Cysylltu â ni

Cyflogaeth

symud yn rhydd: Y Comisiwn yn cyhoeddi astudiaeth ar integreiddio o ddinasyddion symudol UE yn chwe dinas

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Free_Movementdinasyddion yr UE yn mynd i wledydd eraill yr UE yn bennaf ar gyfer cyfleoedd gwaith ac ar gyfartaledd iau ac yn fwy tebygol o fod yn gweithio. Cadarnheir hyn gan astudiaeth newydd, annibynnol ar effaith yr hawl i symud yn rhydd o fewn yr UE a gyhoeddwyd heddiw (11 Chwefror).

Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar chwe dinas Ewropeaidd, a ddewiswyd ar gyfer cyfansoddiad rhyngwladol eu poblogaeth (gweler Atodiad 1-2): Barcelona, ​​Dulyn, Hamburg, Lille, Prague a Turin. Mae'n dangos bod mewnlif dinasyddion iau, oed gweithio yr UE wedi cael effaith economaidd gadarnhaol ar gyfer pob un o'r chwe dinas. Er enghraifft yn Turin, mae gwerthusiad lleol yn dangos bod refeniw treth gan dramorwyr ar y cyfan wedi dod â budd net o € 1.5 biliwn i gyllid cyhoeddus cenedlaethol (gweler Atodiad 3). Mae'r astudiaeth hefyd yn dangos bod newydd-ddyfodiaid wedi helpu i lenwi bylchau mewn marchnadoedd llafur lleol, wedi cyfrannu at dwf mewn sectorau newydd ac wedi helpu i gydbwyso poblogaethau sy'n heneiddio. Mae'n canfod bod dinasyddion symudol yn aml yn cael eu hanghymhwyso ar gyfer y swyddi y maent yn eu cymryd, efallai y telir llai iddynt ac ar yr un pryd nid ydynt bob amser yn elwa o'r un mynediad at dai ac addysg.

"Mae symud rhydd yn fudd i Ewrop, ei dinasyddion a'i heconomïau. Yn wir, gall fod heriau mewn rhai dinasoedd y mae'n rhaid mynd i'r afael â nhw. Fodd bynnag, yr ymateb anghywir fyddai cwestiynu'r hawl i symud yn rhydd. Rwy'n credu bod angen i ni i weithio gyda'n gilydd - ar lefel Ewropeaidd, genedlaethol a lleol - i droi heriau'n gyfleoedd. Mae'r enghreifftiau hyn o ddinasoedd Barcelona, ​​Dulyn, Hamburg, Lille, Prague a Turin yn dangos y gellir ei wneud, "meddai'r Is-lywydd a Chyfiawnder, Fundamental Y Comisiynydd Hawliau a Dinasyddiaeth Viviane Reding, yn siarad mewn cynhadledd meiri ar symud yn rhydd heddiw (IP / 14 / 98).

hysbyseb

“Gallwch chi ddibynnu ar y Comisiwn i barhau i gynorthwyo aelod-wladwriaethau i wynebu unrhyw heriau sy'n gysylltiedig â symud yn rhydd. Bydd cyfarfod heddiw gyda meiri yn helpu awdurdodau lleol o bob rhan o Ewrop i dynnu ar yr enghreifftiau gorau o bolisïau llwyddiannus o integreiddio dinasyddion yr UE i ddinasoedd, er budd pawb. Edrychaf ymlaen at weld arferion da o'r fath yn cael eu cyflwyno ledled Ewrop. "

Mae prif ganfyddiadau'r astudiaeth yw:

  • dinasyddion yr UE yn symud yn bennaf oherwydd y cyfleoedd am swyddi ac, ar gyfartaledd, yn iau ac yn fwy economaidd weithgar na'r boblogaeth leol yn y dinasoedd a archwiliwyd (gweler Atodiad 4);
  • y mewnlif o iau, dinasyddion yr UE oedran gweithio yn y dinasoedd a ddewiswyd yn helpu i fynd i'r afael â'r heriau demograffig poblogaeth sy'n heneiddio ac yn rym llafur crebachu, ac;
  • maent hefyd yn helpu i lenwi bylchau yn y farchnad lafur, naill ai cymryd swyddi yn bennaf sgiliau isel (Turin a Hamburg), gan gyfrannu at dwf sectorau newydd (fel TGCh yn Nulyn), neu helpu i greu mentrau busnes newydd (fel yn Turin a Hamburg).

Mae'r astudiaeth hefyd yn amlinellu'r heriau canlynol:

hysbyseb
  • dinasyddion symudol yn fwy tebygol o fod yn ormod o gymwysterau na'r dinasyddion (cymryd swyddi islaw eu cymhwyster) a allai awgrymu gwastraffu o sgiliau, lliniaru manteision posibl o fewn yr UE symudedd;
  • gwahaniaethau cyflog i'r amlwg mewn rhai achosion rhwng dinasyddion a dinasyddion yr UE symudol (sydd gan amlaf yn ennill llai), er bod tystiolaeth yn eithaf cyfyngedig, ac;
  • Nid yw dinasyddion symudol bob amser yn elwa ar yr un cyfleoedd o ran tai a chynnwys plant mewn ysgolion, er eu bod yn gweithio ac yn talu trethi.

Mae llwyddiant y rhaglenni integreiddio ar waith yn y chwe dinas yn amlwg gan y ffaith fod agweddau tuag at symudedd yn gwella'n raddol (gweler Atodiad 5). Holl ddinasoedd a archwiliwyd yn hyrwyddo amgylchedd cynhwysol a diwylliant croesawgar, trwy bolisïau megis gwybodaeth hygyrch (gwasanaethau gwybodaeth siop un stop er enghraifft); cymorth ar gyfer dysgu iaith; a deialog rhyngddiwylliannol a rhyngweithio ymysg dinasyddion.

Yn olaf, mae'r astudiaeth yn nodi cyfres o arferion gorau o'r dinasoedd a archwiliwyd (gweler Atodiad 6).

Cefndir

Cafodd yr astudiaeth ei gyflwyno mewn cyfarfod heddiw gyda mwy na 100 meiri a chynrychiolwyr o awdurdodau lleol o amgylch Ewrop a gyfarfu i drafod heriau a chyfleoedd yn ymwneud â symudiad rhydd o ddinasyddion yr UE yn yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd. Mae Cynhadledd y meiri wedi ei gynllunio i helpu awdurdodau lleol i rannu'r arferion gorau wrth weithredu rheolau symud yn rhydd ac yn mynd i'r afael â heriau chynhwysiant cymdeithasol. Roedd y cyfarfod yn un o bum gamau gweithredu a gyflwynwyd gan y Comisiwn i gryfhau yr hawl i symud yn rhydd yn yr UE, tra'n helpu aelod-wladwriaethau i elwa ar y manteision cadarnhaol a ddaw (IP / 13 / 1151).

Mae'r astudiaeth yn dadansoddi polisïau a anelir at gynhwysiant economaidd a chymdeithasol o ddinasyddion yr UE symudol, ac ar hybu diwylliant croeso ac agwedd gadarnhaol tuag at wladolion tramor. Ystyrir polisïau ym maes cyflogaeth, entrepreneuriaeth, tai, addysg, deialog rhyng-ddiwylliannol, agweddau tuag at fudo a chymryd rhan mewn bywyd y ddinas.

Mwy o wybodaeth

Astudio: Gwerthusiad o effaith y symud yn rhydd o ddinasyddion yr UE ar lefel leol

Atodiad i'r astudiaeth: arferion da o chwe dinas

Cwestiynau Cyffredin: Esboniodd symudiad Am ddim

Comisiwn Ewropeaidd: symudiad Am ddim

Homepage o Is-lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-lywydd ar Twitter:@VivianeRedingEU

ATODIAD: Tueddiadau a phatrymau yn y chwe dinas

1. Cyfanswm cyfansoddiad y boblogaeth yn y chwe dinas yn 2011

Mae'r chwe dinas yn amrywio'n sylweddol o ran tonnau mudo maent wedi cael profiad. Yn nodedig, Lille a Hamburg Mae hanes ymfudo hir. I'r gwrthwyneb, y mewnlif o ddinasyddion yr UE symudol yn ffenomen ddiweddar yn Nulyn, Barcelona, ​​Turin, gyda mwy a mwy mewnlifoedd dilyn y 2004 2007 a helaethiadau. Yn olaf, Prague wedi esblygu o syml llwybr cludo i wlad darged yn unig yn ddiweddar.

Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegol Gwladol, Nodyn: TCNs = Trydydd Gwledydd Nationals

2. Cyfansoddiad o ddinasyddion symudol UE erbyn gwlad wreiddiol yn y chwe dinas

Mewn rhai dinasoedd, mae un neu ddau o genhedloedd ffurfio'r rhan fwyaf o ddinasyddion yr UE symudol. Mae hyn yn wir yn Turin, lle mae 91.8% o ddinasyddion yr UE symudol yn dod o Romania, ac ym Mhrâg, lle mae 52.5% o ddinasyddion yr UE symudol yn dod o Slofacia. Mewn dinasoedd eraill, er bod mwy o genhedloedd yr UE yn cael eu cynrychioli, dau grŵp cenedlaethol fydd drechaf: yn Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% o ddinasyddion yr UE symudol yn dod o Bortiwgal a 25.8% o Wlad Belg; yn Barcelona, ​​dinasyddion o'r Eidal a Ffrainc cyfrif drefn honno ar gyfer 31.6 16.6% a% o ddinasyddion yr UE symudol. Yn olaf, Hamburg a Dulyn yn dangos darlun pendant dameidiog, gan fod y dinasoedd hyn yn cynnal nifer fawr o wahanol gymunedau (er gwaethaf perthnasedd rhai grwpiau cenedlaethol megis Pwyleg, sylweddol yn y ddwy ddinas).

Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegol Gwladol

3. symud yn rhydd o ddinasyddion: A fudd i economi Turin

Gwerthusiad a gynhaliwyd ar lefel genedlaethol gan migrantes caritas yn dangos bod refeniw treth gan dramorwyr ar y cyfan wedi dod â budd net o € 1.5bn i gyllid cyhoeddus cenedlaethol: mae'r swm uchel o drethi nawdd cymdeithasol a delir gan dramorwyr, yn ogystal â threthi uniongyrchol ac anuniongyrchol eraill, yn goresgyn costau'r gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir yn helaeth. i nhw.

4. Mae cyfraddau cyflogaeth yn y chwe gwlad / dinas

Sbaen

Ffynhonnell: Eurostat

iwerddon

Ffynhonnell: Eurostat

Hamburg

Ffynhonnell: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Gweriniaeth Tsiec

Ffynhonnell: Eurostat

4. Gweithgareddau o ddinasyddion symudol UE yn y chwe dinas

Noder: Nid yw data penodol ar ddinasyddion yr UE ym mhob dinas ar gael bob amser. Gall data fod ar gyfer pob tramorwyr neu ar gyfer y rhanbarth cyfan neu wlad.

Barcelona (Sbaen)

Cyfran o ddinasyddion yr UE symudol a gyflogwyd fesul lefel cymwysterau a sgiliau sydd eu hangen yng Nghatalonia (2011)

Ffynhonnell: CCOO Cataluna

dinasyddion symudol yr UE yn cael eu eithaf polar yng Nghatalonia gydag oddeutu traean cyflogi mewn swyddi â lefel isel neu ddim o gymhwyster (32.4%), a thraean mewn swyddi â lefel uchel o gymhwyster (30.3%)

Dulyn (Iwerddon)

UE ddinasyddion symudol a dinasyddion Gwyddelig fesul galwedigaeth yn Iwerddon

 

Ffynhonnell: CSO, 2011 cyfrifiad poblogaeth

Er, yn Iwerddon, y dosbarthiad o UE a gweithwyr nad ydynt yn yr UE ar draws sectorau yn sylweddol yn unol â hynny gwladolion, yr hen yn fwy tebygol o gael eu cyflogi mewn rhai sectorau, megis gweithgynhyrchu (25.5% o weithwyr tramor yn cael eu cyflogi, o'i gymharu i 21% gwladolion Iwerddon) a llety a bwyd (16.4% o weithwyr tramor yn cymryd swyddi yma, yn erbyn 8.5% o wladolion).

Cenedlaethol 'a estroniaid' dosbarthu fesul sectorau cyflogaeth yn Iwerddon (2011)

 

Ffynhonnell: arolwg cenedlaethol aelwydydd Chwarterol Q1 2011

Ar y cyfan, mae'r dosbarthiad y gwladolion tramor ar y farchnad lafur yn dangos tuedd tuag at sectorau sgiliau is.

Hamburg

Gweithiwr y proffesiwn - data ar gyfer dinasyddion, dinasyddion symudol UE ac tu allan i'r UE gwladolion yn Hamburg yn 2012

 

Ffynhonnell: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data yn cyfeirio at y 30 / 6

Mae'r siart yn dangos bod cyfran fechan o ddinasyddion symudol yr UE yn Hamburg yn cael eu cyflogi mewn galwedigaethau coler wen sefydliadol, gweinyddol a eraill (20%), o'i gymharu â dinasyddion (29.1%), tra eu bod ar y cyfan yn fwy yn bresennol mewn trafnidiaeth a galwedigaethau logistaidd (ee trên, lori neu dacsi gyrwyr, cynlluniau peilot) neu fel gweithwyr proffesiynol maeth (ee cogyddion, pobyddion, cigyddion).

Lille

Dinasyddion, dinasyddion symudol UE ac nad ydynt yn wladolion yr UE (rhwng 25 64 a oed) am bob sectorau cyflogaeth yn y Nord Pas de Calais Rhanbarth (2007)

 

Ffynhonnell: INSEE, 2009 cyfrifiad poblogaeth

Cyn belled ag y prif sectorau gweithgaredd yn y cwestiwn, dinasyddion symudol yr UE, o'i gymharu â Dinasyddion, weithio'n fwy yn y diwydiant ac adeiladu sector.

Dinasyddion, dinasyddion yr UE symudol a di-UE wladolion fesul galwedigaeth yn y Lille Metropole Commnauté Urbaine (2009)

 

Ffynhonnell: INSEE, 2009 cyfrifiad poblogaeth

Gan ganolbwyntio ar y strwythur galwedigaethol o ddinasyddion yr UE symudol sy'n cael eu cyflogi yn weithredol yn y Lille Metropole Commnauté Urbaine, maent yn bennaf yn perthyn i'r dosbarth gweithiol (33.3%) ac i'r categori gweithiwr (25.6%).

Prague

Tramorwyr wedi cofrestru yn swyddfeydd llafur yn ôl lefel galwedigaeth, yn Prague yn 2010

Ffynhonnell: Cyfarwyddiaeth Heddlu Estron; tramorwyr wedi'u cofrestru mewn swyddfeydd llafur - y Weinyddiaeth Lafur a Materion Cymdeithasol

Gan gyfeirio at y sgiliau / lefel galwedigaethol, gan ystyried cyfanswm wladolion tramor ym Mhrâg, yn 2010 y gyfran fwyaf mewn galwedigaethau elfennol (21,560), yn cyflogi 28.2% o wladolion tramor wedi'u cofrestru yn swyddfeydd llafur.

Torino

Gweithwyr Newydd yn ôl sector yn Turin dalaith yn 2011

Ffynhonnell: Torino Siambr Fasnach, 2011

dinasyddion yr UE symudol yn Nhalaith Turin yn tueddu i gael eu crynhoi iawn mewn sectorau penodol, yn y sectorau gwaith Domestig (15.3%) penodol Adeiladu (49.1%) a.

5. polisïau Integreiddio yn gweithio: Agweddau yn gwella

Esblygiad canfyddiad negyddol o wladolion tramor gan ddinasyddion ym Marcelona (2007 12-):

Ffynhonnell: Enquesta Omnibus Bwrdeistrefol. Cyngor Dinas Barcelona.

6. Enghreifftiau o arfer da gan y chwe dinas

City Prosiect Crynodeb
Barcelona BCN Gwrth-Sibrydion Barcelona yn anelu i fynd i'r afael stereoteipiau a mythau am amrywiaeth diwylliannol, drwy arolygon, gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu â chymdeithasau lleol a chwmnïau. Mae'r prosiect yn ffordd syml ac effeithiol i adeiladu cymdeithas fwy cydlynol a meithrin cynhwysiant yn y gymuned leol.
Barcelona Barcelona Activa Rhaglen i gefnogi entrepreneuriaid sy'n symud i'r ddinas, gyda chefnogaeth yr UE. pobl 1,300 wedi dilyn sesiynau gwybodaeth a 600 wedi derbyn hyfforddiant mewn entrepreneuriaeth. Mae'r rhaglen hefyd yn hwyluso mynediad at wasanaethau proffesiynol.
Dulyn Failte Isteach Mae prosiect cymunedol sy'n cynnig dosbarthiadau Saesneg sgyrsiol a addysgir gan wirfoddolwyr hŷn. Mae'r prosiect yn harneisio sgiliau, profiad a brwdfrydedd henoed i helpu i ddiwallu anghenion preswylwyr tramor trafferth oherwydd rhwystrau iaith, ond hefyd yn gwasanaethu i chwalu'r rhwystrau diwylliannol trwy ymestyn croeso cynnes i newydd-ddyfodiaid.
Hamburg Yr ydym yn Hamburg! A fydd nid chi ymuno â ni? Mae ymgyrch i hybu gonestrwydd i ddiwylliannau eraill mewn awdurdodau lleol a recriwtio tramorwyr ifanc yn y gwasanaethau cyhoeddus Hamburg. lleoedd hyfforddiant 500 cynigiwyd yn yr heddlu, y gwasanaeth tân, carchardai a llysoedd, gan arwain at gynnydd yn breswylwyr tramor y ddinas yn dilyn prentisiaethau.
Lille Label rhyngwladol Mae prosiect a lansiwyd gan y brifysgol leol i hybu cynhwysiant o fyfyrwyr tramor a symudedd ei myfyrwyr ei hun. Mae'r Label Rhyngwladol yn dyfarnu i fyfyrwyr sydd wedi dilyn modiwl rhyngddiwylliannol, cwrs iaith a rhaglen symudedd fel rhan o'u diploma.
Prague Llyfrgelloedd i Bawb Mae rhan o brosiect Ewropeaidd ehangach i ddarparu gwasanaethau amlieithog drwy lyfrgelloedd cyhoeddus i hyrwyddo cynhwysiant. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys llyfrau mewn ieithoedd eraill yn ogystal â iaith a chyrsiau TG ar gyfer preswylwyr tramor.
Torino Dechrau Busnes Mae siambr fasnach leol, grymoedd treth a swyddfeydd nawdd cymdeithasol ymuno i roi cymorth a chyngor i estroniaid yn y broses o gychwyn busnes newydd. Roedd y prosiect yn cynnwys cwrs hyfforddi ar gyfer trigolion tramor sydd am fod yn entrepreneuriaid.

Economi

Lleihau diweithdra: Esboniwyd polisïau'r UE

cyhoeddwyd

on

Ar ôl i ddiweithdra yn yr UE gynyddu’n raddol ers 2013, arweiniodd pandemig COVID-19 at gynnydd yn 2020. Darganfyddwch sut mae’r UE yn gweithio i leihau diweithdra ac ymladd tlodi.

Er bod amodau marchnad lafur yr UE a hawliau gweithwyr wedi gwella’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r frwydr yn erbyn diweithdra a chanlyniadau’r Argyfwng COVID parhau i fod yn heriau i'r Undeb Ewropeaidd trwy weithio tuag at swyddi o safon ac a Ewrop sy'n gynhwysol yn gymdeithasol.

Cael gwybod mwy am sut mae'r UE yn amddiffyn swyddi a gweithwyr y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Gwnaed ymdrechion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys helpu pobl ifanc i ddod i mewn i'r farchnad lafur, brwydro yn erbyn diweithdra tymor hir, uwchraddio sgiliau, a hwyluso symudedd gweithwyr yn yr UE.

cyfradd diweithdra UE

Ym mis Ebrill 2021, y cyfradd ddiweithdra ym mharth yr ewro oedd 8%, i lawr o 8.1% ym mis Mawrth 2021 ac i fyny o 7.3% ym mis Ebrill 2020.

hysbyseb

Cymwyseddau UE yn erbyn aelod-wladwriaethau

Mae gwledydd yr UE yn dal i fod yn bennaf gyfrifol am bolisïau cyflogaeth a chymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r UE yn ategu ac yn cydlynu gweithredoedd yr aelod-wladwriaethau ac yn hyrwyddo rhannu arferion gorau.

Yn ôl erthygl naw o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, dylai'r UE ystyried yr amcan o lefel uchel o gyflogaeth wrth ddiffinio a gweithredu ei holl bolisïau a gweithgareddau.

hysbyseb

Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd 

Yn 1997 sefydlodd gwledydd yr UE set o amcanion a thargedau cyffredin ar gyfer polisi cyflogaeth i frwydro yn erbyn diweithdra a chreu mwy a gwell swyddi yn yr UE. Gelwir y polisi hwn hefyd yn Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd (EES).

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn monitro ac yn gweithredu'r strategaeth drwy'r Semester Ewropeaidd, cylch blynyddol o gydlynu polisïau economaidd a chyflogaeth ar lefel yr UE.

Caiff y sefyllfa gymdeithasol a chyflogaeth yn Ewrop ei gwerthuso yng nghyd-destun Semester yr UE ac mae'n seiliedig ar y Canllawiau Cyflogaeth, blaenoriaethau a thargedau cyffredin ar gyfer polisïau cyflogaeth cenedlaethol. Er mwyn helpu gwledydd yr UE i symud ymlaen, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi argymhellion sy'n benodol i wlad, yn seiliedig ar eu cynnydd tuag at bob nod.

Sut mae'n cael ei ariannu

Daeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yw prif offeryn Ewrop i sicrhau cyfleoedd gwaith tecach i bawb sy'n byw yn yr UE: gweithwyr, pobl ifanc a phawb sy'n chwilio am swydd.

Cynigiodd Senedd Ewrop gynyddu cyllid yn cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027. Mae fersiwn newydd y gronfa, a elwir yn Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (ESF +), gyda chyllideb o € 88 biliwn, yn canolbwyntio ar addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes, ynghyd â mynediad cyfartal i gyflogaeth o safon, cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi.

Nod y Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI) yw helpu i foderneiddio polisïau cyflogaeth a chymdeithasol, gwella mynediad i gyllid ar gyfer mentrau cymdeithasol neu bobl agored i niwed sy'n dymuno sefydlu micro-gwmni ac i hyrwyddo symudedd llafur drwy'r Rhwydwaith EURES. Mae'r Rhwydwaith Swyddi Ewropeaidd yn hwyluso symudedd trwy ddarparu gwybodaeth i gyflogwyr a cheiswyr gwaith ac mae hefyd yn cynnwys cronfa ddata o swyddi gwag a chymwysiadau ledled Ewrop.

Daeth Cronfa Addasiad Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) yn cefnogi gweithwyr sy'n colli eu swyddi oherwydd globaleiddio, gan y gall cwmnïau gau neu symud eu cynhyrchiad i wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, neu'r argyfwng economaidd ac ariannol, wrth ddod o hyd i waith newydd neu sefydlu eu busnesau eu hunain.

Daeth Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD) yn cefnogi mentrau'r wladwriaeth i ddarparu bwyd, cymorth sylfaenol a gweithgareddau cynhwysiant cymdeithasol i'r rhai mwyaf difreintiedig.

Mae'r fersiwn wedi'i diweddaru o Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy yn uno nifer o gronfeydd a rhaglenni sy'n bodoli eisoes (yr ESF, yr EaSI, y FEAD, y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid), gan gyfuno eu hadnoddau a darparu cefnogaeth fwy integredig a thargededig i ddinasyddion.

Ymladd diweithdra ymysg pobl ifanc

Ymhlith mesurau'r UE i gombat diweithdra ymhlith pobl ifanc yw'r Gwarant Ieuenctid, ymrwymiad gan aelod-wladwriaethau i sicrhau bod yr holl bobl ifanc o dan 30 oed yn derbyn cynnig cyflogaeth o ansawdd da, addysg barhaus, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn pedwar mis i ddod yn ddi-waith neu adael addysg ffurfiol. Cefnogir gweithredu'r Warant Ieuenctid gan fuddsoddiad yr UE, trwy'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid.

Daeth Corfflu Undeb Ewropeaidd yn caniatáu i bobl ifanc wirfoddoli a gweithio mewn prosiectau sy'n gysylltiedig â chydlyniad ledled Ewrop. Y Eich llwyfan swyddi EURES cyntaf yn helpu pobl ifanc 18 i 35, ac sydd â diddordeb mewn ennill profiad proffesiynol dramor, dod o hyd i leoliad gwaith, hyfforddeiaeth neu brentisiaeth.

Sgiliau cywir, swydd gywir

Drwy hyrwyddo a gwella caffael sgiliau, gwneud cymwysterau'n fwy cymaradwy a darparu gwybodaeth am y galw am sgiliau a swyddi, mae'r UE yn cefnogi pobl i ddod o hyd i swyddi o ansawdd da a gwneud dewisiadau gyrfa gwell.

Daeth Sgiliau Newydd Agenda ar gyfer Ewrop, sy'n cael ei lansio yn 2016, yn cynnwys mesurau 10 i sicrhau bod yr hyfforddiant a'r cymorth cywir ar gael i bobl ac i adolygu nifer o offer presennol, fel fformat Europass ar ffurf CV Ewropeaidd).

Her diweithdra hirdymor

Mae diweithdra hirdymor, pan fydd pobl yn ddi-waith am fwy na mis 12, yn un o achosion tlodi parhaus. Mae'n parhau uchel iawn mewn rhai o wledydd yr UE ac yn dal i gyfrif am bron i 50% o gyfanswm y diweithdra.

Er mwyn integreiddio'n well y di-waith hirdymor yn y farchnad lafur, mabwysiadodd gwledydd yr UE argymhellion: maent yn annog cofrestru di-waith tymor hir gyda gwasanaeth cyflogaeth, asesiad manwl unigol i nodi eu hanghenion, yn ogystal â chynllun wedi'i deilwra i ddod â nhw'n ôl i'r gwaith (cytundeb integreiddio swydd). Byddai ar gael i unrhyw un sy'n ddi-waith am 18 mis neu fwy.

Mae absenoldeb hirdymor o'r gwaith yn aml yn arwain at ddiweithdra ac at weithwyr sy'n gadael y farchnad lafur yn barhaol. Cadw ac ailintegreiddio gweithwyr i'r gweithle sy'n dioddef o anafiadau neu broblemau iechyd cronig, yn 2018, a luniodd Senedd Ewrop set o mesurau i aelod-wladwriaethau weithio arnynt, fel gwneud gweithleoedd yn fwy addasadwy trwy raglenni datblygu sgiliau, sicrhau amodau gweithio hyblyg a darparu cefnogaeth i weithwyr (gan gynnwys hyfforddiant, mynediad at seicolegydd neu therapydd).

Hyrwyddo symudedd gweithwyr

Gall ei gwneud yn haws i bobl weithio mewn gwlad arall helpu i fynd i'r afael â diweithdra. Mae gan yr UE set o reolau cyffredin i ddiogelu pobl hawliau cymdeithasol yn ymwneud â diweithdra, salwch, mamolaeth / tadolaeth, budd-daliadau teulu ac ati wrth symud o fewn Ewrop. Rheolau ar y postio o weithwyr sefydlu egwyddor yr un cyflog am yr un gwaith yn yr un gweithle.

Cael gwybod mwy am beth mae'r UE yn ei wneud ynghylch effaith globaleiddio ar gyflogaeth.

Darganfyddwch fwy am bolisïau cymdeithasol yr UE

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Economi

Mae prinder llafur yn Hwngari yn arwain y llywodraeth i chwilio am weithwyr dramor

cyhoeddwyd

on

Mae'r llywodraeth sydd fel arfer yn amharod i fewnfudwyr yn Budapest yn chwilio am dramorwyr i helpu gyda phrinder y llafurlu, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Dywedodd gweinidog tramor Hwngari y bydd cwmnïau’n cael recriwtio gweithlu medrus o wledydd y tu allan i’r UE. Cefnogodd Peter Szijjarto, y gweinidog tramor, y symudiad trwy ddweud y bydd hyn yn helpu gyda tharged twf 5.5% Hwngari a osodwyd ar gyfer eleni.

Er enghraifft, un sector sy'n cael ei daro gan brinder llafur yw'r diwydiant lletygarwch yn Hwngari sydd wedi lleisio pryderon cryf yn ddiweddar am ddiffyg cogyddion a staff glanhau. Dywedodd Tamás Flesch, pennaeth Cymdeithas Gwesty a Bwyty Hwngari yn ystod cyfweliad bod perchnogion gwestai yn Budapest yn mynd i drafferth fawr i sicrhau'r gweithlu mawr ei angen, gan gynnig esiampl rheolwr gwestai angen glanhau ystafelloedd eu hunain.

hysbyseb

Mae llawer o wledydd eraill yng nghanol a dwyrain Ewrop wedi bod yn cael trafferth gyda phrinder gweithlu yng nghanol adferiad economaidd cyflymach na'r disgwyl yn dilyn y cyfyngiadau pandemig.

Mae'r llywodraeth yn Budapest wedi bod yn amharod hyd yn hyn i agor ei drysau i dramorwyr yng nghanol polisïau gwrth-fewnfudwyr y Prif Weinidog Viktor Orban sydd wedi sbarduno gwrthdaro mynych â'r Undeb Ewropeaidd.

Sector arall lle mae prinder llafur Hwngari yn gwneud i'w phresenoldeb deimlo yw amaethyddiaeth. Mae ffermwyr Hwngari yn brwydro i ddod o hyd i ddigon o weithwyr i gynaeafu eu ffrwythau a'u llysiau, gyda gwerth mwy na 190 miliwn ewro o nwyddau yn cael eu dinistrio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

hysbyseb

Cred arbenigwyr mai'r ffordd orau o ddenu pobl i weithio ar ffermydd yw cynyddu cyflogau. Maent yn credu y bydd angen o leiaf ddegawd ar y diwydiant i wella ar ôl colli swyddi ac ailgyfeirio ei hun i ffordd newydd o wneud busnes.

Ac mae'n debyg mai'r sector mwyaf syndod y mae prinder gweithlu yn Hwngari yn effeithio arno yw manwerthu ar-lein. Mae'r argyfwng llafur yn cyfyngu ar e-fasnach, gyda llawer o siopau ar-lein yn cael eu gorfodi i atal hysbysebu ar-lein oherwydd na allant ymdopi â galw uwch. Mae Kristof Gal, sylfaenydd Klikkmarketing, cwmni marchnata ar-lein wedi'i leoli yn Budapest, yn amcangyfrif y gallai'r broblem hon effeithio ar rhwng 30 a 40% o siopau ar-lein.

Dywedodd Szijjarto fod deddfwriaeth newydd, gan gynnwys ar weithwyr dros dro, yn anelu at "helpu i ailgychwyn yr economi yn gyflym, i fod y cyflymaf i ailgychwyn yn Ewrop".

Gan fod economi Hwngari yn gwneud yn well na’r disgwyl yn chwarter cyntaf eleni er gwaethaf mesurau cloi coronafirws, cyhoeddodd y llywodraeth yn Budapest fesurau eraill gan gynnwys lleddfu beichiau biwrocrataidd ar fentrau bach a chanolig yn ogystal â benthyciadau rhad i helpu cwmnïau Hwngari i ehangu dramor. neu fuddsoddi mewn prosiectau gwyrdd.

Mae’r llywodraeth yn Budapest wedi cael ei beirniadu dro ar ôl tro gan yr UE am ei safiad ynglŷn ag ymfudwyr, ymosodiadau ar ryddid y wasg ac yn erbyn y gymuned LGBT. Yn flaenorol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop wedi lansio gweithred "rheol cyfraith" yn erbyn Hwngari ynghylch rhyddid sifil. Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd symud ymlaen gyda chamau cyfreithiol, a hyd yn oed wrthod mynediad i Hwngari i gynllun adfer pandemig Covid-750 € 19bn, os nad yw llywodraeth Orban yn gwrthdroi cwrs.

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Dim ond 5% o gyfanswm y ceisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir a gyflwynwyd yn y chwarter cyntaf a ddaeth gan ddinasyddion yr UE, dengys data

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Swyddfa Gartref y DU yn rhoi syniad o sut y bydd system fewnfudo newydd Prydain ar ôl Brexit yn effeithio ar nifer o ddinasyddion yr UE sy'n dod i'r DU i weithio. Rhwng Ionawr 1 a Mawrth 31 eleni gwnaeth dinasyddion yr UE 1,075 o geisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir, gan gynnwys y fisa iechyd a gofal, sef 5% yn unig o gyfanswm yr 20,738 o geisiadau am y fisâu hyn.

Dywedodd yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol Rhydychen: “Mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud pa effaith y bydd y system fewnfudo ar ôl Brexit yn ei chael ar niferoedd a nodweddion pobl sy'n dod i fyw neu weithio yn y DU. Hyd yn hyn, mae ceisiadau gan ddinasyddion yr UE o dan y system newydd wedi bod yn isel iawn ac yn cynrychioli ychydig y cant yn unig o gyfanswm y galw am fisas y DU. Fodd bynnag, gall gymryd peth amser i ddarpar ymgeiswyr neu eu cyflogwyr ddod yn gyfarwydd â'r system newydd a'i gofynion. "

Mae'r data hefyd yn dangos bod nifer y gweithwyr gofal iechyd mudol sy'n dod i weithio yn y DU wedi codi i'r lefelau uchaf erioed. Defnyddiwyd 11,171 o dystysgrifau nawdd ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod chwarter cyntaf eleni. Mae pob tystysgrif yn cyfateb i weithiwr mudol. Ar ddechrau 2018, roedd 3,370. Roedd bron i 40 y cant o'r holl geisiadau fisa gwaith medrus ar gyfer pobl yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn mae mwy o ddeiliaid fisa gofal iechyd mudol yn y DU nag ar unrhyw adeg ers i'r cofnodion ddechrau yn 2010. Er bod nifer y trwyddedau noddwr ar gyfer fisâu gofal iechyd wedi gostwng i 280 yn ystod y cyfnod cloi cyntaf y llynedd, mae wedi parhau i godi ers hynny, patrwm sydd ni effeithiwyd arno gan y trydydd cloi i lawr y gaeaf hwn.

hysbyseb

I'r gwrthwyneb, mae'r sectorau TG, addysg, cyllid, yswiriant, proffesiynol, gwyddonol a thechnegol i gyd wedi gweld gostyngiad yn nifer yr ymfudwyr a gyflogwyd hyd yma eleni, er gwaethaf ralio yn ystod ail hanner 2020. Mae nifer y gweithwyr TG mudol yn dal i fodoli. yn sylweddol is na lefelau cyn-Covid. Yn chwarter cyntaf 2020 cyhoeddwyd 8,066 o fisâu gwaith medrus yn y sector TG, ar hyn o bryd mae 3,720. Mae nifer y gweithwyr proffesiynol mudol a gweithwyr gwyddonol a thechnegol hefyd wedi gostwng ychydig yn is na'r lefelau cyn-Covid.

Dywedodd yr arbenigwr fisa Yash Dubal, Cyfarwyddwr Cyfreithwyr AY & J: “Mae'r data'n dangos bod y pandemig yn dal i effeithio ar symudiad pobl sy'n dod i'r DU i weithio ond mae'n rhoi arwydd y bydd y galw am fisas gwaith medrus i weithwyr y tu allan i'r UE parhau i dyfu ar ôl i deithio gael ei normaleiddio. Mae diddordeb arbennig mewn swyddi TG Prydain gan weithwyr yn India nawr ac rydym yn disgwyl gweld y patrwm hwn yn parhau. ”

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi ymrwymiad i alluogi symudiad cyfreithlon pobl a nwyddau i gefnogi ffyniant economaidd, wrth fynd i'r afael â mudo anghyfreithlon. Fel rhan o'i Chynllun Cyflawni Canlyniadau ar gyfer eleni mae'r adran hefyd yn addo 'bachu cyfleoedd gadael yr UE, trwy greu ffin fwyaf effeithiol y byd i gynyddu ffyniant y DU a gwella diogelwch', wrth gydnabod y gall incwm y mae'n ei gasglu o ffioedd fisa ostwng oherwydd llai o alw.

hysbyseb

Mae'r ddogfen yn ailadrodd cynllun y Llywodraeth i ddenu'r "mwyaf disglair a gorau i'r DU".

Dywedodd Dubal: “Er nad yw’r ffigurau sy’n ymwneud â fisâu ar gyfer gweithwyr TG a’r rheini yn y sectorau gwyddonol a thechnegol yn arddel yr ymrwymiad hwn, mae’n ddyddiau cynnar o hyd i’r system fewnfudo newydd ac mae’r pandemig wedi cael effaith ddwys ar deithio rhyngwladol. O'n profiad yn helpu i hwyluso fisas gwaith i ymfudwyr, mae galw cynyddol a fydd yn cael ei wireddu dros y 18 mis nesaf. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd