Cysylltu gyda ni

fideo

UD: 'Nid yw'n gyfrinach bod pethau wedi bod yn gymhleth yn ystod y pedair blynedd diwethaf' Borrell

cyhoeddwyd

on

Mewn dadl (11 Tachwedd) yn Senedd Ewrop ar etholiadau diweddar yr UD, llongyfarchodd Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor, Josep Borrell, yr Arlywydd-ethol, Joe Biden, a’r Is-lywydd-ethol, Kamala Harris, am eu buddugoliaeth hanesyddol .

Cymeradwyodd Borrell y cyfranogiad mwyaf yn hanes etholiadol yr Unol Daleithiau, gan ddweud ei fod yn dangos yn glir bod dinasyddion America yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd yr etholiad hwn.

Ailgychwyn cysylltiadau rhwng yr UE a'r UD

Dywedodd Borrell y bydd yr UE nawr yn edrych ar gyfleoedd i ddatblygu ei bartneriaeth strategol gyda’r Unol Daleithiau, ymrwymiad yr oedd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen eisoes wedi’i wneud yn ei anerchiad ‘Cyflwr yr UE’ i Senedd Ewrop yn Medi.

Ni chuddiodd yr Uchel Gynrychiolydd fod cysylltiadau’r UE / UD wedi dod dan fwy o straen o dan weinyddiaeth Trump, “Nid yw’n gyfrinach chwaith bod pethau wedi dod yn gymhleth yn ein cysylltiadau yn ystod y pedair blynedd diwethaf. Rwy’n edrych ymlaen at fynd yn ôl at ddeialog onest. ”

Croesawodd Borrell ymrwymiad clir yr Arlywydd-ethol Biden i adfer undod a pharch at normau a sefydliadau democrataidd ac i weithio gyda chynghreiriaid yn seiliedig ar bartneriaeth. Wrth gydnabod bod angen i'r UE weithio gyda'r Unol Daleithiau mewn llawer o fframweithiau - fframweithiau amddiffyn ac eraill - dywedodd fod angen i'r UE atgyfnerthu ei ymreolaeth strategol o hyd i ddod yn bartner cryfach.

“Nid oes rhaid i mi egluro ein bod wedi cael perthynas ddwyochrog sylweddol iawn yn fyd-eang [gyda’r Unol Daleithiau],” meddai Borrell, gan ychwanegu “Mae gennym hanes cyffredin, gwerthoedd a rennir ac rydym yn cadw at egwyddorion democrataidd. Mae'r bartneriaeth hon yn adlewyrchu sut rydyn ni'n mynd ar draws pob maes economaidd, wedi'i ategu gan gydweithrediad eang. ”

Amlinellodd yr Uchel Gynrychiolydd restr hir o nodau strategol cyffredin: ail-fywiogi'r cydweithrediad yn y fforymau amlochrog, yn enwedig yn y Cenhedloedd Unedig; parhau i weithio i hyrwyddo parch llawn hawliau dynol; mynd i'r afael â'r anawsterau yn Sefydliad Masnach y Byd, yn enwedig y mecanwaith setlo anghydfodau; cydweithredu wrth ymladd yn erbyn COVID-19, gan gynnwys cryfhau gwaith Sefydliad Iechyd y Byd a gallu'r system iechyd fyd-eang, gan ddechrau gyda pharodrwydd ac ymateb i argyfyngau; cyflymu gweithredu hinsawdd byd-eang uchelgeisiol a buddsoddi mewn harneisio'r trawsnewid technolegol; i edrych ar China, Iran a'n Cymdogaeth.

Ychwanegodd nodyn o rybudd ei fod yn barod i ymgysylltu â’r actorion newydd, ond ychwanegodd fod cyfnod pontio eithaf hir o’i flaen, “gadewch inni obeithio na fydd yn gyfnod pontio.”

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

'Nid ydym wedi gwneud digon i gefnogi'r boblogaeth Roma yn yr UE' Jourová

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio cynllun 10 mlynedd newydd i gefnogi pobl Roma yn yr UE. Mae'r cynllun yn amlinellu saith maes ffocws allweddol: cydraddoldeb, cynhwysiant, cyfranogiad, addysg, cyflogaeth, iechyd a thai. Ar gyfer pob maes, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno targedau ac argymhellion ar sut i'w cyflawni, bydd y Comisiwn yn defnyddio'r rhain i fonitro cynnydd.
Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Yn syml, dros y deng mlynedd diwethaf nid ydym wedi gwneud digon i gefnogi’r boblogaeth Roma yn yr UE. Mae hyn yn anfaddeuol. Mae llawer yn parhau i wynebu gwahaniaethu a hiliaeth. Ni allwn ei dderbyn. Heddiw rydym yn ail-lansio ein hymdrechion i gywiro'r sefyllfa hon. ”
Er bod rhai gwelliannau wedi'u gwneud yn yr UE - ym maes addysg yn bennaf - mae gan Ewrop ffordd bell i fynd eto i sicrhau cydraddoldeb go iawn i Roma. Mae ymyleiddio yn parhau, ac mae llawer o Roma yn parhau i wynebu gwahaniaethu.
Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli (llun): “Er mwyn i’r Undeb Ewropeaidd ddod yn wir undeb cydraddoldeb mae angen i ni sicrhau bod miliynau o Roma yn cael eu trin yn gyfartal, eu cynnwys yn gymdeithasol ac yn gallu cymryd rhan mewn bywyd cymdeithasol a gwleidyddol yn ddieithriad. Gyda'r targedau yr ydym wedi'u nodi yn y Fframwaith Strategol heddiw, rydym yn disgwyl gwneud cynnydd gwirioneddol erbyn 2030 tuag at Ewrop lle mae Roma'n cael ei ddathlu fel rhan o amrywiaeth ein Hundeb, cymryd rhan yn ein cymdeithasau a chael yr holl gyfleoedd i gyfrannu'n llawn. i fywyd gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd yr UE ac elwa ohono. ”

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae'r Comisiwn yn cwyno am ddiffyg canlyniadau yn y frwydr yn erbyn llygredd yn #Bulgaria

cyhoeddwyd

on

Gwerthoedd a Thryloywder Arweiniodd yr Is-lywydd Věra Jourová drafodaethau yn nadl Senedd Ewrop ar reolaeth y gyfraith ym Mwlgaria (5 Hydref). Dywedodd Jourová ei bod yn ymwybodol o’r protestiadau sydd wedi bod yn digwydd dros y tri mis diwethaf a’i bod yn dilyn y sefyllfa’n agos. Dywedodd Jourová fod yr arddangosiadau yn dangos bod dinasyddion yn rhoi pwys mawr ar farnwriaeth annibynnol a llywodraethu da.
Dywedodd na fydd y Comisiwn yn codi'r 'Mecanwaith Rheoli a Gwirio' (CVM) sy'n gwirio cynnydd Bwlgaria wrth wneud diwygiadau i'w barnwriaeth ac ymladd troseddau cyfundrefnol, ychwanegodd y byddai'n ystyried barn y Cyngor Ewropeaidd a'r Senedd yn unrhyw adroddiadau pellach. Ymladd llygredd Dywedodd y Comisiynydd Ewropeaidd dros Gyfiawnder Didier Reynders, er bod strwythurau Bwlgaria yn eu lle, roedd angen iddynt gyflawni'n effeithlon.
Dywedodd Reynders fod arolygon yn dangos lefel isel iawn o ymddiriedaeth y cyhoedd yn sefydliadau gwrth-lygredd Bwlgaria a chred nad oedd gan y llywodraeth yr ewyllys wleidyddol i wneud hyn yn ymarferol. Fe wnaeth Manfred Weber ASE, Cadeirydd Plaid Pobl Ewrop amddiffyn record y Prif Weinidog Boyko Borissov, gan ychwanegu ei fod yn gefnogol i fecanwaith rheolaeth y gyfraith yn nhrafodaethau’r Cyngor Ewropeaidd. Mae Weber yn cydnabod nad yw rheolaeth y gyfraith ym Mwlgaria “yn berffaith” a bod llawer i’w wneud o hyd, ond dywedodd y dylid penderfynu tynged y llywodraeth y flwyddyn nesaf mewn etholiadau.
Gwnaeth Ramona Strugariu ASE (Renew Europe Group) un o’r ymyriadau mwy pwerus yn y ddadl, gan ddweud pan oedd yn arddangos yng ngaeaf oer 2017 yn Bucharest - yn erbyn llygredd y llywodraeth yn Rwmania - cefnogaeth yr Arlywydd Juncker a’r Is-lywydd Cyntaf Gwnaeth cefnogaeth Timmermans iddi deimlo bod rhywun yn gwrando ar y Rhufeiniaid a oedd am gael eu diwygio. Dywedodd Strugariu: “Rwyf yma heddiw i ofyn am y llais hwn gan y Comisiwn a’r Cyngor a’r tŷ hwn oherwydd bod ei angen ar bobl Bwlgaria. Oherwydd ei fod o bwys iddyn nhw. Mae'n bwysig iawn iddyn nhw. ”
I gyd-ASEau a oedd yn cymeradwyo'r Prif Weinidog Borissov, gofynnodd: “Ydych chi'n gwybod pwy ydych chi'n ei gymeradwyo? Oherwydd eich bod yn cymeradwyo pobl sy'n wynebu honiadau difrifol o lygredd, gwyngalchu arian a thwyll gydag arian Ewropeaidd? Rwyf wedi gweld menywod yn cael eu llusgo y tu allan gan yr heddlu a lluniau o blant wedi'u chwistrellu â nwy dagrau, a yw'r amddiffyniad hwn? Ydych chi'n siŵr mai hwn yw'r person i'w gymeradwyo? ”

Parhau Darllen

Bwlgaria

#Bulgaria - 'Nid ydym am fod o dan y Mafia a llygredd' Minekov

cyhoeddwyd

on

 

Cyn dadl ar reolaeth y gyfraith ym Mwlgaria (5 Hydref), ymgasglodd protestwyr ac ASEau y tu allan i'r senedd i alw am newid systemig ac etholiadau newydd ym Mwlgaria. Siaradodd Gohebydd yr UE â rhai o'r rhai a gymerodd ran. Mae'r Athro Vladislav Minekov, wedi cael ei labelu fel un o'r 'Triawd Gwenwynig' gan y cyfryngau Bwlgaria sy'n eiddo i oligarch. Wrth ofyn beth oedd yn cadw protestwyr ar y strydoedd naw deg diwrnod ar ôl y brotest fyrfyfyr gyntaf ar 9 Gorffennaf, dywedodd nad yw Bwlgariaid eisiau byw o dan y Mafia. Croesawodd Minekov fod Senedd Ewrop yn mynd i’r afael â’r cwestiwn pwysig hwn, gan ddweud bod Bwlgariaid wedi cael yr argraff bod yr UE a’r byd yn edrych dros yr hyn oedd yn digwydd ym Mwlgaria.

Cymharodd un o chwe ASE y gwnaethom eu cyfweld, Clare Daly ASE (Iwerddon), lywodraeth bresennol Bwlgaria â fampirod sy'n bwydo arian yr UE, gan “sugno anadl einioes cymdeithas Bwlgaria,” dywedodd fod Plaid Pobl Ewrop, yn benodol, wedi amddiffyn Llywodraeth Borissov am gyfnod rhy hir a'i bod yn bryd wynebu'r llygredd amlwg a'r methiant i lynu wrth reolaeth y gyfraith. Mae 'Brwsel dros Fwlgaria' wedi trefnu protestiadau wythnosol ym Mrwsel ers i'r protestiadau ddechrau ym mis Gorffennaf.

Dywedodd un o’r trefnwyr, Elena Bojilova, fod Bwlgariaid dramor eisiau dangos undod gyda’u cydwladwyr: “Rydyn ni wedi cael pobl i ymuno â ni o ddinasoedd eraill o Ghent, o Antwerp.” Esboniodd Bojilova fod y ffenomen hon hefyd yn digwydd mewn llawer o wledydd eraill, “yn Fienna, yn Llundain, yng Nghanada yn yr Unol Daleithiau, priflythrennau Ewropeaidd eraill. Nid yw'r ffaith nad ydym yn gorfforol ym Mwlgaria yn ein hatal rhag cefnogi ymdrechion ein cydwladwyr, ac rydym yn llwyr gefnogi eu gofynion sydd am ymddiswyddiad y llywodraeth, ymddiswyddiad yr Erlynydd Cyffredinol, diwygio rheolaeth y gyfraith a glanhau yn y bôn. y

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd