Cysylltu â ni

EU

'Data Mawr' a'r datrysiad cydweithredol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DefiniensBigDataMedicine01Erbyn Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Mae 'Data Mawr' gyda ni ac yma i aros. Ni ellir tanddatgan ei ddefnydd ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli, neu PM, ond mae'n dod gyda'i faterion ei hun.

Mae preifatrwydd data yn bryder i lawer ac mae angen dod o hyd i ffyrdd o sicrhau cydbwysedd rhwng amddiffyn y dinesydd wrth barhau i ganiatáu mynediad at wybodaeth a chanlyniadau a all fod o fudd i gymdeithas a gwella ansawdd bywyd, triniaeth a chanlyniadau 500 miliwn o ddinasyddion Ewrop.

hysbyseb

Bydd y dinasyddion hyn yn dod ar draws gwahanol broblemau iechyd, gan gynnwys afiechydon prin fel y nifer o fathau o ganser, a bydd y salwch hyn yn cael ei ledaenu ar draws pob un o'r 28 Aelod-wladwriaeth.

Mae bancio data a chofnodion iechyd eisoes yn bwysig a bydd yn dod yn fwyfwy felly. Ac o ystyried bod gofal iechyd fel arfer yn ddrud ac yn aml yn llai effeithlon nag y gallai fod, mae'n amlwg y bydd bancio, a mynediad at, gofnodion iechyd yn gwella'r materion hyn.

Ar hyn o bryd, mae'r wybodaeth hanfodol hon yn cael ei storio mewn 'seilos' lluosog ar wahân ac mae'n anodd ei rhannu. Mae hyn yn amlwg yn lleihau ei werth posibl i feddygon, gwyddonwyr ac ymchwilwyr ledled yr UE. Mae llawer, gan gynnwys y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), yn dadlau bod deddfwriaeth yr UE yn rhoi gormod o bwyslais ar amddiffyn yr unigolyn a rhy ychydig ar y buddion cymdeithasol diamheuol y gellid eu cyflawni gyda gwell defnydd o'r masau a'r masau dyddiad sydd bellach. cael ei gasglu a'i storio.

hysbyseb

O ran byd newydd dewr PM, yn y rhan fwyaf o achosion mae triniaethau a diagnosis yn dibynnu ar wahaniaethau moleciwlaidd rhwng unigolion. Mae'r rhain yn achosi tueddiadau gwahanol i afiechydon yn ogystal â gwahanol ymatebion i gyffuriau a thriniaethau. Mae ymyriadau wedi'u targedu a diagnosisau cynnar mewn ystyr ataliol yn allweddol i PM, fel y mae datblygiadau technolegol mewn dilyniannu genomau, ond mae angen i'r miliynau o setiau data fod ar gael, eu dadansoddi a'u croesgyfeirio yn gyflym, yn hawdd ac yn effeithiol.

Nid oes amheuaeth bod gwerth Data Mawr yn y maes hwn wedi cael ei gydnabod yn eang fel un sy'n cynnig y potensial ar gyfer arbed costau, yn ogystal â buddion economaidd eraill megis llai o amser yn cael ei dreulio i ffwrdd o'r gweithle pan fydd yn sâl a'r posibiliadau o fuddsoddiad enfawr yn arllwys. i mewn i'r UE. Y cwestiwn yw sut i wneud i hyn ddigwydd.

Mae banciau data iechyd, sy'n cael eu rhedeg fel cwmnïau cydweithredol, wedi'u cyflwyno fel datrysiad hyfyw sy'n diogelu'r dinesydd ac yn ei rymuso gan y bydd ef neu hi yn berchen ar eu data ac yn gallu penderfynu ble, pryd a sut y gellir ei ddefnyddio. Yn y cyfamser, bydd y wybodaeth bersonol, hanfodol hon yn cael ei storio'n ddiogel o dan godau a rheolau moesegol caeth.

Bydd aelodau cydweithfeydd o'r fath yn gallu, o'r diwrnod cyntaf ac am byth, ddewis pwy all rannu eu data ac at ba bwrpas ac, pe bai unrhyw arian yn cael ei ennill gan drydydd partïon, byddant hefyd yn gallu penderfynu i ble mae'r arian parod hwn yn mynd. Byddant yn wirioneddol berchen ar eu data eu hunain ac yn gallu ail-fuddsoddi unrhyw elw mewn, er enghraifft, ymchwil a / neu addysg er budd cymdeithas.

Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gydweithfa wirioneddol weithredol o'r natur hon yn bodoli. Ond yn ôl rhai banciau data, mae parodrwydd cyffredinol i gymryd rhan yn y broses ymchwil, waeth beth fo unrhyw faterion ariannol. Mae yna awydd i helpu eu hunain a chymdeithas trwy roi gwybodaeth - yn amlwg o fewn canllawiau addas sy'n sicrhau moeseg a'r caniatâd perthnasol.

Mae meddygaeth wedi'i bersonoli i raddau helaeth yn ymwneud â grymuso'r claf - gan ganiatáu iddo ef neu hi fod yn ganolog ym mhob proses a phenderfyniad am ei iechyd.

Heb os, bydd banciau data iechyd sy'n cael eu rhedeg ar linellau cydweithredol yn cyfrannu mewn ffordd fawr at hyn.

O dan yr egwyddor sylfaenol o 'ryddhau'r data, ond peidiwch â gwneud unrhyw niwed', mae EAPM yn gweithio gyda'r holl randdeiliaid i adeiladu dyfodol mwy disglair i holl ddinasyddion Ewrop ac mae'n cydnabod mai dim ond pan fydd y ffynhonnell wybodaeth hanfodol, gynyddol hon ar gael y gall hyn ddigwydd. i'r rhai sy'n gallu gwireddu ei botensial.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd