Cysylltu gyda ni

Economi

Y Comisiwn Ewropeaidd yn lansio Bauhaus Ewropeaidd Newydd

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd gam dylunio'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd menter (21 Ionawr). Nod y New European Bauhaus yw cyfuno dyluniad, cynaliadwyedd, hygyrchedd, fforddiadwyedd a buddsoddiad er mwyn helpu i gyflawni'r Fargen Werdd Ewropeaidd.

Nod y cam dylunio yw defnyddio proses gyd-greu i lunio'r cysyniad trwy archwilio syniadau, nodi'r anghenion a'r heriau mwyaf brys, a chysylltu partïon â diddordeb. Fel un elfen o'r cam dylunio, y gwanwyn hwn, bydd y Comisiwn yn lansio rhifyn cyntaf gwobr New European Bauhaus.

Bydd y cam dylunio hwn yn arwain at agor galwadau am gynigion yn yr hydref eleni i ddod â syniadau Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn fyw mewn o leiaf bum lle yn yr UE, trwy ddefnyddio cronfeydd yr UE ar lefel genedlaethol a rhanbarthol.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: "Mae'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn brosiect o obaith i archwilio sut rydyn ni'n byw'n well gyda'n gilydd ar ôl y pandemig. Mae'n ymwneud â chyfateb cynaliadwyedd ag arddull, i ddod â Bargen Werdd Ewrop yn agosach at feddyliau pobl. a chartrefi. Mae angen pob meddwl creadigol arnom: dylunwyr, artistiaid, gwyddonwyr, penseiri a dinasyddion, i wneud y Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn llwyddiant. ”

Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Gyda’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd ein huchelgais yw datblygu fframwaith arloesol i gefnogi, hwyluso a chyflymu’r trawsnewidiad gwyrdd trwy gyfuno cynaliadwyedd ac estheteg. Trwy fod yn bont rhwng byd celf a diwylliant ar un ochr a byd gwyddoniaeth a thechnoleg ar yr ochr arall, byddwn yn sicrhau ein bod yn cynnwys y gymdeithas gyfan: ein hartistiaid, ein myfyrwyr, ein penseiri, ein peirianwyr, ein byd academaidd. , ein harloeswyr. Bydd yn cychwyn newid systemig. ”

Mae'r UE wedi bod yn gosod safonau ar gyfer adeiladau cynaliadwy ac yn cefnogi prosiectau i wella byw'n wyrdd ers blynyddoedd lawer. Y weithred ddiweddaraf yw ymgais i ddod â'r syniadau hyn yn nes at ddinasyddion yr UE.

 

 

 

Economi

Ymlacio rheolau cyllidol wedi'u hymestyn i ddechrau 2023

Catherine Feore

cyhoeddwyd

on

Heddiw (3 Mawrth) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu ymestyn ei lacio o'r rheolau cyllidol o dan y Cytundeb Twf a Sefydlogrwydd. Bydd yr UE yn ymestyn y “cymal dianc cyffredinol” tan 2023. 

Bydd llacio'r rheolau yn aros yn eu lle ar ôl 2023 os nad yw lefel y gweithgaredd economaidd yn ardal yr UE neu'r ewro wedi dychwelyd i lefelau cyn-argyfwng (diwedd-2019), hwn fydd y maen prawf meintiol allweddol i'r Comisiwn wrth wneud ei asesiad cyffredinol o ddadactifadu neu gymhwyso parhaus y cymal dianc cyffredinol.

Mae canllawiau heddiw hefyd yn darparu arwyddion cyffredinol ar y polisi cyllidol cyffredinol ar gyfer y cyfnod sydd i ddod, gan gynnwys goblygiadau'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) ar gyfer polisi cyllidol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Mae gobaith ar y gorwel i economi’r UE, ond am y tro mae’r pandemig yn parhau i frifo bywoliaeth pobl a’r economi ehangach. Er mwyn clustogi'r effaith hon ac i hyrwyddo adferiad gwydn a chynaliadwy, ein neges glir yw y dylai'r gefnogaeth ariannol barhau cyhyd ag y bo angen. " 

“Roedd ein penderfyniad fis Mawrth diwethaf i actifadu’r cymal dianc cyffredinol yn gydnabyddiaeth o ddifrifoldeb yr argyfwng sy’n datblygu,” meddai Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni. “Roedd hefyd yn ddatganiad o’n penderfyniad i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i fynd i’r afael â’r pandemig a chefnogi swyddi a chwmnïau. Flwyddyn yn ddiweddarach, nid yw’r frwydr yn erbyn COVID-19 wedi’i hennill eto a rhaid inni sicrhau nad ydym yn ailadrodd camgymeriadau ddegawd yn ôl trwy dynnu cefnogaeth yn ôl yn rhy fuan. ” 

Ychwanegodd Gentiloni mai dull yr UE hefyd oedd dull gweinidogion cyllid yr G20 a gyfarfu ddydd Gwener diwethaf.

Ystwythder

Mae'n ymddangos bod gair y foment yn 'ystwyth', sy'n golygu y dylai economïau allu ymateb i'r argyfwng esblygol sy'n dal i fod â llawer o ansicrwydd. Y gobaith yw y gall mesurau cyllidol symud yn raddol tuag at gefnogi mesurau mwy blaengar sy'n hyrwyddo adferiad cynaliadwy. Manylir ymhellach ar y canllawiau ym mhecyn gwanwyn Semester Ewropeaidd y Comisiwn.

Gwneud y defnydd gorau o'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Y gobaith yw y bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu Ewrop i wella o effaith economaidd a chymdeithasol y pandemig a bydd yn helpu i wneud economïau a chymdeithasau'r UE yn fwy gwydn a sicrhau'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Bydd y RRF yn sicrhau bod € 312.5 biliwn ar gael mewn grantiau a hyd at € 360bn ar gael mewn benthyciadau i gefnogi gweithredu diwygiadau a buddsoddiadau. Yn ogystal â darparu ysgogiad cyllidol sylweddol, y gobaith yw y bydd yn helpu i liniaru'r risg o wahaniaethau yn ardal yr ewro a'r UE. Yn bwysig i'r cyfleuster, bydd gwariant a ariennir gan grantiau gan y RRF yn rhoi hwb sylweddol i'r economi yn y blynyddoedd i ddod, heb gynyddu diffygion a dyled genedlaethol. 

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r UE, dan bwysau dros gyflwyno brechlyn, yn ystyried newid i gymeradwyaethau brys

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mawrth (2 Mawrth) ei fod yn ystyried cymeradwyo brys ar gyfer brechlynnau COVID-19 fel dewis arall cyflymach yn lle awdurdodiadau marchnata amodol mwy trylwyr sydd wedi cael eu defnyddio hyd yn hyn, yn ysgrifennu Francesco Guarascio, @fraguarascio.

Byddai'r cam hwn yn nodi newid mawr yn y dull o gymeradwyo brechlyn, gan y byddai'n golygu defnyddio gweithdrefn yr oedd yr UE wedi'i hystyried yn beryglus a chyn i'r pandemig COVID-19 gael ei gadw ar gyfer awdurdodiad eithriadol ar lefel genedlaethol o gyffuriau ar gyfer cleifion â salwch terfynol, gan gynnwys triniaethau canser.

Daw'r newid posibl wrth i weithrediaeth yr UE a rheoleiddiwr cyffuriau'r bloc ddod o dan bwysau cynyddol am yr hyn y mae rhai yn ei ystyried yn gymeradwyaeth brechlyn araf, sydd wedi cyfrannu at gyflwyno ergydion COVID-19 yn arafach yn yr undeb 27 cenedl, o'i gymharu â'r Unol Daleithiau a cyn aelod o'r UE, Prydain.

“Rydyn ni’n barod i fyfyrio gyda’r aelod-wladwriaethau ar bob llwybr posib i gyflymu cymeradwyaeth y brechlynnau,” meddai llefarydd ar ran Comisiwn yr UE wrth gynhadledd newyddion.

Gallai un opsiwn fod yn “awdurdodiad brys o frechlynnau ar lefel yr UE gydag atebolrwydd a rennir ymhlith aelod-wladwriaethau”, meddai’r llefarydd, gan ychwanegu y gallai gwaith ar hyn ddechrau’n gyflym iawn pe bai llywodraethau’r UE yn cefnogi’r syniad.

Nid oedd yn glir a fyddai gweithdrefn awdurdodi brys ledled yr UE, os cytunir arni, yn cynnwys yr un amodau â chymeradwyaethau brys a roddir ar lefel genedlaethol, meddai llefarydd ar ran y comisiwn wrth Reuters.

Ar hyn o bryd ni all Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) roi cymeradwyaeth frys ond mewn amgylchiadau eithriadol mae wedi argymell defnyddio cyffuriau yn dosturiol cyn awdurdodiad marchnata.

Defnyddiwyd y weithdrefn hon ym mis Ebrill i awdurdodi meddygon i ddechrau i ddefnyddio remdesivir cyffuriau gwrthfeirysol Gilead fel triniaeth yn erbyn COVID-19. Yn ddiweddarach, cafodd y cyffur gymeradwyaeth amodol gan EMA.

Caniateir cymeradwyaeth frys genedlaethol o dan gyfreithiau'r UE, ond maent yn gorfodi gwledydd i gymryd cyfrifoldeb llawn os aiff rhywbeth o'i le gyda brechlyn, ond o dan yr awdurdodiad marchnata mwy trylwyr, mae cwmnïau fferyllol yn parhau i fod yn atebol am eu brechlynnau.

Roedd Comisiwn yr UE wedi dweud na ddylid defnyddio awdurdodiadau brys cenedlaethol ar gyfer brechlynnau COVID-19, oherwydd gallai cymeradwyo cyflymach leihau gallu rheoleiddwyr i wirio data effeithiolrwydd a diogelwch.

Fe allai hyn hefyd roi hwb i betruster brechlyn, sydd eisoes yn uchel mewn rhai gwledydd, meddai swyddogion yr UE.

Dywedodd un o uwch swyddogion yr UE fod y weithdrefn frys hyd yma fel arfer wedi cael ei defnyddio ar lefel genedlaethol ar gyfer cleifion â salwch angheuol ac yn lle hynny roedd yr UE wedi dewis yr awdurdodiad marchnata amodol hirach oherwydd gyda brechlynnau “rydym yn chwistrellu pobl iach” a bod y risg yn anghymesur.

Byddai'r newid tac yn dod ar ôl i wledydd Dwyrain Ewrop, gan gynnwys Hwngari, Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec, gymeradwyo brechlynnau Rwseg a Tsieineaidd gyda gweithdrefnau brys cenedlaethol.

Mae Prydain hefyd wedi defnyddio'r weithdrefn frys i gymeradwyo brechlynnau COVID-19.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd