Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Cynhyrchu gwin yng Ngwlad Belg yn uchel - diolch i newid hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sibrwd hi'n dawel ond mae cynhyrchu gwin yng Ngwlad Belg yn mwynhau rhywbeth o ffyniant gwirioneddol, yn ysgrifennu Martin Banks.

Mae hynny'n rhannol oherwydd ffenomen yr ydym i gyd wedi dod i wybod amdani yn ddiweddar - newid hinsawdd.

Mae tymereddau cynhesu - sy'n amlwg yr haf hwn ledled Ewrop a gweddill y byd - yn helpu tyfwyr gwin yn aruthrol yng Ngwlad Belg.

“Mae tywydd gwell yn golygu gwell grawnwin,” meddai Pierre-Marie Despatures, sy’n rhan o dîm sy’n rhedeg gwinllan organig hynod lwyddiannus ger Namur yn Wallonia.

Mae ei ystâd win, Domaine du Chenoy, eisoes wedi gwneud enw iddo'i hun ac mae ei winoedd yn graddio'n dda o'u cymharu ag eraill yn Ffrainc a mannau eraill.

Roedd Pierre-Marie wrth law i esbonio rhai o gyfrinachau eu llwyddiant” mewn digwyddiad ym Mrwsel ar 7 Medi.

Roedd y “Dyddiau Gwin Sofitel”, sy’n rhan o gyfres o ddigwyddiadau tebyg, yn gyfle i bwyso a mesur y cynhyrchiad gwin yng Ngwlad Belg a hefyd flasu hyfrydwch arlwy coginio o “The 1040”, bwyty poblogaidd yn Sofitel Brussels Europe, sydd wedi’i leoli yn Chwarter UE y ddinas.

hysbyseb

Mae'r gwesty ei hun newydd ailagor ei deras / bar to sy'n rhoi golygfeydd panoramig hyfryd ar draws yr ardal. Mae'r teras, sydd ar agor ar gyfer diodydd a byrbrydau i westeion y gwesty a'r rhai nad ydynt yn breswylwyr, wedi'i adnewyddu'n llwyr gyda tho a lloriau newydd.

Wrth gwrs, nid yw cynhyrchu gwin, fel yr eglurwyd gan Pierre-Marie, yn newydd i Wlad Belg.

Yn wir, mae Domaine Du Chenoy eleni yn dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi goroesi popeth o dân mawr ac argyfwng economaidd i'r pandemig iechyd ond mae wedi llwyddo i fod yn llwyddiant mawr.

Dechreuwyd y gwindy yn wreiddiol gan Wlad Belg, Philippe Grafe, a brynodd y tir yn 2003. Ar y pryd, roedd yn cynnwys 11 hectar o dir gyda llethr 15 y cant yn wynebu'r de.

Bum mlynedd yn ôl ymunodd Pierre-Marie, ynghyd â’i frawd Jean-Bernard – arbenigwr gwin – â’r tîm rheoli ac maent wedi goruchwylio’r hyn sy’n weithrediad hynod lwyddiannus, sydd bellach wedi’i wasgaru dros 15 hectar.

Mae’r ystâd bellach yn cynhyrchu tua 100,000 o boteli’r flwyddyn, gyda 70 y cant ohonynt yn win pefriol (gyda’r gweddill yn goch, gwyn a rhosyn).

Nid yw'n gwerthu i archfarchnadoedd ond i fanwerthwyr llai ac mae tua 20 y cant o'i werthiannau gwin yn dod o'i ystâd ei hun yn Wallonia.

Mae Gwlad Belg, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, wedi cael ei chanmol am ansawdd ei gwin pefriog.

Dewiswyd gwin pefriog Gwlad Belg gan feirniaid y gystadleuaeth win ryngwladol ym Mrwsel i ennill gwobr gwin Pefriog y Datguddiad Rhyngwladol 2019, dros sawl siampên Ffrengig. Curodd Cuvée Prestige 2014 o Chant d’Éole yn Quévy 730 o geisiadau, gan gynnwys sawl siampên Ffrengig am y tro cyntaf yn hanes 26 mlynedd y gystadleuaeth.

Roedd y canlyniad wedi synnu llawer, yn enwedig cystadleuwyr Ffrainc i'r graddau bod yn rhaid gwirio'r niferoedd ddwywaith i sicrhau nad oedd y rhagflas wedi gwneud camgymeriad.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y cawr manwerthu Colruyt y bydd yn dechrau cynhyrchu ei winoedd organig ei hun yng Ngwlad Belg gyda’r poteli cyntaf yn ymddangos ar silffoedd archfarchnadoedd yn 2026.

Mae’r grŵp eisoes wedi plannu pedwar hectar o winwydd yn La Croisette yn Frasnes-les-Anvaing, talaith Hainaut. Bydd pum hectar arall yn dilyn y flwyddyn nesaf.

Yn ôl Pierre-Marie ni all newid yn yr hinsawdd, er ei fod yn bryder mawr mewn cymaint o feysydd eraill, helpu ond rhoi hwb i gynhyrchu gwin yng Ngwlad Belg.

Dywedodd wrth y wefan hon: “Mae’n beth da i’r sector gwin yng Ngwlad Belg. Mae’n golygu ei bod bellach yn llawer haws plannu gwinwydd yng Ngwlad Belg nag yn y gorffennol ac mae’r tywydd gwell yn golygu y dylech gael grawnwin gwell.”

Ar y cyd â'r arbenigedd presennol yng Ngwlad Belg ar gynhyrchu gwin ac amodau pridd naturiol ffafriol, mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair ar gyfer cynhyrchu gwin y wlad.

Dywedodd Pierre-Marie fod ei dîm yn ymfalchïo’n fawr mewn bod yn “hollol organig” ac mewn defnyddio grawnwin “gwrthsefyll afiechyd”.

“Rydyn ni’n ceisio,” ychwanegodd, “i gyfuno hyn i gyd â gwneud rhywbeth sy’n cynhyrchu gwreiddioldeb hefyd. Nid ydym am i’n gwinoedd fod yn rhy wahanol i’r hyn y mae pobl wedi arfer ag ef ond, ar yr un pryd, ein nod yw gwneud rhywbeth sy’n wreiddiol i Wlad Belg ac sydd wedi’i leoli yn y wlad hon mewn gwirionedd.”

Mae’n amcangyfrif, yn Wallonia, fod tua 2 filiwn o boteli’n cael eu cynhyrchu’n flynyddol, gan ychwanegu, “mae hwn yn ffigwr sy’n tyfu’n gyflym.”

Dysgodd ei frawd am y fasnach win yn ystod ei amser yn Bordeaux a oedd yn cynnwys swydd cyfarwyddwr Chateaux Anthonic a Dutruch Grand Poujeaux. Yno y cyfarfu â'r oenolegydd enwog Eric Boissenot a fyddai'n cyfuno gwinoedd Domaine du Chenoy yn ddiweddarach.

Byddai’r syniad y gallai Gwlad Belg gystadlu â Ffrainc nerthol, dyweder gwin pefriog, wedi bod yn chwerthinllyd ychydig flynyddoedd yn ôl ond mae hyn yn newid ac yn newid yn gyflym.

Gan droi eto at rôl allweddol newid hinsawdd ym mhoblogrwydd a llwyddiant cynhyrchu gwin Gwlad Belg, ychwanega Pierre-Marie, “Ie, gall hyn gael effaith gadarnhaol.

“Ond byddwn hefyd yn rhybuddio y gall y digwyddiadau tywydd eithafol yr ydym hefyd wedi’u gweld, fel stormydd treisgar a glaw trwm iawn, fod yn niweidiol.”

Gan edrych i ddyfodol ei fusnes ei hun, mae’n gobeithio y bydd yr ystâd yn parhau i dyfu – o bosibl i tua 20 hectar o fewn pum mlynedd – gyda phwyslais triphlyg yn parhau i fod wrth wraidd ei holl waith.

Mae hyn, mae'n mynnu, yn cynnwys gwreiddioldeb, aros yn lleol a ffafrio agwedd organig.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd