Cysylltu gyda ni

EU

Disgwylir i'r UE gyflwyno deddfwriaeth newydd ar gyfer cyfnewid #Cryptocurrency diogel

Graham Paul

cyhoeddwyd

on

Yn ôl adroddiad gan y Cyprus Mail, gellid cyflwyno deddfwriaeth cryptocurrency newydd ar gyfer cyfnewid cryptocurrency yn ddiogel yng ngwledydd yr UE. Yn ôl y ddeddfwriaeth newydd hon, o dan y canllawiau newydd, Bitcoin ac eraill arian digidol yn cael eu henwi'n offerynnau ariannol ledled Ewrop. Mae hyn yn golygu y bydd cyfnewid cryptocurrency cyfreithiol yn fwy tryloyw nag erioed. Ar ben hynny, dywedir y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn annog yr arloesedd sy'n gysylltiedig â crypto a blockchains sector, yn ysgrifennu Graham Paul.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio i wneud fframwaith rheoleiddio a chyfreithiol cyfnewid ar cryptocurrencies ers bron i flwyddyn. Yn hyn o beth, agorodd y Comisiwn Ewropeaidd ymgynghoriad ym mis Rhagfyr 2019 pan ofynnodd yn gyhoeddus am sylwadau ar reoleiddio crypto. Mynychwyd yr ymgynghoriad gan brif gwmnïau preifat fel Google a PayPal. Yn yr ymgynghoriad a drafododd comisiwn yr UE ar sut i wneud y rheoliad yn fwy ymarferol, y rhwystrau y gallant eu hwynebu wrth weithredu'r rheoliad hwnnw a sut i fynd i'r afael â'r rhwystrau hynny mewn ffordd drefnus ac effeithlon.

Ar ddiwedd yr ymgynghoriad hir, dywedodd Llywydd Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd, Valdis Dombrovskis, mai'r diffyg sicrwydd cyfreithiol oedd y prif rwystr yn natblygiad marchnad asedau crypto gref yn yr UE. Ychwanegodd hefyd, gyda chwmnïau Ewropeaidd fel y blaenwr yn yr arloesi ar gyfer cyllid digidol, bod siawns dda i Ewrop ddod yn setiwr safon fyd-eang a chadarnhau ei safle rhyngwladol gyda'r ddeddfwriaeth newydd hon.

Mae cryptocurrencies i'w categoreiddio fel gwrthrychau ariannol

Dywedodd Bruno Schneider-Le Saout, llywydd Ffederasiwn Blockchain ym Mrwsel, bydd y deddfiad newydd yn cynnal cyllid cyfrifiadurol Ewropeaidd am amser hir i ddod. Mae'n credu y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn dod â sicrwydd cyfreithiol sy'n hanfodol ar gyfer asedau crypto yn ogystal ag ar gyfer gweithredu DLT (technoleg cyfriflyfr dosbarthedig) gwasanaethau a symleiddio offerynnau ariannol. Ychwanegodd Schneider-Le Saou hefyd, mae'n hanfodol y bydd ffurfiau cryptograffig o arian yn cael eu cydnabod fel offerynnau ariannol. Byddai hyn yn caniatáu i'r dosbarth budd-daliadau hwn gael ei gynnwys ar gyfer offerynnau cyfreithlon yr Undeb Ewropeaidd sy'n rheoli'r sectorau busnes. Mae hyn yn newydd rheoleiddio yn cael effaith fawr dros yr un flaenorol.

Gwelir bod pobl yn aml yn cilio rhag defnyddio cryptocurrencies oherwydd ei hygrededd cyfreithiol amwys. Er bod cyfnewid cryptocurrencies yn gwbl gyfreithiol yn Ewrop, mae gan rai pobl y syniad o hyd, bod cryptocurrencies yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfnewid anghyfreithlon yn bennaf. Y rheswm y tu ôl i hyn yw camsyniad pobl o crypto. Bydd deddfwriaeth glir sy'n cymhwyso rheoleiddio cadarn yn newid persbectif pobl o crypto. Mae Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn cael eu defnyddio ar gyfer trafodion cyfreithiol o ddydd i ddydd nawr yn fwy nag erioed a bydd ei ddefnydd yn lluosi'n sylweddol yn y dyfodol agos.

Astudiaeth newydd gan blatfform dadansoddeg Bitfury Crystal wedi datgelu mai’r Unol Daleithiau sydd â’r record trafodion mwyaf cryptocurrency rhwng Ionawr 1 2013 a Mehefin 30 2019. Dilynir gan y DU ac Honk Kong. Mae gwledydd yr UE hefyd ar y rhestr uchaf. Gellir disgwyl y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn siapio nifer y cyfnewid arian cyfred ar gyfer gwledydd yr UE i'r brig.

System arian cyfred yw cryptocurrency nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i drydydd parti gyfnewid arian. Mae cryptocurrency yn cyrraedd y derbynnydd yn uniongyrchol oddi wrth yr anfonwr. Gelwir y system hon yn system rwydwaith 'cyfoedion-i-gymar'. Cwblheir y trafodiad gan ddefnyddio cryptograffeg sy'n broses ddiogel iawn. Gan nad oes unrhyw endid trydydd parti yn rheoli'r broses drafodion, nid yw'n bosibl pennu dynameg trafodion cryptocurrency. Mae hyn yn golygu na all unrhyw un wybod pwy sy'n anfon arian at bwy. Gellir gwneud trafodion cryptocurrency yn ddienw llwyr.

Ar hyn o bryd Bitcoin yw'r cryptocurrency mwyaf poblogaidd a gwerthfawr yn y byd. Mae Ethereum, Dash, Litecoin, XRP, Tether, EOS yn cryptocurrencies sydd â photensial mawr. Gellir disgwyl y bydd pobl yn yr UE yn cymryd rhan prynu bitcoin a cryptocurrencies eraill yn fwy unwaith y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn cael ei phasio.

Gyda'r defnydd o cryptocurrency yn fwy amlwg o ddydd i ddydd, byddai'n ddefnyddiol gwybod rhai o'i fanteision.

Manteision defnyddio cryptocurrency

  • System arian cyfred hollol ddatganoledig yw cryptocurrency. Nid yw'r llywodraeth nac unrhyw awdurdod yn ei reoli. O ganlyniad i'r system cymar-i-gymar, pob defnyddiwr yma yw gwir berchennog eu cryptocurrency. Ni all unrhyw un arall gymryd perchnogaeth o'u rhwydwaith bitcoin. Yn dileu'r siawns o dwyll neu dwyll.

  • Mae'r broses gyfan o drafodion cryptocurrency yn anhysbys. Gall defnyddiwr crypto agor cyfrifon crypto lluosog. Nid oes angen unrhyw wybodaeth bersonol, fel enw defnyddiwr, cyfeiriad, ac ati i agor y cyfrifon hyn. O ganlyniad, mae hunaniaeth bwysig y defnyddiwr yn parhau i fod yn gyfrinachol. Mae hyn yn golygu dim dwyn hunaniaeth.

  • Mae creu cyfrif cryptocurrency yn hawdd iawn. Yn ystod yr achos hwn, does dim rhaid llenwi unrhyw ffurflen drafferthus fel agor cyfrif gwirio traddodiadol. Nid oes angen unrhyw ffioedd ychwanegol. Nid oes angen unrhyw waith papur. Mae'r broses trafodion crypto yn hynod gyflym. ni waeth o ble mae'r bitcoin yn cael ei gludo, bydd yn cyrraedd y derbynnydd yn ystod ychydig funudau. Mae hyn yn setlo'n syth.

  • Mae'r broses trafodion cryptocurrency wedi'i chwblhau'n dryloyw iawn. Mae cofnodion o bob trafodiad yn cael eu storio yn ystod blockchain y gall unrhyw un eu gweld o unrhyw ran o'r blaned.

  • Gan fod cryptocurrency yn dileu'r dyn canol yn y trafodiad, nid oes angen ffioedd trafodion.

Cyfnewid cryptocurrency diogel

Un o'r prif bryderon sydd gan bobl ynghylch cyfnewid cryptocurrencies yw diogelwch. Cyfnewid cryptocurrency diogel dim ond gan gwmni cyfnewid safle trwyddedig neu safle neu sefydliad y gellir ei sicrhau. Diogelwch yw un o brif amcanion y ddeddfwriaeth cryptocurrency newydd hon, gall pobl eithrio defnydd mwy diogel a haws o cryptocurrencies. Bydd yn gosod safon fyd-eang ac o bosibl yn cael effaith gadarnhaol fawr yn y dyddiau i ddod. Yn ddiau, bydd deddfau a mesurau diogelwch yn gwneud cyfnewid cryptocurrency diogel yn haws ac yn fwy credadwy.

Gyda'r defnydd o cryptocurrency yn cynyddu o ddydd i ddydd yn fwy, bydd pobl fwy a mwy yn cymryd rhan mewn prynu bitcoin a cryptocurrency arall. Ond cyn prynu a buddsoddi mewn cryptocurrency mae'n hanfodol deall ei werthoedd a'i dueddiadau. Mae yna ychydig rhagofalon mae angen cymryd hynny cyn prynu neu fuddsoddi mewn cryptocurrencies. Mae yna lawer o lwybrau a all eich arwain at linell ansicr a allai eich rhoi mewn trafferth. Mae yna lawer o ffyrdd diogel o brynu cryptocurrencies ond mae yna lawer hefyd sy'n anniogel. Gall y ffynonellau ansicredig hyn arwain at sgamiau meddalwedd faleisus, bitcoins ffug, cynllun ponzi, sgam ICO. Felly mae'n well gwybod am hygrededd y gwerthwr. Mae'n hanfodol iawn prynu bitcoin oddi wrth cyfnewidfa cryptocurrency drwyddedig site neu gwmni. Mae'n angenrheidiol bod gan y perchennog, y safle neu'r cwmni hygrededd cyfreithiol.

Ni all unrhyw un ragweld y dyfodol. Mae rhai o'r economegwyr enwog o'r farn, yn y dyfodol y bydd cryptocurrency yn rhedeg y byd, na fydd nodiadau papur yn bodoli. Nid oes amheuaeth bod y graff o bwysigrwydd blockchain a bitcoin yn y byd ar i fyny. Gan ystyried ei botensial mawr, gallai prynu a buddsoddi mewn crypto fod yn gam yn y penderfyniad cywir ar gyfer dyfodol proffidiol.

Brexit

Mae archwilwyr yr UE yn tynnu sylw at risgiau Cronfa Addasu Brexit

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mewn barn a gyhoeddwyd heddiw (1 Mawrth), mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn codi rhai pryderon ynghylch y cynnig diweddar ar gyfer Cronfa Addasu Brexit (BAR). Mae'r gronfa € 5 biliwn hon yn offeryn cydsafiad y bwriedir iddo gefnogi'r aelod-wladwriaethau, y rhanbarthau a'r sectorau hynny yr effeithir arnynt waethaf wrth i'r DU dynnu'n ôl o'r UE. Yn ôl yr archwilwyr, er bod y cynnig yn darparu hyblygrwydd i aelod-wladwriaethau, mae dyluniad y warchodfa yn creu nifer o ansicrwydd a risgiau.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig y dylid rhoi 80% o'r gronfa (€ 4bn) i aelod-wladwriaethau ar ffurf cyn-ariannu yn dilyn mabwysiadu'r BAR. Byddai aelod-wladwriaethau'n cael eu cyfran o rag-ariannu ar sail yr effaith amcangyfrifedig ar eu heconomïau, gan ystyried dau ffactor: masnach gyda'r DU a physgod sy'n cael eu dal ym mharth economaidd unigryw'r DU. Gan gymhwyso'r dull dyrannu hwn, byddai Iwerddon yn dod yn brif fuddiolwr cyn-ariannu, gyda bron i chwarter (€ 991 miliwn) yr amlen, ac yna'r Iseldiroedd (€ 714m), yr Almaen (€ 429m), Ffrainc (€ 396m) a Gwlad Belg ( € 305m).

“Mae’r BAR yn fenter ariannu bwysig sydd â’r nod o helpu i liniaru effaith negyddol Brexit ar economïau aelod-wladwriaethau’r UE,” meddai Tony Murphy, yr aelod o Lys Archwilwyr Ewrop sy’n gyfrifol am y farn. “Rydym o’r farn na ddylai’r hyblygrwydd a ddarperir gan y BAR greu ansicrwydd i aelod-wladwriaethau.”

Barn Rhif 1/2021 ynghylch y cynnig i Reoliad Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n sefydlu'r Gronfa Addasu Brexit

Parhau Darllen

coronafirws

Dim ond yn Ewrop lle nad yw person sengl wedi'i frechu ar gyfer COVID

Cristian Gherasim

cyhoeddwyd

on

Gweriniaeth Moldofa yw'r unig wladwriaeth yn Ewrop lle nad oes unrhyw un wedi derbyn pigiad gwrth-COVID. Nid yw'r sefyllfa'n wych mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE chwaith. Tra bod yr ymgyrch frechu ar y gweill yn y rhan fwyaf o'r UE ac mae llawer eisoes i fod i dderbyn yr ail ddos, mae rhai gwledydd y tu allan i'r UE eto i dderbyn digon o frechlynnau. Ac eto, os nad yw Moldofa wedi derbyn unrhyw frechlynnau, mae gwledydd eraill y tu allan i'r UE o leiaf wedi caffael rhai pigiadau hanfodol, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Hyd at 24 Chwefror, roedd Moldofa yn parhau i fod yr unig wlad yn Ewrop nad oedd wedi dechrau brechu coronafirws eto. Yn ôl y porth Our World in Data, sy'n casglu data ar frechiadau ledled y byd, mae'r broses imiwneiddio wedi cychwyn ym mhob gwlad ar gyfandir Ewrop. Nid oes gan y porth ddata ar gyfer tair gwlad yn unig yn y Balcanau: Gogledd Macedonia, Bosnia a Herzegovina a Gweriniaeth Kosovo a gydnabyddir yn rhannol.

Ac eto mae gwybodaeth bod y brechiadau wedi cychwyn yng ngogledd Macedonia ar 17 Chwefror.

Yn Kosovo a gydnabyddir yn rhannol, nid yw'r brechiadau wedi cychwyn. Ar 13 Chwefror, cyhoeddodd Bosnia a Herzegovina ddechrau brechu gyda’r brechlyn Rwseg Sputnik V. Yn ôl gwasg y Balcanau, mae gweithwyr iechyd sy’n byw yn endid Bosnia yn cael eu brechu. Yn yr Wcráin, cychwynnodd y brechiad ar Chwefror 24. Ac yn Rwmania gyfagos, mae tua 7% o'r boblogaeth eisoes wedi'i frechu, gan ddefnyddio 1.44 miliwn dos o'r brechlyn coronafirws.

Gweriniaeth Moldofa yw gwlad dlotaf Ewrop. Nid oedd y wlad yn disgwyl cael unrhyw frechlynnau cyn diwedd mis Chwefror yn ôl datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan y gweinidog iechyd.

Mae'r sefyllfa'n arbennig o enbyd ymhlith gweithwyr rheng flaen, gan mai Gweriniaeth Moldofa sydd â'r gyfradd heintiau uchaf yn Ewrop ymhlith staff meddygol. Gyda phoblogaeth o 2.6 miliwn, mae Moldofa yn disgwyl derbyn ychydig dros 200,000 dos, trwy raglen COVAX y Cenhedloedd Unedig, sy'n ceisio sicrhau bod brechlynnau ar gael i wledydd tlotach.

Parhau Darllen

EU

Cafwyd Sarkozy o Ffrainc yn euog o lygredd, wedi'i ddedfrydu i'r carchar

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Fe ddaeth llys ym Mharis heddiw (1 Mawrth) o hyd i gyn-Arlywydd Ffrainc, Nicolas Sarkozy (Yn y llun) yn euog o lygredd a dylanwadu ar bedlera a'i ddedfrydu i flwyddyn yn y carchar a dedfryd ohiriedig o ddwy flynedd. Dywedodd y llys fod gan Sarkozy hawl i ofyn am gael ei gadw gartref gyda breichled electronig. Dyma'r tro cyntaf yn hanes modern Ffrainc i gyn-arlywydd gael ei ddyfarnu'n euog o lygredd. Cafwyd cyd-ddiffynyddion Sarkozy - ei gyfreithiwr a’i ffrind longtime Thierry Herzog, 65, a’r ynad sydd bellach wedi ymddeol Gilbert Azibert, 74 - yn euog a rhoddwyd yr un ddedfryd iddynt â’r gwleidydd, yn ysgrifennu Sylvie Corbet, Associated Press.

Canfu’r llys fod Sarkozy a’i gyd-ddiffynyddion wedi selio “cytundeb llygredd,” yn seiliedig ar “dystiolaeth gyson a difrifol”. Dywedodd y llys fod y ffeithiau’n “arbennig o ddifrifol” o ystyried eu bod wedi eu cyflawni gan gyn-lywydd a ddefnyddiodd ei statws i helpu ynad a oedd wedi gwasanaethu ei fuddiant personol. Yn ogystal, fel cyfreithiwr trwy hyfforddiant, cafodd “wybodaeth berffaith” am gyflawni achos anghyfreithlon, meddai’r llys. Roedd Sarkozy wedi gwadu’n gadarn yr holl honiadau yn ei erbyn yn ystod yr achos 10 diwrnod a gynhaliwyd ddiwedd y llynedd. Canolbwyntiodd y treial llygredd ar sgyrsiau ffôn a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2014.

Ar y pryd, roedd barnwyr ymchwiliol wedi lansio ymchwiliad i ariannu ymgyrch arlywyddol 2007. Yn ystod yr ymchwiliad fe wnaethant ddarganfod gyda llaw fod Sarkozy a Herzog yn cyfathrebu trwy ffonau symudol cyfrinachol a gofrestrwyd i'r enw arall “Paul Bismuth.” Arweiniodd sgyrsiau ar y ffonau hyn ar erlynwyr i amau ​​Sarkozy a Herzog o addo swydd i Azibert ym Monaco yn gyfnewid am ollwng gwybodaeth am achos cyfreithiol arall, a oedd yn hysbys wrth enw menyw gyfoethocaf Ffrainc, aeres L'Oreal Liliane Bettencourt.

Yn un o’r galwadau ffôn hyn gyda Herzog, dywedodd Sarkozy am Azibert: “Fe wnaf iddo symud i fyny… byddaf yn ei helpu.” Mewn un arall, atgoffodd Herzog Sarkozy i “ddweud gair” dros Azibert yn ystod taith i Monaco. Mae achos cyfreithiol yn erbyn Sarkozy wedi cael ei ollwng yn achos Bettencourt. Ni chafodd Azibert swydd Monaco erioed. Mae erlynwyr wedi dod i'r casgliad, fodd bynnag, fod yr “addewid a nodwyd yn glir” yn drosedd llygredd ynddo'i hun o dan gyfraith Ffrainc, hyd yn oed os na chyflawnwyd yr addewid. Gwadodd Sarkozy yn gryf unrhyw fwriad maleisus. Dywedodd wrth y llys mai pwrpas ei fywyd gwleidyddol oedd “rhoi ychydig o help (i bobl). Dyna'r cyfan, ychydig o help, "meddai yn ystod yr achos.

Roedd cyfrinachedd cyfathrebu rhwng cyfreithiwr a'i gleient yn destun dadleuon mawr yn y treial. “Mae gennych chi o'ch blaen ddyn y mae mwy na 3,700 o sgyrsiau preifat wedi cael ei wifrenio ... Beth wnes i i haeddu hynny?” Dywedodd Sarkozy yn ystod yr achos. Dadleuodd cyfreithiwr amddiffyn Sarkozy, Jacqueline Laffont, fod yr achos cyfan yn seiliedig ar “siarad bach” rhwng cyfreithiwr a’i gleient. Daeth y llys i'r casgliad bod defnyddio sgyrsiau heb wifren yn gyfreithiol cyn belled â'u bod yn helpu i ddangos tystiolaeth o droseddau sy'n gysylltiedig â llygredd. Tynnodd Sarkozy yn ôl o wleidyddiaeth weithredol ar ôl methu â chael ei ddewis fel ymgeisydd arlywyddol ei blaid geidwadol ar gyfer etholiad Ffrainc yn 2017, a enillodd Emmanuel Macron.

Mae'n parhau i fod yn boblogaidd iawn yng nghanol pleidleiswyr asgell dde, fodd bynnag, ac mae'n chwarae rhan fawr y tu ôl i'r llenni, gan gynnwys trwy gynnal perthynas â Macron, y dywedir ei fod yn cynghori ar rai pynciau. Roedd ei atgofion a gyhoeddwyd y llynedd, “The Time of Storms,” yn werthwr llyfrau am wythnosau. Bydd Sarkozy yn wynebu achos arall yn ddiweddarach y mis hwn ynghyd â 13 o bobl eraill ar gyhuddiadau o ariannu ei ymgyrch arlywyddol yn 2012 yn anghyfreithlon. Amheuir bod ei blaid geidwadol wedi gwario 42.8 miliwn ewro ($ 50.7 miliwn), bron ddwywaith yr uchafswm a awdurdodwyd, i ariannu'r ymgyrch, a ddaeth i ben yn fuddugoliaeth i'r wrthwynebydd Sosialaidd Francois Hollande.

Mewn ymchwiliad arall a agorwyd yn 2013, cyhuddir Sarkozy o gymryd miliynau oddi wrth yr unben Libya ar y pryd Moammar Gadhafi i ariannu ei ymgyrch yn 2007 yn anghyfreithlon. Cafodd gyhuddiadau rhagarweiniol o lygredd goddefol, cyllido ymgyrch anghyfreithlon, cuddio asedau wedi'u dwyn o Libya a chymdeithas droseddol. Mae wedi gwadu camwedd.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd