Cysylltu gyda ni

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma o 9h heddiw.

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma, ei ddarllen yn llawn yma. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Mae'r UE, Leonardo DiCaprio a Thîm Cadwraeth Bywyd Gwyllt Byd-eang yn ymuno i amddiffyn bioamrywiaeth

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yr Undeb Ewropeaidd, yr amgylcheddwr a'r actor sydd wedi ennill Gwobr yr Academi® Leonardo DiCaprio a'r Cadwraeth Bywyd Gwyllt Byd-eang (GWC) wedi lansio dwy fenter gwerth € 34 miliwn i amddiffyn y blaned yn well yn 2021. Y fenter gyntaf yw Ymateb Cyflym ar gyfer Ecosystemau, Rhywogaethau a Chymunedau sy'n Cael Argyfyngau (Cyflym Cyflym) a fydd yn darparu ateb cyflym i'r bygythiadau bioamrywiaeth sy'n dod i'r amlwg. Nod yr ail yw diogelu Parc Cenedlaethol Virunga yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, yr ardal warchodedig fwyaf bioamrywiol ar gyfandir Affrica, gan helpu i ailgyflwyno gorilaod iseldir dwyreiniol a rhywogaethau eraill sydd dan fygythiad.

Mae'r ddwy fenter yn enghraifft o ymrwymiad yr UE i gyflawni Bargen Werdd yr UE ledled y byd a chenhadaeth GWC i warchod amrywiaeth bywyd ar y Ddaear.

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: “Mae bioamrywiaeth dan fygythiad ledled y byd; dim ond mwy fyth y mae'r pandemig parhaus wedi tynnu sylw at y ffaith bod amddiffyn ecosystemau gwerthfawr yn hanfodol er mwyn i fywyd gwyllt ffynnu. Mae ein bodolaeth ein hunain yn dibynnu ar hyn. Rwy’n falch bod GWC gyda Leonardo DiCaprio a’r Undeb Ewropeaidd yn ymuno i gynyddu ein hymdrechion i amddiffyn bioamrywiaeth a sicrhau adferiad gwyrdd i bobl a’r blaned ar ôl argyfwng COVID-19. ”

Mae cyfanswm cyllid yr UE ar gyfer bioamrywiaeth ac ecosystemau trwy gydweithrediad rhyngwladol hyd at € 1 biliwn ar gyfer y cyfnod cyllido 2014-2020. Yr Undeb Ewropeaidd hefyd yw rhoddwr hiraf a phwysicaf Parc Cenedlaethol Virunga, gyda € 83 miliwn mewn grantiau er 2014. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y datganiad i'r wasg. Am fwy o fanylion, edrychwch ar y gwefannau pwrpasol ar y Gweithredu byd-eang yr UE ar warchod ecosystemau a bioamrywiaeth ac Ymateb yr UE i Argyfwng COVID-19.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Mae astudiaeth newydd yn gwneud 'achos clir' dros bolisïau technoleg-niwtral

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae adroddiad newydd yn tynnu sylw at y “cyfraniad sylweddol” y gallai hydrogen a gynhyrchir gan niwclear, gan ddefnyddio technoleg electrolyzer, ei gael yn natblygiad yr economi hydrogen.

Mae'n mynd ymlaen i rybuddio serch hynny y bydd gwireddu'r buddion hynny yn dibynnu ar fabwysiadu polisïau sy'n niwtral o ran technoleg "nad ydyn nhw'n gwahaniaethu yn erbyn ynni niwclear."

Dywed yr awduron fod yr astudiaeth yn cyflwyno achos clir dros niwtraliaeth technoleg mewn polisïau sydd wedi'u cynllunio i roi hwb i'r sector hydrogen glân, a fyddai'n cydnabod bod ynni adnewyddadwy ac ynni niwclear yn ffynonellau carbon isel o gynhyrchu hydrogen ac y dylid eu trin yn gyfartal.

Cyhoeddwyd yr ymchwil, o'r enw 'Ar Rôl Pŵer Niwclear wrth Ddatblygu Economi Hydrogen Ewropeaidd', gan y Sefydliad Gwylio Niwclear Newydd (NNWI) heddiw (16 Rhagfyr).

Daw i'r casgliad bod sawl mantais i ddefnyddio pŵer niwclear i gynhyrchu hydrogen o'i gymharu â defnyddio ynni adnewyddadwy ysbeidiol.

Mae'n canfod y gall pŵer niwclear gynhyrchu fesul uned o gapasiti electrolyser wedi'i osod 5.45 a 2.23 gwaith cymaint o hydrogen glân â phŵer solar a gwynt, yn y drefn honno. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod yr arwynebedd tir sy'n ofynnol i gynhyrchu hydrogen gan ddefnyddio pŵer niwclear yn sylweddol is na'r hyn sy'n ofynnol gan ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Gan ddefnyddio enghraifft ddamcaniaethol mae'n dangos y byddai angen 1,400 gwaith cymaint o arwynebedd tir ar fferm wynt alltraeth i gynhyrchu cymaint o hydrogen â gwaith pŵer niwclear traddodiadol ar raddfa GW.

Wrth sôn am ganfyddiadau’r astudiaeth, dywedodd Tim Yeo, Cadeirydd NNWI: “Mae’r adroddiad hwn yn dangos sut mae defnyddio pŵer niwclear yn hytrach nag ynni adnewyddadwy ysbeidiol i gynhyrchu hydrogen yn caniatáu i dechnoleg electrolyser weithredu ar ffactor capasiti llawer uwch ac felly darparu ysgogiad cryfach i’r datblygu economi hydrogen gadarn. Nid yw dewis niwclear yn syniad da i unrhyw lywodraeth sydd am gynyddu cynhyrchiant hydrogen yn gyflym. ”

Mae'r adroddiad newydd hefyd yn archwilio datblygiad posibl polisi hydrogen yr UE yn y dyfodol, gan ystyried 'Strategaeth Hydrogen ar gyfer Ewrop Hinsawdd-Niwtral' y Comisiwn Ewropeaidd a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020.

Mae'n nodi y gallai penderfyniad yr UE i osod ei nod tymor hir ar gynhyrchu 'hydrogen adnewyddadwy' yn unig, ar draul ffynonellau cynhyrchu 'carbon isel' eraill fel ynni niwclear, hefyd ohirio buddsoddiad yn y seilwaith cysylltiedig sy'n ofynnol gan a economi hydrogen eang.

Ychwanegodd Yeo: “Gallai pŵer niwclear chwarae rhan sylweddol yn natblygiad agos y farchnad hydrogen.

“Mae’r adroddiad yn nodi, ar sail y cwymp byd-eang mewn cynhyrchu niwclear oherwydd pandemig COVID-19, y gellid harneisio capasiti sbâr yn Ewrop i gynhyrchu mwy na 286,000 tunnell o hydrogen glân am gost gymharol isel, a allai dorri allyriadau CO2 2.8 miliwn tunnell y flwyddyn, o'i gymharu â'r dull nwy naturiol a ddefnyddir yn helaeth ”.

Yr adroddiad'Dywed casgliadau allweddol:

Gall hydrogen fod yn offeryn hanfodol wrth ddatgarboneiddio systemau ynni, gan gynnig ffordd i ddileu eu hallyriadau i lawer o sectorau ac is-sectorau, os gellir datgarboneiddio ei gynhyrchiad ei hun yn gynhwysfawr;

Mae strategaeth yr UE yn ffafrio hydrogen adnewyddadwy fel nod dymunol tymor hir gydag ymrwymiad cyfyngedig i fathau eraill o hydrogen carbon isel;

Fodd bynnag, byddai hydrogen a gynhyrchir yn niwclear yn dod â buddion lluosog i ddatblygiad system hydrogen Ewrop, fel y cydnabuwyd gan strategaeth hydrogen genedlaethol Ffrainc, sy'n gweld rôl glir a gwerthfawr ar gyfer hydrogen a gynhyrchir gan niwclear;

Mae'r pandemig byd-eang yn rhoi cyfle i ddefnyddio capasiti sbâr pŵer niwclear i gynhyrchu hydrogen a chyflymu datblygiad economi hydrogen Ewropeaidd.

Melin drafod a gefnogir gan ddiwydiant yw NNWI, sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad rhyngwladol ynni niwclear fel modd i lywodraethau ddiogelu eu hanghenion ynni cynaliadwy tymor hir. Mae'n credu bod niwclear yn hanfodol i gyflawni amcanion rhwymol Cytundeb Hinsawdd Paris a mynd i'r afael â her newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd