Cysylltu â ni

EU

Cyfarfod lefel uchel ar Wcráin: Cydlynu a gweithredu cefnogaeth ryngwladol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

downloadŠtefan Füle, yn siarad ym Mrwsel, 8 Gorffennaf 2014

"Hoffwn eich croesawu chi i gyd i'n cyfarfod cydlynu rhoddwyr lefel uchel cyntaf ar ôl llofnodi'r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr Wcrain a'r Undeb Ewropeaidd. Ni all yr amseru fod yn well ac ni allaf bwysleisio digon o bwysigrwydd cyfarfod heddiw, yn enwedig yn yng ngoleuni'r sefyllfa wleidyddol a dyngarol bryderus sy'n cyflwyno heriau newydd i'r Wcráin bob dydd. Mae cymaint ohonom yn cael eu casglu yma heddiw yn brawf clir o'n hymrwymiad ar y cyd a'n penderfyniad ar y cyd.

"Fy ngobaith yw y bydd y cyfarfod hwn yn llwyfan ar gyfer trafodaeth onest ac adeiladol o'r blaenoriaethau tymor byr a thymor canolig allweddol ar gyfer ein cydweithrediad agosach â'r Wcráin. Dylai weithio tuag at sefydlu platfform cydgysylltu ar gyfer cymorth rhyngwladol. dylai hefyd roi cyfle inni drafod bwriadau rhoddwyr ynghylch darparu arian ychwanegol a dylai ganiatáu inni drafod y camau nesaf tuag at gynhadledd rhoddwyr bosibl erbyn diwedd y flwyddyn.

hysbyseb

"Gadewch imi fynegi pryder dwfn yr Undeb Ewropeaidd ynghylch y sefyllfa ddiogelwch a dyngarol yn yr Wcrain. Bydd yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys y Comisiwn, yn gwneud beth bynnag sy'n angenrheidiol i hyrwyddo deialog a dychwelyd i heddwch ac i helpu'r rhai sydd wedi dioddef gwrthdaro treisgar. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau mynediad i'n harbenigwyr dyngarol a diogelu sifil i gynorthwyo dinasyddion yr effeithir arnynt. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio arian o'i gyllideb ddyngarol i gefnogi hyfforddi gwirfoddolwyr y Groes Goch ac i ddarparu cyflenwadau cymorth cyntaf, pebyll a blancedi. Bydd gwell cydgysylltu a darparu gwybodaeth ddigonol am Bobl sydd wedi'u Dadleoli'n Fewnol yn ein helpu i ymateb yn well i anghenion dyngarol cynyddol.

"Amod ar gyfer sefydlogi cynaliadwy yn yr Wcrain yw gwneud cynnydd ar yr agenda ddiwygio. Hoffwn ailadrodd cefnogaeth gref yr Undeb Ewropeaidd i ddiwygiadau a wnaed eisoes yn yr Wcrain ac annog y llywodraeth i gymryd camau pellach tuag at ddiwygio cyfansoddiadol, datganoli a diwygio barnwrol. Mae angen i ni hefyd weld gweithredu pellach ar yr economi, masnach a busnes ac yn y sector ynni. Bydd unrhyw gymorth ariannol pellach gan yr Undeb Ewropeaidd yn gysylltiedig ag ymdrechion diwygio parhaus ac yn dibynnu arnynt.

"Mae angen diwygiadau hefyd os yw'r Wcráin am wneud y gorau o'r Cytundeb Cymdeithas a lofnodwyd yn ddiweddar gan gynnwys yr Ardal Masnach Rydd Ddwfn a Chynhwysfawr. Hoffwn longyfarch yr Arlywydd Poroshenko am ei holl ymdrechion yn hyn o beth. Cadarnhaodd y Cytundeb yn gyflym gan yr Wcráin yn caniatáu iddo gael ei gymhwyso dros dro ar unwaith. Mae angen diwygiadau er mwyn i weithredwyr Wcrain fwynhau mynediad llawn i'r cyfleoedd a gynigir gan y Farchnad Sengl ac i'r Wcráin ddarparu amgylchedd busnes-gyfeillgar ar gyfer buddsoddiad gan yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Bydd diwygiadau yn gwneud y DCFTA yn llwyddiant.

hysbyseb

"Wrth i'r Wcráin barhau ar ei llwybr diwygio, rhaid iddi gynnwys a chynnwys cymaint o adrannau â phosibl o gymdeithas. Mae yna lawer o heriau o'n blaenau. Mae'r rhain yn cynnwys datganoli; gwella rheolaeth y gyfraith (hefyd trwy ddiwygio'r farnwriaeth ac ymladd llygredd); cynyddu daioni llywodraethu, parchu hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, yn enwedig parch at bobl sy'n perthyn i leiafrifoedd, a gwella'r hinsawdd fusnes a chysylltiadau masnach â'r Undeb Ewropeaidd. Er hyn oll, mae cydsyniad a chefnogaeth y boblogaeth ehangach yn hanfodol. Byddwn yn cefnogi'r Wcráin yn ei broses ddiwygio, a thrwy hynny ddangos ystyr undod Ewropeaidd.

"A dyma pam rydyn ni i gyd yn cwrdd yma heddiw. Mae profiad yn y gorffennol wedi dangos, er bod lefel y cyllid rhoddwyr a'i amseriad yn bwysig, mae effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y gefnogaeth honno hyd yn oed yn bwysicach. Mae cydgysylltu cefnogaeth yn gwbl angenrheidiol os ydym ni i sicrhau gweithredu effeithiol.

"Mae'r gymuned ryngwladol wedi ymateb i her argyfwng Wcrain. Caniatáu i mi dynnu sylw at y prif fentrau: Ym mis Mawrth 2014, cyflwynodd y Comisiwn becyn cymorth mawr gwerth € 11.1 biliwn dros y saith mlynedd nesaf i helpu i sefydlogi a datblygu Wcráin. yn cynnwys cyfraniadau mawr gan yr EIB ac EBRD yr ydym yn cydweithredu'n agos â hwy ar gynorthwyo Wcráin. Ym mis Ebrill, fel rhan o'r pecyn hwn, gwnaethom gymeradwyo Contract Adeiladu Gwladwriaethol mawr gwerth € 355 miliwn. Bydd y rhaglen cymorth cyllideb hon yn cefnogi gwleidyddol a Wcráin sefydlogi economaidd Rydym newydd ryddhau'r gyfran gyntaf o gyfanswm o € 250m. Mae'r ail gyfran, hoffwn danlinellu, yn amodol ar gynnydd mewn diwygiadau ym meysydd gwrth-lygredd, gweinyddiaeth gyhoeddus, diwygio cyfansoddiadol, deddfwriaeth etholiadol a chyfiawnder. Byddwn hefyd yn darparu Cymorth Macro-Ariannol o € 1.6 biliwn ar ffurf benthyciadau tymor canolig ar gyfraddau llog ffafriol. digwyddodd sment o € 100 miliwn ym mis Mai a dosbarthwyd € 500m arall ym mis Mehefin. Mae'r cyfuniad o'r ddau - y weithred cymorth cyllideb a'r Cymorth Macro-Ariannol - wedi caniatáu inni dalu cyfanswm o € 850m.

"Yn ogystal, ym mis Ebrill, penderfynodd y Comisiwn Ewropeaidd greu 'Grŵp Cefnogi ar gyfer yr Wcrain' i helpu awdurdodau Wcrain i weithredu diwygiadau. Bydd ei Bennaeth, Peter Balas, yn siarad am yr Agenda Ddiwygio Ewropeaidd yr ydym wedi'i datblygu ar y cyd â'r Wcrain Ar ben hynny ym mis Mehefin, cytunodd Gweinidogion Tramor yr Undeb Ewropeaidd i sefydlu cenhadaeth Polisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin gyda'r bwriad o'i ddefnyddio yn ystod yr haf. Bydd y genhadaeth anweithredol sifil hon yn helpu lluoedd diogelwch yr Wcrain i wella eu llywodraethu yn unol â safonau Ewropeaidd. , yn enwedig mewn meysydd sy'n ymwneud â rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol a goruchwyliaeth ddemocrataidd. Bydd hyn yn helpu i atgyfnerthu hyder poblogaidd yn sefydliadau'r Wladwriaeth. Mae rhoddwyr eraill a gynrychiolir yma hefyd wedi gwneud llawer. Mae ein profiad gyda llawer o ranbarthau eraill yn Ewrop a'r byd yn dangos bod cydgysylltu. yn gallu gwneud gwahaniaeth trwy sicrhau cydlyniad polisi a defnydd effeithlon o adnoddau.

"Dyna pam rydyn ni'n credu y gall cyfarfod heddiw ychwanegu gwerth go iawn at yr ymdrech gyffredin i gefnogi sefydlogi Wcráin. Mae'r Undeb Ewropeaidd, ei aelod-wladwriaethau a Phartneriaid G7 i gyd wedi dangos undod wrth amddiffyn sofraniaeth, uniondeb tiriogaethol, rhyddid dewis Wcráin yn rhyngwladol. cysylltiadau. Nawr yw'r amser iawn i ganolbwyntio ar wneud ein cefnogaeth i ddiwygiadau gwleidyddol ac economaidd yr Wcrain hyd yn oed yn fwy effeithiol. "

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd