Cysylltu â ni

Frontpage

Eurocrats vs Burocrats

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan ohebydd Brwsel

LIFEEUROCRATS

Heddiw mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig diddymu'r stampio rwber biwrocrataidd sy'n ofynnol i gael dogfennau cyhoeddus fel tystysgrifau geni. Rhaid i ddinasyddion sy'n symud i aelod-wladwriaeth arall dreulio llawer o amser ac arian er mwyn dangos bod eu dogfennau cyhoeddus a gyhoeddwyd gan yr aelod-wladwriaeth arall yn ddilys.
Y dystysgrif 'Apostille' a ddefnyddir gan awdurdodau cyhoeddus mewn gwladwriaethau eraill fel prawf bod dogfennau cyhoeddus, neu lofnodion swyddogion cenedlaethol ar ddogfennau, i brofi dilysrwydd y darn.
Effeithir ar fusnesau sy'n gweithredu ar draws ffiniau'r UE i gynhyrchu dogfennau ardystiedig i brofi eu statws cyfreithiol. Mae'r gofynion hyn yn dyddio o oes. Heddiw wrth i aelod-wladwriaethau'r UE ymddiried yn nyfarniadau llys ein gilydd, dylem allu ymddiried yn achosion swyddogol yr aelod-wladwriaethau eraill.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig sgrapio'r stamp 'Apostille' a chyfres arall o ofynion gweinyddol arcane ar gyfer ardystio dogfennau cyhoeddus ar gyfer pobl sy'n byw ac yn gweithio mewn Aelod-wladwriaethau eraill.
“Bob tro rydych chi'n croesi ffin, does dim rhaid i chi gael eich swyddfa dramor i gadarnhau mai pasbort yw'ch pasbort mewn gwirionedd - pam ddylech chi orfod gwneud hynny am dystysgrif geni?” meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, Comisiynydd Cyfiawnder yr UE. “Pan symudwch dramor, mae gorfod mynd drwy’r ffurfioldebau costus hyn er mwyn sefydlu bod eich tystysgrif geni yn wir yn dystysgrif geni neu yn syml i ddefnyddio tystysgrif cwmni yn creu cur pen biwrocrataidd. Rwyf wedi clywed straeon di-ri am y drafferth sy'n gysylltiedig â bodloni'r gofynion annealladwy hyn. Heddiw, mae’r Comisiwn yn gweithredu i symleiddio bywydau pobl a chwmnïau pan fyddant yn arfer eu hawliau symud yn rhydd yn yr UE. ”

O dan gynigion y Comisiwn, a fabwysiadwyd heddiw, ni fyddai’n rhaid i ddinasyddion a busnesau ddarparu fersiynau ‘cyfreithlon’ costus na chyfieithiadau ‘ardystiedig’ o ddogfennau swyddogol wrth, er enghraifft, gofrestru tŷ neu gwmni, priodi, neu ofyn am gerdyn preswylio. Byddai deuddeg categori o ddogfennau cyhoeddus1 yn cael eu heithrio'n awtomatig rhag ffurfioldebau fel 'Apostille' a 'cyfreithloni' - sy'n ofynnol ar hyn o bryd ar gyfer tua 1.4 miliwn o ddogfennau yn yr UE bob blwyddyn. Bydd dileu'r gofynion hyn yn arbed hyd at 330 miliwn ewro i ddinasyddion a busnesau yn yr UE, heb gyfrif yr amser a'r anghyfleustra a arbedir.

Fodd bynnag, ni fydd y rheolau newydd yn cael unrhyw effaith ar gydnabod y cynnwys nac effeithiau'r dogfennau dan sylw. Ni fydd y rheolau newydd ond yn helpu i brofi dilysrwydd y ddogfen gyhoeddus, er enghraifft a yw llofnod yn ddilys a'r gallu y mae deiliad y swydd gyhoeddus yn llofnodi ynddo. Bydd yn rhaid i hyn gael ei dderbyn ar y cyd rhwng Aelod-wladwriaethau heb unrhyw ofynion ardystio ychwanegol.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnig offeryn symleiddio pellach: ffurflenni safonedig amlieithog dewisol ym mhob iaith swyddogol yr UE y gallai dinasyddion a busnesau ofyn amdanynt yn lle ac o dan yr un amodau â dogfennau cyhoeddus cenedlaethol sy'n ymwneud â genedigaeth, marwolaeth, priodas, partneriaeth gofrestredig a statws a chynrychiolaeth gyfreithiol. cwmni neu ymgymeriad arall (gweler yr Atodiad am enghreifftiau). Byddai hyn yn arbennig o helpu i arbed costau cyfieithu, gan mai atyniad opsiwn o'r fath yw ei fod yn rhyddhau dinasyddion a busnesau rhag gorfod poeni am gyfieithiadau. Mae dyluniad y ffurflenni hyn wedi ysbrydoli confensiynau rhyngwladol penodol2.
Mae'r cynnig hefyd yn darparu ar gyfer mesurau diogelwch rhag twyll. Os oes gan awdurdod cenedlaethol amheuaeth resymol ynghylch dogfen benodol, bydd Aelod-wladwriaethau yn gallu gwirio ei dilysrwydd gyda'r awdurdodau dyroddi trwy'r System Gwybodaeth Farchnad Fewnol (IMI) bresennol.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd