Cysylltu â ni

coronafirws

Mae gweinidog yr Almaen yn clymu penderfyniad UEFA ar stadia llawnach

cyhoeddwyd

on

Darllenwch funud 2

Mae Gweinidog Mewnol yr Almaen, Horst Seehofer, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion gyda phennaeth Swyddfa Ffederal yr Almaen ar gyfer Diogelu'r Cyfansoddiad Thomas Haldenwang ym Merlin, yr Almaen Mehefin 15, 2021. Michael Sohn / Pool trwy REUTERS

Gweinidog Mewnol yr Almaen, Horst Seehofer (Yn y llun) wedi galw penderfyniad gan gorff llywodraethu pêl-droed Ewropeaidd UEFA i ganiatáu torfeydd mawr yn Ewro 2020 yn “hollol anghyfrifol” yn enwedig o ystyried lledaeniad amrywiad Delta y coronafirws, yn ysgrifennu Emma Thomasson, Reuters.

Dywedodd Seehofer wrth gynhadledd newyddion ei bod yn ymddangos bod UEFA wedi cael ei yrru gan ystyriaethau masnachol, a ddylai na ddylai fod yn uwch na phryderon iechyd.

Dywedodd ei bod yn anochel y byddai gêm gyda 60,000 o wylwyr - y nifer y bydd UEFA yn ei chaniatáu yn stadiwm Wembley yn Llundain ar gyfer rowndiau semifinals a rownd derfynol Ewro 2020 - yn hyrwyddo lledaeniad COVID-19, yn enwedig o ystyried yr amrywiad Delta.

Mae bron i 2,000 o bobl sy’n byw yn yr Alban wedi mynychu digwyddiad Ewro 2020 tra’n heintus â COVID-19, meddai swyddogion ddydd Mercher. Daeth miloedd o Albanwyr i Lundain ar gyfer eu gêm yn erbyn Lloegr ar lwyfan grŵp Pencampwriaeth Pêl-droed Ewropeaidd UEFA ar Fehefin 18. darllen mwy

Mae o leiaf 300 o Ffindir a aeth i godi calon y tîm cenedlaethol yn nhwrnamaint pêl-droed Ewro 2020 wedi contractio COVID-19, meddai swyddogion iechyd ddydd Mawrth (29 Mehefin).

Mae'r gyfradd heintiau ddyddiol yn y Ffindir wedi cynyddu o oddeutu 50 y dydd i fwy na 200 yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac mae'r ffigwr yn debygol o dyfu yn y dyddiau nesaf, medden nhw. Darllen mwy.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth awdurdodau Rwseg feio’r amrywiad Delta newydd am ymchwydd mewn heintiau a marwolaethau newydd mewn dinasoedd mawr gan gynnwys St Petersburg, sydd i fod i gynnal rownd yr wyth olaf heddiw (2 Gorffennaf). Darllen mwy.

coronafirws

Gyda brechlynnau ar ei hôl hi, mae triniaethau'n cynnig allwedd i atal doll marwolaeth COVID India

cyhoeddwyd

on

Mae adroddiad gan y Ganolfan Datblygu Byd-eang yn Washington wedi Datgelodd er bod ffigurau swyddogol yn gosod doll marwolaeth Covid-19 India ychydig ar ben 420,000, gallai'r ffigwr go iawn fod hyd at ddeg gwaith yn fwy. Yn ôl y Ganolfan, byddai hynny'n gwneud India'r wlad gyda'r doll marwolaeth coronafirws uchaf yn y byd, bell yn rhagori yr Unol Daleithiau a Brasil, a byddai hefyd yn gwneud y pandemig “yn ddadleuol trasiedi ddynol waethaf India ers rhaniad ac annibyniaeth”, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae'n debyg bod marwolaethau Covid-19 wedi cael eu tanamcangyfrif yn Ewrop hefyd, gyda Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) adrodd mae marwolaethau ledled y byd yn debygol o fod “dwy i dair” gwaith yn uwch na ffigurau swyddogol. Ond yn India, pedwar o bob pump ni ymchwiliwyd yn farwol i farwolaethau hyd yn oed cyn y pandemig; nawr, oherwydd diffyg gwelyau ysbyty ac ocsigen, mae nifer anhysbys o ddioddefwyr coronafirws marw heb ei brofi a heb ei gofrestru gartref. Cymdeithasol eang stigma mae COVID-19 o amgylch wedi gwaethygu'r ffenomen hon, gyda theuluoedd yn aml yn datgan achos marwolaeth gwahanol.

Tra bod heintiau a marwolaethau coronafirws India wedi gostwng yn sydyn o'r brig o'r ail don ym mis Mai, mae'r wlad wedi colli drosodd o hyd Pobl 16,000 i Covid ers dechrau mis Gorffennaf. Arbenigwyr iechyd cyhoeddus rhybuddio Dylai India frwsio am drydedd don ddinistriol erbyn mis Hydref, gan ychwanegu brys at yr helfa am offer i helpu cleifion sy'n contractio achosion difrifol o Covid.

Mae gyriant brechlyn India yn methu targedau

Brechlynnau yw'r prif offeryn ataliol i gadw heintiau difrifol yn y bae, ac mae India eisoes wedi dosbarthu rhai 430 miliwn dos—Yn fwy nag unrhyw genedl arall ar ôl China. Er hynny, yn unig 6.9% o boblogaeth India wedi cael eu brechu'n llawn hyd yn hyn, allan o boblogaeth o 1.4 biliwn dinasyddion. Ers y ymddangosiad o’r amrywiad Delta heintus iawn ym mis Hydref 2020, mae gyriant imiwneiddio India wedi’i blagio â phrinder brechlyn, cadwyni cyflenwi wedi torri, ac betruster brechlyn.

Y mis hwn, cyhoeddodd WHO y bydd India yn derbyn 7.5 miliwn dosau o'r brechlyn Moderna trwy'r cyfleuster COVAX, ond mae cyflwyno brechlyn domestig India yn parhau i daro rhwystrau. Bharat Biotech - sy'n cynhyrchu unig frechlyn cymeradwy'r wlad, Covaxin - yr wythnos hon ragwelir oedi pellach, gan ei gwneud yn amhosibl i India gyrraedd ei tharged o ddosbarthu 516 miliwn ergydion erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Anghytundeb rhyngwladol ar driniaethau

Gydag imiwnedd buches yn dal i fod ymhell o gyrraedd, mae taer angen atebion triniaeth effeithiol ar wasanaethau meddygol India i helpu cleifion yn yr ysbyty. Yn ffodus, gallai opsiynau therapiwtig achub bywyd sydd bellach yn cael eu rhoi ar brawf yn Ewrop gynnig arfau pwerus yn erbyn yr heintiau mwyaf peryglus.

Er bod nifer y triniaethau Covid sydd ar gael yn tyfu wrth i gyffuriau gwblhau treialon clinigol, mae cyrff iechyd cyhoeddus byd-eang yn dal i gael eu rhannu ynghylch pa rai sydd fwyaf effeithiol. Yr unig driniaeth i dderbyn golau gwyrdd yr Undeb Ewropeaidd yw remdesivir Gilead, ond mae'r WHO yn cynghori yn weithredol yn erbyn y driniaeth wrthfeirysol benodol honno, argymell yn lle dau 'atalydd derbynnydd interleukin-6' o'r enw tocilizumab a sarilumab. Mae Tocilizumab hefyd wedi bod profedig yn effeithiol gan y treial ADFER eang yn y DU, gan leihau amser yn yr ysbyty a'r angen am anadlu â chymorth mecanyddol.

Er gwaethaf y ffaith ei fod yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer cynhyrchu cyffuriau, nid yw India bob amser mor gyflym i'w cymeradwyo. Cwmni fferyllol yr Unol Daleithiau Merck hwb Gallu gweithgynhyrchu India ar gyfer y feddyginiaeth wrthfeirysol molnupiravir i helpu i frwydro yn erbyn yr ail don ym mis Ebrill y gorffennol, ond ni fydd treialon cyffuriau lleol cwblhau tan fis Medi ar y cynharaf. Yn y cyfamser, mae gan awdurdodau Indiaidd dyfarnu cymeradwyaeth frys i driniaeth wahanol ar gyfer Covid-19, 2-DG, er gwaethaf diffyg data prawf cyhoeddedig ar gyfer y moleciwl.

Triniaethau newydd fel Leukine ar y gweill

Cyn bo hir, bydd therapïau addawol eraill yn ategu'r set gyfyngedig hon o gyffuriau Covid-19 sy'n bodoli. Ar hyn o bryd mae un driniaeth o'r fath, sargramostim Partner Therapiwteg - a elwir yn fasnachol fel Leukine - yn cael ei phrofi yn Ewrop a'r Unol Daleithiau gyda'r bwriad o gymeradwyo'n gyflym. Ym mis Chwefror, treialon dan arweiniad gan Ghent Ysbyty Athrofaol a dod â phum ysbyty yng Ngwlad Belg at ei gilydd y gall Leukine “wella ocsigeniad yn sylweddol mewn cleifion COVID-19 sydd â methiant anadlol hypocsig acíwt,” gan gynyddu ocsigeniad yn y mwyafrif o gleifion o leiaf draean o’r lefelau sylfaenol.

Ar ôl nodi potensial Leukine, Adran Amddiffyn yr UD Llofnodwyd contract $ 35 miliwn i ariannu dau dreial clinigol Cam 2 er mwyn ategu data rhagarweiniol. Y mis Mehefin hwn, canlyniadau'r ail ar hap Unwaith eto dangosodd treialon yr Unol Daleithiau o Leukine a anadlwyd welliannau cadarnhaol yn swyddogaethau ysgyfaint cleifion â'r hypoxemia acíwt a achosir gan Covid difrifol, gan gadarnhau canfyddiadau Gwlad Belg bod lefelau ocsigen mewn cleifion a oedd wedi dderbyniwyd Roedd Leukine yn uwch na'r rhai na wnaethant.

Byddai triniaethau Covid effeithiol yn lleihau'r pwysau ar ddarparwyr gofal iechyd Indiaidd nid yn unig trwy wella'r siawns o oroesi, ond hefyd trwy gyflymu adferiad amseroedd a rhyddhau gwelyau ysbyty i gleifion eraill, gan gynnwys y rhai sy'n delio â anhwylderau eraill. Byddai triniaethau cyflymach hefyd yn lleihau'r peryglon i gleifion oherwydd cyflyrau heintus fel ffwng du, sydd eisoes wedi bod yn gysylltiedig ym marwolaethau dros 4,300 o gleifion Covid yn yr ysbyty yn India. Byddai mwy o eglurder a hygyrchedd o amgylch triniaethau hefyd yn ffrwyno'r cynnydd pryderus mewn teuluoedd Indiaidd sy'n troi at y farchnad ddu i brynu cyflenwadau meddygol o darddiad anhysbys am brisiau chwyddedig iawn.

Bydd triniaethau sy'n gwella cyfraddau adfer ac yn atal achosion angheuol o Covid yn parhau i fod yn hanfodol cyhyd â bod y mwyafrif o Indiaid yn parhau i fod heb eu brechu. Ar yr amod bod cyffuriau newydd yn cael eu cymeradwyo mewn modd amserol, mae gwell dealltwriaeth feddygol o'r firws yn golygu y dylai fod gan gleifion Covid newydd well prognosis nag erioed.

Parhau Darllen

coronafirws

Brechlynnau COVID-19: Lansio'r map rhyngweithiol ar alluoedd cynhyrchu brechlyn yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi map rhyngweithiol gan arddangos galluoedd cynhyrchu brechlyn COVID-19 yn yr UE, ar hyd y gadwyn gyflenwi gyfan. Mae'r offeryn mapio yn seiliedig ar ddata a gafwyd trwy waith y Tasglu ar gyfer Graddio Diwydiannol cynhyrchu brechlyn COVID-19, ar ddata a gasglwyd yn ystod y digwyddiad paru a drefnwyd gan y Comisiwn ym mis Mawrth, yn ogystal â gwybodaeth a gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd a rennir. gan aelod-wladwriaethau. Bydd y data hwn yn cael ei ategu a'i ddiweddaru wrth i wybodaeth bellach ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Llydaweg, sy’n gyfrifol am y Farchnad Fewnol a phennaeth y Tasglu: “Gyda mwy na biliwn o ddosau brechlyn wedi’u cynhyrchu, mae ein diwydiant wedi helpu’r UE i ddod yn gyfandir mwyaf brechiedig y byd ac yn allforiwr blaenllaw’r byd o frechlynnau COVID-19. Mae'r map rhyngweithiol hwn, sy'n cynnwys cannoedd o weithgynhyrchwyr, cyflenwyr a dosbarthwyr yn yr UE, yn dangos ehangder yr ecosystem ddiwydiannol, yn ogystal â'r potensial i bartneriaethau diwydiannol newydd hybu ein parodrwydd ar gyfer argyfwng iechyd ymhellach. "

Roedd y Tasglu yn categoreiddio'r cwmnïau ar sail eu prif faes gweithgaredd, felly mae'n bosibl y bydd gan gwmnïau fwy o alluoedd na'r rhai a adlewyrchir ar y map. Sefydlwyd y Tasglu ar gyfer Graddio Diwydiannol ar gynhyrchu brechlyn COVID-19 gan y Comisiwn ym mis Chwefror 2021 i gynyddu capasiti cynhyrchu brechlynnau COVID-19 yn yr UE, gan weithredu fel siop un stop ar gyfer gweithgynhyrchwyr sy'n ceisio cefnogaeth, ac i nodi a mynd i'r afael â tagfeydd o ran gallu cynhyrchu a'r gadwyn gyflenwi. Mae'r map rhyngweithiol ar gael yma.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae argyfwng COVID-19 wedi arwain at argyfwng bwyd, meddai Draghi o’r Eidal

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi, yn cyrraedd yr uwchgynhadledd rithwir G20 ar yr argyfwng iechyd byd-eang, yn Villa Pamphilj yn Rhufain, yr Eidal, Mai 21, 2021. REUTERS / Yara Nardi

Rhaid i’r byd sicrhau mynediad at gyflenwadau bwyd mor rymus ag y symudodd i sicrhau mynediad at frechlynnau, meddai Prif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi, yn agoriad Cyn-Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn Rhufain, yn ysgrifennu Angel Maytaal.

"Mae'r argyfwng iechyd (COVID-19) wedi arwain at argyfwng bwyd," meddai, gan nodi bod data sy'n dangos diffyg maeth yn ei holl ffurfiau wedi dod yn brif achos afiechyd a marwolaeth yn y byd.

Bydd Uwchgynhadledd Systemau Bwyd cyntaf y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ym mis Medi, gyda'r nod o gyflawni cynnydd ar nodau datblygu cynaliadwy (SDGs) 2030 y corff.

Yn ôl data diweddaraf y Cenhedloedd Unedig, mae system fwyd y byd, sy’n cynnwys torri coedwigoedd i lawr i blannu cnydau, yn gyfrifol am draean o allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang, gan ei gwneud yn un o brif achosion newid yn yr hinsawdd.

"Rydyn ni oddi ar y trywydd iawn i gyflawni'r SDGs," meddai Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, a gyhoeddodd gyntaf ei gynllun i gynnull yr Uwchgynhadledd Systemau Bwyd ym mis Hydref 2019, cyn i COVID-19 arafu cynnydd yn ddramatig tuag at SDGs fel dim newyn.

Ar ôl aros bron yn ddigyfnewid am bum mlynedd, cododd newyn a diffyg maeth y byd y llynedd gan oddeutu 118 miliwn o bobl i 768 miliwn, gyda’r rhan fwyaf o’r cynnydd yn debygol oherwydd pandemig COVID-19, yn ôl adroddiad mawr gan y Cenhedloedd Unedig. Darllen mwy.

Ar farchnadoedd a fasnachwyd yn rhyngwladol, roedd prisiau bwyd y byd i fyny 33.9% flwyddyn ar ôl blwyddyn ym mis Mehefin, yn ôl mynegai prisiau asiantaeth fwyd y Cenhedloedd Unedig, sy'n mesur basged o rawnfwydydd, hadau olew, cynhyrchion llaeth, cig a siwgr. Darllen mwy.

Mae mwy o fomentwm diplomyddol i fynd i’r afael â newyn, diffyg maeth a’r argyfwng hinsawdd eleni gydag uwchgynadleddau fel yr un bresennol, ond mae’r her yn enfawr.

Dywedodd Guterres y bydd y cyn-uwchgynhadledd yn asesu cynnydd tuag at gyflawni’r SDGs trwy drawsnewid systemau bwyd byd-eang, sydd, nododd, hefyd yn gyfrifol am 80% o golled bioamrywiaeth y byd. Adrodd gan Maytaal Angel

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd