Cysylltu gyda ni

Azerbaijan

Mae buddugoliaeth Azerbaijan yn Nagorno-Karabakh yn creu lle ar gyfer dylanwad parhaus yr UE yn y rhanbarth

cyhoeddwyd

on

Ar Dachwedd 8fed 2020, wrth i filwyr Aserbaijan fynd i mewn i dref strategol bwysig Susha, ar ôl brwydr ffyrnig dridiau, byddai Nikol Vovayi Pashinyan, prif weinidog Armenia a sbardun yr ymddygiad ymosodol yn Nagorno-Karabakh, wedi sylweddoli ei fod wedi cwrdd â’i Waterloo. Mae'n debyg mai mater Nagorno-Karabakh, tiriogaeth Aserbaijan sydd wedi'i phoblogi a'i lywodraethu'n bennaf gan Armeniaid ethnig, yw'r un mater sydd wedi uno'r diaspora Armenaidd byd-eang. Yn lle cyflwyno rhanbarth i'w bobl, rhoddodd Pashinyan orchfygiad milwrol anodd iddynt. - yn ysgrifennu Phillipe Jeune.

Ni welwyd eto a all ef, neu'r dyn a ystyrir yn eang fel ychydig yn fwy na phyped Pashinyan, yr Arlywydd Armen Sarkissian, oroesi yn wleidyddol, er bod disgwyl i'r prif weinidog ei hun wneud popeth o fewn ei allu i lynu wrth rym. Fodd bynnag, diolch i'w belligerence, a'r berthynas anghymesur y mae ei wlad yn ei mwynhau â Rwsia, efallai na fydd bellach yn feistr ar ei dynged ei hun.

Mae gweithredoedd Pashinyan, heb gyngor, di-hid a chostus, wedi arwain at newid geo-wleidyddol yn y rhanbarth.

Dyfodiad prydlon milwyr Rwsiaidd dan gochl “Ceidwaid heddwch”, o fewn oriau i gapitiwleiddio Armenia, bydd yn her i'r Undeb Ewropeaidd sydd, er nad yw'n dirfodol fel y cyfryw, yn sicr yn gweld y bloc yn colli dylanwad yn y rhanbarth. O bosib obsesiwn gyda "delio gyda" Mae Twrci, ac syrthni cynhenid ​​sy'n ei weld yn cael ei orbwyso a'i drechu gan y Kremlin dro ar ôl tro, wedi arwain at gamweithrediad penodol ym mholisi rhanbarthol yr UE yn yr achos hwn.

Goruchwyliodd Arlywydd Azerbaijan Ilham Aliyev, y mae ei ymdriniaeth o'r gwrthdaro wedi gweld ei gyfalaf gwleidyddol yn codi'n sylweddol gartref a thramor, y cytundeb lle byddai Twrci, cynghreiriad cryfaf Azerbaijan, yn defnyddio llu bach i'r rhanbarth a ymleddir i ychwanegu cydbwysedd, ac i dawelu ei feddwl pobl eu hunain.

Ymosodwyd ar unwaith ar y symudiad hwn gan arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, y mae ei wlad yn gartref i un o’r cymunedau Armenaidd mwyaf yn Ewrop - credir bod cymaint â 600,000 o Armeniaid ethnig yn byw yn Ffrainc - ac mae wedi wynebu beirniadaeth gan y gymuned honno na wnaeth. gwnewch ddigon i helpu Yerevan.

Mae Ffrainc, ynghyd â Rwsia a’r Unol Daleithiau, ar y cyd yn cadeirio Grŵp Minsk y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE), a ffurfiwyd i gyfryngu’r gwrthdaro, ond heb i unrhyw arwyddion diriaethol o lwyddiant gael eu cyflawni dros y tri degawd diwethaf.

Ni ddylai pryderon gwleidyddol domestig Macron ddallu’r UE i bwysigrwydd ei rôl yn cynnal heddwch a sefydlogrwydd yn y rhanbarth cythryblus, a’i berthynas sydd fel arall yn iach â Baku.

Yn lle troi llygad dall tuag at ddylanwad Rwsia dros Armenia fe allai’r UE ystyried mynd i’r afael ag uchelgais cyfundrefn Pashinyan, a allai mewn gwirionedd fod yn ganlyniad i dynnu llinynnau Rwseg, trwy osod sancsiynau fel y mae wedi gwneud gyda Rwsia, Syria, Belarus, a rhai swyddogion ac oligarchiaid Wcrain.

Gwelodd y gwrthdaro yn Nagorno-Karabakh luoedd Armenia yn llosgi cartrefi a choedwigoedd, yn ogystal â thai a adeiladwyd gan bobl Aserbaijan yn Kalbajar a gafodd eu diarddel ym 1993: pobl a oedd yn byw yn y gobaith o un diwrnod yn dychwelyd i'r cartrefi hynny. Ni ddylai'r UE, na'r grwpiau gwleidyddol yn benodol aros yn dawel ynglŷn â'r troseddau hyn.

Mae pryderon yn cael eu mynegi yn Baku ac mewn mannau eraill y bydd ymadawiad Pashinyan, a allai ddigwydd mor gynnar â mis Rhagfyr, yn nodi gosod llywodraeth bypedau pro-Kremlin.

Ni ddylai fod gan yr UE unrhyw amheuon bod Vladimir Putin yn coreograffu digwyddiadau yn y Balcanau, yn union fel y mae wedi gwneud yn Syria, yn y Cawcasws, yn nwyrain yr Wcrain, ac, ym marn llawer o arsylwyr, ym Melarus.

Mae Azerbaijan wedi dangos datrysiad yn wyneb ymddygiad ymosodol, a magnanimity mewn buddugoliaeth: sicrhau diogelwch ac uniondeb y wlad o hyd yw'r gorau hefyd ac o bosib yr unig siawns y mae'n rhaid i Frwsel gynnal ei dylanwad yn y rhanbarth.

Barn yr awdur yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd yr UE.

Azerbaijan

I Azerbaijan, beth ddaw ar ôl y fuddugoliaeth filwrol?

cyhoeddwyd

on

Bydd 2020 yn cael ei gofio fel blwyddyn o fuddugoliaeth ogoneddus yn Azerbaijan. Ar ôl bron i ddeng mlynedd ar hugain, rhyddhaodd y wlad y tiriogaethau a gollodd i Armenia yn ystod y 1990au, a elwir Nagorno-Karabakh. Gwnaeth Azerbaijan waith ymddangosiadol ysgafn o'r fuddugoliaeth filwrol drawiadol hon. Cymerodd 44 diwrnod yn unig i’r wlad, gyda chefnogaeth gan gynghreiriad milwrol Twrci, ddod â gwrthdaro i ben bod rhai o bwerau diplomyddol mwyaf dylanwadol y byd wedi methu â chyfryngu’n effeithiol ers bron i dri degawd.

Mae hyn yn amlwg yn destun balchder mawr. Ar ôl y fuddugoliaeth, arddangosodd Azerbaijan ei nerth milwrol trwy strydoedd Baku. Bu 3,000 o bersonél milwrol a mwy na 100 darn o offer milwrol yn gorymdeithio strydoedd y brifddinas, gyda ugeiniau o Azerbaijanis yn dyst iddynt, ac yn cael eu goruchwylio gan yr Arlywyddion Aliyev ac Erdogan.

Ond mae'r flwyddyn newydd yn dod â heriau newydd, ac un cwestiwn mawr - beth ddaw ar ôl buddugoliaeth filwrol?

Mae'r cam nesaf ar gyfer rhanbarth Nagorno-Karabakh wedi'i fathu'n daclus fel y 'tri Rs ': ailadeiladu, ail-integreiddio ac ail-boblogaeth. Efallai y bydd y slogan yn swnio'n syml, ond bydd y realiti yn bell ohono. Bydd buddugoliaeth yn yr arena hon yn cymryd llawer mwy na 44 diwrnod, ond mae Azerbaijan wedi dechrau amlinellu gweledigaeth addawol.

Yn dilyn rhyddhad Nagorno-Karabakh, cyhuddodd uwch ffigyrau Aserbaijan lywodraeth Armenia o ‘urbicide’, mewn sioc o weld lefel y dinistr a oedd wedi digwydd yn eu cartrefi, henebion diwylliannol, a hyd yn oed yr amgylchedd naturiol. Mae hyn i'w weld fwyaf yn Aghdam, dinas fwyaf yn Aserbaijan sydd â'r llysenw Hiroshima o'r Cawcasws oherwydd bod lluoedd Armenia wedi dinistrio pob un o'i hadeiladau yn drefnus yn y 1990au, ac eithrio'r mosg.

Er na fydd ailadeiladu o'r sefyllfa hon yn hawdd, os gall Azerbaijan harneisio potensial y tir, yn sicr bydd yn werth chweil.

Mae Nagorno-Karabakh eisoes wedi cael ei gyffwrdd fel y man cychwyn nesaf ar gyfer diwydiannau amaethyddol a gweithgynhyrchu Aserbaijan - ond yr hyn sydd efallai'n fwy diddorol yw cynigion y llywodraeth i yrru twristiaid i'r rhanbarth.

Mae cynlluniau wedi cychwyn ar gyfer adeiladu maes awyr yn y Fizuli disctrict, gwaith i datblygu traffordd mae rhwng Fizuli a Shusha ar y gweill, ac mae'r llywodraeth yn bwriadu adeiladu sawl canolfan dwristaidd ledled Nagorno-Karabakh.

Y nod yw denu twristiaid o bob rhan o Azerbaijan, a thramor, trwy daflu goleuni ar y nifer o safleoedd diwylliannol o bwys yn y rhanbarth, gan gynnwys Shusha, ogof Azykh a rhannau o ddinas Hadrut.

Ochr yn ochr â safleoedd presennol, mae cynlluniau pellach i ddatblygu bywyd diwylliannol gyda gwyliau llenyddol, amgueddfeydd a lleoliadau cyngherddau.

Wrth gwrs, yn y tymor hir, mae gan hyn y potensial i ddod ag incwm sylweddol i'r rhanbarth, ond yn gyntaf, mae angen cyllido ailadeiladu. Eisoes, cyllideb wladwriaeth 2021 Aserbaijan wedi dyrannu $ 1.3 biliwn ar gyfer gwaith adfer ac ailadeiladu yn rhanbarth Karabakh, ond nod y llywodraeth yw denu buddsoddiad rhyngwladol i gryfhau eu cronfeydd.

Y gobaith yw y bydd partneriaid rhanbarthol, fel Twrci a Rwsia, yn cael eu hudo gan ragolygon datblygu rhanbarthol.

Gellir defnyddio Nagorno-Karabakh sydd â chysylltiad da i ffurfio llwybrau masnach a allai ddod â buddsoddiadau sylweddol i ranbarth y Cawcasws. Yn eironig, un o'r gwledydd a allai elwa o hyn fwyaf yw Armenia.

Yn union ar ôl y gwrthdaro, mae'r potensial ar gyfer cydweithredu economaidd rhwng y ddwy wlad yn ymddangos yn annhebygol, ond ymhen amser gallai fynd rhywfaint o'r ffordd i gynorthwyo gyda gwireddu'r ail 'R', ail-integreiddio.

Ail-gymodi ethnig yw un o'r heriau mwyaf mewn unrhyw sefyllfa ar ôl gwrthdaro. Mae awdurdodau Aserbaijan wedi ymrwymo i sicrhau bod dinasyddion Armenia yn cael eu gwarchod yn unol â'u hawliau cyfansoddiadol ac wedi addo cynnig i unrhyw basbortau Armenaidd sy'n dymuno aros ym mhasbortau Nagorno-Karabakh Azerbaijani, a'r hawliau sy'n dod gyda nhw.

Ond ni fydd hyn ar ei ben ei hun yn ddigon i adeiladu'r hyder sydd ei angen i Azerbaijanis ac Armeniaid fyw mewn heddwch, ochr yn ochr. Mae'r clwyfau'n dal yn ffres. Mae Azerbaijanis yn gwybod y bydd yn cymryd amser i adeiladu'r ymddiriedaeth a fydd yn galluogi ail-integreiddio. Ond mae lle i fod yn optimistaidd.

Mae swyddogion a dadansoddwyr yn aml yn tynnu sylw at hanes profedig Azerbaijan o gyd-fodolaeth amlddiwylliannol fel addewid ar gyfer y rhagolygon o ail-integreiddio. Yn ddiweddar, ysgrifennodd y Prif Ashkenazi Rabbi o Azerbaijan yn y Amseroedd o Lundain am ei brofiad yn dechrau yn ei swydd mewn gwlad fwyafrifol Fwslimaidd lle mae'r gymuned Iddewig yn “ffynnu”.

Yr hyn sy'n debygol o fod yn dasg haws o lawer i awdurdodau Aserbaijan yw'r 'R' olaf, ailboblogi.

Mae gan Azerbaijan ymhlith y nifer uchaf o Bobl sydd wedi'u Dadleoli'n Fewnol (IDP) yn y byd. Yn fwy na 600,000 Azerbaijanis eu gorfodi i adael eu cartrefi, naill ai yn Nagorno-Karabakh neu yn Armenia, ar ôl Rhyfel cyntaf Karabakh.

I bron pob un ohonynt, mae'r rhanbarth yn parhau i fod yn gartref, ac maent yn ysu am ddychwelyd adref, ond maent yn dibynnu ar ailadeiladu cyn y gallant wneud hynny. Dyna'n union pam mae'r 3 Rs yn gylch rhinweddol y mae arweinwyr Azerbaijani yn ei gynnig.

Fe wnaeth Azerbaijan syfrdanu llawer gyda’u buddugoliaeth filwrol, ac maen nhw’n bwriadu synnu’r byd eto gyda’u gallu i gyflawni amodau heddwch parhaol yn y rhanbarth.

 

Parhau Darllen

Azerbaijan

Heddwch yn Ne'r Cawcasws sy'n hanfodol i ddatblygu cysylltiadau masnach rhwng yr UE a China

cyhoeddwyd

on

Mae llofnodi Cytundeb Cynhwysfawr yr UE-China ar Fuddsoddi yr wythnos diwethaf yn agor posibiliadau masnach newydd rhwng y ddau arweinydd economaidd byd-eang. Ac eto tan ddim ond mis yn ôl, yr unig lwybr masnach dros y tir hyfyw o China i Ewrop oedd trwy ganol Asia. Nawr, gyda diwedd y gwrthdaro yn Nagorno-Karabakh ym mis Tachwedd, gall agor llwybr cludo tir newydd ar draws De'r Cawcasws dorri amseroedd cludo nwyddau yn ddramatig o wythnosau i ddyddiau, yn ysgrifennu Ilham Nagiyev.

Ond os yw'r UE i elwa, rhaid iddo sicrhau bod yr heddwch yn dal. Er ei fod yn absennol yn ddiplomyddol yn y cadoediad cyfryngol ym mis Tachwedd, gall helpu i sefydlu sefydlogrwydd mewn rhanbarth sy'n hanfodol nid yn unig ar gyfer dyfnhau ei gysylltiadau masnach â Dwyrain Asia, ond hefyd ei ddiogelwch ynni. Nos Galan gwelwyd y gwerthiant masnachol cyntaf o nwy o Azerbaijan trwy Goridor Nwy'r De, saith mlynedd yn y lluniad, i Ewrop.

Mae hyn yn allweddol ar gyfer arallgyfeirio ynni'r UE, ond hefyd ar gyfer cyflenwi ynni glanach i wladwriaethau tramwy piblinell y Balcanau sy'n dal i ddibynnu ar lo am lawer o'i ynni. Mae'r llwybr at heddwch parhaol trwy law cydweithredu economaidd. Mae'r dasg o ailadeiladu'r rhanbarth y mae ymwahanwyr Armenaidd yn byw ynddo am bron i 30 mlynedd yn enfawr. Mae isadeiledd wedi dadfeilio, mae tir fferm yn fraenar ac mae rhai ardaloedd bellach yn hollol anghyfannedd. Er bod Azerbaijan yn wlad gyfoethog, mae angen i bartneriaid datblygu ddatblygu'n llawn yr hyn y gall y tiroedd hyn ei gynnig yn economaidd i'r byd.

Ond gyda rheolaeth Azerbaijan yn dychwelyd i diroedd rhyngwladol yn cael ei gydnabod fel ei lwybr ei hun, mae llwybr bellach wedi’i agor ar gyfer ail-normaleiddio cysylltiadau rhwng Azerbaijan ac Armenia, yn ogystal â ffyniant a rennir yn Karabakh. Mae hefyd yn agor y drws i fuddsoddwyr sefydliadol fel Banc Ailadeiladu a Datblygu Ewrop.

Tra'u bod o dan reolaeth gwahanyddion Armenaidd, roedd siarteri sefydliadol yn gwahardd sefydliadau rhag gweithredu yn y rhanbarth, o ystyried statws anadnabyddus y weinyddiaeth mewn cyfraith ryngwladol. Rhewodd hyn, yn ei dro, fuddsoddiad preifat. Heb unrhyw opsiynau eraill ar gael, daeth yr amgaead yn lle hynny yn ddibynnol ar gymorth neu fuddsoddiad o Armenia, gan gyfrif ei hun gyda'i heriau economaidd ei hun. Yn wir, os oedd unrhyw beth i gael ei allforio o'r rhanbarth a feddiannwyd ar y pryd, roedd yn rhaid iddo fynd i Armenia yn gyntaf i gael ei labelu'n anghyfreithlon “wedi'i wneud yn Armenia” cyn cael ei symud ymlaen.

Mae hyn ynddo'i hun yn amlwg yn aneffeithlon ac yn anghyfreithlon. Ond i gymhlethu materion, roedd integreiddiad Yerevan i'r economi fyd-eang yn denau: mae mwyafrif ei fasnach â Rwsia ac Iran; caeodd y ffiniau i Azerbaijan a Thwrci oherwydd ei gefnogaeth i'r ymwahanwyr a'r tiroedd dan feddiant. Wedi'i ryddhau o anghyfreithlondeb, gall hyn newid yn awr. Ac ardal aeddfed ar gyfer buddsoddi a datblygu - a lle mae'r UE mewn sefyllfa dda i gynorthwyo - yw amaethyddiaeth. Pan oedd Azerbaijan ac Armenia yn rhan o'r Undeb Sofietaidd, Karabakh oedd basged fara'r rhanbarth. Fel arweinydd byd-eang ar gyfer ffermio manwl, gallai'r UE ddarparu arbenigedd technegol a buddsoddiad i ddod â'r ardal yn ôl i gynhyrchu a gwella diogelwch bwyd unwaith eto i'r ddwy wlad, ond yn enwedig i Armenia, lle mae ansicrwydd bwyd yn 15%.

Gellir clustnodi cynnyrch hefyd i'w allforio i farchnad ehangach, yn enwedig Ewrop. Mae llwybrau cludo yn y rhanbarth yn rhedeg mewn llinellau gorgyffyrddol nid oherwydd daearyddiaeth, ond oherwydd y gwrthdaro a'i oblygiadau diplomyddol. Mae dychwelyd tiriogaeth ac ail-normaleiddio cysylltiadau yn addo cywiro hyn. Yna gellir nid yn unig Karabakh ond Armenia gael eu hailintegreiddio i economi ranbarthol y Cawcasws De a thu hwnt. Mae'r cyfle hwn mewn cydgrynhoad economaidd yn hanfodol ar gyfer dyfodol y rhanbarth.

Yn y pen draw, mae heddwch parhaol yn gofyn am gymod yn y dyfodol rhwng yr Armenia ac Azerbaijan. Ond os oes cyfle i gael ei rannu o gwmpas - nid yn unig ym myd amaeth, ond telathrebu, ynni adnewyddadwy ac echdynnu mwynau - mae'n dileu achos posib ffrithiant. Gorau po gyntaf y bydd dinasyddion yn dechrau teimlo cynhesrwydd ffyniant economaidd, y mwyaf tueddol y byddant o gefnogi'r setliad gwleidyddol a all ddod â phenderfyniad gwydn.

Er y gall yr UE deimlo ochr yn ochr pan drafodwyd y cadoediad yn bennaf yn ei absenoldeb, ni ddylai hyn ei atal rhag ymestyn llaw cydweithredu economaidd yn awr. Mae angen datblygu heddwch tymor hir. Ond maes o law, bydd y sefydlogrwydd y bydd hyn yn ei feithrin yn anfon ffyniant yn ôl i gyfeiriad Ewrop.

Ilham Nagiyev yw cadeirydd Sefydliad Odlar Yurdu yn y DU a chadeirydd cwmni amaethyddol blaenllaw yn Azerbaijan, Bine Agro.

Parhau Darllen

Azerbaijan

Mae Azerbaijan yn dechrau cludo Nwy Shah Deniz i Ewrop

cyhoeddwyd

on

Ar ddiwedd 2020, dechreuodd Azerbaijan gludo nwy naturiol masnachol o gae Shah Deniz i wledydd Ewropeaidd trwy'r Biblinell Nwy Traws-Adriatig (TAP), adroddodd allfeydd cyfryngau, gan ddyfynnu SOCAR.

Cyrhaeddodd nwy Aserbaijan Ewrop trwy biblinellau am y tro cyntaf erioed. Ar ôl cael ei integreiddio i rwydwaith yr Eidal yn ôl ym mis Tachwedd, dosbarthodd TAP, y rhan olaf o Goridor Nwy'r De (SGC), y nwy cyntaf o Melendugno i'r Eidal trwy SNAM Rete Gas (SRG) ac o Nea Mesimvria i Wlad Groeg a Bwlgaria trwy DESFA. ar Ragfyr 31.

Creodd y cysylltiad piblinell uniongyrchol ag Ewrop, mewnforiwr nwy naturiol mwyaf y byd, y cyfle i Azerbaijan arallgyfeirio ei allforion ynni. Bydd hyn o fudd i'r wlad, gan ei helpu i symud tuag at fwy o ymreolaeth economaidd.

Canmolodd Llywydd SOCAR, Rovnag Abdullayev, Ragfyr 31 fel diwrnod hanesyddol, gan fynegi ei werthfawrogiad a'i ddiolch i'r gwledydd partner, cwmnïau, arbenigwyr a chydweithwyr a oedd wedi bod yn rhan o'r prosiectau TAP, Shah Deniz-2, a Choridor Nwy'r De a chyfrannu at danfon nwy Azerbaijani yn ddigynsail i'r farchnad Ewropeaidd. “Hoffwn ddiolch i sefydliadau ariannol am gynnal y prosiect a thrigolion y cymunedau lle mae’r piblinellau’n pasio”, meddai.

Yn ogystal, llongyfarchodd Abdullayev bobl yr Undeb Ewropeaidd a phobl Azerbaijan “ar ran SOCAR, cyfranddaliwr ym mhob segment Coridor Nwy Deheuol, a gweithwyr olew Aserbaijan sydd wedi cyflawni’r genhadaeth hanesyddol hon”. “Rwy’n llongyfarch Azerbaijan yn gynnes ar ran yr Arlywydd Ilham Aliyev, pensaer a grym gyrru’r prosiect gwych,” meddai.

Fel y dywedodd llywydd SOCAR: “Gwnaethpwyd y penderfyniad buddsoddi terfynol saith mlynedd yn ôl. Fe’i dilynwyd gan arwyddo cytundebau nwy 25 mlynedd gyda chwmnïau cludo nwy Ewrop Er bod rhai yn teimlo’n amheus o lwyddiant, rydym wedi cwblhau adeiladu tri phiblinell nwy rhyng-gysylltiedig 3,500-cilometr, gan alluogi Ewrop i dderbyn nwy Aserbaijan am y tro cyntaf mewn hanes. . ”

“Bydd nwy naturiol a dynnir o’r ffynhonnell newydd a’i gludo drwy’r llwybr amgen yn cryfhau diogelwch ynni Ewrop,” ychwanegodd trwy dynnu sylw at y ffaith bod “cynhyrchiad nwy’r UE wedi dirywio, sy’n creu angen am fwy o nwy yn y farchnad. Yn y cyd-destun hwn, bydd nwy Aserbaijan yn diwallu'r galw hwn, gan wneud y wlad yn bwysicach yn strategol i'r Hen Gyfandir. ”

Wrth siarad am y biblinell a gomisiynwyd o’r newydd, fe wnaeth Luca Schieppati, Rheolwr Gyfarwyddwr TAP, gyffwrdd â’r diwrnod fel un hanesyddol ar gyfer “ein prosiect, y gwledydd cynnal a thirwedd ynni Ewrop”. Pwysleisiodd rôl sylfaenol TAP yn rhwydwaith nwy'r cyfandir, gan ychwanegu ei fod “yn cyfrannu at y map ffordd trawsnewid ynni ac yn cynnig llwybr cludo dibynadwy, uniongyrchol a chost-effeithiol i dde-ddwyrain Ewrop a thu hwnt”.

Yn ystod haf 2021, bydd Azerbaijan yn cychwyn ar yr ail gam mewn ymchwil i'r farchnad i ehangu TAP ymhellach a chynyddu ei allu i 20 biliwn metr ciwbig.

Mae TAP yn biblinell drawsffiniol 878-km sy'n caniatáu i nwy naturiol o faes nwy anferth Shah Deniz yn sector Azerbaijan ym Môr Caspia lifo i Dwrci, Bwlgaria, Gwlad Groeg ac yn olaf yr Eidal. Mae'r llwybr yn rhedeg o ffin Gwlad Groeg-Twrci (ger Kipoi) i arfordir deheuol yr Eidal ar ôl croesi Gwlad Groeg, Albania a'r Môr Adriatig.

Gall gosod rhyng-gysylltwyr ychwanegol drosi i fwy o longau nwy i Dde-ddwyrain Ewrop trwy'r biblinell sydd newydd ei chomisiynu. Cymerwch, er enghraifft, Bwlgaria sydd i fod i gryfhau diogelwch ynni trwy fewnforio 33% o'i anghenion nwy naturiol o Azerbaijan. Diolch i TAP, bydd y wlad yn gweld treiddiad nwy naturiol uwch ar lawr gwlad. Yn ogystal, gall y ffaith bod y segment SCG yn ymestyn trwy Wlad Groeg, Albania a'r Eidal helpu Azerbaijan i gludo nwy i wledydd Ewropeaidd eraill.

Mae TAP, cymal strategol hanfodol mega-brosiect SCG, yn ceisio darparu mynediad dibynadwy i Ewrop i'r ffynhonnell nwy naturiol newydd, arallgyfeirio ei chyflenwadau a chyflawni mwy o ddatgarboneiddio.

Rhennir cyfranddaliad TAP ymhlith SOCAR, BP a SNAM, gyda chyfran o 20% yr un, Fluxys gyda daliad o 19%, Enagas gyda 16% ac Axpo gyda 5%.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd