Cysylltu â ni

Afghanistan

UE yn cyhoeddi cymorth ychwanegol i ddatblygu Afghanistan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

afghanistan-2Ar 10 Hydref, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd gyllid datblygu newydd o € 1.4 biliwn i Afghanistan am y cyfnod 2014-2020. Bydd y cronfeydd yn canolbwyntio ar sectorau hanfodol ar gyfer twf a sefydlogrwydd cymdeithasol, megis datblygu gwledig ac amaethyddiaeth, iechyd, a chryfhau democratiaeth yn y wlad.

Digwyddodd llofnod y rhaglen ddatblygu (a elwir yn Raglen Ddangosol Amlflwydd), rhwng y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs a'r Cynghorydd Economaidd Cenedlaethol i'r Arlywydd Ghani, Hazrat Omar Zakhilwal, ar 10 Hydref yn Washington, ar gyrion cyfarfod blynyddol y Byd. Banc a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol.

Dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Mae'r cytundeb hwn yn dystiolaeth o ymrwymiad tymor hir parhaus yr UE i Afghanistan. Mae ein cefnogaeth yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd trwy ein cydweithrediad â'r wlad ac mae'n tynnu ar y blaenoriaethau a nodwyd gan yr awdurdodau cenedlaethol. Yn fyr, bydd yr arian yn mynd lle mae ei angen fwyaf a gallai fod yn fwyaf effeithiol. Disgwyliwn i'r cronfeydd hyn greu'r amodau sy'n angenrheidiol i wella bywoliaeth dinasyddion Afghanistan, trwy greu swyddi, cryfhau sefydliadau Afghanistan ymhellach, a galluogi'r boblogaeth i ddweud eu dweud yn well."

hysbyseb

Ychwanegodd: "Rwy’n croesawu ffurfio Llywodraeth Undod Cenedlaethol, sy’n gam pwysig wrth sicrhau dyfodol pob Affghan. Mae'r UE yn edrych ymlaen at glywed y Llywodraeth yn nodi ei rhaglen ddiwygio yng Nghynhadledd Llundain y mis nesaf. Yn unol â rhoddwyr eraill, bydd yr UE yn neilltuo 20% o'i gyllid i gymell y diwygiadau hynny."

Rhaglen ariannu Afghanistan ar gyfer y cyfnod 2014-2020 yw'r fwyaf o dan yr Offeryn Cydweithrediad Datblygu (DCI). Nod y lefel eithriadol hon o gefnogaeth yw ymateb i'r heriau enfawr ar lawr gwlad: mae Afghanistan yn parhau i fod yn un o'r gwledydd tlotaf yn y byd. Mae tua 80% o'r boblogaeth yn dibynnu ar amaethyddiaeth a bywoliaethau cysylltiedig. Mae diweithdra tymhorol a chronig yn gyffredin ac yn cynyddu.

Nod yr UE yw cefnogi i'r wlad yn ystod ei 'Degawd Trawsnewid' - fel yr addawodd yr UE wneud yng Nghynhadledd Tokyo ar Afghanistan yn 2012. Bydd mwyafrif cyllid yr UE yn cael ei sianelu gan ddefnyddio'r prif gronfeydd ymddiriedolaeth, yn enwedig Cronfa Ymddiriedolaeth Ailadeiladu Afghanistan. (ARTF) a weinyddir gan Fanc y Byd, a Chronfa Ymddiriedolaeth y Gyfraith a Threfn (LOTFA) a weinyddir gan Raglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Bydd yr UE yn canolbwyntio ei gefnogaeth i Afghanistan yn ystod y saith mlynedd nesaf ar:

  1. Datblygu sector economaidd a chyflogaeth hanfodol: amaethyddiaeth a datblygu gwledig (€ 337 miliwn);

  2. sector cymdeithasol sydd â hanes o sicrhau canlyniadau ac sy'n hanfodol i ddatblygiad dynol: iechyd (€ 274m);

  3. darparu diogelwch corfforol a chyfreithiol i ddinasyddion trwy'r cynnydd proffesiynoli corfflu'r heddlu a chymhwyso rheolaeth y gyfraith (€ 319m);

  4. gwella atebolrwydd y wladwriaeth i'w dinasyddion trwy fwy democrateiddioer enghraifft, gwellodd y cafn graffu seneddol, cyfryngau a chymdeithas sifil (€ 163m), a;

  5. Defnyddir € 300m fel cydran cymhelliant; i'w dalu ar sail cyflawni rhai canlyniadau a'r cynnydd y cytunwyd arno - yn unol â Fframwaith Atebolrwydd Cydfuddiannol Tokyo (TMAF) 2012.

Enghreifftiau o sut mae'r UE yn gwneud gwahaniaeth yn Afghanistan

  1. Gwell gwasanaethau iechyd: Mae gan 65% o'r boblogaeth fynediad at ofal iechyd sylfaenol (i fyny o 9% yn 2002) ac erbyn hyn darperir gwasanaethau sylfaenol i dros bum miliwn o Affghaniaid mewn deg talaith wahanol.

  2. Amddiffyn cymdeithasol a chynnwys plant hynod fregus: Rhwng 2006 a 2008 fe wnaeth mwy na 9,000 o blant elwa o addysg heb fod yn ffurfiol, hyfforddiant galwedigaethol, gweithgareddau hamdden, chwaraeon, addysg iechyd a hylendid. Helpodd rhaglenni amddiffyn cymdeithasol 1,500 o blant i fynd i mewn i ysgolion cyhoeddus.

  3. Mae rheoli adnoddau dŵr wedi'i wella trwy ddatblygu fframwaith cyfreithiol a hyfforddiant arbenigol i gymunedau ac awdurdodau; gan arwain at amddiffyn 40% o adnoddau dŵr Afghanistan.

  4. Cymunedau gwledig cryfach: Mae 390 o Gynulliadau Datblygu ardal wedi'u sefydlu yn 2011, gan alluogi cynrychiolaeth gymunedol ar lefel weinyddol uwch, a chyfranogiad ehangach cymunedau wrth ddylunio a gweithredu rhaglenni datblygu.

Cefndir

Mabwysiadodd gweinidogion tramor yr UE strategaeth newydd ar gyfer Afghanistan ym mis Mehefin a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu gallu Afghanistan i ddiogelu'r cynnydd a wnaed hyd yma a gosod y sylfaen ar gyfer cynnydd pellach.

Cymerodd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs ran ar 10-12 Hydref yng nghyfarfodydd Blynyddol Banc y Byd a’r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn Washington DC Yn ystod ei ymweliad, anerchodd y Comisiynydd y Pwyllgor Datblygu (Pwyllgor Llywio ar lefel gweinidogol Grŵp Banc y Byd) a bydd yn cynnal cyfarfod dwyochrog gyda phartneriaid datblygu allweddol.

Ar gyrion yr ymweliad, llofnododd y Comisiynydd y rhaglen ddatblygu hon gydag Afghanistan, ynghyd â phedair gwlad arall (gweler IP / 14 / 1121 ).

Beth yw Rhaglen Ddangosol Amlflwydd?

Mae Rhaglenni Dangosol Amlflwydd (MIPs) yn cynrychioli cam pwysig wrth raglennu cymorth yr UE o dan yr Offeryn Cydweithrediad Datblygu (DCI). Cytunodd aelod-wladwriaethau yn 2013 y swm cyffredinol ar gyfer cydweithredu datblygu a fydd yn cael ei sianelu i America Ladin, Asia, Canol Asia, y Dwyrain Canol a De Affrica o dan y DCI yn ystod y cyfnod cyllido nesaf 2014-2020 (cyfanswm € 19.6bn).

Ochr yn ochr â hyn, cychwynnodd y gwaith o baratoi MIP ar gyfer pob un o'r gwledydd hyn, gan ddiffinio'r strategaeth a'r blaenoriaethau ar gyfer cymorth yr UE. Gwneir y paratoadau hyn mewn cydweithrediad agos â'r gwledydd partner mewn ymgynghoriad agos â phartneriaid datblygu eraill (ee rhoddwyr, cymdeithas sifil, y sector preifat, ac ati) er mwyn sicrhau bod MIPs yn cefnogi blaenoriaethau cenedlaethol lle mae gan yr UE werth ychwanegol.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs
Gwefan Datblygu a Chydweithrediad DG - EuropeAid

Afghanistan

Afghanistan: Mae ystyried buddiannau economaidd-gymdeithasol ym mhob rhan o gymdeithas yn hanfodol ar gyfer heddwch cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Gwnaeth Dirprwy Gyfarwyddwr Cyntaf y Sefydliad Astudiaethau Strategol a Rhyngranbarthol o dan Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan Akramjon Nematov sylwadau ar fentrau Uzbekistan i gyfeiriad Afghanistan a gyflwynwyd yng nghyfarfod Cyngor Penaethiaid Gwladol Sefydliad Cydweithrediad Shanghai ( SCO) a gynhaliwyd ar Fedi 16-17.

Y dyddiau hyn, un o'r materion allweddol ar yr agenda ryngwladol yw'r sefyllfa yn Afghanistan ar ôl i'r Taliban ddod i rym. Ac mae'n hollol naturiol iddo ddod yn bwnc canolog uwchgynhadledd penaethiaid gwladwriaeth y SCO a gynhaliwyd ar Fedi 17, 2021 yn Dushanbe. Mae'r rhan fwyaf o daleithiau SCO yn rhannu ffin gyffredin ag Afghanistan ac yn teimlo'n uniongyrchol ganlyniadau negyddol yr argyfwng sy'n datblygu. Mae sicrhau heddwch a sefydlogrwydd yn Afghanistan yn un o'r prif nodau diogelwch yn rhanbarth y SCO, ysgrifennodd Akramjon Nematov, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyntaf yr ISRS.

Gwelir difrifoldeb y mater hwn a'r lefel uchel o gyfrifoldeb y mae gwladwriaethau'n trin ei ddatrysiad yn y drafodaeth ar fater Afghanistan ar ffurf SCO-CSTO. Ar yr un pryd, prif nod y trafodaethau amlochrog oedd dod o hyd i ymagweddau cytunedig at y sefyllfa yn Afghanistan.

hysbyseb

Llywydd Uzbekistan Sh. Cyflwynodd Mirziyoyev ei weledigaeth o’r prosesau parhaus yn Afghanistan, amlinellodd yr heriau a’r bygythiadau sy’n gysylltiedig â hwy, a chynigiodd hefyd nifer o ddulliau sylfaenol o adeiladu cydweithrediad i gyfeiriad Afghanistan.

Yn benodol, Sh. Dywedodd Mirziyoyev fod realiti hollol newydd heddiw wedi datblygu yn Afghanistan. Mae lluoedd newydd wrth i fudiad y Taliban ddod i rym. Ar yr un pryd, pwysleisiodd fod yn rhaid i'r awdurdodau newydd fynd trwy ffordd anodd o gydgrynhoi cymdeithas i ffurfio llywodraeth alluog. Heddiw, mae yna risg o hyd y bydd Afghanistan yn dychwelyd i sefyllfa’r 90au, pan ymgysylltodd y wlad mewn rhyfel cartref ac argyfwng dyngarol, a throdd ei thiriogaeth yn ganolbwynt terfysgaeth ryngwladol a chynhyrchu cyffuriau.

Ar yr un pryd, pwysleisiodd pennaeth y wladwriaeth fod Uzbekistan, fel y cymydog agosaf, a wynebodd fygythiadau a heriau yn uniongyrchol yn y blynyddoedd hynny, yn amlwg yn ymwybodol o holl ganlyniadau negyddol posibl datblygiad y sefyllfa yn Afghanistan o dan y senario waethaf.

hysbyseb

Yn hyn o beth, galwodd Sh.Mirziyoyev ar wledydd y SCO i uno eu hymdrechion i atal argyfwng hirfaith yn Afghanistan a heriau a bygythiadau cysylltiedig i wledydd y Sefydliad.

I'r perwyl hwn, cynigiwyd sefydlu cydweithrediad effeithiol ar Afghanistan, yn ogystal â chynnal deialog gydlynol gyda'r awdurdodau newydd, a gynhaliwyd yn gymesur yn unol â'u rhwymedigaethau.

Yn gyntaf, pwysleisiodd arweinydd Wsbeceg bwysigrwydd sicrhau cynrychiolaeth wleidyddol eang o bob rhan o gymdeithas Afghanistan yng ngweinyddiaeth y wladwriaeth, ynghyd â sicrhau parch at hawliau a rhyddid dynol sylfaenol, yn enwedig rhai menywod a lleiafrifoedd cenedlaethol.

Fel y nododd Arlywydd Uzbekistan, mae’r rhagolygon ar gyfer sefydlogi’r sefyllfa, adfer gwladwriaeth Afghanistan ac, yn gyffredinol, datblygu cydweithrediad rhwng y gymuned ryngwladol ac Affghanistan yn dibynnu ar hyn.

Dylid nodi bod Tashkent bob amser wedi cadw at safbwynt egwyddorol ar yr angen i barchu sofraniaeth, annibyniaeth ac uniondeb tiriogaethol y wlad gyfagos. Nid oes dewis arall yn lle setliad heddychlon o'r gwrthdaro yn Afghanistan. Mae'n bwysig cynnal deialog wleidyddol gyda phroses drafod gynhwysol sy'n ystyried ewyllys holl bobl Afghanistan ac amrywiaeth cymdeithas Afghanistan yn unig.

Heddiw, mae poblogaeth Afghanistan yn 38 miliwn o bobl, tra bod mwy na 50% ohoni yn lleiafrifoedd ethnig - Tajiks, Uzbeks, Turkmens, Hazaras. Mae Mwslimiaid Shiite yn 10 i 15% o'r boblogaeth ac mae cynrychiolwyr o gredoau eraill hefyd. Yn ogystal, mae rôl menywod ym mhrosesau cymdeithasol-wleidyddol Afghanistan wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn ôl Banc y Byd, nifer y menywod ym mhoblogaeth Afghanistan yw 48% neu tua 18 miliwn. Tan yn ddiweddar, roeddent yn meddiannu swyddi llywodraeth uchel, yn gwasanaethu fel gweinidogion, yn gweithio ym maes addysg a gofal iechyd, yn cymryd rhan weithredol ym mywyd cymdeithasol-wleidyddol y wlad fel seneddwyr, amddiffynwyr hawliau dynol, a newyddiadurwyr.

Yn hyn o beth, dim ond ffurfio llywodraeth gynrychioliadol, cydbwysedd buddiannau grwpiau gwleidyddol ethno, ac ystyriaeth gynhwysfawr o fuddiannau economaidd-gymdeithasol pob rhan o gymdeithas mewn gweinyddiaeth gyhoeddus yw'r amodau pwysicaf ar gyfer heddwch cynaliadwy a pharhaol yn Afghanistan. Ar ben hynny, gall defnyddio potensial pob grŵp cymdeithasol, gwleidyddol, ethnig a chrefyddol yn effeithiol wneud cyfraniad sylweddol at adfer gwladwriaeth ac economi Afghanistan, dychweliad y wlad i lwybr heddwch a ffyniant.

Yn ail, dylai'r awdurdodau atal defnyddio tiriogaeth y wlad ar gyfer gweithredoedd gwrthdroadol yn erbyn gwladwriaethau cyfagos, ac eithrio nawdd sefydliadau terfysgol rhyngwladol. Pwysleisiwyd y dylai gwrthsefyll twf posibl eithafiaeth ac allforio ideoleg radical, atal treiddiad milwriaethwyr ar draws ffiniau a'u trosglwyddo o fannau poeth ddod yn un o dasgau allweddol y SCO.

Dros y 40 mlynedd diwethaf, mae'r rhyfel a'r ansefydlogrwydd yn Afghanistan wedi troi'r wlad hon yn hafan i grwpiau terfysgol amrywiol. Yn ôl Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, mae 22 allan o 28 o grwpiau terfysgol rhyngwladol, gan gynnwys IS ac Al-Qaeda, yn gweithredu yn y wlad ar hyn o bryd. Mae eu rhengoedd hefyd yn cynnwys mewnfudwyr o Ganol Asia, China a gwledydd y CIS. Hyd yn hyn, mae ymdrechion ar y cyd wedi gallu atal bygythiadau terfysgol ac eithafwyr rhag dod o diriogaeth Afghanistan yn effeithiol, a'u hatal rhag gorlifo i ofod gwledydd Canol Asia.

Ar yr un pryd, gall pŵer hir ac argyfwng gwleidyddol a achosir gan y broses gymhleth o ffurfio llywodraeth gyfreithlon a galluog achosi gwactod diogelwch yn Afghanistan. Gall arwain at actifadu grwpiau terfysgol ac eithafwyr, cynyddu'r risg o drosglwyddo eu gweithredoedd i wledydd cyfagos.

Ar ben hynny, mae’r argyfwng dyngarol y mae Afghanistan yn ei wynebu heddiw yn gohirio’r rhagolygon ar gyfer sefydlogi’r sefyllfa yn y wlad. Ar Fedi 13, 2021, rhybuddiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig A. Guterres y gallai Afghanistan wynebu trychineb yn y dyfodol agos, gan fod bron i hanner poblogaeth Afghanistan neu 18 miliwn o bobl yn byw mewn cyflwr o argyfwng bwyd ac argyfwng. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae mwy na hanner plant Afghanistan o dan bump oed yn dioddef o ddiffyg maeth acíwt, a thraean o ddinasyddion o ddiffyg maeth.

Yn ogystal, mae Afghanistan yn wynebu sychder difrifol arall - yr ail mewn pedair blynedd, sy'n parhau i gael effaith negyddol ddifrifol ar amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd. Mae'r diwydiant hwn yn darparu swyddi a bywoliaethau i 23% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y wlad a 43% o boblogaeth Afghanistan. Ar hyn o bryd, mae sychder wedi effeithio’n ddifrifol ar 22 allan o 34 o daleithiau Afghanistan, collwyd 40% o’r holl gnydau eleni.

Ar ben hynny, gwaethygir y sefyllfa gan dlodi cynyddol poblogaeth Afghanistan. Yn ôl Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig, erbyn hyn cyfran y tlodi ymhlith y boblogaeth yw 72% (27.3 miliwn o bobl allan o 38 miliwn), erbyn canol 2022 fe allai gyrraedd 97%.

Mae'n amlwg na fydd Afghanistan ei hun yn gallu ymdopi â phroblemau mor gymhleth. At hynny, mae 75% o gyllideb y wladwriaeth ($ 11 biliwn) a 43% o'r economi hyd yma wedi cael eu talu gan roddion rhyngwladol.

Eisoes heddiw, mae dibyniaeth uchel ar fewnforion (mewnforion - $ 5.8 biliwn, allforion - $ 777 miliwn), yn ogystal â rhewi a chyfyngu mynediad i gronfeydd wrth gefn aur a chyfnewid tramor, wedi sbarduno chwyddiant a thwf prisiau yn sylweddol.

Mae arbenigwyr yn rhagweld y gall y sefyllfa economaidd-gymdeithasol anodd, ynghyd â dirywiad y sefyllfa filwrol-wleidyddol, arwain at lifoedd o ffoaduriaid o Afghanistan. Yn ôl amcangyfrifon y Cenhedloedd Unedig, erbyn diwedd 2021, gall eu nifer gyrraedd 515,000. Ar yr un pryd, prif dderbynwyr ffoaduriaid Afghanistan fydd aelod-wledydd SCO cyfagos.

Yng ngoleuni hyn, amlygodd Arlywydd Uzbekistan bwysigrwydd atal ynysu Afghanistan a'i thrawsnewid yn "wladwriaeth dwyllodrus". Yn hyn o beth, cynigiwyd dadrewi asedau Afghanistan mewn banciau tramor er mwyn atal argyfwng dyngarol ar raddfa fawr a mewnlifiad o ffoaduriaid, yn ogystal â pharhau i gynorthwyo Kabul i adferiad economaidd a datrys problemau cymdeithasol. Fel arall, ni fydd y wlad yn gallu dod allan o grafangau'r economi anghyfreithlon. Bydd yn wynebu ehangu masnachu cyffuriau, arfau a mathau eraill o droseddau cyfundrefnol trawswladol. Mae'n amlwg y bydd gwledydd cyfagos yn teimlo holl ganlyniadau negyddol hyn yn gyntaf.

Yn hyn o beth, galwodd Arlywydd Uzbekistan am gydgrynhoi ymdrechion y gymuned ryngwladol i ddatrys y sefyllfa yn Afghanistan cyn gynted â phosibl a chynigiodd gynnal cyfarfod lefel uchel yn y fformat SCO-Afghanistan yn Tashkent gyda chyfraniad gwladwriaethau arsylwyr a phartneriaid deialog.

Heb os, gall y SCO wneud cyfraniad pwysig at sefydlogi'r sefyllfa a sicrhau twf economaidd cynaliadwy yn Afghanistan. Heddiw, mae holl gymdogion Afghanistan naill ai'n aelodau neu'n arsylwyr y SCO ac mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn sicrhau nad yw'r wlad yn dod yn ffynhonnell bygythiadau i ddiogelwch rhanbarthol eto. Mae aelod-wladwriaethau'r SCO ymhlith prif bartneriaid masnachu Afghanistan. Mae maint y fasnach gyda nhw bron yn 80% o drosiant masnach Afghanistan ($ 11 biliwn). At hynny, mae aelod-wladwriaethau'r SCO yn ymdrin â mwy nag 80% o anghenion trydan Afghanistan a mwy nag 20% ​​o anghenion gwenith a blawd.

Bydd cyfranogiad partneriaid deialog yn y broses o ddatrys y sefyllfa yn Afghanistan, gan gynnwys Azerbaijan, Armenia, Twrci, Cambodia, Nepal, a nawr hefyd yr Aifft, Qatar a Saudi Arabia, yn caniatáu inni ddatblygu dulliau cyffredin a sefydlu cydgysylltiad agosach o ymdrechion yn sicrhau diogelwch, adferiad economaidd a datrys problemau economaidd-gymdeithasol mwyaf arwyddocaol Afghanistan.

Yn gyffredinol, gall gwladwriaethau'r SCO chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ailadeiladu Afghanistan ar ôl gwrthdaro, hyrwyddo ei drawsnewid yn bwnc cyfrifol cysylltiadau rhyngwladol. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i wledydd y SCO gydlynu ymdrechion i sefydlu heddwch tymor hir ac integreiddio Afghanistan i gysylltiadau economaidd rhanbarthol a byd-eang. Yn y pen draw, bydd hyn yn arwain at sefydlu Afghanistan fel gwlad heddychlon, sefydlog a llewyrchus, yn rhydd o derfysgaeth, rhyfel a chyffuriau, ac at sicrhau diogelwch a lles economaidd ledled y gofod SCO.

Parhau Darllen

Afghanistan

Gwrthryfel Afghanistan: Cost y rhyfel yn erbyn terfysgaeth

cyhoeddwyd

on

Mae penderfyniad yr Arlywydd Joe Biden i derfynu’r ymyrraeth filwrol yn Afghanistan wedi cael ei feirniadu’n eang gan sylwebyddion a gwleidyddion ar ddwy ochr yr eil. Mae sylwebyddion asgell dde ac asgell chwith wedi ysgarthu ei benderfyniad am wahanol resymau. yn ysgrifennu Vidya S Sharma Ph.D.

Yn fy erthygl o'r enw, Afghanistan yn tynnu allan: gwnaeth Biden yr alwad iawn, Dangosais sut nad yw eu beirniadaeth yn destun craffu.

Yn yr erthygl hon, hoffwn archwilio cost y rhyfel 20 mlynedd hwn yn Afghanistan i'r Unol Daleithiau ar dair lefel: (a) mewn termau ariannol; (b) yn gymdeithasol gartref; (c) mewn termau strategol. Yn nhermau strategol, rwy’n golygu i ba raddau y mae cyfranogiad America yn Afghanistan (ac Irac) wedi lleihau ei safle fel uwch-bŵer byd-eang. Ac yn bwysicach fyth, beth yw'r siawns y bydd yr UD yn adennill ei statws blaenorol fel yr unig bŵer?

hysbyseb

Er y byddwn yn gyffredinol yn cyfyngu fy hun i gost y gwrthryfel yn Afghanistan, byddwn hefyd yn trafod yn fyr gostau’r ail ryfel yn Irac a gyflogwyd gan yr Arlywydd George W Bush o dan esgus dod o hyd i arfau dinistr cudd (WMDs) hynny tîm y Cenhedloedd Unedig o 700 o arolygwyr o dan arweinyddiaeth Hans Blix ni allai ddod o hyd. Roedd rhyfel Irac, yn fuan ar ôl i fyddin yr Unol Daleithiau feddiannu Irac, hefyd yn dioddef o 'ymgripiad cenhadol' ac yn trosi i'r rhyfel yn erbyn gwrthryfelwyr yn Irac.

Cost 20 mlynedd o wrth-argyfwng

Er yn real iawn, mewn rhai ffyrdd yn fwy trasig, ac eto ni fyddwn yn delio â chost rhyfel o ran nifer y sifiliaid a laddwyd, a anafwyd ac a laddwyd, dinistriwyd eu heiddo, pobl a ffoaduriaid sydd wedi'u dadleoli'n fewnol, trawma seicolegol (rhai gydol oes) dioddef gan blant ac oedolion, aflonyddwch i addysg plant, ac ati.

hysbyseb

Gadewch imi ddechrau gyda chost rhyfel o ran milwyr marw ac anafedig. Yn y rhyfel a'r gwrthymatebiaeth yn Afghanistan (a alwyd yn swyddogol gyntaf, Operation Enduring Freedom ac yna i nodi natur fyd-eang y rhyfel ar derfysgaeth cafodd ei ail-fedyddio fel 'Operation Freedom's Sentinel'), collodd yr UD 2445 o aelodau gwasanaeth milwrol gan gynnwys 13 o filwyr yr Unol Daleithiau a laddwyd gan ISIS- K yn ymosodiad maes awyr Kabul ar Awst 26, 2021. Mae'r ffigur hwn o 2445 hefyd yn cynnwys tua 130 o bersonél milwrol yr Unol Daleithiau a laddwyd mewn lleoliadau gwrthryfel eraill).

Yn ogystal, mae'r Asiantaeth Cudd-wybodaeth Ganolog Collodd (CIA) 18 o'i weithwyr yn Afghanistan. Ymhellach, bu 1,822 o farwolaethau contractwyr sifil. Cyn-filwyr oedd y rhain yn bennaf a oedd bellach yn gweithio'n breifat.

Ar ben hynny, erbyn diwedd Awst 2021, mae 20,722 o aelodau lluoedd amddiffyn yr Unol Daleithiau wedi’u clwyfo. Mae'r ffigur hwn yn cynnwys 18 a anafwyd pan ymosododd ISIS (K) yn agos ar 26 Awst.

Neta C Crawford, athro Gwyddor Gwleidyddol ym Mhrifysgol Boston a Chyd-gyfarwyddwr y “Prosiect Costau Rhyfel” ym Mhrifysgol Brown, y mis hwn cyhoeddodd bapur lle mae hi’n cyfrifo bod rhyfeloedd a gynhaliwyd mewn ymateb i ymosodiadau 9/11 gan yr Unol Daleithiau dros yr olaf Mae 20 mlynedd wedi costio $ 5.8 triliwn iddo (gweler Ffigur 1). O hyn tua $ 2.2 triliwn yw cost ymladd y rhyfel a dilyn gwrthryfel yn Afghanistan. Mae'r gweddill yn llethol y gost o ymladd yn rhyfel Irac a lansiwyd gan neo-cons ar esgus dod o hyd i arfau dinistr torfol (WMD) yn Irac.

Ysgrifennodd Crawford: “Mae hyn yn cynnwys amcangyfrif o gostau uniongyrchol ac anuniongyrchol gwariant yn yr Unol Daleithiau parthau rhyfel ôl-9/11, ymdrechion diogelwch mamwlad ar gyfer gwrthderfysgaeth, a thaliadau llog ar fenthyca rhyfel.”

Nid yw'r ffigur hwn o $ 5.8 triliwn yn cynnwys y costau ar gyfer gofal meddygol a thaliadau anabledd i gyn-filwyr. Cyfrifwyd y rhain gan Brifysgol Harvard Linda Bilmes. Canfu fod gofal meddygol a thaliadau anabledd i gyn-filwyr, dros y 30 mlynedd nesaf, yn debygol o gostio mwy na $ 2.2 triliwn i Drysorlys yr UD.

Ffigur 1: Cost gronnus rhyfel yn gysylltiedig ag ymosodiadau Medi 11

ffynhonnell: Neta C. Crawford, Prifysgol Boston a Chyd-gyfarwyddwr y Prosiect Costau Rhyfel ym Mhrifysgol Brown

Felly daw cyfanswm cost y rhyfel yn erbyn terfysgaeth i drethdalwyr yr UD i $ 8 triliwn. Cynyddodd Lyndon Johnson y trethi i ymladd Rhyfel Fietnam. Mae'n werth cofio hefyd bod yr holl ymdrech ryfel hon wedi'i hariannu gan ddyled. Torrodd y ddau Arlywydd George W Bush a Donald Trump drethi personol a chorfforaethol, yn enwedig ar y pen uchaf. Felly ychwanegwyd at y diffyg yn y gyllideb yn lle cymryd camau i atgyweirio mantolen y genedl.

Fel y soniwyd yn fy erthygl, Afghanistan yn tynnu allan: gwnaeth Biden yr alwad iawn, Pleidleisiodd y Gyngres bron yn unfrydol i fynd i ryfel. Rhoddodd siec wag i'r Arlywydd Bush, hy i chwilio terfysgwyr lle bynnag y bônt ar y blaned hon.

Ar 20 Medi 2001, mewn anerchiad i sesiwn ar y cyd o'r Gyngres, Arlywydd Bush meddai: “Mae ein rhyfel yn erbyn terfysgaeth yn dechrau gydag al-Qaida, ond nid yw’n gorffen yno. Ni fydd yn dod i ben nes bydd pob grŵp terfysgol o gyrhaeddiad byd-eang wedi ei ddarganfod, ei stopio a’i drechu. ”

O ganlyniad, mae Ffigur 2 isod yn dangos y lleoliadau lle mae'r UD wedi bod yn ymladd yn erbyn gwrthryfel mewn amryw o wledydd er 2001.

Ffigur 2: Lleoliadau ledled y byd lle bu'r UD yn ymladd y rhyfel yn erbyn terfysgaeth

ffynhonnell: Sefydliad Watson, Prifysgol Brown

Cost rhyfel Afghanistan i gynghreiriaid yr Unol Daleithiau

Ffigur 3: Cost Rhyfel Afghanistan: cynghreiriaid NATO

GwladMilwyr a Gyfrannwyd *Marwolaethau **Gwariant Milwrol ($ Biliwn) ***Cymorth Tramor ***
UK950045528.24.79
Yr Almaen49205411.015.88
france4000863.90.53
Yr Eidal3770488.90.99
Canada290515812.72.42

ffynhonnell: Jason Davidson a Prosiect Cost Rhyfel, Prifysgol Brown

* Cyfranwyr Milwyr Cynghreiriaid Ewropeaidd gorau i Afghanistan ym mis Chwefror 2011 (pan gyrhaeddodd ei uchafbwynt)

** Marwolaethau yn Afghanistan, Hydref 2001-Medi 2017

*** Mae'r holl ffigurau ar gyfer blynyddoedd 2001-18

Nid yw hyn i gyd. Roedd rhyfel Afghanistan wedi costio’n ddrud i gynghreiriaid NATO yr Unol Daleithiau hefyd. Jason Davidson o Brifysgol Mary Washington cyhoeddodd bapur ym mis Mai 2021. Rwy'n crynhoi ei ganfyddiadau ar gyfer y 5 cynghreiriad gorau (pob aelod o NATO) ar ffurf tabl (gweler Ffigur 3 uchod).

Awstralia oedd y cyfrannwr mwyaf nad oedd yn NATO i ymdrech ryfel yr Unol Daleithiau yn Afghanistan. Collodd 41 o bersonél milwrol ac yn nhermau ariannol, costiodd Awstralia oddeutu $ 10 biliwn yn gyffredinol.

Nid yw'r ffigurau a ddangosir yn Ffigur 3 yn dangos y gost i'r cynghreiriaid o edrych ar ôl a setlo ffoaduriaid ac ymfudwyr a chost gylchol gwell gweithrediadau diogelwch domestig.

Cost rhyfel: Cyfleoedd cyflogaeth coll

Fel y soniwyd uchod, mae'r gwariant a'r neilltuadau sy'n ymwneud â chost rhyfel o FY2001 i FY2019 yn dod i oddeutu $ 5 triliwn. Yn nhermau blynyddol, mae'n dod i $ 260 biliwn. Mae hyn ar ben y gyllideb ar gyfer y Pentagon.

Mae Heidi Garrett-Peltier o Brifysgol Massachusetts wedi gwneud rhywfaint o waith rhagorol yn pennu swyddi ychwanegol y byddai'r dyraniadau hyn yn eu creu yn y ganolfan filwrol-ddiwydiannol a faint o swyddi ychwanegol fyddai wedi'u creu pe bai'r arian hwn wedi'i wario mewn meysydd eraill.

Garrett-Peltier canfu fod “y fyddin yn creu 6.9 o swyddi fesul $ 1 miliwn, tra bod y diwydiant ynni glân a’r isadeiledd yn cefnogi 9.8 o swyddi, gofal iechyd yn cefnogi 14.3, ac addysg yn cefnogi 15.2.”

Mewn geiriau eraill, gyda'r un faint o ysgogiad cyllidol, byddai'r Llywodraeth Ffederal wedi creu 40% yn fwy o swyddi mewn meysydd ynni adnewyddadwy ac isadeiledd nag yn y ganolfan filwrol-ddiwydiannol. A phe bai'r arian hwn yn cael ei wario ar ofal iechyd neu addysg, byddai wedi creu swyddi ychwanegol 100% a 120% yn y drefn honno.

Garrett-Peltier yn dod i’r casgliad bod “y Llywodraeth Ffederal wedi colli’r cyfle i greu 1.4 miliwn o swyddi ar gyfartaledd”.

Cost rhyfel - Colli morâl, offer sydd wedi dirywio a strwythur y lluoedd arfog ystumiedig

Ymladdodd byddin yr UD, y fyddin fwyaf a mwyaf pwerus yn y byd, ynghyd â’i chynghreiriaid NATO, â heb addysg a heb offer (yn rhedeg o gwmpas yn eu hen lorïau cyfleustodau Toyota gyda reifflau Kalashnikov a rhywfaint o arbenigedd sylfaenol mewn plannu IEDs neu Ffrwydron Byrfyfyr. Dyfeisiau) gwrthryfelwyr am 20 mlynedd ac ni allent eu darostwng.

Mae hyn wedi cael effaith fawr ar forâl personél amddiffyn yr Unol Daleithiau. Ymhellach, mae wedi gwadu hyder yr Unol Daleithiau ynddo'i hun a'i gred yn ei werthoedd a'i eithriadoldeb.

Ar ben hynny, mae Ail Ryfel Irac a rhyfel 20 mlynedd Afghanistan (y ddau wedi eu cychwyn gan neo-anfanteision o dan George W Bush) wedi ystumio strwythur heddlu'r UD.

Wrth drafod lleoli, mae'r cadfridogion yn aml yn siarad am reol tri, hy, os yw 10,000 o filwyr wedi cael eu defnyddio mewn theatr ryfel yna mae'n golygu bod 10, 000 o filwyr wedi dod yn ôl o'u lleoli yn ddiweddar, ac mae 10,000 arall yn cael eu defnyddio hyfforddi a pharatoi i fynd yno.

Mae comandwyr olynol Môr Tawel yr Unol Daleithiau wedi bod yn mynnu mwy o adnoddau ac yn gwylio Llynges yr UD yn crebachu i lefelau a ystyrir yn annerbyniol. Ond gwrthodwyd eu ceisiadau am fwy o adnoddau fel mater o drefn gan y Pentagon i fodloni gofynion y cadfridogion sy'n ymladd yn Irac ac Affghanistan.

Mae ymladd y rhyfel 20 mlynedd o hyd hefyd wedi golygu dau beth arall: mae Lluoedd Arfog yr Unol Daleithiau yn dioddef o draul rhyfel a chaniatawyd iddynt ehangu i gyflawni ymrwymiadau rhyfel America. Daeth yr ehangu angenrheidiol hwn ar draul Llu Awyr a Llynges yr UD. Dyma'r ddau olaf y bydd eu hangen i gwrdd â her Tsieina, amddiffyn Taiwan, Japan a S Korea.

Yn olaf, defnyddiodd yr UD ei chyfarpar hynod eang ac uwch-dechnoleg, ee awyrennau F22s a F35s, i ymladd gwrthryfel yn Afghanistan, hy, i leoli a lladd gwrthryfelwyr Kalashnikov-wielding yn crwydro o gwmpas mewn Toyotas sydd wedi dirywio. O ganlyniad, nid yw llawer o'r offer a ddefnyddir yn Afghanistan mewn cyflwr da ac mae angen gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio difrifol arno. Bydd y bil atgyweirio hwn yn unig yn rhedeg yn biliynau o ddoleri.

Daeth nid yw cost rhyfel yn gorffen yno. Yn Afghanistan ac Irac yn unig (h.y., heb gyfrif marwolaethau yn Yemen, Syria, a theatrau gwrthryfel eraill), rhwng 2001 a 2019, lladdwyd 344 a newyddiadurwyr. Yr un ffigurau oedd gweithwyr dyngarol a'r contractwyr a gyflogwyd gan Lywodraeth yr UD oedd 487 a 7402 yn y drefn honno.

Mae aelodau gwasanaeth yr Unol Daleithiau sydd wedi cyflawni hunanladdiad bedair gwaith yn fwy na'r rhai a laddwyd wrth ymladd yn y rhyfeloedd ôl-9/11. Nid oes unrhyw un yn gwybod faint o rieni, priod, plant, brodyr a chwiorydd, a ffrindiau sy'n cario creithiau emosiynol oherwydd iddynt golli rhywun yn rhyfeloedd 9/11 neu iddo gael ei ladd neu gyflawni hunanladdiad.

Hyd yn oed 17 mlynedd ar ôl i ryfel Irac ddechrau, rydym yn dal i wybod y gwir doll marwolaeth sifil yn y wlad honno. Mae'r un peth yn wir am Afghanistan, Syria, Yemen a theatrau gwrthryfel eraill.

Costau strategol i'r UD

Mae'r ymgysylltiad hwn â'r rhyfel yn erbyn terfysgaeth wedi golygu bod yr Unol Daleithiau wedi tynnu sylw oddi ar y datblygiadau sy'n digwydd mewn mannau eraill. Roedd yr oruchwyliaeth hon yn caniatáu i China ddod i'r amlwg fel cystadleuydd difrifol yn yr UD nid yn unig yn economaidd ond hefyd yn filwrol. Dyma'r gost strategol, mae'r UD wedi talu am ei hobsesiwn 20 mlynedd gyda'r rhyfel yn erbyn terfysgaeth.

Rwy’n trafod y pwnc o sut mae China wedi elwa o obsesiwn yr Unol Daleithiau gyda’r rhyfel yn erbyn terfysgaeth yn fanwl yn fy erthygl sydd i ddod, “China oedd buddiolwr mwyaf y rhyfel“ am byth ”yn Afghanistan”.

Gadewch imi nodi'n fyr iawn anferthwch y dasg o flaen yr UD.

Yn 2000, gan drafod galluoedd ymladd Byddin Rhyddhad y Bobl (PLA), ysgrifennodd y Pentagon ei fod yn canolbwyntio ar ymladd rhyfela ar y tir. Roedd ganddo luoedd mawr o dir, aer a llynges ond roedden nhw wedi darfod ar y cyfan. Yn gyffredinol, roedd ei daflegrau confensiynol o gywirdeb amrediad byr a chymedrol. Roedd galluoedd seiber ymddangosiadol y PLA yn elfennol.

Nawr yn gyflym ymlaen at 2020. Dyma sut y gwnaeth y Pentagon asesu galluoedd y PLA:

Mae'n debyg y bydd Beijing yn ceisio datblygu milwrol erbyn canol y ganrif sy'n hafal i - neu mewn rhai achosion yn well na - milwrol yr UD. Dros y ddau ddegawd diwethaf, mae Tsieina wedi gweithio'n ddygn i gryfhau a moderneiddio'r PLA ym mhob agwedd bron.

Bellach mae gan China y cyllideb ymchwil a datblygu ail-fwyaf yn y byd (y tu ôl i'r UD) ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae ar y blaen i'r Unol Daleithiau mewn sawl ardal.

Mae Tsieina wedi defnyddio dulliau uchel eu parch a feistrolodd i foderneiddio ei sector diwydiannol i ddal i fyny â'r UD. Mae wedi caffael technoleg o wledydd fel france, Israel, Rwsia a'r Wcráin. Mae wedi peirianneg gwrthdroi y cydrannau. Ond yn anad dim, mae wedi dibynnu ar ysbïo diwydiannol. I grybwyll dau achos yn unig: fe wnaeth ei seiber-ladron ddwyn glasbrintiau o ymladdwyr llechwraidd F-22 a F-35 a llynges yr UD fwyaf taflegrau mordeithio gwrth-long datblygedig. Ond mae hefyd wedi cyflawni arloesedd gwirioneddol.

Mae China bellach yn arweinydd byd-eang yn canfod llong danfor laser, gynnau laser llaw, teleportio gronynnau, cwantwm radar. Ac, wrth gwrs, ym maes seiber-ladrad, fel y gwyddom i gyd. Mewn geiriau eraill, mewn sawl ardal, mae gan China ymyl dechnolegol dros y Gorllewin erbyn hyn.

Yn ffodus, mae'n ymddangos bod gwleidyddion o ddwy ochr yr eil yn sylweddoli y bydd China yn dod yn brif bŵer pe na bai'r Unol Daleithiau yn rhoi ei thŷ mewn trefn yn fuan iawn. Mae gan yr UD ffenestr o 15-20 mlynedd i ailddatgan ei goruchafiaeth yn y ddau gylch: Cefnforoedd y Môr Tawel ac Iwerydd. Mae'n dibynnu ar ei lu awyr a'i lynges sy'n mynd dros y môr i arddel ei ddylanwad dramor.

Mae angen i'r Unol Daleithiau gymryd rhai camau i unioni'r sefyllfa ar frys. Rhaid i'r Gyngres ddod â rhywfaint o sefydlogrwydd i gyllideb y Pentagon.

Mae angen i'r Pentagon hefyd chwilio rhywfaint am enaid. Er enghraifft, nid yn unig yr oedd cost datblygu'r jet llechwraidd F-35 ymhell uwchlaw'r gyllideb ac y tu ôl amser. Mae hefyd yn ddwys o ran cynnal a chadw, yn annibynadwy ac mae rhai o'i feddalwedd yn dal i fod yn ddiffygiol. Mae angen iddo wella ei alluoedd rheoli prosiect fel y gellir darparu systemau arf newydd ar amser ac o fewn y gyllideb.

Athrawiaeth Biden a China

Mae'n ymddangos bod Biden a'i weinyddiaeth yn gwbl ymwybodol o'r bygythiad a berir gan China i fuddiant a goruchafiaeth diogelwch yr Unol Daleithiau yng nghefnfor y Môr Tawel Gorllewinol. Mae pa gamau bynnag y mae Biden wedi'u cymryd mewn materion tramor i fod i baratoi'r UD i wynebu China.

Rwy'n trafod athrawiaeth Biden yn fanwl mewn erthygl ar wahân. Bur byddai'n ddigonol yma sôn am ychydig o gamau a gymerwyd gan Weinyddiaeth Biden i brofi fy haeriad.

Yn gyntaf oll, mae'n werth cofio nad yw Biden wedi codi unrhyw un o'r sancsiynau a osododd gweinyddiaeth Trump ar China. Nid yw wedi gwneud unrhyw gonsesiynau i China ar fasnach.

Gwrthdroodd Biden benderfyniad Trump ac mae wedi cytuno iddo ymestyn y Cytundeb Lluoedd Niwclear Canolradd (Cytundeb INF). Mae wedi gwneud hynny'n bennaf oherwydd nad yw am ymgymryd â Tsieina a Rwsia ar yr un pryd.

Beirniadodd sylwebyddion asgell dde ac asgell chwith Biden am y ffordd y penderfynodd dynnu’r milwyr allan o Afghanistan. Trwy beidio â pharhau â'r rhyfel hwn, bydd Gweinyddiaeth Biden yn arbed bron i $ 2 triliwn. Mae'n fwy na digon i dalu am ei raglenni seilwaith domestig. Mae angen y rhaglenni hynny nid yn unig i foderneiddio asedau seilwaith yr Unol Daleithiau sy'n dadfeilio ond byddant hefyd yn creu llawer o swyddi mewn trefi gwledig a rhanbarthol yn yr UD. Yn union fel y bydd ei bwyslais ar ynni adnewyddadwy yn ei wneud.

*************

Mae Vidya S. Sharma yn cynghori cleientiaid ar risgiau gwledydd a chyd-fentrau sy'n seiliedig ar dechnoleg. Mae wedi cyfrannu nifer o erthyglau ar gyfer papurau newydd mor fawreddog fel: Amseroedd Canberra, Mae'r Sydney Morning Herald, Yr Oes (Melbourne), Adolygiad Ariannol Awstralia, The Times Economaidd (India), Y Safon Fusnes (India), Gohebydd UE (Brwsel), Fforwm Dwyrain Asia (Canberra), Y Llinell Fusnes (Chennai, India), The Hindustan Times (India), The Financial Express (India), The Daily Galwr (US. He can be contacted at: sharmavidyas[e-bost wedi'i warchod]

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae'r UE yn nodi ei safbwynt ar Afghanistan ar gyfer cynulliad y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd

cyhoeddwyd

on

Ddoe (20 Medi) noswaith bu gweinidogion yr UE yn ciniawa gyda'i gilydd cyn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a fydd yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, ymhlith materion eraill. Cyn y cyfarfod, galwodd gweinidog tramor yr Almaen, Heiko Maas, ar arweinwyr i ddefnyddio 76ain sesiwn y Cynulliad i gydlynu cymorth brys i bobl Afghanistan ac i egluro a chydgrynhoi'r safbwynt rhyngwladol tuag at "ddeiliaid pŵer yn Kabul".

Mewn datganiad tanlinellodd yr UE eu hymrwymiad i heddwch a sefydlogrwydd yn y wlad ac i cefnogi pobl Afghanistan. Mae'r casgliadau hefyd yn nodi llinell weithredu'r UE ar gyfer y dyfodol agos:

Mae'r UE yn cydnabod bod y sefyllfa yn Afghanistan yn her fawr i'r gymuned ryngwladol gyfan, ac mae'n pwysleisio'r angen am cydsymud cryf wrth ymgysylltu â pherthnasol partneriaid rhyngwladol, yn enwedig y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Yr UE a'i aelod-wladwriaethau ' ymgysylltu gweithredol yn cael ei raddnodi'n ofalus i bolisi a gweithredoedd y cabinet gofalwyr a benodwyd gan y Taliban, ni fydd yn rhoi unrhyw gyfreithlondeb arno, ac yn cael ei asesu yn erbyn y pum meincnod cytunwyd arno gan weinidogion materion tramor yr UE yn eu cyfarfod anffurfiol yn Slofenia ar 3 Medi 2021. Yn y cyd-destun hwn, mae'r hawliau menywod a merched yn peri pryder arbennig.

UE lleiaf posibl presenoldeb ar lawr gwlad yn Kabul, yn dibynnu ar y sefyllfa ddiogelwch, byddai'n hwyluso cyflwyno cymorth dyngarol a monitro'r sefyllfa ddyngarol, a gallai hefyd gydlynu a chefnogi ymadawiad diogel, trefnus yr holl wladolion tramor, ac Affghaniaid sy'n dymuno gadael y wlad.

hysbyseb

Fel mater o flaenoriaeth uchel, bydd yr UE yn cychwyn a platfform cydweithredu gwleidyddol rhanbarthol gyda chymdogion uniongyrchol Afghanistan i helpu i atal yr effeithiau gorlifo negyddol yn y rhanbarth, a chefnogi'r gwytnwch economaidd a chydweithrediad economaidd rhanbarthol, yn ogystal ag anghenion dyngarol ac amddiffyn.

Bydd y Cyngor yn dychwelyd at y mater yn ei gyfarfod nesaf ym mis Hydref.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd