Cysylltu â ni

EU

Dim gwaharddiad i gleifion Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Biobanking_pg26barn gan Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Gyda'r digwyddiadau ysgytwol ym Mharis yn ddiweddar, mae siarad ar draws Ewrop - ac, yn wir, y byd - wedi troi eto at bynciau sy'n cynnwys allgáu cymdeithasol, boed yn real neu'n ganfyddedig, ac ym mha bynnag arena.

Mae'n amlwg bod diffyg cyfathrebu, dealltwriaeth ac, gellir dadlau, addysg ar bob ochr yn y byd heddiw ac, er nad ydyn nhw'n dymuno gwneud cymhariaeth uniongyrchol â'r digwyddiadau ofnadwy yn Ffrainc, mae hyn hefyd yn wir ym myd iechyd. Mae llawer o 500 miliwn o ddinasyddion yr UE ar draws 28 aelod-wladwriaeth yn gleifion, ac fe fydd, yn dioddef o un afiechyd neu'r llall (ac, weithiau, sawl un).

hysbyseb

Mewn llawer o achosion, gwrthodir y driniaeth gywir i'r cleifion hyn ar yr adeg iawn trwy amryw resymau, ac mae'r sefyllfa hon nid yn unig yn ddrwg i'r claf ond hefyd yn ddrwg i'r gymdeithas yn gyffredinol, yn foesol ac yn ariannol. Bydd cadw cleifion yn y gweithle ac allan o welyau ysbyty drud yn arwain at gymdeithas iachach ac, felly, gyfoethocach. Ym myd iechyd sy'n newid yn gyflym, a chyda'r opsiynau anhygoel y mae meddygaeth bersonol wedi'u seilio ar DNA a biomarcwr wedi dod i'r bwrdd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid oes esgus i ddinasyddion gael eu gwrthod y driniaeth orau sydd ar gael.

Ac eto, mae hyn yn digwydd bob dydd ym mhob gwlad yn yr UE. Un mater yw diffyg integreiddio mewn gofal iechyd. Mae gormod o randdeiliaid yn dal i weithredu o fewn eu seilos eu hunain, wedi cwympo i lawr ac yn anaml yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd mewn mannau eraill, y tu allan i'w maes arbenigedd eu hunain - ond eto'n gysylltiedig o bosibl. Rhaid i hyn newid, ac yn gyflym. 

Mae'r rhan fwyaf o systemau gofal iechyd yn Ewrop yn dal i weithredu ar linellau hen ffasiwn unigol eto, gyda llawer mwy o gydweithrediadau rhwng y systemau hynny, a'r gwahanol ddisgyblaethau y tu mewn a'r tu allan, gellid gwneud llawer mwy i ddefnyddio meddyginiaethau a thriniaethau newydd i frwydro yn erbyn newydd eu darganfod. a chlefydau prinnach yn ogystal â'r cystuddiau hŷn ac adnabyddus. Er ei bod yn wir nad oes gan yr Undeb Ewropeaidd gymhwysedd o ran gofal iechyd mewn aelod-wladwriaethau, mae'r UE, trwy ddeddfu, wedi dechrau cael mwy a mwy o ddylanwad.

hysbyseb

Y cam nesaf yw helpu i sicrhau gwell cydgysylltiad rhwng gwledydd er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael dweud eu dweud ar bob mater sy'n effeithio ar eu dewisiadau iechyd, opsiynau triniaeth ac ansawdd bywyd. Dylai hyn fod waeth pa aelod-wladwriaeth y maent yn byw ynddi a pha wlad yr oeddent yn bwyta yn cael eu trin. 

A siarad yn gyffredinol, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli - EAPM - yn credu y dylai llunwyr polisi'r UE geisio datblygu polisïau sy'n gynhwysol ac wedi'u targedu i osgoi gwahardd unrhyw glaf, gyda pha bynnag afiechyd, unrhyw le yn Ewrop. Yn y bôn, er mwyn cael y gwasanaeth gorau i holl gleifion yr UE, mae angen dybryd, yn ogystal â mwy o gydweithredu, am fwy a buddsoddiad parhaus ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli? 

Gyda thechnolegau newydd ac argaeledd Data Mawr, gwell cyfathrebu a phŵer prosesu cyfrifiadurol, IVDs o'r radd flaenaf gyda diagnosteg cydymaith, a'r posibilrwydd o well addysg ymhlith cleifion a gweithwyr gofal iechyd, mae cyfle clir i ddarparu uwch - gofal iechyd cydraddoldeb i bawb, ac eithrio neb o gwbl. Bydd EAPM yn parhau i weithio tuag at y nod eithaf hwn yn 2015 a thu hwnt.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd