Cysylltu gyda ni

Belarws

Mae Lithwania yn poeni o ddifrif am yr orsaf ynni niwclear ym Melarus

Alex Ivanov. Gohebydd Moscow

cyhoeddwyd

on

Mae Vilnius a Minsk wedi bod yn gwrthdaro ers amser maith dros lansio gorsaf ynni niwclear newydd yn Belarus yn Ostrovets. Yn ôl Lithwania: "Mae gorsaf ynni niwclear Belarwsia yn fygythiad i ddinasyddion yr UE. Felly, mae angen atal lansiad mor anghyfrifol. Yn ogystal, ni ddylai'r UE ganiatáu i gynhyrchwyr trydydd gwlad nad ydynt yn cydymffurfio â'r safonau uchaf o diogelwch niwclear a diogelu'r amgylchedd i fynd i mewn i'r farchnad drydan, " yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Ers amser yr Undeb Sofietaidd, mae Lithwania, Latfia, Estonia, Rwsia a Belarus wedi cael eu cysylltu mewn un gofod ynni a hyd yn hyn mae hyn yn parhau i fod yn realiti. Mae Gwladwriaethau'r Baltig yn dal i brynu trydan o Rwsia. Mae Lithwania yn hyderus bod gan Belarus gyfran yn y cyflenwad o drydan Rwsiaidd, sy'n ei gynhyrchu yn yr orsaf ynni niwclear newydd.

Achosodd y newyddion bod gorsaf ynni niwclear Belarwsia wedi gweithredu mewn modd prawf banig a drefnwyd gan y wladwriaeth yn Lithwania. Awdurdododd yr awdurdodau anfon negeseuon SMS at y boblogaeth a negeseuon ar rwydweithiau cymdeithasol ynghylch y perygl ymbelydredd posibl. Yn ddiweddar at ddibenion ataliol dechreuon nhw ddosbarthu tabledi ïodid potasiwm am ddim. Yn gyfan gwbl, prynodd a throsglwyddodd Weinyddiaeth iechyd Lithwania bedair miliwn o bilsen i un ar bymtheg o fwrdeistrefi yn y Weriniaeth sydd wedi'u lleoli ar bellter o hyd at 100 cilomedr o Ostrovets. Gellir cael y feddyginiaeth yn y fferyllfa gyda cherdyn adnabod.

Ar hyn o bryd, mae Lithwania wedi cytuno â Latfia ac Estonia i foicotio gorsaf ynni niwclear Belarwsia. Ar ben hynny, mae Vilnius wedi lansio ymgyrch proffil uchel ynghylch bygythiad gorsaf bŵer ar gyfer yr UE gyfan.

Mae'r tair talaith Baltig yn ceisio sefydlu cysylltiad â systemau ynni'r gwledydd Nordig, y Ffindir yn bennaf. Fodd bynnag, nid yw'r cysylltiad hwn yn gweithio'n iawn eto.

Mae gweithredwyr ynni yn Latfia, Lithwania, Estonia a Gwlad Pwyl wedi llofnodi cytundeb gydag Asiantaeth Weithredol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer arloesi a rhwydweithiau i ariannu ail gam yr allanfa o system cyflenwi ynni Rwseg-Belarwsia. Dyrannwyd € 720 miliwn ar gyfer hyn.

Ychydig fisoedd yn ôl dywedodd Latfia ac Estonia eu bod yn barod i gefnogi Lithwania a gwrthod prynu trydan o orsaf ynni niwclear Belarwsia "anniogel". Ond mae'n aneglur sut i weithredu hyn yn ymarferol.

Wedi'r cyfan, ers yr amseroedd Sofietaidd, mae llinellau pŵer y pum gwlad wedi bod yn Unedig mewn cylch ynni sengl Belarus-Rwsia-Estonia-Lithwania-Latfia. Yn 2018, cyhoeddodd Gwladwriaethau’r Baltig eu bwriad i dynnu’n ôl o’r system hon a chydamseru’r grid trydan â gwledydd yr UE. Fodd bynnag, dim ond erbyn 2025 y mae hyn yn bosibl.

Hyd yn hyn, mae'r Taleithiau Baltig yn parhau i brynu trydan Rwseg a Belarwsia.

 

Belarws

Mae ASEau yn galw am atal lansiad gwaith niwclear Belarus yn Ostrovets 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau yn lleisio pryderon difrifol ynghylch diogelwch gwaith niwclear Ostrovets ym Melarus ac yn mynnu bod ei lansiad masnachol yn cael ei atal. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd gyda 642 o bleidleisiau i 29, gyda 21 yn ymatal, mae'r Senedd yn beirniadu comisiynu brys ar gyfer ffatri niwclear Ostrovets a'r diffyg tryloywder parhaus a chyfathrebu swyddogol ynghylch cau argyfwng yr adweithydd a'r offer yn aml.

Er gwaethaf pryderon diogelwch rhagorol, dechreuodd y ffatri gynhyrchu trydan ar 3 Tachwedd 2020 heb weithredu argymhellion a wnaed yn adolygiad cymheiriaid yr UE 2018 yn llawn a chan yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA), dywed ASEau, gan fynegi eu hanfodlonrwydd â'r rhuthr i ddechrau gweithredu masnachol. o'r planhigyn ym mis Mawrth 2021.

Maent yn galw ar y Comisiwn i weithio'n agos gydag awdurdodau Belarwsia i ohirio lansio'r ffatri nes bod holl argymhellion profion straen yr UE yn cael eu gweithredu'n llawn a bod yr holl welliannau diogelwch angenrheidiol ar waith.

Mae ASEau hefyd yn annog Belarus i gydymffurfio'n llawn â safonau diogelwch niwclear ac amgylcheddol rhyngwladol, ac i gydweithredu ag awdurdodau rhyngwladol mewn modd tryloyw.

Cefndir

Mae gwaith niwclear Ostrovets, a adeiladwyd gan y grŵp Rwsiaidd Rosatom, wedi'i leoli 50km o Vilnius (Lithwania) ac yn agos at wledydd eraill yr UE megis Gwlad Pwyl, Latfia ac Estonia.

Peidiodd trydan â masnachu rhwng Belarus a'r UE ar 3 Tachwedd pan gysylltwyd ffatri Ostrovets â'r grid trydan. Roedd hyn yn dilyn penderfyniad ar y cyd Awst 2020 gan Wladwriaethau'r Baltig i roi'r gorau i gyfnewid trydan yn fasnachol â Belarus unwaith i'r ffatri Ostrovets ddechrau gweithredu. Fodd bynnag, mae ASEau yn nodi y gall trydan o Belarus ddal i fynd i mewn i farchnad yr UE trwy grid Rwseg.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Belarws

Mae Rwsia yn targedu cwmnïau dadfeilio Belarus i dyfu ei dylanwad yn y wlad

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Gallai unbennaeth hynaf Ewrop fod yn byw ei eiliadau olaf. Ers yr etholiad a ymleddir ym mis Awst, mae protestiadau torfol digynsail wedi bod yn digwydd ledled y wlad. Mae Brwsel a Washington, nad ydyn nhw bellach yn cydnabod Lukashenko fel yr arlywydd cyfreithlon, wedi gosod sancsiynau yn erbyn Lukashenko a'i gynghreiriaid, a gallai mwy fod ar y ffordd.

Fis diwethaf, cyhoeddodd yr UE ei drydedd set o sancsiynau. Y tro hwn, roedd sancsiynau i fod i dargedu'r rhai sy'n darparu cymorth ariannol uniongyrchol neu anuniongyrchol i drefn Lukashenko, gan gyfyngu ar y rhai sydd wedi galluogi ac ymestyn y trais sydd wedi lledu ledled y wlad. Mae'r rownd newydd hon o sancsiynau o Frwsel ar Belarus yn debygol o arwain llawer o Belarusiaid i chwilio am gyfleoedd i ddadlwytho asedau ar ddirprwyon er mwyn cynnal rhywfaint o ddylanwad dros eu daliadau corfforaethol, neu eu gwerthu i bartïon tramor er mwyn osgoi methdaliad.

Mae Moscow, un o gynghreiriaid olaf Lukashenko, wedi sicrhau Minsk ei fod yn parhau cefnogaeth wleidyddol ac ariannol. Anaml y daw'r math hwn o gefnogaeth heb dannau ynghlwm. Mae rhai yn awgrymu bod diddordebau busnes yn agos at y Kremlin eisoes yn symud i gaffael cyfran uwch ym mentrau pwysig Belarus sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Ni ddylai'r Gorllewin fod yn rhith nad yw mesurau sydd wedi'u cynllunio i ddod â theyrnasiad 26 mlynedd Lukashenko i ben yn golygu diwedd dylanwad Moscow ym Melarus. Waeth beth sy'n digwydd i Lukashenko, mae gan Rwsia gynllun atal y dyfodol i gynnal, a hyd yn oed ehangu, ei dylanwad yn y wlad.

Nid yw dominiad economaidd Rwsia o Belarus yn ddim byd newydd. Mae cewri ynni Rwseg yn berchen ar biblinellau o bwysigrwydd strategol sy'n cludo Belarus i gyflenwi nwy Rwseg i Wlad Pwyl a'r Almaen, ac mae gan Rwsia gyfran o 42.5% yng nghyfleuster prosesu olew Mozyr enfawr Belarus trwy Slavneft, sy'n cael ei reoli ar hyn o bryd gan Rosneft a Gazpromneft.

Mae misoedd o streiciau ochr yn ochr â’r protestiadau o blaid democratiaeth wedi dod â nifer o fentrau diwydiannol amlycaf y wlad dan berchnogaeth y wladwriaeth i gwymp. Er mwyn creu’r amodau economaidd a fydd yn hwyluso meddiannu cwmnïau mawr o Belarwsia, mae sawl oligarch Rwsiaidd sydd â chysylltiadau â’r Kremlin wedi bod yn cefnogi’r protestiadau, gan aros am y cyfle i gymryd rheolaeth. Yn y diwydiant gwrtaith, mae Dmitry Mazepin, oligarch Rwsiaidd a aned yn Belarus, eisoes yn lleoli ei hun i gymryd drosodd cynhyrchydd gwrtaith y wladwriaeth, Belaruskali.

Trwy ei gwmnïau Uralchem ​​ac Uralkali mae'n rheoli cyfran sylweddol o'r farchnad wrtaith fyd-eang, ac mae'n parhau i fodfeddi tuag at fonopoleiddio'r farchnad trwy gymryd drosodd y cwmni cystadleuol TogliattiAzot yn anghyfreithlon. Mae Mazepin hyd yn oed wedi bod yn cefnogi gweithredoedd streic a phrotestwyr myfyrwyr, gan addo talu am eu hastudiaethau yn Rwsia.

Ni fyddai symudiadau o'r fath yn digwydd pe na baent yn cael eu hawdurdodi a hyd yn oed yn cael eu hannog gan y Kremlin a'i ddirprwyon. Mae Mazepin yn agos at unigolion a gymeradwywyd gan yr Unol Daleithiau a’r UE ers 2018 am eu cysylltiadau â’r Kremlin. Mae e hefyd yn agos at aelodau llywodraeth Belarwsia ac wedi bod yn awyddus i gymryd rhan yng ngwleidyddiaeth Belarwsia trwy greu a “Pwyllgor Iachawdwriaeth Belarus” dod â swyddogion gweithredol Belarwsia a Rwseg ynghyd mewn ymdrech i hyrwyddo diwygio economaidd a chymod gwleidyddol yn y wlad sy'n cyd-fynd â buddiannau Rwseg. Mae ei ran ym materion Belarwsia hyd yn oed wedi gweld ei gwmni Ennill Uralkali o'r protestiadau streic yn Belaruskali, y mae swyddogion y llywodraeth yn nodi ei fod yn waith "grymoedd allanol".

Gall sancsiynau economaidd fod yn effeithiol ac annog pobl i beidio â cham-drin pŵer y wladwriaeth, ond os ydynt yn creu gorlifo effaith lle mae asedau'n cael eu gwthio i orbit Rwsia, a bod amodau'n cael eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer ysbeilwyr corfforaethol fel Mazepin, ni fydd hyn yn helpu i adeiladu Belarus yfory. Gydag oligarchiaid Rwsiaidd wedi eu leinio i elwa o sancsiynau ar fuddiannau corfforaethol Belarwsia, preifateiddio crony ac anobaith economaidd, nid oes fawr o obaith y bydd ymadawiad Lukashenko yn arwain at greu democratiaeth ac economi marchnad yn y wlad. Colled y Gorllewin, ac yn bwysicach fyth, colled pobl Belarwsia, sydd wedi ymladd mor ddewr am eu rhyddid.

Parhau Darllen

Belarws

Llywydd Press Club Belarus a staff sy'n cael eu cadw ym Minsk

Colin Stevens

cyhoeddwyd

on

Ddoe (dydd Mawrth, Rhagfyr 22) cafodd Julia Slutskaya, sylfaenydd ac arlywydd Press Club Belarus, ei chadw yn y maes awyr ym Minsk. Roedd hi'n dychwelyd gyda'i theulu o wyliau tramor. Chwiliwyd ei chartref, ac mae wedi ei chymryd i'r ddalfa gan yr Adran Ymchwiliadau Ariannol. Ar yr un pryd, aeth y gwasanaethau cudd i mewn i gartrefi Alla Sharko - cyfarwyddwr rhaglen Press Club Belarus, Sergey Olshevski - cyfarwyddwr swyddfa PCB a Sergey Yakupov - cyfarwyddwr yr Academi PCB. Mae chwiliadau hefyd ar y gweill yn fflatiau'r bobl hyn. Ni chaniatawyd i'r atwrnai Sergey Zikracki, a ddaeth i dŷ Alla Sharko i weld y chwiliad. Nid oedd y chwilwyr am adnabod eu hunain. Mae gweithwyr gwasanaethau cudd hefyd yn cynnal chwiliad yn swyddfa'r Press Club, ac nid yw diogelwch yr adeilad yn gadael i unrhyw un ddod i mewn, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Julia Slutskaya, sylfaenydd ac arlywydd Press Club Belarus

Julia Slutskaya, sylfaenydd ac arlywydd Press Club Belarus

Dywedodd Clwb Gwasg Brwsel ac Arlywydd IAPC, Colin Stevens: “Mae Ffederasiwn Clybiau’r Wasg Ewropeaidd a Chymdeithas Ryngwladol Clybiau’r Wasg (IAPC) yn condemnio’r weithred hon yn erbyn sylfaenydd a staff Belarus Clwb y Wasg a rhyddid ac uniondeb y wasg yn gyffredinol. .

"Rydym yn cefnogi'n gryf ein ffrindiau a'n cydweithwyr yn y wasg ym Melarus ac yn galw ar drefn Alexander Lukashenka i ryddhau'r rhai sy'n cael eu cadw ar unwaith, ac i barchu annibyniaeth a rhyddid y cyfryngau.

“Fel llywydd Clwb Gwasg Brwsel a’r IAPC, galwaf ar benaethiaid llywodraeth yr UE 27 a’r Comisiwn Ewropeaidd i gymryd pob cam brys posibl i amddiffyn bywydau a rhyddid newyddiadurwyr ym Melarus a rhoi pob pwysau posibl ar drefn Alexander Lukashenka i ryddhau Julia Slutskaya a'i thîm. "

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd