Cysylltu â ni

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde yn ailadrodd yr angen i gadarnhau penderfyniad adnoddau ei hun yn amserol

cyhoeddwyd

on

Cadarnhaodd Llywydd Banc Canolog Ewrop (ECB) Christine Lagarde y byddai'r ECB yn cynnal ei safbwynt polisi ariannol lletyol iawn. Bydd y Cyngor Llywodraethu yn parhau i gynnal pryniannau asedau net o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) ac mae'n disgwyl i bryniannau gael eu cynnal ar gyflymder sylweddol uwch nag yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn.

Dywedodd Lagarde fod gan ardal yr ewro ffordd bell i fynd eto cyn cael gwared ar leddfu ariannol yn raddol. Cymharodd y sefyllfa ag economi ar faglau, y mae'n rhaid iddi groesi pont y pandemig, ac yn y cyfamser mae angen dwy fagl arni, un cyllidol ac un ariannol.

O ran polisïau cyllidol cenedlaethol, dywedodd Lagarde fod dull “uchelgeisiol a chydlynol” yn parhau i fod yn hanfodol gan y byddai tynnu cefnogaeth yn ôl yn gynamserol yn gohirio adferiad ac yn chwyddo effeithiau creithio tymor hir. Dywedodd y byddai angen cefnogaeth barhaus ar gwmnïau ac aelwydydd. 

hysbyseb

Ar lefel Ewropeaidd, dywedodd fod Cyngor Llywodraethu’r ECB wedi ailadrodd yr angen i gadarnhau’r penderfyniad adnoddau eich hun yn amserol, i gwblhau cynlluniau adfer a gwytnwch yn brydlon a’r angen i’r rhaglen NextGenerationEU ddod yn weithredol yn ddi-oed. Dywedodd y gallai hyn gyfrannu at adferiad cyflymach, cryfach a mwy unffurf a thrwy hynny ychwanegu at effeithiolrwydd polisi ariannol yn ardal yr ewro.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

ECB i newid canllawiau polisi yn y cyfarfod nesaf, meddai Lagarde

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Banc Canolog Ewrop yn newid ei ganllawiau ar y camau polisi nesaf yn ei gyfarfod nesaf i adlewyrchu ei strategaeth newydd a dangos ei fod o ddifrif ynglŷn ag adfywio chwyddiant, meddai Llywydd yr ECB, Christine Lagarde, mewn cyfweliad a ddarlledwyd ddydd Llun (12 Gorffennaf), yn ysgrifennu Francesco Canepa, Reuters.

Cyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, mae strategaeth newydd yr ECB yn caniatáu iddo oddef chwyddiant yn uwch na’i nod 2% pan fo cyfraddau yn agos at waelod y graig, fel nawr.

Pwrpas hyn yw sicrhau buddsoddwyr na fydd polisi'n cael ei dynhau'n gynamserol a hybu eu disgwyliadau ynghylch twf prisiau yn y dyfodol, sydd wedi llusgo islaw targed yr ECB ar gyfer y rhan fwyaf o'r degawd diwethaf.

hysbyseb

"O ystyried y dyfalbarhad y mae angen i ni ei ddangos i gyflawni ein hymrwymiad, bydd yn sicr ailedrych ar ganllawiau ymlaen llaw," meddai Lagarde wrth Bloomberg TV.

Mae canllawiau cyfredol yr ECB yn dweud y bydd yn prynu bondiau cyhyd ag y bo angen ac yn cadw cyfraddau llog ar eu lefelau cyfredol, isel eu record nes ei fod wedi gweld y rhagolwg chwyddiant yn “cydgyfeirio’n gadarn” at ei nod.

Ni ymhelaethodd Lagarde ar sut y gallai'r neges honno newid, gan ddweud mai nod yr ECB fydd cadw credyd yn hawdd.

"Fy synnwyr i yw y byddwn yn parhau i gael ein penderfynu trwy gynnal amodau cyllido ffafriol yn ein heconomi," meddai.

Ychwanegodd nad hwn oedd yr amser iawn i siarad am ddeialu ysgogiad yn ôl ac y gallai Rhaglen Prynu Argyfwng Pandemig yr ECB, sy'n werth hyd at 1.85 triliwn ewro, "drosglwyddo i fformat newydd" ar ôl Mawrth 2022, ei ddyddiad gorffen cynharaf posibl. .

Parhau Darllen

Economi

Mae'r ECB yn cyflwyno cynllun gweithredu i gynnwys ystyriaethau newid yn yr hinsawdd yn ei strategaeth polisi ariannol

cyhoeddwyd

on

Mae cyngor llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) wedi penderfynu ar gynllun gweithredu cynhwysfawr, gyda map ffordd uchelgeisiol (gweler yr atodiad) ymgorffori ystyriaethau newid yn yr hinsawdd ymhellach yn ei fframwaith polisi. Gyda'r penderfyniad hwn, mae'r Cyngor Llywodraethu yn tanlinellu ei ymrwymiad i adlewyrchu ystyriaethau cynaliadwyedd amgylcheddol yn fwy systematig yn ei bolisi ariannol. Daw'r penderfyniad yn dilyn casgliad yr adolygiad strategaeth o 2020-21, lle'r oedd y myfyrdodau ar newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol o bwysigrwydd canolog.

Mae mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn her fyd-eang ac yn flaenoriaeth polisi i'r Undeb Ewropeaidd. Er mai llywodraethau a seneddau sydd â'r prif gyfrifoldeb i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, o fewn ei fandad, mae'r ECB yn cydnabod yr angen i ymgorffori ystyriaethau hinsawdd ymhellach yn ei fframwaith polisi. Mae newid yn yr hinsawdd a'r trawsnewidiad tuag at economi fwy cynaliadwy yn effeithio ar y rhagolygon ar gyfer sefydlogrwydd prisiau trwy eu heffaith ar ddangosyddion macro-economaidd megis chwyddiant, allbwn, cyflogaeth, cyfraddau llog, buddsoddiad a chynhyrchedd; sefydlogrwydd ariannol; a throsglwyddo polisi ariannol. At hynny, mae newid yn yr hinsawdd a'r trawsnewidiad carbon yn effeithio ar werth a phroffil risg yr asedau a ddelir ar fantolen yr Ewro-system, gan arwain o bosibl at grynhoad annymunol o risgiau ariannol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd.

Gyda'r cynllun gweithredu hwn, bydd yr ECB yn cynyddu ei gyfraniad at fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, yn unol â'i rwymedigaethau o dan Gytuniadau'r UE. Mae'r cynllun gweithredu yn cynnwys mesurau sy'n cryfhau ac yn ehangu mentrau parhaus gan yr Ewro-system i roi cyfrif gwell am ystyriaethau newid yn yr hinsawdd gyda'r nod o baratoi'r tir ar gyfer newidiadau i'r fframwaith gweithredu polisi ariannol. Bydd dyluniad y mesurau hyn yn gyson â'r amcan sefydlogrwydd prisiau a dylai ystyried goblygiadau newid yn yr hinsawdd ar gyfer dyraniad effeithlon o adnoddau. Bydd canolfan newid hinsawdd yr ECB a sefydlwyd yn ddiweddar yn cydlynu'r gweithgareddau perthnasol yn yr ECB, mewn cydweithrediad agos â'r Ewro-system. Bydd y gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

hysbyseb

Modelu macro-economaidd ac asesu goblygiadau ar gyfer trosglwyddo polisi ariannol. Bydd yr ECB yn cyflymu datblygiad modelau newydd ac yn cynnal dadansoddiadau damcaniaethol ac empirig i fonitro goblygiadau newid yn yr hinsawdd a pholisïau cysylltiedig i'r economi, y system ariannol a throsglwyddo polisi ariannol trwy farchnadoedd ariannol a'r system fancio i aelwydydd a chwmnïau. .

Data ystadegol ar gyfer dadansoddiadau risg newid yn yr hinsawdd. Bydd yr ECB yn datblygu dangosyddion arbrofol newydd, gan gwmpasu offerynnau ariannol gwyrdd perthnasol ac ôl troed carbon sefydliadau ariannol, ynghyd â'u datguddiadau i risgiau corfforol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Dilynir hyn gan welliannau cam wrth gam i ddangosyddion o'r fath, gan ddechrau yn 2022, hefyd yn unol â'r cynnydd ar bolisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol.

Datgeliadau fel gofyniad am gymhwysedd fel pryniannau cyfochrog ac asedau. Bydd yr ECB yn cyflwyno gofynion datgelu ar gyfer asedau'r sector preifat fel maen prawf cymhwysedd newydd neu fel sail ar gyfer triniaeth wahaniaethol ar gyfer prynu cyfochrog ac asedau. Bydd gofynion o'r fath yn ystyried polisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol a byddant yn hyrwyddo arferion datgelu mwy cyson yn y farchnad, gan gynnal cymesuredd trwy ofynion wedi'u haddasu ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint. Bydd yr ECB yn cyhoeddi cynllun manwl yn 2022.

Gwella galluoedd asesu risg. Bydd yr ECB yn dechrau cynnal profion straen hinsawdd ar fantolen yr Ewro-system yn 2022 i asesu amlygiad risg yr Ewro-system i newid yn yr hinsawdd, gan ysgogi ymlaen y fethodoleg o brawf straen hinsawdd yr ECB ledled yr economi. At hynny, bydd yr ECB yn asesu a yw'r asiantaethau statws credyd a dderbynnir gan Fframwaith Asesu Credyd Eurosystem wedi datgelu'r wybodaeth angenrheidiol i ddeall sut y maent yn ymgorffori risgiau newid yn yr hinsawdd yn eu statws credyd. Yn ogystal, bydd yr ECB yn ystyried datblygu safonau gofynnol ar gyfer ymgorffori risgiau newid yn yr hinsawdd yn ei raddau mewnol.

Fframwaith cyfochrog. Bydd yr ECB yn ystyried risgiau perthnasol o ran newid yn yr hinsawdd wrth adolygu'r fframweithiau prisio a rheoli risg ar gyfer asedau a ddefnyddir fel cyfochrog gan wrthbartïon ar gyfer gweithrediadau credyd Ewro-system. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn adlewyrchu'r holl risgiau perthnasol, gan gynnwys y rhai sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal, bydd yr ECB yn parhau i fonitro datblygiadau strwythurol y farchnad mewn cynhyrchion cynaliadwyedd ac yn barod i gefnogi arloesedd ym maes cyllid cynaliadwy o fewn cwmpas ei fandad, fel y dangosir gan ei benderfyniad i dderbyn bondiau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd fel cyfochrog (gweler. Datganiad i'r wasg o 22 Medi 2020).

Prynu asedau'r sector corfforaethol. Mae'r ECB eisoes wedi dechrau ystyried risgiau perthnasol o ran newid yn yr hinsawdd yn ei weithdrefnau diwydrwydd dyladwy ar gyfer ei bryniannau asedau yn y sector corfforaethol yn ei bortffolios polisi ariannol. Wrth edrych ymlaen, bydd yr ECB yn addasu'r fframwaith sy'n arwain dyraniad pryniannau bondiau corfforaethol i ymgorffori meini prawf newid yn yr hinsawdd, yn unol â'i fandad. Bydd y rhain yn cynnwys alinio cyhoeddwyr â deddfwriaeth yr UE, o leiaf, sy'n gweithredu cytundeb Paris trwy fetrigau sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd neu ymrwymiadau'r cyhoeddwyr i nodau o'r fath. At hynny, bydd yr ECB yn dechrau datgelu gwybodaeth am raglen prynu'r sector corfforaethol (CSPP) sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd erbyn chwarter cyntaf 2023 (gan ategu'r datgeliadau ar y portffolios polisi anariannol; gweler; Datganiad i'r wasg o 4 Chwefror 2021).

Bydd gweithrediad y cynllun gweithredu yn unol â'r cynnydd ar bolisïau a mentrau'r UE ym maes datgelu ac adrodd ar gynaliadwyedd amgylcheddol, gan gynnwys y Gyfarwyddeb Adrodd ar Gynaliadwyedd Corfforaethol, y Rheoliad Tacsonomeg a'r Rheoliad ar ddatgeliadau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd yn y gwasanaethau ariannol. sector.

Parhau Darllen

Bafaria

Yn erbyn chwyddiant gyda heic ardrethi, mae gweinidog Bafaria yn annog ECB

cyhoeddwyd

on

By

Mae chwyddiant uwch yn gwaethygu cyflwr cynilwyr a dylai Banc Canolog Ewrop ymateb trwy godi ei gyfraddau llog o 0%, gweinidog cyllid Bafaria, Albert Fueracker (Yn y llun), yn cael ei ddweud yn ddyddiol Image mewn sylwadau a gyhoeddwyd ddydd Mercher (2 Mehefin).

Cyflymodd chwyddiant prisiau defnyddwyr blynyddol yr Almaen ym mis Mai, gan symud ymlaen ymhellach na tharged yr ECB o agos at 2% ond yn is, dywedodd y Swyddfa Ystadegau Ffederal ddydd Llun.

Cododd prisiau defnyddwyr, wedi'u cysoni i'w gwneud yn gymharol â data chwyddiant o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd, 2.4% ym mis Mai, i fyny o 2.1% ym mis Ebrill.

hysbyseb

"Mae'r Almaen yn wlad o gynilwyr. Mae polisi cyfradd llog sero hirsefydlog yr ECB yn wenwyn ar gyfer cynlluniau cynilo nodweddiadol," meddai Fueracker, aelod o Undeb Cymdeithasol Cristnogol ceidwadol Bafaria (CSU), wrth y papur dyddiol sy'n gwerthu mas.

"Ar y cyd â'r chwyddiant sy'n cynyddu erbyn hyn, mae'r dadleoliad ar gyfer cynilwyr yn dod yn fwy a mwy amlwg. Mae Bafaria wedi bod yn rhybuddio ers blynyddoedd bod yn rhaid dod â'r polisi cyfradd llog sero i ben - nawr mae'n hen bryd," ychwanegodd.

Mae Almaenwyr Ceidwadol wedi cwyno ers tro fod cyfraddau llog 0% yr ECB yn brifo cynilwyr gan nad oes fawr o ennill iddynt - problem a waethygir gan chwyddiant cynyddol yn erydu gwerth eu hwyau nythu.

Dangosodd ffigurau prisiau dydd Llun ar gyfer mis Mai fod mesur cenedlaethol o chwyddiant wedi codi i 2.5%, y lefel uchaf ers 2011.

O dan y pennawd "Mae chwyddiant yn bwyta ein cynilion", cynhaliodd Bild rybudd stori ar wahân: "Mae gweithwyr, pensiynwyr a chynilwyr yr Almaen mewn ofn oherwydd chwyddiant uchel!"

Ddydd Mawrth, dywedodd gweinidog economi llywodraeth ffederal yr Almaen, Peter Altmaier, ei fod yn “gwylio’r datblygiad hwn gyda chwyddiant yn agos iawn” ond na allai basio barn arno eto.

Mae Almaenwyr yn pleidleisio mewn etholiad ffederal ar Fedi 26. Hyd yn hyn, nid yw chwyddiant wedi ennill tyniant fel mater ymgyrchu, ond mae'n debygol o fod yn fwy na 3% yn ddiweddarach eleni wrth i heic treth ac effeithiau ystadegol ychwanegu at bwysau prisiau. Darllen mwy

Eisoes beirniaid mwyaf polisi ECB, mae rhai Almaenwyr ceidwadol yn ofni bod y banc canolog yn rhy hunanfodlon ynghylch chwyddiant ac y gallai ei bolisi arian hawdd gyhoeddi cyfnod newydd o brisiau uwch.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd