Cysylltu â ni

EU

Cerdyn Glas yr UE: Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar reolau newydd ar gyfer gweithwyr mudol medrus iawn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r cytundeb y daeth Senedd Ewrop a'r Cyngor iddo ar reolau newydd ar gyfer mynediad a phreswylio gweithwyr medrus iawn o'r tu allan i'r UE o dan y Cyfarwyddeb Cerdyn Glas diwygiedig. Bydd y cynllun newydd yn cyflwyno rheolau effeithlon ar gyfer denu gweithwyr medrus iawn i'r UE, gan gynnwys amodau derbyn mwy hyblyg, gwell hawliau a'r posibilrwydd i symud a gweithio'n haws rhwng Aelod-wladwriaethau'r UE. Mae cytundeb ar y Cerdyn Glas diwygiedig yn un o amcanion allweddol y Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches.

Dywedodd Hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd ar gyfer Margaritis Schinas: “Mae'r cytundeb heddiw yn rhoi cynllun mudo cyfreithiol modern wedi'i dargedu i'r UE a fydd yn caniatáu inni ymateb i brinder sgiliau a'i gwneud hi'n haws i weithwyr proffesiynol medrus iawn ymuno â'n gweithlu. Bydd Cerdyn Glas yr UE yn helpu i gynnal twf economaidd, ymateb i anghenion y farchnad lafur a chynyddu cynhyrchiant i ganiatáu i'r UE ddod yn gryfach o'r pandemig hwn. Mae'r cytundeb hwn ar ffeil ymfudo allweddol hefyd yn dangos y gall yr UE, trwy weithio gyda'i gilydd, arfogi ei hun â system ymfudo sy'n ddiogel i'r dyfodol. ”  

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Mae gweithwyr mudol eisoes yn gwneud cyfraniad pwysig i economi’r UE. Ond mae ein cymdeithas sy'n crebachu, sy'n heneiddio yn golygu bod yn rhaid i ni barhau i ddenu sgiliau a thalent o dramor. Mae'r cytundeb heddiw yn elfen allweddol o'r Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches a fydd yn caniatáu inni normaleiddio ein polisi ymfudo. Bydd rheolau newydd yn ei gwneud yn haws gweithio a symud o fewn yr UE a byddant yn cydnabod potensial gweithwyr medrus iawn o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys buddiolwyr amddiffyn rhyngwladol. ”

hysbyseb

Denu sgiliau a thalent newydd

Mae'r UE yn cystadlu fwyfwy â chyrchfannau eraill yn y ras fyd-eang am dalent. Er bod aelod-wladwriaethau'n gyfrifol am benderfynu ar nifer y bobl y maent yn eu derbyn at ddibenion llafur, bydd fframwaith gwell ar lefel yr UE yn rhoi aelod-wladwriaethau a busnesau yn y sefyllfa orau bosibl i ddenu'r dalent sydd ei hangen arnynt. Bydd y cynllun newydd yn cyflwyno'r newidiadau canlynol:

  • Gofynion hyblyg: I fod yn gymwys ar gyfer Cerdyn Glas yr UE, bydd y trothwy cyflog yn cael ei ostwng i rhwng un ac 1.6 gwaith y cyflog blynyddol gros cyfartalog, gan ei wneud yn fwy hygyrch i fwy o bobl. Bydd isafswm hyd contract cyflogaeth hefyd yn cael ei leihau i chwe mis.
  • Cywerthedd cymwysterau a sgiliau: Bydd rheolau newydd yn hwyluso cydnabod sgiliau proffesiynol ar gyfer galwedigaethau yn y sector technolegau gwybodaeth a chyfathrebu. Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad proffesiynol sy'n cyfateb i gymhwyster addysg uwch mewn rhai sectorau penodol hefyd yn gymwys i wneud cais.
  • Mwy o hyblygrwydd i newid swydd neu gyflogwr: Yn ystod y 12 mis cyntaf, dim ond os ydyn nhw am newid swydd neu gyflogwr y mae angen i ddeiliaid Cerdyn Glas yr UE gwblhau prawf marchnad lafur newydd. Dim ond ar ôl y cyfnod hwn, y gall deiliaid Cerdyn Glas yr UE fod yn ddarostyngedig i rwymedigaeth i hysbysu newid yn eu sefyllfa i'r awdurdodau cenedlaethol perthnasol.
  • Buddiolwyr medrus iawn amddiffyn rhyngwladol yn gymwys i wneud cais am Gerdyn Glas yr UE.
  • Ailuno teulu: Er mwyn denu a chadw gweithwyr medrus iawn o'r tu allan i'r UE, bydd aelodau teulu deiliaid Cerdyn Glas yr UE yn gallu mynd gyda nhw a chyrchu marchnad lafur yr UE.
  • Symudedd o fewn yr UE: Bydd deiliaid Cerdyn Glas yr UE, ac aelodau eu teulu, yn gallu symud i ail Aelod-wladwriaeth yn seiliedig ar reolau symudedd symlach ar ôl 12 mis o gyflogaeth yn yr Aelod-wladwriaeth gyntaf. Bydd cyfnodau o amser a dreulir yn gweithio mewn gwahanol Aelod-wladwriaethau hefyd yn cael eu hystyried, gan hwyluso mynediad haws i statws preswylydd tymor hir yr UE.

Y camau nesaf

hysbyseb

Bydd angen i Senedd Ewrop a'r Cyngor gadarnhau'r cytundeb gwleidyddol yn ffurfiol trwy fabwysiadu Cyfarwyddeb Cerdyn Glas yr UE. Unwaith y bydd y Gyfarwyddeb wedi'i mabwysiadu'n ffurfiol, bydd gan aelod-wladwriaethau ddwy flynedd i drosi'r rheolau yn gyfraith genedlaethol.

Croesawodd Damian Boeselager, ASE Volt, yn y pwyllgor Rhyddid Sifil y cytundeb: “Mae’r cytundeb y daethpwyd iddo neithiwr yn gam tuag at system fewnfudo decach a mwy gwydn ledled yr UE. Bydd y Gyfarwyddeb Cerdyn Glas yn gwella bywydau’r rhai sy’n chwilio am waith yn yr UE a diolch i’n hymdrechion, bydd yn sicrhau bod gan ffoaduriaid a gweithwyr tymhorol bellach fynediad llawn ac uniongyrchol i’r cynllun fisa. Gwelliant mawr yw y gall deiliaid Cerdyn Glas a'u teuluoedd gronni blynyddoedd ar gyfer preswylio yn y tymor hir, hyd yn oed os ydynt yn symud i wledydd eraill yr UE neu'n newid o gynlluniau cenedlaethol i gynlluniau'r UE.

“Mae yna sawl maes i’w gwella o hyd, gan y bydd cynlluniau cenedlaethol yn parhau i fodoli ochr yn ochr. Yn anffodus, ni fydd ceiswyr lloches yn dal i allu gwneud cais a rhaid mynd i'r afael â hyn i greu system decach yn y dyfodol sy'n tapio ar y potensial presennol yn yr UE. "

Cefndir

Yn 2016, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ddiwygio’r Gyfarwyddeb Cerdyn Glas, ar ôl nodi nifer o wendidau yn y cynllun cychwynnol, a fabwysiadwyd yn 2009, gan gynnwys amodau derbyn cyfyngol a bodolaeth rheolau cyfochrog a greodd feichiau ychwanegol i gyflogwyr ac ymgeiswyr.

Mae'r rheolau diwygiedig yn rhan bwysig o bolisi mudo cyffredinol yr UE, sy'n anelu at ddenu sgiliau a thalent a darparu llwybrau cyfreithiol i'r UE, fel yr amlygir yn y Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches. Cyn bo hir, bydd y Comisiwn yn lansio Partneriaethau Talent gyda gwledydd partner y tu allan i'r UE i helpu i gyfateb anghenion llafur a sgiliau yn yr UE a chysylltu gweithwyr medrus, cyflogwyr, partneriaid cymdeithasol, sefydliadau'r farchnad lafur, ac addysg a hyfforddiant trwy allgymorth pwrpasol a thrwy adeiladu rhwydwaith o mentrau dan sylw, yn ogystal â chefnogi cynlluniau symudedd yn ariannol ar gyfer gwaith neu hyfforddiant. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Comisiwn hefyd yn cynnig pecyn sgiliau a thalent.

Mwy o wybodaeth

Cyfarwyddeb Cerdyn Glas
Cynnig ar gyfer Cyfarwyddeb Cerdyn Glas diwygiedig
Asesiad o effaith
Tudalen we Cerdyn Glas

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd