Cysylltu â ni

coronafirws

Mae Ffrainc yn adrodd am fwy na 25,000 o heintiau coronafirws newydd yn ystod y 24 awr ddiwethaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae meddyg, sy'n gwisgo mwgwd amddiffynnol a siwt amddiffynnol, yn gweithio yn yr Uned Gofal Dwys (ICU) lle mae cleifion sy'n dioddef o'r clefyd coronafirws (COVID-19) yn cael eu trin yn ysbyty Bethune-Beuvry yn Beuvry, Ffrainc. REUTERS / Pascal Rossignol

Adroddodd gweinidogaeth iechyd Ffrainc fod 25,086 o achosion coronafirws newydd wedi’u cadarnhau mewn 24 awr ddydd Gwener (16 Hydref), ar ôl riportio record o 30,621 ddydd Iau (15 Hydref), yn ysgrifennu Geert De Clercq ym Mharis.

Adroddodd hefyd fod 122 o bobl wedi marw o haint coronafirws mewn ysbytai yn ystod y 24 awr ddiwethaf, o gymharu ag 88 ddydd Iau. Gan gynnwys marwolaethau mewn cartrefi ymddeol - a adroddir yn aml mewn sypiau aml-ddiwrnod - cynyddodd y doll marwolaeth 178 ddydd Gwener.

Mae cyfanswm nifer yr heintiau ers dechrau'r flwyddyn bellach yn 834,770, y nifer gronnus o farw yw 33,303.

hysbyseb

Cododd nifer y bobl yn yr ysbyty â COVID-19 437 i 10,042, gan ragori ar 10,000 am y tro cyntaf ers canol mis Mehefin, a chynyddodd nifer y bobl mewn gofal dwys 50 i 1,800, lefel a welwyd ddiwethaf yng nghanol mis Mai.

Yn ystod y saith niwrnod diwethaf, mae Ffrainc wedi cofrestru bron i 14,800 o heintiau coronafirws newydd, sy'n fwy na'r 132,430 a gofrestrwyd yn ystod y cyfnod cau o ddau fis cyfan o ganol mis Mawrth i ganol mis Mai.

coronafirws

Mae miloedd yn protestio yn erbyn pas iechyd COVID-19 yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Protestiodd miloedd o bobl ym Mharis a dinasoedd eraill yn Ffrainc ddydd Sadwrn (31 Gorffennaf) yn erbyn tocyn iechyd gorfodol ar gyfer mynediad i amrywiaeth eang o leoliadau cyhoeddus, a gyflwynwyd gan y llywodraeth wrth iddi frwydro yn erbyn pedwaredd don o heintiau, ysgrifennu Lea Guedj a Yiming Woo.

Fe anafodd protestwyr dri heddwas ym Mharis, meddai llefarydd ar ran yr heddlu. Dywedodd y Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin ar Twitter bod 19 o wrthdystwyr wedi’u harestio, gan gynnwys 10 ym Mharis.

Hwn oedd y trydydd penwythnos yn olynol i bobl sy'n gwrthwynebu mesurau COVID-19 newydd yr Arlywydd Emmanuel Macron fynd i'r strydoedd, sioe anarferol o benderfyniad ar adeg o'r flwyddyn pan mae llawer o bobl yn canolbwyntio ar gymryd eu gwyliau haf.

hysbyseb

Mae nifer yr arddangoswyr wedi tyfu'n gyson ers dechrau'r protestiadau, gan adleisio'r mudiad "fest felen", a ddechreuodd ddiwedd 2018 yn erbyn trethi tanwydd a chostau byw.

Dywedodd swyddog gweinidogaeth fewnol fod 204,090 wedi arddangos ledled Ffrainc, gan gynnwys 14,250 ym Mharis yn unig. Mae hyn tua 40,000 yn fwy na'r wythnos ddiwethaf.

"Rydyn ni'n creu cymdeithas ar wahân ac rwy'n credu ei bod hi'n anghredadwy bod yn gwneud hyn yng ngwlad hawliau dynol," meddai Anne, athrawes a oedd yn arddangos ym Mharis. Gwrthododd roi ei henw olaf.

Mae gwrthdystiwr yn dal arwydd yn darllen "Brechiedig i ryddid", yn ystod gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19), yn Paris, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier
Mae protestwyr yn mynychu gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), ym Mharis, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier

"Felly es i ar y strydoedd; nid wyf erioed wedi protestio o'r blaen yn fy mywyd. Rwy'n credu bod ein rhyddid mewn perygl."

Mae ymwelwyr sy'n mynd i amgueddfeydd, sinemâu neu byllau nofio eisoes yn cael eu gwrthod os na allant gynhyrchu'r tocyn iechyd gan ddangos eu bod wedi cael eu brechu yn erbyn COVID-19 neu eu bod wedi cael prawf negyddol yn ddiweddar.

Cymeradwyodd y Senedd gyfraith newydd yr wythnos hon a fydd yn gwneud brechiadau yn orfodol i weithwyr iechyd ac yn ymestyn y gofyniad pasio iechyd i fariau, bwytai, sioeau masnach, trenau ac ysbytai.

Defnyddiwyd tua 3,000 o heddweision yn y brifddinas, gyda swyddogion gwrth-derfysg yn ymdrechu i gadw arddangoswyr ar lwybrau awdurdodedig.

Ceisiodd awdurdodau osgoi ailadrodd digwyddiadau yr wythnos diwethaf, pan dorrodd scuffles rhwng yr heddlu ac arddangoswyr allan ar y Champs-Elysees. Darllen mwy.

Roedd protestwyr allan hefyd mewn dinasoedd eraill fel Marseille, Lyon, Montpelier, Nantes a Toulouse, yn gweiddi "Rhyddid!" a "Na i'r tocyn iechyd!".

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Almaeneg gwerth dros € 2.5 biliwn i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau gynllun o'r Almaen sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd a'r sector teithwyr rheilffordd pellter hir yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn helpu gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yn yr Almaen i oroesi'r sefyllfa anodd a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd y mesurau yn cyfrannu at gynnal cystadleurwydd rheilffyrdd o'i gymharu â dulliau cludo eraill, yn unol ag amcanion Bargen Werdd Ewrop. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Bydd y ddau gynllun yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau a theithwyr ymhellach o'r ffordd i'r rheilffordd.

hysbyseb

Bydd cefnogaeth o dan y cynlluniau ar ffurf gostyngiad yn y taliadau a delir gan gwmnïau rheilffordd i gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd yn y sectorau cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr pellter hir. Felly bydd y mesurau yn helpu i atal colli cyfranddaliadau marchnad trafnidiaeth reilffordd vis-à-vis dulliau trafnidiaeth cystadleuol.   

Bydd y mesur cyntaf, sydd ag amcangyfrif o gyllideb o € 2.1 biliwn, yn rhyddhau gweithredwyr teithwyr rheilffordd pellter hir o oddeutu 98% o'r taliadau seilwaith a dalwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mai 2022.

Mae'r ail fesur yn diwygio a cynllun cymorth presennol o 2018 yn cefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd yn yr Almaen. Gydag amcangyfrif o gyllideb o € 410 miliwn, mae'r diwygiad yn cynyddu'r gefnogaeth oddeutu 98% o'r taliadau seilwaith a delir gan weithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mai 2021. Mae'r mesur yn dilyn a cynnydd tebyg yn y gyllideb am y cyfnod rhwng 1 Mehefin a 31 Rhagfyr 2021, a gymeradwywyd gan y Comisiwn fis Mai diwethaf.  

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol.

Yn olaf, mae'r gostyngiad mewn taliadau seilwaith yn unol â Rheoliad (UE) 2020 / 1429. Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol.

O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (“Y Canllawiau Rheilffordd”).

Cefndir

Mae'r Canllawiau Rheilffordd yn egluro'r rheolau a nodir yng nghytuniadau'r UE ar gyfer cyllid cyhoeddus cwmnïau rheilffordd ac yn darparu arweiniad ar gydnawsedd cymorth gwladwriaethol i gwmnïau rheilffordd â chytuniadau'r UE.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63635 yn y cofrestr achosion cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen

coronafirws

Coronavirus: Mae'r UE yn cefnogi aelod-wladwriaethau i gludo cyflenwadau hanfodol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn parhau i ddarparu cymorth ariannol pellach i chwe aelod-wladwriaeth trwy'r Pecyn Symudedd o'r Offeryn Cymorth Brys sy'n dod i gyfanswm o dros € 14 miliwn, ar gyfer cludo offer sy'n gysylltiedig â brechu COVID-19 a therapiwteg COVID-19. Daw hyn ar ben y Mae € 150m eisoes ar gael ar gyfer cludo eitemau meddygol hanfodol ers y llynedd.

Ymhlith y llwythi a ariennir gan y Pecyn Symudedd mae cludo cyffuriau gofal dwys i Wlad Belg, a chwistrelli a nodwyddau i'r Eidal. Derbynwyr eraill cyllid yr UE yw Awstria, Tsiecia, Rwmania a Slofenia. Ariannwyd cyfanswm o fwy na 1,000 o hediadau a 500 o ddanfoniadau.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Roedd cadwyni cyflenwi a danfon offer meddygol yn parhau i gael eu cefnogi gan yr UE. O ddechrau'r pandemig, mae'r Offeryn Cymorth Brys wedi profi'n offeryn gwerthfawr yn ein brwydr ar y cyd yn erbyn COVID-19. Trwy’r pecyn diweddaraf hwn, rydym wedi ariannu cludo cyflenwadau hanfodol, i helpu i achub bywydau cleifion a rhoi hwb i ymgyrchoedd brechu cenedlaethol. ”

hysbyseb

Cefndir

Mae'r Offeryn Cymorth Brys (ESI) yn rhan o ystod ehangach o offerynnau sy'n darparu cymorth yr UE, megis Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, gan gynnwys achub; y Gweithdrefnau Caffael ar y Cyd a'r Fenter Buddsoddi Ymateb Coronafirws, tra ei fod hefyd yn ategu ymdrechion cenedlaethol yr aelod-wladwriaethau.

Mae ESI yn galluogi'r Undeb Ewropeaidd i gefnogi ei aelod-wladwriaethau pan fydd argyfwng yn cyrraedd graddfa ac effaith eithriadol, gyda chanlyniadau eang i fywydau dinasyddion. Ym mis Ebrill 2020, actifadwyd ESI i helpu gwledydd yr UE i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws. Mae ESI yn parhau i ddarparu cymorth sylfaenol.  

Rhwng Ebrill a Medi 2020, yn yr alwad gyntaf am ariannu cludiant cargo, gwnaeth ESI sicrhau bod € 150 miliwn ar gael i 18 aelod-wladwriaeth a'r DU ar gyfer cludo eitemau meddygol hanfodol. Roedd yr arian hwn yn cefnogi mwy na 1000 o hediadau a 500 o ddanfoniadau ar y ffordd a'r môr, yn cynnwys offer amddiffynnol personol, meddyginiaethau ac offer meddygol sy'n achub bywydau. Erbyn diwedd Mehefin 2021, dyfarnwyd cyfanswm o € 1.15 miliwn ar gyfer cludo 293 o bersonél meddygol a 35 o gleifion.

Mwy o wybodaeth

Offeryn Cymorth Brys

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd