Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Rhaid i Ganol Asia ac Ewrop gydweithio i fynd i'r afael â chanlyniadau newid hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd diffyg gweithredu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a’i ganlyniadau yn effeithio’n negyddol ar y cysylltiadau economaidd, masnach a buddsoddi agos rhwng ein rhanbarthau, yn ogystal â’n poblogaethau, meddai Gweinidog Ecoleg ac Adnoddau Naturiol Kazakhstan Zulfiya Suleimenova.

Mae'r argyfwng hinsawdd yn cyrraedd pwynt tyngedfennol. Dim ond y mis diwethaf cyflwynodd Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd rybudd terfynol i ddynoliaeth, wrth i allyriadau nwyon tŷ gwydr cynyddol wthio’r byd i ymyl difrod di-alw’n-ôl na all ond gweithredu cyflym a llym ei osgoi.

Ynghyd â gweddill y byd, mae Ewrop a rhanbarth Canol Asia yn wynebu bregusrwydd cynyddol i newid yn yr hinsawdd, wrth i dymheredd cynhesach a phatrymau tywydd mwy cyfnewidiol amharu ar ecosystemau a chynyddu amlder sychder eithafol, llifogydd, tonnau gwres, a thanau coedwig.Yn ôl Banc y Byd, os na chymerir unrhyw gamau, rhagwelir y bydd difrod economaidd o sychder a llifogydd yng Nghanolbarth Asia hyd at 1.3 y cant o CMC y flwyddyn, tra disgwylir i gynnyrch cnydau ostwng 30 y cant erbyn 2050, gan arwain. i tua 5.1 miliwn o ymfudwyr hinsawdd mewnol erbyn hynny.

Ni fydd gwledydd Ewropeaidd yn gwneud dim gwell. Heb addasu, disgwylir y bydd mwy na 400,000 o swyddi’n cael eu colli’n flynyddol erbyn 2050, gyda chost gyffredinol tywydd eithafol sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd yn cyrraedd €170 biliwn erbyn diwedd y ganrif.

Er mwyn osgoi sefyllfaoedd o'r fath, rhaid i Ganol Asia ac Ewrop gydweithio i fynd i'r afael â chanlyniadau newid yn yr hinsawdd.

Llwybr gwahanol

Nid yw'n gyfrinach bod economi Kazakhstan, y wladwriaeth fwyaf yng Nghanolbarth Asia, wedi dibynnu'n helaeth ar y diwydiant echdynnu ac adnoddau olew. Heb os bu hyn yn gymorth i ni ddod yn ôl ar ein traed ar ôl i ni ennill annibyniaeth yn 1991 yn dilyn cwymp yr Undeb Sofietaidd.

hysbyseb

Mae Ewrop hefyd wedi gwneud defnydd o'n hadnoddau ynni traddodiadol. Kazakhstan yw'r trydydd cyflenwr mwyaf o olew i'r Almaen ar ôl Norwy a'r DU. Gyda dros 70 y cant o'n hallforion olew yn mynd i'r UE (chwech y cant o alw olew yr UE), Kazakhstan eisoes yw trydydd cyflenwr mwyaf nad yw'n OPEC yr UE.         

Fodd bynnag, mae effaith newid yn yr hinsawdd yn golygu bod angen inni gymryd llwybr gwahanol, un sy’n arwain at ddatblygu cynaliadwy ac economi werdd. Gellir cyflymu'r broses hon os yw Kazakhstan ac Ewrop yn cyfuno eu hadnoddau gyda'i gilydd.

O’r herwydd, cam pwysig i gyrraedd dyfodol carbon isel yw ailstrwythuro’r sector ynni a chyflwyno dewisiadau amgen allyriadau isel. Byddai hyn yn gofyn am gamau gweithredu i ddau gyfeiriad – gwreiddio ynni adnewyddadwy mewn cydbwysedd ynni a sicrhau cyflenwad cynaliadwy o ddeunyddiau ar gyfer trawsnewid ynni cynaliadwy.

Yn benodol, yn 2021, cyhoeddodd Kazakhstan ei nod i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr (o lefel 1990) 15 y cant erbyn 2030 a chyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2060.

Ni fydd hyn yn syml, gan fod ein dibyniaeth ar ynni traddodiadol yn sylweddol. Fodd bynnag, mae gan Kazakhstan botensial ynni adnewyddadwy enfawr hefyd, yn enwedig gwynt, a all fod yn sail i ddyfodol carbon isel.

Mae Kazakhstan yn anelu at ehangu cynhyrchiant ynni o ynni adnewyddadwy bum gwaith (o dri i 15 y cant). Yn ogystal, gosodwyd targed i leihau cyfran yr ynni a gynhyrchir o lo bron i 30 y cant, o 69 i 40 y cant. Bydd y mesurau lleihau yn cael eu cyfuno ag ymdrechion sydd wedi'u hanelu at gynyddu'r gallu i amsugno carbon cenedlaethol trwy blannu dwy biliwn o goed erbyn 2025.

Deunyddiau ar gyfer y trawsnewid

Cyfeiriad pwysig arall yw sicrhau cyflenwad cynaliadwy o'r deunyddiau pridd prin sy'n hanfodol ar gyfer trawsnewid gwyrdd. Mae gan Kazakhstan ddyddodion mawr o aur, cromiwm, copr, plwm, lithiwm, a metelau daear prin sy'n fwyfwy poblogaidd sy'n hanfodol i weithgynhyrchu technoleg sy'n amrywio o ffonau smart a thyrbinau gwynt i fatris aildrydanadwy cerbydau trydan.

Yn y cyfamser, mae Ewrop yn cymryd camau i arallgyfeirio ei chadwyni cyflenwi daear prin. Fis Tachwedd diwethaf, ar ymyl COP27 yn yr Aifft, llofnododd y Comisiwn Ewropeaidd a Kazakhstan Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth i ddatblygu cyflenwadau o magnates daear prin, cobalt, lithiwm, a polysilicon. Mae'r cytundeb yn cyfrannu at drawsnewid gwyrdd trwy ganolbwyntio ar ddatblygu cyflenwad diogel a chynaliadwy o ddeunyddiau crai a mireinio, hydrogen adnewyddadwy a chadwyni gwerth batri.

Fel yr amlygwyd gan Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, “mae cyflenwad diogel a chynaliadwy o ddeunyddiau crai, deunyddiau wedi'u mireinio a hydrogen adnewyddadwy yn haen allweddol i helpu i adeiladu sylfaen newydd, lanach ar gyfer ein heconomïau, yn enwedig wrth i ni symud i ffwrdd. o’n dibyniaeth ar danwydd ffosil.”

Mae cydweithredu yn hollbwysig

Er mwyn cymryd y cam nesaf ymlaen, mae angen inni adeiladu rhwydweithiau, clymbleidiau, ac ymddiriedaeth ymhlith rhanddeiliaid eraill. Bydd Fforwm Rhyngwladol Astana ym mis Mehefin yn gyfle da ar gyfer hyn.

Rhagwelir y bydd y fforwm yn dod â chynrychiolwyr llywodraeth lefel uchel o bob rhan o'r byd ynghyd, yn ogystal ag aelodau o sefydliadau rhyngwladol a chylchoedd busnes, i drafod ffyrdd o lywio heriau byd-eang presennol, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a diogelwch ynni.

Bydd diffyg gweithredu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a’i ganlyniadau yn cael effaith negyddol ar y cysylltiadau economaidd, masnach a buddsoddi agos rhwng ein rhanbarthau, yn ogystal â’n poblogaethau.

Mae’n hanfodol felly ein bod yn gweithio gyda’n gilydd tuag at feithrin cydweithrediad ar gyfer y cyfnod pontio gwyrdd, a fydd o fudd i bob un ohonom - Canolbarth Asia ac Ewrop.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd