Mae'r farn yn pwysleisio'r angen i warantu urddas a pharch priodol i'r holl weithwyr, yn enwedig y rhai sy'n cael eu cyflogi mewn swyddi ar gyflog is yn ein heconomi. Credaf y gall yr EESC fod yn falch. o’r gwaith a wnaed wrth gwblhau’r farn hon ac rwy’n annog yr holl randdeiliaid i’w darllen. ”

Cefndir

Lansiodd y Comisiwn gam cyntaf yr ymgynghoriadau partneriaid cymdeithasol ym mis Ionawr 2020, gan nodi nifer o ffyrdd y gallai gweithredu gan yr UE fod yn fuddiol o ran galluogi holl weithwyr yr UE i ennill cyflog byw.

Ym mis Mehefin 2020, lansiwyd yr ymgynghoriadau ail gam, gyda’r Comisiwn yn nodi amcanion polisi menter bosibl: sicrhau bod pob gweithiwr yn yr UE yn cael ei amddiffyn gan isafswm cyflog teg sy’n darparu safon byw gweddus iddynt ble bynnag y bônt gwaith. Ar yr un pryd, dywedodd y Comisiwn y byddai mynediad at gyflogaeth yn cael ei ddiogelu a bod yr effeithiau ar greu swyddi a chystadleurwydd yn cael eu hystyried.

Wrth baratoi'r farn, cynhaliodd yr EESC ymgynghoriadau rhithwir â rhanddeiliaid o bum gwlad, a ddewiswyd ar sail eu mecanweithiau gosod isafswm cyflog, sydd wedi'u cynnwys fel atodiadau i'r farn. Anfonwyd arolwg i'r rhanddeiliaid, y cafodd ei ganlyniadau eu cynnwys yn y farn hefyd.

Cynhaliodd yr EESC wrandawiad cyhoeddus rhithwir hefyd a oedd yn cynnwys cyfraniadau gan y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit, sawl ASE ac aelodau o rai o brif sefydliadau rhwydwaith Ewrop sy'n cynrychioli cyflogwyr, gweithwyr a sefydliadau cymdeithas sifil eraill, fel BusinessEurope, Undeb Llafur Ewrop. Cydffederasiwn (ETUC) a Llwyfan Cymdeithasol.

Parhau Darllen

EU

Mae'r UE yn ceisio pwerau newydd i gosbi cewri technoleg - FT

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd eisiau arfogi ei hun gyda phwerau newydd i gosbi cwmnïau technoleg mawr, adroddodd y Financial Times ddydd Sul (20 Medi), yn ysgrifennu Rama Venkat.

Mae'r cynllun arfaethedig yn cynnwys gorfodi cewri technoleg i chwalu neu werthu rhai o'u gweithrediadau Ewropeaidd os bernir bod eu goruchafiaeth yn y farchnad yn bygwth buddiannau cwsmeriaid a chystadleuwyr llai, meddai'r papur newydd.

Comisiynydd Marchnad Fewnol yr UE Thierry Breton, mewn cyfweliad â'r FT, meddai'r meddyginiaethau arfaethedig, a fyddai ond yn cael eu defnyddio mewn amgylchiadau eithafol, hefyd yn cynnwys y gallu i eithrio grwpiau technoleg mawr o'r farchnad sengl yn gyfan gwbl.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd