Cysylltu â ni

Covid-19

COVID-19: 'Os yw trwyddedu gwirfoddol yn methu, mae'n rhaid i drwyddedu gorfodol fod yn offeryn cyfreithlon' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Bydd ASEau yn pleidleisio a ddylai'r UE ofyn i Sefydliad Masnach y Byd (WTO) ildio hawliau eiddo deallusol ar gyfer brechlynnau COVID-19. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar benderfyniad yfory i hepgor patentau brechlyn COVID-19.

Yn ystod sesiwn lawn Mai, galwodd Senedd Ewrop ar y Comisiwn i ofyn i Sefydliad Masnach y Byd (WTO) hepgor hawliau eiddo deallusol ar gyfer brechlynnau COVID-19, menter a gynigiwyd gan Dde Affrica ac India ac a ymddengys yn cael ei chefnogi'n fwy diweddar gan y Biden newydd. gweinyddiaeth yn yr UD. 

Rhennir barn ymysg ASEau yn sydyn gyda rhai yn galw am hepgoriad, tra bod eraill yn dadlau y gallai fod yn wrthgynhyrchiol ac yn “syniad da ffug” na fyddai’n cyflymu’r broses o ddarparu brechlynnau ac a fyddai’n niweidio arloesedd. Yn lle hynny, roeddent yn dadlau y dylai'r Comisiwn wthio am drwyddedu gwirfoddol ochr yn ochr â rhannu gwybodaeth a thechnoleg yn ogystal â rampio i fyny gyfleusterau cynhyrchu yn Affrica, ymhlith rhanbarthau eraill.

Ar Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang yr G20 a gafodd ei gynnull yn ddiweddar gan Brif Weinidog yr Eidal Mario Draghi a von derl Leyen. Amlinellodd Von der Leyen y tri phrif bwynt a wnaed yn y datganiad a ddeilliodd o hynny, meddai: “Yn gyntaf oll, [ymrwymodd y G20] i hybu gallu cynhyrchu mewn gwledydd incwm isel a chanolig. Yna, wrth gwrs, yr ail bwnc sy'n mynd i'r afael â'r tagfeydd hynny yn y cadwyni cyflenwi, ar gyfer llif di-dor brechlynnau a chydrannau. Yn olaf, gwnaethom ymrwymo i fuddsoddi mewn system wyliadwriaeth fyd-eang a rhybudd cynnar. ” 

O ran hepgoriad TRIPS dywedodd Ursula von der Leyen: “Codwyd cwestiwn hepgoriad TRIPS yn ddiweddar, dywedasom ein bod yn agored i drafodaethau. Nawr bedair wythnos yn unig yn ddiweddarach, rydym wedi cyflwyno menter masnach fyd-eang newydd yn Sefydliad Masnach y Byd sy'n anelu at ddarparu mynediad mwy teg i frechlynnau a therapiwteg ... Rwy'n credu bod yn rhaid amddiffyn, amddiffyn eiddo deallusol, oherwydd dyna'r syniad y tu ôl i'r datblygiad. Ac mae'n cadw'r cymhellion i arloesi ym maes ymchwil a datblygu. Ac wrth gwrs, trwyddedau gwirfoddol yw'r ffordd fwyaf effeithiol i hwyluso ehangu cynhyrchu. 

“Yn uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang yr G20, ail-gadarnhaodd yr asesiad hwn, fodd bynnag, ac mae'n fawr, fodd bynnag, mewn argyfwng byd-eang fel hwn, fel y pandemig hwn, os yw trwyddedu gwirfoddol yn methu, mae'n rhaid i drwyddedu gorfodol fod yn offeryn cyfreithlon i gynyddu cynhyrchiant. A dyma pam rydym ni, ynghyd â WTO, eisiau egluro a symleiddio'r defnydd o drwyddedu gorfodol ar adegau o argyfwng cenedlaethol. Rydym wedi trafod y cynnig hwn ddoe gyda'r WTO.

“Ymrwymodd Europehas hefyd biliwn o ewro i greu hybiau gweithgynhyrchu mewn gwahanol ranbarthau yn Affrica, gyda phartneriaid yn Affrica a'n partneriaid diwydiannol.”

Yn y ddadl flaenorol beirniadodd ASEau ar y ddwy ochr yr Unol Daleithiau a’r DU am gelcio dosau i ormodedd ar adeg pan nad oes gan wledydd tlotach fawr ddim mynediad at bigiadau, os o gwbl. Ar ei ben ei hun ymhlith ei gyfoedion yn y byd datblygedig, mae'r UE eisoes wedi allforio tua hanner ei gynhyrchu i wledydd mewn angen, ychwanegodd.

Covid-19

Tystysgrif COVID Digidol yr UE - 'Cam mawr tuag at adferiad diogel'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (14 Mehefin), mynychodd Llywyddion Senedd Ewrop, Cyngor yr UE a’r Comisiwn Ewropeaidd y seremoni arwyddo swyddogol ar gyfer y Rheoliad ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE, gan nodi diwedd y broses ddeddfwriaethol.

Dywedodd Prif Weinidog Portiwgal, Antonio Costa: “Heddiw, rydyn ni’n cymryd cam mawr tuag at adferiad diogel, i adfer ein rhyddid i symud ac i hybu adferiad economaidd. Mae'r dystysgrif ddigidol yn offeryn cynhwysol. Mae'n cynnwys pobl sydd wedi gwella o COVID, pobl â phrofion negyddol a phobl sydd wedi'u brechu. Heddiw rydym yn anfon ymdeimlad newydd o hyder at ein dinasyddion y byddwn gyda'n gilydd yn goresgyn y pandemig hwn ac i fwynhau teithio eto, yn ddiogel ac yn rhydd ar draws yr Undeb Ewropeaidd. ”

Dywedodd llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Ar y diwrnod hwn 36 mlynedd yn ôl, llofnodwyd Cytundeb Schengen, penderfynodd pum aelod-wladwriaeth bryd hynny agor eu ffiniau i’w gilydd a dyma ddechrau’r hyn sydd heddiw i lawer, llawer dinasyddion, un o lwyddiannau mwyaf Ewrop, y posibilrwydd i deithio'n rhydd o fewn ein hundeb. Mae'r dystysgrif COVID ddigidol Ewropeaidd yn ein sicrhau o ysbryd Ewrop agored, Ewrop heb rwystrau, ond hefyd Ewrop sy'n agor yn araf ond yn sicr ar ôl yr amser anoddaf, mae'r dystysgrif yn symbol o Ewrop agored a digidol. ”

Mae tri ar ddeg o aelod-wladwriaethau eisoes wedi dechrau cyhoeddi Tystysgrifau COVID Digidol yr UE, erbyn 1 Gorffennaf bydd y rheolau newydd yn berthnasol yn holl daleithiau'r UE. Mae'r Comisiwn wedi sefydlu porth a fydd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau wirio bod y tystysgrifau'n ddilys. Dywedodd Von der Leyen hefyd fod y dystysgrif i'w phriodoli i lwyddiant strategaeth frechu Ewrop. 

Bydd gwledydd yr UE yn dal i allu gosod cyfyngiadau os ydynt yn angenrheidiol ac yn gymesur i ddiogelu iechyd y cyhoedd, ond gofynnir i bob gwladwriaeth ymatal rhag gosod cyfyngiadau teithio ychwanegol ar ddeiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Tystysgrif COVID Digidol yr UE

Nod Tystysgrif COVID Digidol yr UE yw hwyluso symudiad diogel a rhydd y tu mewn i'r UE yn ystod pandemig COVID-19. Mae gan bob Ewropeaidd hawl i symud yn rhydd, hefyd heb y dystysgrif, ond bydd y dystysgrif yn hwyluso teithio, gan eithrio deiliaid rhag cyfyngiadau fel cwarantîn.

Bydd Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn hygyrch i bawb a bydd yn:

  • ymdrin â brechu, profi ac adfer COVID-19
  • bod yn rhad ac am ddim ac ar gael yn holl ieithoedd yr UE
  • bod ar gael mewn fformat digidol a phapur
  • bod yn ddiogel a chynnwys cod QR wedi'i lofnodi'n ddigidol

Yn ogystal, ymrwymodd y Comisiwn i symud € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i ddarparu profion fforddiadwy.

Bydd y Rheoliad yn berthnasol am 12 mis ar 1 Gorffennaf 2021.

Parhau Darllen

Covid-19

Mae peryglon cyfryngau prif ffrwd yn dod yn fygythiad i iechyd y cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae'r honiad dadleuol y gallai'r pandemig fod wedi gollwng o labordy Tsieineaidd - unwaith y cafodd ei ddiswyddo gan lawer fel theori cynllwyn ymylol - wedi bod yn ennill tyniant. Nawr, mae Arlywydd yr UD Joe Biden wedi cyhoeddi ymchwiliad brys a fydd yn edrych i mewn i'r theori fel tarddiad posib i'r afiechyd, yn ysgrifennu Henry St.George.

Cododd amheuaeth gyntaf yn gynnar yn 2020 am resymau amlwg, gyda'r firws wedi dod i'r amlwg yn yr un ddinas Tsieineaidd â Sefydliad firoleg Wuhan (WIV), sydd wedi bod yn astudio coronafirysau mewn ystlumod ers dros ddegawd. Mae'r labordy wedi'i leoli ychydig gilometrau o farchnad wlyb Huanan lle daeth y clwstwr cyntaf o heintiau i'r amlwg yn Wuhan.

Er gwaethaf y cyd-ddigwyddiad ysgubol, gwrthododd llawer yn y cyfryngau a gwleidyddiaeth y syniad yn llwyr fel theori cynllwynio a gwrthod ei ystyried o ddifrif trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Ond yr wythnos hon mae wedi dod i'r amlwg bod adroddiad a baratowyd ym mis Mai 2020 gan Labordy Cenedlaethol Lawrence Livermore yng Nghaliffornia wedi dod i'r casgliad bod y rhagdybiaeth sy'n hawlio'r firws a ollyngwyd o labordy Tsieineaidd yn Wuhan yn gredadwy ac yn haeddu ymchwiliad pellach.

Felly pam y cafodd y Theori Gollyngiadau Lab ei diswyddo'n ormodol o'r cychwyn arni? Nid oes unrhyw gwestiwn bod y syniad, o safbwynt y cyfryngau prif ffrwd, wedi ei faeddu gan gysylltiad â'r Arlywydd Donald Trump. Byddai amheuaeth o amheuaeth ynghylch honiadau'r Llywydd ynghylch unrhyw agwedd benodol ar y pandemig wedi bod yn haeddiannol ar bron unrhyw gam. Er mwyn ei roi yn euphemistaidd, roedd Trump wedi dangos ei hun yn adroddwr annibynadwy.

Yn ystod y pandemig diswyddodd Trump ddifrifoldeb COVID-19 dro ar ôl tro, gwthio meddyginiaethau heb eu profi, a allai fod yn beryglus fel hydroxychloroquine, a hyd yn oed awgrymu mewn un sesiwn friffio gofiadwy i'r wasg y gallai chwistrellu cannydd helpu.

Roedd newyddiadurwyr hefyd yn ofni'n rhesymol debygrwydd â naratif arfau dinistr torfol yn Irac, lle dyfynnwyd bygythiadau enfawr a rhoddwyd rhagdybiaethau i theori wrthwynebol gyda rhy ychydig o dystiolaeth i'w hategu.

Fodd bynnag, mae'n amhosibl anwybyddu'r ffaith bod animeiddiad cyffredinol a deimlwyd tuag at Trump gan rannau helaeth o'r cyfryngau wedi arwain at ddiffaith dyletswydd ar raddfa fawr a methu â chynnal safonau gwrthrychol newyddiaduraeth yn ogystal â gwyddoniaeth. Mewn gwirionedd nid oedd y Lab Leak erioed yn theori cynllwyn ond yn ddamcaniaeth ddilys ar ei hyd.

Diddymwyd awgrymiadau i'r gwrthwyneb gan ffigurau gwrth-sefydlu yn Tsieina hefyd yn gryno. Mor gynnar â mis Medi 2020, ymddangosodd y 'Rule of Law Foundation', sy'n gysylltiedig ag anghytuno Tsieineaidd amlwg Miles Kwok, ar y dudalen deitl astudiaeth a honnodd fod y coronafirws yn bathogen artiffisial. Roedd gwrthwynebiad hirsefydlog Mr Kwok i'r CCP yn ddigonol i sicrhau nad oedd y syniad yn cael ei gymryd o ddifrif.

O dan yr esgus eu bod yn brwydro yn erbyn gwybodaeth anghywir, roedd monopolïau'r cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed yn sensro pyst am y rhagdybiaeth labordy-gollwng. Dim ond nawr - ar ôl i bron pob prif gyfryngau yn ogystal â gwasanaethau diogelwch Prydain ac America gadarnhau ei fod yn bosibilrwydd dichonadwy - ydyn nhw wedi cael eu gorfodi i ôl-dracio.

“Yng ngoleuni ymchwiliadau parhaus i darddiad COVID-19 ac mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr iechyd cyhoeddus,” meddai llefarydd ar ran Facebook, “ni fyddwn yn dileu’r honiad bod COVID-19 yn cael ei wneud gan ddyn na’i gynhyrchu o’n apiau.” Mewn geiriau eraill, mae Facebook bellach yn credu bod ei sensoriaeth o filiynau o swyddi yn ystod y misoedd blaenorol wedi bod mewn camgymeriad.

Mae canlyniadau'r syniad o beidio â chael ei gymryd o ddifrif yn ddwys. Mae tystiolaeth y gallai'r labordy dan sylw fod wedi bod yn cynnal yr hyn a elwir yn ymchwil “ennill swyddogaeth”, arloesedd peryglus lle mae afiechydon yn cael eu gwneud yn fwy ffyrnig yn fwriadol fel rhan o ymchwil wyddonol.

Yn hynny o beth, os yw damcaniaeth y labordy yn wir mewn gwirionedd, mae'r byd wedi cael ei gadw'n fwriadol yn y tywyllwch ynghylch gwreiddiau genetig firws sydd wedi lladd dros 3.7m o bobl hyd yma. Gellid bod wedi arbed cannoedd o filoedd o fywydau pe bai priodweddau allweddol y firws a'i duedd i dreiglo wedi'u deall yn gynt ac yn well.

Ni ellir gorbwysleisio goblygiadau diwylliannol darganfyddiad o'r fath. Os yw'r rhagdybiaeth yn wir - bydd y sylweddoliad yn fuan yn nodi nad oedd camgymeriad sylfaenol y byd yn barch annigonol i wyddonwyr, na pharch annigonol at arbenigedd, ond dim digon o graffu ar gyfryngau prif ffrwd a gormod o sensoriaeth ar Facebook. Ein prif fethiant fydd yr anallu i feddwl yn feirniadol a chydnabod nad oes y fath beth ag arbenigedd llwyr.

Parhau Darllen

Covid-19

Tystysgrif COVID Digidol yr UE wedi'i fabwysiadu yn yr amser record

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i ASEau roi eu cymeradwyaeth derfynol i Dystysgrif COVID Digidol yr UE, i hwyluso teithio o fewn yr UE yn ystod y pandemig a chyfrannu at yr adferiad economaidd. Mae'r Comisiwn a'r Cyngor wedi ystyried llawer o geisiadau'r Senedd. 

Daethpwyd i'r cytundeb gyda'r Cyngor ddeufis yn unig ar ôl i'r cynnig cychwynnol gael ei gyflwyno gan y Comisiwn, gyda'r bwriad o fod ar waith mewn pryd ar gyfer gwyliau'r haf ac i helpu'r economïau hynny y mae'r pandemig yn effeithio'n ddwfn arnynt yn bennaf. 

Bydd y dystysgrif, a fydd yn rhad ac am ddim ac a allai fod yn ddigidol neu'n bapur, yn profi bod deiliad wedi cael ei frechu, ei adfer o'r salwch neu wedi pasio prawf negyddol yn ddiweddar. Bydd fframwaith cyffredin yn caniatáu i holl aelod-wladwriaethau'r UE gyhoeddi tystysgrifau a fydd yn rhyngweithredol, yn gydnaws, yn ddiogel ac yn wiriadwy ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Anogodd y rapporter ar y ddeddfwriaeth, Juan Fernando Lopez Aguilar ASE, sy'n gadeirydd y Pwyllgor Rhyddid Sifil, ar aelod-wladwriaethau i beidio â gosod cyfyngiadau teithio ychwanegol ar ddeiliaid tystysgrifau - fel cwarantîn, hunan-ynysu neu brofi - oni bai bod cyfiawnhad dros resymau iechyd y cyhoedd. , a bydd yn galw am ddefnyddio'r system yn gyflym.

Ar ôl eu mabwysiadu gan y Cyfarfod Llawn, bydd angen i'r Cyngor fabwysiadu'r rheoliadau'n ffurfiol a'u cyhoeddi yn y Cyfnodolyn Swyddogol, cyn y gallant ddechrau gwneud cais o 1 Gorffennaf.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd