Cysylltu â ni

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Cyprus € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Cyprus gwerth € 1 biliwn i gefnogi mentrau ac unigolion hunangyflogedig yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y gefnogaeth ar ffurf gwarantau gwladwriaethol ar fenthyciadau newydd. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol). Nod y cynllun yw darparu hylifedd i gwmnïau hyfyw a brofodd aflonyddwch busnes oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod y mesur Cyprus yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, mae'r cynllun (i) yn ymwneud â benthyciadau newydd sydd ag aeddfedrwydd o leiaf tri mis ac uchafswm aeddfedrwydd o chwe blynedd; (ii) yn rhagweld ymdriniaeth o'r warant wedi'i chyfyngu i 70% o brif egwyddor y benthyciad; (iii) yn darparu ar gyfer cydnabyddiaeth leiaf y warant; (iv) yn cynnwys mesurau diogelwch digonol i sicrhau bod y cymorth yn cael ei sianelu'n effeithiol gan y cyfryngwyr ariannol i'r buddiolwyr mewn angen; a (v) yn sicrhau y rhoddir cefnogaeth erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur cymorth o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun € 1bn hwn yn galluogi Cyprus i gefnogi cwmnïau ac unigolion hunangyflogedig y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy ddarparu gwarantau gwladol ar fenthyciadau. Bydd y cynllun yn helpu'r cwmnïau hyn i fynd i'r afael â'r prinder hylifedd sy'n eu hwynebu oherwydd yr argyfwng parhaus. Byddwn yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i'r atebion gorau i gefnogi cwmnïau yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Croatia

Mae'r Comisiwn yn croesawu cam nesaf ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cadarnhaol cyfnewid barn ar y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, ar fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Economi a Chyllid yr UE (ECOFIN). Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Bydd y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau yn cael ei fabwysiadu'n ffurfiol trwy weithdrefn ysgrifenedig yn fuan.

Bydd y mabwysiadu ffurfiol hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

Mae Ffrainc yn galw symud Twrcaidd-Cyprus yn nhref ysbrydion yn 'gythrudd'

cyhoeddwyd

on

By

Mae Gweinidog Materion Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion gydag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, yn Weinyddiaeth Materion Tramor Ffrainc ym Mharis, Ffrainc, Mehefin 25, 2021. Andrew Harnik / Pool trwy REUTERS

Beirniadodd Ffrainc ddydd Mercher (21 Gorffennaf) fel “cythrudd” symudiad gan awdurdodau Cyprus Twrcaidd i ailagor yn rhannol dref segur yng Nghyprus ar gyfer ailsefydlu posib, yn y feirniadaeth ddiweddaraf o’r Gorllewin y mae Ankara wedi’i diswyddo, ysgrifennu Sudip Kar-Gupta ym Mharis a Jonathan Spicer yn Istanbul, Reuters.

Dywedodd Cypriots Twrcaidd ddydd Mawrth (20 Gorffennaf) y byddai rhan o Varosha yn dod o dan reolaeth sifil ac y byddai pobl yn gallu adennill eiddo - yn pysgota Cypriots Gwlad Groeg a gyhuddodd eu cystadleuwyr Twrcaidd o drefnu cydio yn y tir trwy lechwraidd. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae Varosha, casgliad iasol o westai a phreswylfeydd adfeiliedig uchel mewn parth milwrol nad oes neb wedi cael mynediad iddo, wedi bod yn anghyfannedd ers i ryfel 1974 hollti'r ynys.

Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian (llun) wedi trafod y mater gyda'i gymar Cyprus ddydd Mawrth a bydd yn codi'r pwnc yn y Cenhedloedd Unedig, meddai llefarydd ar ran gweinidogaeth Le Drian.

Cynrychiolir Cyprus yn yr Undeb Ewropeaidd gan lywodraeth Cyprus Gwlad Groeg a gydnabyddir yn rhyngwladol. Ffrainc sy'n llywyddu Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig y mis hwn.

hysbyseb

"Mae Ffrainc yn gresynu'n gryf at y symudiad unochrog hwn, na fu unrhyw ymgynghoriadau arno, sy'n gyfystyr â chythrudd ac yn niweidio ailsefydlu'r hyder sydd ei angen i fynd yn ôl i sgyrsiau brys dros gyrraedd datrysiad teg a hirhoedlog i gwestiwn Cyprus," Le Meddai llefarydd ar ran Drian.

Roedd yr UE, yr Unol Daleithiau, Prydain a Gwlad Groeg hefyd yn gwrthwynebu'r cynllun a ddadorchuddiwyd pan ymwelodd Arlywydd Twrci Tayyip Erdogan â Nicosia ddydd Mawrth. Fe’i galwodd yn “oes newydd” i Varosha, ar arfordir dwyreiniol yr ynys.

Dywedodd gweinidogaeth dramor Twrci fod beirniadaeth yr UE yn “ddi-rym” gan ei fod wedi’i ddatgysylltu oddi wrth realiti ar lawr gwlad ac yn ffafrio Gwlad Groeg, aelod o’r UE. "Nid yw'n bosibl i'r UE chwarae unrhyw ran gadarnhaol wrth gyrraedd setliad i fater Cyprus," meddai.

Mae ymdrechion heddwch wedi hedfan dro ar ôl tro ar yr ynys sydd wedi'i hollti'n ethnig. Mae arweinyddiaeth Cyprus Twrcaidd newydd, gyda chefnogaeth Twrci, yn dweud mai cytundeb heddwch rhwng dwy wladwriaeth sofran yw'r unig opsiwn ymarferol.

Mae Cypriots Gwlad Groeg yn gwrthod cytundeb dwy wladwriaeth ar gyfer yr ynys a fyddai’n rhoi statws sofran i wladwriaeth Cyprus Twrcaidd ymwahanu mai dim ond Ankara sy’n ei chydnabod.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd