Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Y Crimea - sui generis

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

JuliusCaesarYn sicr nid yw melltith yr UE ar refferendwm y Crimea yn cyfrannu at ddatrys argyfwng argyfwng yn yr Wcrain: mae’r sefyllfa ar lawr gwlad yn datblygu’n gynt o lawer na chyflymder biwrocrataidd y sefydliadau yn araf - bydd y bleidlais heddiw (16 Mawrth) yn digwydd heb eu bendith.

Nid yw'r sancsiynau hyn a elwir i'w gosod ar Rwsia wedi creu argraff ddigonol ar y Kremlin i'w wthio i encil. Yn gyntaf, oherwydd mai nhw yw uchelfraint y Cenhedloedd Unedig, lle mae gan Rwsia ei feto yn y Cyngor Diogelwch, felly mae dadl yr UE mewn gwirionedd yn ymwneud â'r mesurau cyfyngol. Yn ail, mae prif allforion Rwseg mewn nwy ac olew - y nwyddau sy'n amhosibl eu gwrthod yn y frwydr hynod wleidyddol dros yr Wcrain.

Pe bai Ewrop yn gwneud penderfyniad i fasnachu â Lenin, gan roi buddiannau economaidd o flaen ideolegol - y cysyniad a oedd yn dominyddu gwleidyddiaeth Ewrop trwy oes Comiwnyddiaeth - mae'n annhebygol iawn y byddai'n gwrthod cydweithredu â Rwsia gyfalafol Putin. Hyd yn hyn, mae bygythiadau’r UE wedi cael effaith aruthrol ar gomiwnyddion a chenedlaetholwyr a oedd yn bloeddio ar sancsiynau fel prawf o’u honiad bod gelynion yn amgylchynu Rwsia. Ddim yn newyddion da i'r rhai a oedd yn gobeithio cael rapprochement rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin.

hysbyseb

Wrth edrych ar y cynnydd yn yr ysfa genedlaetholgar yn Rwsia, atgoffir un o'r 'Clash of Civilizations' a ragfynegwyd gan yr athronydd gwleidyddol yr Unol Daleithiau, Samuel Huntington, ar gwymp yr Undeb Sofietaidd: mae diwylliant yn disodli ideoleg, wrth i'r Crimea fenthyca tuag at Rwsia oherwydd y grym magnetig. o'u hunaniaeth gyffredin.

Wrth ymyl diwylliannol, gall rhywun hefyd ganfod sefyllfa'r Crimea mewn fframwaith cyfreithiol, gan gyfeirio at Kosovo sui generis - y cynsail 'o'i fath ei hun', a agorodd borth eang i greu endidau gwladol newydd. Mae'r prosesau mewn byd byd-eang yn pwyntio i'r cyfeiriad hwn: pe bai tua 80 o daleithiau ar ôl yr Ail Ryfel Byd, erbyn hyn mae mwy na 200, ac nid yw'r broses yn debygol o stopio yno.

Fodd bynnag, gan adael theori wleidyddol ar eni taleithiau o’r neilltu, a dod yn ôl i’r ddaear i refferendwm y Crimea, mae yna ymyl fach ar gyfer gamblo dros y dewis a fydd yn cael ei wneud - ar ôl dechrau trais yn Sgwâr Maidan, a ymledodd yn gyflym drosodd yr Wcráin gyfan, bydd mwyafrif y Troseddwyr yn awyddus i ymuno â Rwsia awdurdodaidd ond sefydlog. Mae'r opsiwn o ymladd â choctels Molotov ar gyfer y persbectif Ewropeaidd yn ddeniadol i ddim ond ychydig…

hysbyseb

Ond nid trais yw'r unig reswm i annog y Troseddwyr i beidio ag integreiddio'r UE. Yn y blynyddoedd yn dilyn ei hannibyniaeth, cymerodd y frwydr dros hunaniaeth Wcráin y llwybr truenus o ymladd yn erbyn diwylliant Rwseg fel ei fygythiad mawr. Cyn gynted ag y daeth arweinyddiaeth newydd yr Wcrain i rym, fe wnaeth dynnu iaith Rwseg o'i statws rhanbarthol ar unwaith, a ddinistriodd hyder.

Gyda phenodiad saith oligarch yn y llywodraeth newydd, cwblhawyd delwedd negyddol y gyfundrefn: roedd y bobl yn teimlo mai dim ond y weithred nesaf yn y frwydr barhaus oedd hon ar ôl brwydr yr oligarchiaid am bŵer er eu lles eu hunain yn y Chwyldro Oren - y drwg-enwog brwydro a oedd yn brandio'r Wcráin fel 'democratiaeth ddiffygiol'.

Mae anathema’r UE i’r Arlywydd Yanukovych yn codi cwestiynau anghyfforddus: os yw mor llygredig mor selog, pam y cafodd ei arwain gan arweinwyr Llywyddiaeth yr UE am ei lofnod ar y Cytundeb Cymdeithas cyhyd? Mae condemniad yr arlywydd sydd wedi'i orseddu yn rhwbio i ffwrdd ar ei gyhuddwyr - pam na wnaethant gydnabod diffygion Yanoukovych o'r blaen?

Ni chyfrannodd yr agosatrwydd at y cyfnod cau gwleidyddol Wcreineg ar drothwy trais Sgwâr Maidan yn ffafriol at ddelwedd arweinwyr yr UE, gan eu bod yn gwthio'r Undeb cyfan i gydweithrediad â gwleidydd y maent bellach yn datgan fel cam.

Yn yr awyrgylch gyffredinol hon o ddryswch, ac amheuaeth yng nghymwyseddau arweinyddiaeth yr UE, mae newyddion am y pecyn cymorth diwygio € 11 biliwn ar gyfer arweinwyr newydd yr Wcrain yn edrych yn amheus yng ngolwg trethdalwyr Ewropeaidd. Gyda byddin o 25 miliwn yn ddi-waith, mae haelioni’r UE tuag at drydydd partïon yn ymddangos yn amhriodol: ble mae undod yn dod i ben ac aberth yn dechrau?

Sefydlwyd cronfa ieuenctid Ewrop i gefnogi’r di-waith (€ 6 biliwn) gydag anhawster mawr a llawer o ddadlau, tra bod bron i ddwbl y swm hwn wedi’i ddarparu’n gyflym i lywodraeth o saith oligarch, a allai, yn ôl pob tebyg, uno eu dulliau ariannol eu hunain i achub eu rhai eu hunain. mamwlad.

Yn amlwg, mae prif ddiplomydd yr UE y Farwnes Ashton yn ddiffuant yn ei hawydd i wneud yr UE yn chwaraewr byd-eang, gan ledaenu ei ddylanwad a hyrwyddo ei werthoedd ond, gyda chyflog sy'n uwch na Llywydd yr UD Obama, a yw hi'n dal i allu cysylltu â dinasyddion yr UE, yn enwedig y 25 miliwn ohonyn nhw'n ddi-waith?

Mae ymerodraethau mawr wedi ffynnu ac wedi pylu ar diriogaeth Ewrop, gan ein herio gyda mater etifeddol ei ffiniau, gan demtio arweinwyr cyfoes sy'n atgoffa rhywun o ogoniant eu cyndeidiau i ehangu. Ond, yn wahanol i deyrnasoedd y gorffennol, mae Ewrop heddiw yn unedig ar egwyddorion democrataidd i hyrwyddo llesiant ei dinasyddion. Os yw lledaeniad gwerthoedd yr UE yn cymryd drosodd ar gost esgeulustod union anghenion ei phoblogaeth ei hun, bydd yr Undeb presennol yn ailadrodd camgymeriadau uchelgeisiau'r gorffennol: gan or-ymestyn ei adnoddau, bydd Ewrop wedi blino'n lân, wedi torri asgwrn ac yn ddi-rym.

Gyda’r refferenda negyddol yn Ffrainc, yr Iseldiroedd ac Iwerddon dros ddyfodol Ewrop, mae ysfa i’r UE ofalu am ei dinasyddion ei hun, cyn rhoi baich trethdalwyr yr UE ar ddyled sofran € 30 biliwn yr Wcráin. Pethau cyntaf yn gyntaf!

 

Anna van Densky

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd