Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae pleidleiswyr yn mynd i bolau gwledig am y tro cyntaf yn Kazakhstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Aeth pleidleiswyr yn ardaloedd gwledig Kazakstan i'r polau ar y penwythnos mewn etholiadau lleol y mae disgwyl mawr amdanynt ac sy'n cael eu hystyried yn gam pellach yn ffordd y wlad i ddemocratiaeth sy'n gweithredu'n llawn, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Am y tro cyntaf erioed, cafodd pobl mewn pentrefi, aneddiadau a threfi bach gyfle i ethol arweinwyr lleol, neu akims (meiri).

Cystadlodd cyfanswm o 2,297 o ymgeiswyr am 730 o seddi maerol. Gostyngwyd y rhestr derfynol o 2,582 o ymgeiswyr cychwynnol. Disgwylir i'r canlyniadau ffurfiol gael eu cyhoeddi yn ddiweddarach yr wythnos hon.

hysbyseb

O dan system newydd a gyflwynwyd gan yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev, gallai unrhyw ddinesydd 25 oed a hŷn redeg am swydd maer lleol. Roedd cyfanswm o 878 o ymgeiswyr, neu 38.2 y cant, yn cynrychioli un o bleidiau gwleidyddol prif ffrwd y wlad ond, yn hollbwysig, roedd mwy na 60% o'r ymgeiswyr, cyfanswm o 1,419, yn rhedeg fel annibynwyr yn hytrach na gyda chefnogaeth plaid wleidyddol.

Yn ôl arbenigwyr, roedd y preswylwyr mwyaf gweithgar yn dod o ranbarthau Dwyrain Kazakhstan a Zhambyl, lle roedd y nifer a bleidleisiodd yn fwy na 90 y cant. Er bod y nifer isaf o bleidleiswyr yn rhanbarth Almaty. Cafodd y pleidleisio ei fonitro gan fwy na 2,000 o arsylwyr. Fodd bynnag, ni wnaethant adrodd am unrhyw droseddau difrifol.

Dywed arsylwyr fod yr etholiadau wedi creu cyfleoedd ychwanegol i ddinasyddion gweithredol wireddu eu potensial a bod y diwygiadau gwleidyddol arlywyddol wedi tanio diddordeb brwd yng nghymdeithas Kazak.

hysbyseb

Mae’r etholiadau’n cael eu hystyried yn gam allweddol mewn ymdrechion i ryddfrydoli system wleidyddol Kazakhstan yn raddol, sydd ers bron i dri degawd wedi cael ei ddominyddu gan yr arlywyddiaeth.

Daeth Tokayev i rym yn 2019 ar ôl ymddiswyddiad annisgwyl Nursultan Nazarbayev a oedd wedi rhedeg y genedl o 19 miliwn ers annibyniaeth ac mae’r etholiadau’n anrhydeddu addewid allweddol a wnaeth ar y pryd.

Dywedodd ffynhonnell mewn sefyllfa dda yn llysgenhadaeth Kazakstan i’r UE wrth y wefan hon fod etholiadau akims gwledig yn “foment bwysig iawn sy’n agor cam newydd o foderneiddio gwleidyddol yn ein gwlad.”

Roedd yr ymgyrch etholiadol wedi canolbwyntio'n rhannol ar y goblygiadau iechyd ac economaidd sy'n deillio o bandemig Covid-19.

Digwyddodd llawer o'r ymgyrchu ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol, gan fod y sefyllfa bresennol yn destun cyfyngiadau pandemig. Ond gobeithir hefyd y gall hyn roi ysgogiad newydd go iawn i ddemocrateiddio gwleidyddol digidol i'r cenedlaethau ifanc gan fod hanner poblogaeth Kazakh o dan 30 oed.

Cyhoeddodd yr arlywydd y fenter i gynnal etholiadau lleol yn ei anerchiad i’r genedl y llynedd ac mae llai na blwyddyn wedi pasio i hyn yn dod yn realiti.

Aeth ffynhonnell Kazak ymlaen: “Mae etholiadau akims gwledig yn agor cyfleoedd newydd i ddinasyddion ddylanwadu'n uniongyrchol ar ddatblygiad eu haneddiadau. Maent yn ffurfio egwyddorion tymor hir newydd yng ngweithrediad y system weinyddiaeth gyhoeddus ac yn ansoddol yn newid natur y berthynas rhwng y wladwriaeth a chymdeithas. ”

Yn ôl pob sôn, roedd yr ymgyrch etholiadol wedi ennyn diddordeb eang ymhlith dinasyddion ac wedi meithrin mwy o gystadleuaeth wleidyddol. Roedd y nifer uchel o ymgeiswyr annibynnol yn arbennig o nodedig.

“Yn gyffredinol, bydd yr etholiadau lleol hyn yn cyfrannu at ddemocrateiddio’r wlad ymhellach,” ychwanegodd y ffynhonnell.

Pwysleisiodd y ffynhonnell “bwysigrwydd strategol” yr etholiadau, gan ddweud eu bod yn nodi “newidiadau sefydliadol difrifol” yn system llywodraeth leol y wlad.

“Ynghyd â mabwysiadu deddf newydd ar gynulliadau heddychlon a rhyddfrydoli deddfwriaeth ar etholiadau, mae cyflwyno etholiad uniongyrchol akims yn cyfrannu at gynnydd yn niwylliant gwleidyddol a chyfranogiad gwleidyddol Kazakhstanis.”

Gobeithir hefyd, meddai, y bydd yr etholiadau hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o weision sifil a gwelliannau i gyfarpar y wladwriaeth.

“Bydd hyn i gyd gyda’i gilydd yn rhoi ysgogiad cadarnhaol i ddatblygiad pellach y system llywodraeth leol ac mae’n newid cynyddol yn y wlad. Maent yn dangos yn glir bod mentrau a phenderfyniadau’r arlywydd yn cael eu gweithredu’n raddol ac yn mwynhau cefnogaeth eang yn y gymdeithas.”

Mae'n tynnu sylw at y ffaith bod 10 deddf newydd ar ddiwygiadau gwleidyddol eisoes wedi'u mabwysiadu ers i'r arlywydd ddod i rym ac mae sawl un arall ar y gweill.

Daw sylw pellach gan Axel Goethals, Prif Swyddog Gweithredol yn y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Asiaidd ym Mrwsel, sy’n credu y bydd yr etholiadau “yn parhau â’r cynnydd cyson tuag at strwythur democrataidd mwy cydlynol yn y genedl”.

Dywedodd Goethals wrth y wefan hon y dylid ystyried yr etholiadau fel proses o ‘ddemocrateiddio dan reolaeth’ ac roedd yn galonogol gweld “arwyddion o welliant” sy’n cynnwys “system amlbleidiol newydd a’r symudiad tuag at gynrychiolaeth fwy cyflawn a chystadleuaeth wleidyddol”.

Ychwanegodd Goethals: “Mae Kazakhstan o dan yr Arlywydd Tokayev hefyd wedi gwneud cynnydd cadarnhaol iawn i gynyddu cynrychiolaeth gyffredinol a chyfranogiad cymdeithas sifil yn ei phroses ddemocrataidd. Rhaid ystyried y broses etholiadol a phleidleisio hon yng nghyd-destun ehangach gwlad sy'n dal i esblygu. Fel cyn-wladwriaeth Sofietaidd, mae Kazakhstan yn symud yn araf tuag at system ddemocrataidd fwy agored. Mae hon yn broses na all ddigwydd dros nos ac sy'n gofyn am ddull mwy graddol o osgoi newidiadau sydyn neu orfodol a allai arwain at ansefydlogrwydd, gan ei fod hefyd yn rhan o gromlin ddysgu democrateiddio i'r pleidleiswyr, yr ymgeiswyr, y pleidiau gwleidyddol yn ogystal â ar gyfer y sefydliadau yn Kazakhstan.

“Mae’r Arlywydd Tokayev wedi dangos gwir ymrwymiad a phenderfyniad er mwyn gwella gwead economaidd-gymdeithasol Kazakhstan trwy foderneiddio gwleidyddol. Adeiladwyd ar hyn gan yr etifeddiaeth a'r diwygiadau a gychwynnwyd gan ei ragflaenydd Nursultan Nazarbayev, Arlywydd cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan. "

Mewn man arall, dywedodd yr ASE Andris Ameriks, Is-gadeirydd dirprwyaeth Canol Asia yn Senedd Ewrop Gohebydd UE: “Mae canlyniadau’r etholiadau yn hynod bwysig i Kazakhstan.

“Ar adeg pan mae’r byd i gyd yn dal i gael trafferth gyda phandemig sydd wedi achosi cythrwfl cymdeithasol mawr ac wedi ysgogi llywodraethau cenedlaethol, mae’n hanfodol bod yr etholiadau hyn yn darparu enghraifft wirioneddol o gyd-ymddiriedaeth rhwng y bobl a’r awdurdodau.”

Mae Fraser Cameron, cyn-swyddog y Comisiwn Ewropeaidd ac sydd bellach yn gyfarwyddwr Canolfan yr UE / Asia ym Mrwsel, yn cytuno, gan ddweud y dylai’r etholiadau “nodi cam arall ymlaen yng nghynnydd cyson Kazakhstan tuag at gymdeithas fwy agored a democrataidd”.

Kazakhstan

Sylwebaeth gan Benedikt Sobotka, Is-gennad Anrhydeddus Kazakhstan yn Lwcsembwrg, ar Anerchiad Cyflwr y Genedl yr Arlywydd Tokayev

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cael ein hannog i weld ystod eang o bolisïau a fydd yn gosod y naws ar gyfer trawsnewid Kazakhstan yn y blynyddoedd i ddod, a chan uchelgais glir y wlad i gyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2060. Mae'r cynnydd wrth ddatblygu nodau sero net y wlad wedi bod yn drawiadol - Kazakhstan oedd y wlad gyntaf yng Nghanol Asia i sefydlu Cynllun Masnachu Allyriadau cenedlaethol i roi pris ar garbon. Yn gynharach eleni, mabwysiadodd y wlad God Amgylcheddol newydd i gyflymu'r newid i arferion cynaliadwy.  

"Un o alluogwyr allweddol trosglwyddiad Kazakhstan i sero net dros y degawdau nesaf fydd digideiddio. Rydym yn croesawu ymdrechion Kazakhstan i roi twf digidol wrth galon gweledigaeth y wlad ar gyfer y dyfodol. Dros y blynyddoedd, mae Kazakhstan wedi cymryd trawsnewidiad digidol i lefel newydd. , gan fuddsoddi'n helaeth mewn technolegau 'dinas glyfar' newydd i wella ac awtomeiddio gwasanaethau dinas a bywyd trefol. Mae'r wlad wedi llwyddo i sefydlu ecosystem ddigidol arloesol yng Nghanol Asia sydd wedi'i hatgyfnerthu trwy greu Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana a Chanolfan Astana , yn gartref i gannoedd o gwmnïau technoleg sy'n mwynhau statws treth ffafriol. 

"Yn sail i'r trawsnewid technolegol hwn mae ymrwymiad Kazakhstan i atebion dysgu digidol, a ddyluniwyd i gataleiddio dros 100,000 o arbenigwyr TG i ddatblygu sgiliau technegol sy'n rhan annatod o'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol. Mae'r newid i gyfleoedd dysgu digidol hefyd wedi'i adlewyrchu yn null Kazakhstan tuag at addysg - gyda chynlluniau i greu 1000 o ysgolion newydd, bydd ymrwymiad y wlad i uwchsgilio ieuenctid yn allweddol i greu economi gynhwysol a chynaliadwy yn y dyfodol. ”

hysbyseb

Parhau Darllen

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Kazakhstan

Pen-blwydd Zhambyl Zhabayev yn 175 oed: Bardd a oroesodd ei (bron) 100 mlynedd o fywyd corfforol

cyhoeddwyd

on

Zhambyl Zhabayev. Credyd llun: Bilimdinews.kz.
Zhambyl Zhabayev (Yn y llun) nid bardd Kazakh gwych yn unig mohono, daeth yn ffigwr chwedlonol bron, gan uno epocau gwahanol iawn. Mae hyd yn oed rhychwant ei fywyd yn unigryw: ganwyd ym 1846 bu farw ar Fehefin 22, 1945 - wythnosau ar ôl trechu Natsïaeth yn yr Almaen. Dim ond wyth mis yn fwy oedd ganddo i fyw i ddathlu ei ben-blwydd yn 100 oed, ei ganmlwyddiant, yn ysgrifennu Dmitry Babich in Annibyniaeth Kazakhstan: 30 Mlynedd, Op-Ed.  

Nawr rydyn ni'n dathlu ei ben-blwydd yn 175 oed.

Zhambyl, a anwyd bedair blynedd yn unig ar ôl marwolaeth Mikhail Lermontov a naw mlynedd ar ôl marwolaeth Alexander Pushkin - dau fardd mawr Rwseg. I deimlo'r pellter, mae'n ddigon dweud mai peintwyr yn unig a ddaeth â'u delweddau atom - nid oedd ffotograffiaeth yn bodoli ar adeg eu marwolaethau cynnar mewn dueliau gwaedlyd. Anadlodd Zhambyl yr un aer â nhw…

hysbyseb

Ond Zhambyl hefyd yw’r atgof anhepgor o blentyndod ein tadau, y “ffigwr taid bytholwyrdd”, a oedd yn ymddangos mor agos, felly “un ohonom ni” nid yn unig diolch i nifer o luniau mewn papurau newydd. Ond yn anad dim - diolch i'w benillion hardd, ond hawdd eu deall hefyd am Kazakhstan, ei natur, ei phobl. Ond nid yn unig am y famwlad - gan ganu o berfeddwlad Kazakhstan, daeth Zhambyl o hyd i ffordd i ymateb i drasiedi’r Ail Ryfel Byd, blocâd Leningrad, a llawer, llawer o “sifftiau hanes” tectonig eraill a ddigwyddodd yn ystod ei oes.

Ystafell fyw amgueddfa Zhambyl Zhabayev, sydd 70 km o Almaty lle'r oedd y bardd yn byw ym 1938-1945. Credyd llun: Yvision.kz.

A allai rhywun gysylltu’r ddau fyd hyn - Kazakhstan cyn ei “gyfnod Tsarïaidd”, amseroedd Pushkin a Lermontov, - a’n cenhedlaeth ni, a welodd ddiwedd yr Undeb Sofietaidd a llwyddiant Kazakhstan annibynnol?

hysbyseb

Dim ond un ffigur o'r fath sydd - Zhambyl.

Mae'n anhygoel bod ei enwogrwydd byd-eang wedi dod ato tua 1936, ar hyn o bryd pan oedd yn 90 oed. “Dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu” - mae hwn yn ddatganiad calonogol. Ond mae “dydych chi byth yn rhy hen i enwogrwydd” yn un mwy calonogol fyth. Daeth Zhambyl yn enwog ym 1936, pan gynigiodd bardd Kazakh Abdilda Tazhibayev Zhambyl ar gyfer safle “hen ddyn doeth” yr Undeb Sofietaidd (aksakal), cilfach a lenwir yn draddodiadol gan y beirdd sy’n heneiddio o diroedd y Cawcasws. Enillodd Zhambyl yr ornest ar unwaith: roedd nid yn unig yn hŷn (roedd ei gystadleuydd o Dagestan, Suleiman Stalski, 23 mlynedd yn iau), roedd Zhambyl yn sicr yn fwy lliwgar. Wedi'i godi ger hen dref Taraz (a ailenwyd yn ddiweddarach ar ôl Zhambyl), roedd Zhambyl wedi bod yn chwarae dombura ers 14 oed ac wedi ennill cystadlaethau barddonol lleol (aitys) er 1881. Roedd Zhambyl yn gwisgo dillad Kazakh traddodiadol ac roedd yn well ganddyn nhw gadw at y protein-gyfoethog traddodiadol. diet y paith, a ganiataodd iddo fyw cyhyd. Ond yn sicr roedd rhywbeth mwy iddo - bardd oedd Zhambyl yn wir.

Cofeb i Zhambyl Zhabayev yn Almaty.

Mae beirniaid (a rhai tynnwyr) yn cyhuddo Zhambyl o ysgrifennu “barddoniaeth wleidyddol,” o gael ei ddallu gan nerth (nad oedd bob amser yn iawn) yr Undeb Sofietaidd. Mae rhywfaint o wirionedd ffeithiol i'r datganiad hwnnw, ond nid oes unrhyw wirionedd esthetig iddo. Ysgrifennodd Leopold Senghor, arlywydd cyntaf chwedlonol Senegal annibynnol, benillion gwleidyddol, rhai ohonynt am “gryfder” ac “nerth” “cryfion” gwleidyddol yr 20fed ganrif. Ond ysgrifennodd Senghor yr adnodau hyn yn ddiffuant - ac arhosodd yn hanes llenyddiaeth. Ac arhosodd Senghor mewn hanes mewn safle llawer mwy anrhydeddus na'r cryfion gwleidyddol, yr oedd yn eu hedmygu.

I Zhambyl, pobl Leningrad, (St.Petersburg bellach) a ddioddefodd newyn ofnadwy yn ystod gwarchae eu dinas gan y Natsïaid ym 1941-1944, - cawsant MYNEGAI i'w blant. Yn ei benillion, roedd Zhambyl yn teimlo poen i bob un o fwy nag 1 filiwn o bobl lwgu i farwolaeth yn y ddinas imperialaidd fawreddog honno ar lan y môr Baltig, yr oedd ei balasau a'i phontydd mor bell oddi wrtho. O ran barddoniaeth, nid yw pellteroedd o bwys. Yr emosiwn sy'n cyfrif. Ac roedd gan Zhambyl emosiwn cryf. Gallwch chi ei deimlo yn darllen ei benillion dyn 95 oed:

Leningraders, plant i mi!

I chi - afalau, melys fel gwin gorau,

I chi - ceffylau o'r bridiau gorau,

Ar gyfer eich anghenion chi, ymladdwyr, mwyaf enbyd ...

(Roedd Kazakhstan yn enwog am ei afalau a'i draddodiadau bridio ceffylau.)

Leningraders, fy nghariad a balchder!

Gadewch i'm cipolwg trwy fynyddoedd gleidio,

Yn eira cribau creigiog

Gallaf weld eich colofnau a'ch pontydd,

Yn swn cenllif y gwanwyn,

Gallaf deimlo'ch poen, eich poenydio ...

(Penillion wedi'u cyfieithu gan Dmitry Babich)

Ysgrifennodd y bardd enwog o Rwseg, Boris Pasternak (1891-1960), y gallai Zhambyl ei alw’n gydweithiwr iau, barch enfawr at y math o farddoniaeth werin yr oedd Zhambyl yn ei chynrychioli, ysgrifennodd am yr adnodau hyn “y gall bardd weld digwyddiadau cyn iddynt ddigwydd” a barddoniaeth yn adlewyrchu “cyflwr dynol” wrth ei graidd symbolaidd.

Mae hyn yn sicr yn wir am Zhambyl. Mae ei fywyd hir a'i waith yn stori am gyflwr dynol.  

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd