Cysylltu â ni

Kazakhstan

Cydweithrediad Kazakhstan-DU: Paratoi'r ffordd ar gyfer pennod newydd mewn masnach a buddsoddi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae digwyddiadau diweddar mewn cydweithrediad rhwng Kazakhstan a'r Deyrnas Unedig wedi agor gorwelion newydd i'r ddwy wlad i wneud y mwyaf o'r buddion mewn masnach a buddsoddiad. Mae prawf amser a datblygiadau geopolitical wedi profi sefydlogrwydd y bartneriaeth hon, gan alluogi'r gwledydd i wella cysylltiadau busnes ymhellach a chydweithio i fynd i'r afael â heriau economaidd ac amgylcheddol sy'n dod i'r amlwg, yn ysgrifennu Assem Assaniyaz in Picks Editor, Op-Ed

Y diwydiannau olew, nwy a mwyngloddio oedd prif fuddiolwyr y cydweithrediad economaidd o flynyddoedd cynnar y berthynas. Mae cysylltiadau economaidd presennol rhwng Kazakhstan a’r DU wedi troi’n gydweithrediad ar sail llog, sy’n blaenoriaethu ynni gwyrdd a thechnoleg, busnes amaethyddol, peirianneg fecanyddol, diwydiannau petrocemegol a chemegol, mwyngloddio a meteleg, cynhyrchu bwyd, addysg a seilwaith. 


Assem Assaniyaz, awdur yn Yr Astana Times.

Fel gwlad incwm canolig uwch yng Nghanolbarth Asia, Kazakhstan yw prif bartner masnachu'r DU yn y rhanbarth. Mae'r DU ymhlith y 15 partner masnachu mwyaf ar gyfer Kazakhstan. Er gwaethaf darnio cadwyni cyflenwi o ganlyniad i ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain y llynedd, cyrhaeddodd y trosiant masnach rhwng Kazakhstan a’r DU $1.847 biliwn yn 2022, sydd 58.7 y cant yn uwch nag yn yr un cyfnod yn 2021. Tyfodd allforion y llynedd 71.1 y cant , sef cyfanswm o $1.4 biliwn ($855 miliwn yn 2021), tra bod mewnforion wedi cyrraedd $384.3 miliwn, cynnydd o 24.4 y cant ($308.9 miliwn yn 2021). 

 Mae Kazakhstan yn cyflenwi olew crai a chynhyrchion olew, arian, copr, alwminiwm, crôm, ferroalloys, alcohol ethyl, a gwrtaith mwynol i'r DU, tra bod Prydain, yn ei thro, yn allforio ceir teithwyr, llongau mordaith, offer ffyrdd ac adeiladu, fferyllol, diodydd alcoholig , a phapur i Kazakhstan. 

 Mae buddsoddiad uniongyrchol tramor (FDI) yn parhau i fod yn rym gyrru ar gyfer twf economaidd Kazakhstan. Yn 2022, cyrhaeddodd cyfanswm y mewnlifiad FDI yn Kazakhstan $28 biliwn, cynnydd o 17.7 y cant o'i gymharu â 2021. O'r swm hwnnw, buddsoddodd cwmnïau Prydeinig fwy na $661 miliwn yn economi Kazakhstan y llynedd gan osod y DU yn nawfed yn y rhestr o'r 10 buddsoddwr mwyaf gorau. Yn gyffredinol, mae’r DU wedi buddsoddi mwy na $16 biliwn mewn sectorau olew a nwy, mwyngloddio, cyllid, cemegau, peirianneg fecanyddol, meteleg a hedfan sifil yn Kazakhstan.

 Yn ôl Gweinyddiaeth Materion Tramor Kazakh, mae mwy na 550 o gwmnïau Prydeinig, mentrau ar y cyd a swyddfeydd cynrychioliadol gyda chyfranogiad Prydeinig wedi'u cofrestru yn Kazakhstan. Maent yn gweithredu'n bennaf ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, masnach, cyllid, gweithgynhyrchu, mwyngloddio a logisteg. Mae Cymdeithas Cyngor Buddsoddwyr Tramor Kazakhstan (KFICA), corff cynghori ac ymgynghorol ar gyfer buddsoddi, yn cynnwys Shell, Ernst & Young (EY) o'r DU, a Deloitte fel aelodau, a PricewaterhouseCoopers (PwC) fel sylwedydd.  

hysbyseb

Mae gan gydweithrediad diwydiannol rhwng y ddwy wlad ddyfodol addawol hefyd, gan fod potensial cryf Kazakhstan mewn archwilio a datblygu mwynau critigol yn cyd-fynd â strategaeth mwynau critigol gyntaf Llundain a fabwysiadwyd fis Gorffennaf diwethaf, sy'n anelu at sicrhau cydweithrediad â phartneriaid rhyngwladol a gwella marchnadoedd rhyngwladol. Allan o'r 18 mwynau critigol gofynnol a nodwyd gan y strategaeth, mae gan Kazakhstan bedwar mewn cynhyrchiad (bismwth, gallium, elfennau daear prin, silicon) a 10 wedi'u harchwilio (fanadiwm, twngsten, tun, tantalwm, niobium, magnesiwm, lithiwm, indium, graffit, cobalt).

Mae'r cwmnïau yn y DU sy'n gweithredu heddiw yn sector mwyngloddio a meteleg Kazakhstan yn cynnwys Arras Minerals, Central Asia Metals, Rio Tinto, a Ferro-Alloy Resources. Mae'r olaf yn gweithio ar ddatblygiad parhaus dyddodiad mwyn vanadium Balasauyskandyk yn Rhanbarth Kyzylorda. Yn ddiweddar, llofnododd y Meritan House, cwmni Prydeinig arall, gytundeb gyda Zhezkazganredmet, cynhyrchydd metelau prin o Kazakh, ar gynhyrchu rheniwm ac atyniad technolegau ar gyfer echdynnu meteleg daear prin.

Arweiniodd gwella cysylltiadau economaidd rhwng Kazakhstan a'r DU at greu Comisiwn Rhynglywodraethol Kazakh-Prydeinig ar Fasnach, Cydweithrediad Economaidd, Gwyddonol, Technegol a Diwylliannol (IGC) yn 2013. Mae sesiynau llawn yr IGC yn cwmpasu pob maes gwleidyddol, economaidd, ac ymgysylltu cymdeithasol. 

Yn ystod y nawfed cyfarfod diweddaraf yn Llundain fis Chwefror diwethaf, llofnododd Gweinyddiaeth Gofal Iechyd Kazakh femorandwm o gydweithrediad hirdymor ag AstraZeneca, y cwmni fferyllol Prydeinig-Swedaidd. Bydd yn cyfrannu at integreiddio arferion rhyngwladol i system gofal iechyd Kazakhstan a lleoleiddio meddyginiaethau arloesol AstraZeneca yn seiliedig ar gynhyrchu Kazakh.           

Siambr Fasnach Prydain, a agorwyd yn ninas Kazakh, Almaty yn 2015, yw cymdeithas fusnes dwyochrog gyntaf y DU yng Nghanolbarth Asia. Mae'n gyfrifol am ddatblygu rhwydweithiau busnes, gan helpu i sefydlu perthnasoedd busnes newydd a chynnal y rhai presennol rhwng y ddwy ochr. 

Llwyfan arall sy'n hyrwyddo cyfleoedd masnach a buddsoddi yw'r Gymdeithas Brydeinig-Kazakh (BKS). Am fwy nag 20 mlynedd, mae BKS wedi sicrhau rhannu gwybodaeth rhwng cylchoedd gwyddonol a busnes, strwythurau gwladwriaethol, a sefydliadau anllywodraethol o Kazakhstan a'r DU.   

Gwnaeth Kazakhstan gam mawr i greu amodau gwell i fuddsoddwyr pan fabwysiadodd Gyfraith Gyffredin Cymru a Lloegr fel modus operandi cyfreithiol Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana (AIFC), canolbwynt rhanbarthol sy'n caniatáu i fusnesau tramor a sefydliadau ariannol fanteisio ar y marchnadoedd Ewrasiaidd. Mae egwyddorion cyfraith gyffredin Lloegr yn cael eu cymhwyso a'u gweinyddu gan banel o farnwyr Prydeinig yn Llys yr AIFC a'r ganolfan gyflafareddu ryngwladol, y ddau yn endidau cyfreithiol annibynnol, lle mae Saesneg yn iaith swyddogol. Mae AIFC yn cynnig sero cyfraddau treth gorfforaethol, eiddo a thir, cyfradd treth incwm sero ar gyfer gweithwyr tramor tan 2066, nad oes angen unrhyw drwyddedau ar gyfer denu llafur tramor, a chynnig trefn fisa arbennig. Ar hyn o bryd, mae mwy na 1,850 o gwmnïau tramor o 70 o wledydd wedi cofrestru gyda'r AIFC.

 Mae'r Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev wedi gosod dyddiad targed o 2060 i Kazakhstan ddod yn garbon niwtral net. Mae Kazakhstan a'r DU wedi'u halinio yn eu polisïau sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Ailddatganodd Kazakhstan ei hymrwymiad i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 15 y cant erbyn 2030 yn 26ain Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn ninas Glasgow yn yr Alban yn 2021. Mae'r wlad, sydd hefyd yn llofnodwr Cytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, cynlluniau i gynnal ehangiad pum gwaith mewn cynhyrchu ynni o ynni adnewyddadwy o 3 i 15 y cant erbyn 2030 a dyblu'r ynni a gynhyrchir gan ynni adnewyddadwy o 20 i 38 y cant. I wlad y mae ei chyfoeth yn dibynnu cymaint ar y sector ynni echdynnol, nid yw cydbwyso twf economaidd a diogelu'r amgylchedd yn her hawdd.  

Mae'r polisi drws agored i fuddsoddiad tramor yn parhau i fod yn flaenoriaeth strategol Kazakhstan. Wedi ymrwymo i leihau rôl y wladwriaeth yn yr economi, sefydlodd y wlad y cwmni cenedlaethol Kazakh Invest yn 2017 fel un negodwr ar ran y llywodraeth i ddarparu gwasanaethau i fuddsoddwyr ar yr egwyddor siop-un-stop. I gefnogi prosiectau buddsoddi, mae Kazakhstan wedi lansio 13 parth economaidd arbennig (SEZs). Maent yn darparu cymhellion cyllidol, gan gynnwys cymorthdaliadau, eithriad rhag treth incwm corfforaethol, treth ar werth, treth tir, a threth eiddo, yn ogystal â chymhellion anariannol fel lleiniau o dir a seilwaith am ddim, gan gynnig mynediad i fuddsoddwyr i rwydweithiau digidol sefydledig.      

Yn ystod y pandemig COVID-19, mae Kazakhstan wedi cyflymu digideiddio a darparu gwasanaethau'r llywodraeth, gan gynnwys cwblhau contractau buddsoddi a cheisiadau fisa buddsoddwyr. Mae trawsnewid digidol sy'n datblygu'n gyflym yn Kazakhstan yn cwmpasu bron pob maes a chynhyrchu nwyddau a gwasanaethau. Yn 2020, enwyd Kaspi Bank, arweinydd technoleg y wlad mewn systemau talu ac e-fasnach, yr ail IPO mwyaf ar Gyfnewidfa Stoc Llundain (LSE) a daeth â mwy na $ 1 biliwn i mewn yn ei restriad.   

Fis Mawrth diwethaf, talodd Ysgrifennydd Tramor Prydain, James Cleverly, ei ymweliad cyntaf â phrifddinas Kazakh, lle llofnododd y ddwy ochr femoranda ar gynhyrchu hydrogen gwyrdd a mwynau critigol. Fe wnaethant hefyd ystyried y sector logisteg, gan gynnwys datblygu Llwybr Trafnidiaeth Ryngwladol Traws-Caspia, a elwir hefyd yn y Coridor Canol, a fydd yn cael ei brofi am gludo olew Kazakh ac wraniwm i gyrchfannau Gorllewinol.  

Wedi'i leoli ar groesffordd coridorau trafnidiaeth traws-gyfandirol rhwng Ewrop ac Asia, mae Kazakhstan yn hwyluso masnach rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin. Mae'r wlad yn chwarae rhan allweddol wrth weithredu Menter Belt and Road Tsieina (BRI), gan fod mwy na 3,000 cilomedr neu 25 y cant o goridor tir BRI yn mynd trwy diriogaeth Kazakhstan. Cyfeirir ato'n gyffredin hefyd fel y Ffordd Sidan Newydd. Yn ystod yr Oesoedd Canol, tref Brydeinig Macclesfield yn Swydd Gaer oedd y gyrchfan orllewinol eithaf ar gyfer llwybrau Great Silk Road yn ymestyn o Tsieina bell. Heddiw, yn ei realiti ôl-Brexit, gall y DU osod safonau diwydiant newydd tra'n 'gwyrdd' coridor BRI gydag arloesiadau ynni glân fel arweinydd byd wrth frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ac, fel gwlad sy'n canolbwyntio ar y farchnad, sicrhau perthnasedd y prosiect mewn cyrraedd Cefnfor yr Iwerydd.    

Yn ddiweddar, ymunodd Kazakhstan â'r rhaglen Llywodraethu Effeithiol ar gyfer Datblygu Economaidd (EGED) yng Nghanolbarth Asia a ariennir gan lywodraeth Prydain ac a weithredwyd gan Fanc y Byd a'r Asiantaeth ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Technegol. Wedi'i lansio i ddechrau yn 2020 i wella effeithiolrwydd, atebolrwydd a thryloywder polisïau economaidd Kyrgyzstan, Tajikistan, ac Uzbekistan, mae'r rhaglen EGED bellach yn cael ei hehangu i Kazakhstan i gryfhau gallu ar draws y rhanbarth. 

Mae'n symbolaidd y dyluniwyd arian papur tenge Kazakh, yr arian cyfred cenedlaethol, yn wreiddiol gan Ffatri Arian Banc Banc Cenedlaethol Kazakhstan a chwmni Arian De La Rue o Brydain. Enwebodd y Gymdeithas Nodyn Banc Rhyngwladol (IBNS) Kazakhstan am y papur banc eithriadol gorau yn 2011, 2012, a 2013. Dyma'r unig amser pan enillodd arian papur un wlad dair gwaith yn olynol. Heddiw, mae arian papur tenge yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Brydeinig fyd-enwog yn Llundain.   

Dros y tri degawd diwethaf, mae Kazakhstan a’r DU wedi adeiladu cydweithrediad strategol amlochrog, sy’n parhau i ffynnu ac yn mynd i ddod yn gryfach fyth. Mae Kazakhstan yn arallgyfeirio ei heconomi i gyfyngu ar orddibyniaeth ar y sector echdynnol ac mae'n chwilio am ffyrdd amgen o allforio cynhyrchion Kazakh. Mae'n hyrwyddo diddordeb buddsoddi mewn ffynonellau ynni adnewyddadwy, peirianneg fecanyddol, cludiant, logisteg, fferylliaeth, cemegau a thwristiaeth. 

Yn dilyn ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd, gall Kazakhstan, fel porth i farchnadoedd Canolbarth Asia, Gorllewin Tsieina, a gwledydd Môr Caspia, ddod yn brif ddewis gwlad lle gall y DU feithrin mwy o fasnach a buddsoddiad dramor, gan archwilio newydd. tueddiadau economaidd a ysgogwyr y rhanbarth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd