Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Ni ddylai Pam Obama syrthio ar gyfer Putin ffolineb Wcreineg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Milwyr-yn-Wcráin-600x400Gan Anatol Lieven Democratiaeth Agored

Mae Rwsia a’r gorllewin wedi cynllwynio i rwygo’r wlad ar wahân. Rhaid i'r ddwy ochr sefyll i lawr nawr neu wynebu'r canlyniadau.

Rydyn ni nawr yn gweld canlyniadau pa mor ddifrifol y mae Rwsia a'r gorllewin wedi gor-chwarae eu dwylo yn yr Wcrain. Mae'n angenrheidiol ar frys i'r ddau ddod o hyd i ffyrdd o dynnu'n ôl o rai o'r swyddi y maen nhw wedi'u cymryd. Fel arall, y canlyniad yn hawdd iawn fyddai rhyfel cartref, goresgyniad Rwseg, rhaniad yr Wcráin, a gwrthdaro a fydd yn aflonyddu Ewrop am genedlaethau i ddod.

hysbyseb

Yr unig wlad a allai o bosibl elwa o ganlyniad o'r fath yw Tsieina. Yn yr un modd â goresgyniad Irac a chamreoli erchyll yr ymgyrch yn Afghanistan, byddai’r Unol Daleithiau yn cael eu tynnu sylw am ddegawd arall o’r cwestiwn o sut i ddelio â’i unig gymar cystadleuol yn y byd heddiw. Ac eto, o ystyried y canlyniadau a allai fod yn warthus i economi’r byd rhyfel yn yr Wcrain, mae’n debygol na fyddai hyd yn oed Beijing yn croesawu canlyniad o’r fath.

Os oes un ffaith hollol ddiymwad am yr Wcrain, sy'n sgrechian o bob etholiad a phob arolwg barn ers ei hannibyniaeth ddau ddegawd yn ôl, mae poblogaeth y wlad wedi'i rhannu'n ddwfn rhwng teimladau pro-Rwsiaidd a pro-orllewinol. Mae pob buddugoliaeth yn yr etholiad am un ochr neu'r llall wedi bod o ymyl cul, ac wedi hynny wedi'i wrthdroi gan fuddugoliaeth etholiadol i glymblaid gyferbyniol.

Yr hyn sydd wedi achub y wlad tan yn ddiweddar fu bodolaeth tir canol penodol o Ukrainians yn rhannu elfennau o'r ddwy swydd; nad oedd y rhaniad o ganlyniad wedi'i dorri'n glir; a bod y gorllewin a Rwsia yn gyffredinol wedi ymatal rhag gorfodi Ukrainians i wneud dewis clir rhwng y swyddi hyn.

hysbyseb

Yn ystod ail dymor George W. Bush fel arlywydd, gwnaeth yr Unol Daleithiau, Prydain a gwledydd eraill NATO ymgais foesol droseddol i orfodi’r dewis hwn trwy gynnig Cynllun Gweithredu Aelodaeth NATO ar gyfer yr Wcrain (er gwaethaf y ffaith bod arolygon barn dro ar ôl tro wedi dangos o gwmpas. dwy ran o dair o Ukrainians yn gwrthwynebu aelodaeth NATO). Gohiriodd gwrthwynebiad Ffrainc a'r Almaen y gambit hwn, nad oedd wedi'i gynghori, ac ar ôl Awst 2008, cafodd ei adael yn dawel. Roedd y rhyfel Sioraidd-Rwsiaidd yn y mis hwnnw wedi nodi'n glir beryglon eithafol ehangu pellach NATO, ac na fyddai'r Unol Daleithiau mewn gwirionedd yn ymladd i amddiffyn ei chynghreiriaid yn yr hen Undeb Sofietaidd.

Yn y ddau ddegawd ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd, dylai fod wedi dod yn amlwg nad oedd gan y gorllewin na Rwsia gynghreiriaid dibynadwy yn yr Wcrain. Fel y mae’r gwrthdystiadau yn Kiev wedi dangos yn helaeth, mae’r gwersyll “pro-Orllewinol” yn yr Wcrain yn cynnwys llawer o uwch-genedlaetholwyr a hyd yn oed neo-ffasgwyr sy’n synhwyro democratiaeth orllewinol a diwylliant gorllewinol modern. O ran cynghreiriaid Rwsia o'r hen sefydliad Sofietaidd, maent wedi tynnu cymaint o gymorth ariannol â phosibl o Rwsia, wedi dargyfeirio'r rhan fwyaf ohono i'w pocedi eu hunain, ac wedi gwneud cyn lleied i Rwsia yn gyfnewid ag y gallent.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, ceisiodd Rwsia a'r Undeb Ewropeaidd orfodi Wcráin i wneud dewis clir rhyngddynt - a'r canlyniad cwbl ragweladwy fu rhwygo'r wlad ar wahân. Ceisiodd Rwsia dynnu’r Wcráin i mewn i Undeb Tollau Ewrasiaidd trwy gynnig help llaw ariannol enfawr a chyflenwadau nwy â chymhorthdal ​​mawr. Yna ceisiodd yr Undeb Ewropeaidd rwystro hyn trwy gynnig cytundeb cymdeithas, er (i ddechrau) heb unrhyw gymorth ariannol mawr ynghlwm. Ni wnaeth Rwsia na'r UE unrhyw ymdrech ddifrifol i siarad â'i gilydd ynghylch a ellid dod i gyfaddawd a fyddai'n caniatáu i'r Wcráin gyfuno'r ddau gytundeb rywsut, er mwyn osgoi gorfod dewis ochrau.

Arweiniodd gwrthod yr Arlywydd Viktor Yanukovych i gynnig yr UE at wrthryfel yn Kiev a rhannau gorllewinol a chanolog yr Wcráin, ac at ei hediad ei hun o Kiev, ynghyd â llawer o’i gefnogwyr yn senedd yr Wcrain. Mae hyn yn nodi colled geopolitical ddifrifol iawn i Rwsia. Erbyn hyn mae'n amlwg na ellir dod â'r Wcráin gyfan i'r Undeb Ewrasiaidd, gan leihau'r undeb hwnnw i gysgod o'r hyn yr oedd gweinyddiaeth Putin wedi'i obeithio. Ac er bod Rwsia yn parhau i’w gydnabod yn swyddogol, dim ond os yw Moscow yn barod i lansio goresgyniad ar raddfa lawn o’r Wcráin a chipio ei chyfalaf trwy rym y gellir adfer yr Arlywydd Yanukovych i rym yn Kiev.

Y canlyniad fyddai tywallt gwaed erchyll, cwymp llwyr yng nghysylltiadau Rwsia â'r gorllewin a buddsoddiad y gorllewin yn Rwsia, argyfwng economaidd sy'n chwalu, a dibyniaeth economaidd a geopolitical anochel Rwsia ar China.

Ond mae llywodraethau'r gorllewin hefyd wedi rhoi eu hunain mewn sefyllfa hynod beryglus. Maent wedi cydsynio i ddymchwel llywodraeth etholedig gan milisia uwch-genedlaetholgar, sydd hefyd wedi mynd ar ôl rhan fawr o'r senedd etholedig. Mae hyn wedi darparu cynsail perffaith i milisia a gefnogir gan Rwseg yn ei dro i gipio pŵer yn nwyrain a de'r wlad.

Mae’r gorllewin wedi sefyll o’r neilltu mewn distawrwydd tra bod senedd y ffolen yn Kiev wedi diddymu statws swyddogol Rwseg ac ieithoedd lleiafrifol eraill, ac roedd aelodau’r llywodraeth newydd yn bygwth yn gyhoeddus i wahardd y prif bleidiau a gefnogodd Yanukovych - ymdrech a fyddai i bob pwrpas yn difreinio tua thraean o'r boblogaeth.

Ar ôl blynyddoedd o fynnu bod llywodraethau Wcreineg olynol yn ymgymryd â diwygiadau poenus er mwyn tynnu’n agosach at y gorllewin, mae’r gorllewin bellach mewn sefyllfa baradocsaidd. Os yw’n dymuno achub y llywodraeth newydd rhag gwrth-chwyldro a gefnogir gan Rwseg, bydd yn rhaid iddi anghofio am unrhyw ddiwygiadau a fydd yn dieithrio pobl gyffredin, ac yn lle hynny yn rhoi symiau enfawr mewn cymorth heb unrhyw dannau ynghlwm. Mae'r UE wedi caniatáu i'r arddangoswyr yn Kiev gredu bod eu gweithredoedd wedi dod â'r Wcráin yn agosach at aelodaeth o'r UE - ond, os rhywbeth, mae hyn bellach hyd yn oed ymhellach i ffwrdd nag yr oedd cyn y chwyldro.

Yn yr amgylchiadau hyn, mae'n hanfodol bod y gorllewin a Rwsia yn gweithredu'n ofalus. Nid y mater yma yw'r Crimea. O'r eiliad pan ddymchwelwyd llywodraeth Yanukovych yn Kiev, roedd yn amlwg bod Crimea wedi'i golli i bob pwrpas i'r Wcráin. Mae Rwsia mewn rheolaeth filwrol lawn ar y penrhyn gyda chefnogaeth mwyafrif helaeth o'i phoblogaeth, a dim ond goresgyniad milwrol gorllewinol all ei ddiarddel.

Nid yw hyn yn golygu y bydd Crimea yn datgan annibyniaeth. Hyd yn hyn, dim ond am fwy o ymreolaeth y bu galwad senedd y Crimea. Mae'n golygu, fodd bynnag, y bydd Rwsia yn penderfynu tynged y Crimea pryd ac fel y mae'n dewis. Am y foment, ymddengys bod Moscow yn defnyddio Crimea, fel Yanukovych, er mwyn dylanwadu ar ddatblygiadau yn yr Wcrain yn ei chyfanrwydd.

Mae hefyd yn ymddangos yn annhebygol y bydd y llywodraeth yn Kiev yn ceisio ail-afael yn y Crimea trwy rym, y ddau oherwydd y byddai hyn yn arwain at eu trechu yn anochel, ac oherwydd bod hyd yn oed rhai cenedlaetholwyr Wcrain wedi dweud wrthyf yn breifat nad oedd y Crimea erioed yn rhan o Wcráin hanesyddol. Byddent yn barod i'w aberthu pe bai hynny'n bris am dynnu gweddill yr Wcráin allan o orbit Rwsia.

Ond nid yw hynny'n wir am ddinasoedd Wcreineg pwysig sydd â phoblogaethau ethnig sylweddol yn Rwseg, fel Donetsk, Kharkov, ac Odessa. Y mater go iawn a brys nawr yw'r hyn sy'n digwydd ar draws dwyrain a de'r Wcráin, ac mae'n hanfodol nad yw'r naill ochr na'r llall yn cychwyn defnyddio grym yno. Mae unrhyw symud gan lywodraeth newydd yr Wcrain neu milisia cenedlaetholgar i ddymchwel awdurdodau lleol etholedig ac atal gwrthdystiadau gwrth-lywodraeth yn y rhanbarthau hyn yn debygol o ysgogi ymyrraeth filwrol yn Rwseg. Bydd unrhyw ymyrraeth filwrol yn Rwseg yn ei dro yn gorfodi llywodraeth a byddin Wcrain (neu ei charfanau mwy cenedlaetholgar o leiaf) i ymladd.

Rhaid i'r gorllewin annog ataliaeth

Rhaid i'r gorllewin felly annog ataliaeth - nid yn unig o Moscow, ond o Kiev hefyd. Dylai unrhyw gymorth i'r llywodraeth yn Kiev gael ei wneud yn gwbl amodol ar fesurau i dawelu meddyliau poblogaethau dwyrain a de'r wlad sy'n siarad Rwseg: parch at awdurdodau lleol etholedig; adfer statws swyddogol ieithoedd lleiafrifol; ac yn anad dim, dim defnydd o rym yn y rhanbarthau hynny. Yn y tymor hwy, efallai mai'r unig ffordd i gadw'r Wcráin gyda'i gilydd yw cyflwyno cyfansoddiad ffederal newydd gyda phwerau llawer mwy i'r gwahanol ranbarthau.

Ond mae hynny ar gyfer y dyfodol. Am y tro, yr angen llethol yw atal rhyfel. Byddai rhyfel yn yr Wcrain yn drychineb economaidd, wleidyddol a diwylliannol i Rwsia. Mewn sawl ffordd, ni fyddai'r wlad byth yn gwella, ond byddai Rwsia yn ennill y rhyfel ei hun. Fel y profodd ym mis Awst 2008, os yw Rwsia yn gweld bod ei diddordebau hanfodol yn yr hen Undeb Sofietaidd dan ymosodiad, bydd Rwsia yn ymladd. Ni fydd NATO. Byddai rhyfel yn yr Wcrain felly hefyd yn ergyd chwalu i fri NATO a'r Undeb Ewropeaidd na fyddai'r sefydliadau hyn byth yn gwella ohonynt chwaith.

Ganrif yn ôl, caniataodd dau grŵp o wledydd yr oedd eu gwir fuddiannau cyffredin yn drech na'u gwahaniaethau yn fawr eu hunain yn cael eu tynnu i mewn i ryfel Ewropeaidd lle bu farw mwy na 10 miliwn o'u pobl a dioddefodd pob gwlad golledion anadferadwy. Yn enw'r rhai sydd wedi marw, dylai pob dinesydd sane a chyfrifol yn y Gorllewin, Rwsia, a'r Wcráin ei hun nawr annog rhybudd ac ataliaeth ar ran eu priod arweinwyr.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd