Cysylltu â ni

Afghanistan

Mae'n rhaid i Ewrop yn parhau i fod yn lle diogel i diwygwyr #Muslim

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn y cyfamser, mae arweinwyr a diwygwyr meddwl Mwslimaidd rhyddfrydol rhydd-feddwl yn brwydro i fyw a gweithio mewn heddwch gartref. Mae cenhedloedd mwyafrif Mwslimaidd naill ai'n cael eu rheoli gan awtocratiaid cas, cryfion milwrol neu ddemocratiaid diffygiol a bregus. Mewn sawl man, codi llais yw cael eich hun yn farw neu yn y carchar. Os ydych chi'n lwcus, gallwch chi fynd i alltud - ond efallai ddim yn hir.

Mae llwybrau dianc i'r Gorllewin yn cau'n gyflym. Mae Islam-bashing wedi dod yn hoff chwaraeon nid yn unig i Trump ond hefyd o bleidiau poblogaidd ledled Ewrop. Mae Rants yn erbyn Islam yn uno aelodau o'r 'rhyngwladol poblogaidd' ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd. Gan fod y dde eithaf yn edrych i berfformio'n dda mewn etholiadau mewn llawer o wledydd y Gorllewin yn ystod y misoedd nesaf, disgwyliwch i'r fitriol gwrth-Islam fynd yn fwy cas.

Dylai Ewrop yn wir ganolbwyntio ar gadw eithafwyr Mwslimaidd allan. Ond rhaid iddo beidio ag anwybyddu cyflwr diwygwyr Mwslimaidd sy'n cael eu dal rhwng y diafol a'r môr glas dwfn. Siaradwch gartref, ac maen nhw'n debygol o gael eu brandio 'kafir' (anghrediniwr). Anelwch am gysgod dramor, ac maen nhw'n troi'n bobl sy'n creu trafferthion neu hyd yn oed derfysgwyr.

hysbyseb

“Mae lle i ryddid mynegiant wedi bod yn crebachu yn y byd Mwslemaidd,” meddai Surin Pitsuwan, cyn-weinidog tramor Gwlad Thai a chyn ysgrifennydd cyffredinol uchel ei barch Cymdeithas Cenhedloedd De Ddwyrain Asia (ASEAN).

“Ni all deallusion Mwslimaidd ddilyn eu harchwiliad o gyfreithiau ac egwyddorion gartref… mae’n rhaid iddyn nhw wneud hynny y tu allan i’r byd Mwslemaidd,” meddai wrth gyfarfod Fforwm y Byd ar gyfer Democratiaid Mwslimaidd yn Tokyo fis diwethaf. “Rhaid i academyddion fudo er mwyn gwneud eu gwaith. Mae democratiaid Mwslimaidd yn teimlo bod y gofod ar gyfer arfer eu rôl yn gyfyngedig ... ni allant ddelweddu eu dyfodol. ”

Mae'r byd Mwslemaidd yn dioddef o ddiffyg democrataidd difrifol. Mae Mwslimiaid yn dyheu am ryddid, rheolaeth y gyfraith a llywodraeth gynrychioliadol, meddai Nurul Izzah Anwar. Hi yw Is-lywydd Plaid Cyfiawnder y Bobl Malaysia, a sefydlwyd gan ei thad, gwleidydd gwrthblaid Malaysia, Anwar Ibrahim (sy'n dal yn y carchar).

“Mae yna ddryswch ynglŷn â sut mae Mwslimiaid yn uniaethu â democratiaeth ac â’r her o wynebu eithafiaeth,” meddai Nurul Izzah. Rhaid i Fwslimiaid ddelio ar yr un pryd ag “ideolegau ffanatig a chyfundrefnau kleptocrataidd”.

I lawer o Fwslimiaid hefyd, mae'r frwydr yn canolbwyntio ar ymdrechion i adennill eu crefydd o ddieithriad dehongliadau Wahhabaidd o Islam yn Saudi.

“Mae’n frwydr sy’n hir ac yn anodd. Gair budr yn Indonesia yw Wahhabism. Mae’n cael ei ystyried yn gyntefig, ”meddai ysgolhaig Indonesia o Islam Azyumardi Azra. Yn wahanol i wledydd eraill, nid yw Indonesia yn ddibynnol ar arian o Saudi Arabia, meddai. “Mae ein Islam flodeuog wedi’i hymgorffori yn ein diwylliant lleol.”

Ac eto, er ei holl oddefgarwch a didwylledd traddodiadol, mae Indonesia yn wynebu'r her o amddiffyn ei lleiafrifoedd. Mae heddlu Indonesia wedi agor ymchwiliad troseddol i Lywodraethwr Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sy'n fwy adnabyddus fel 'Ahok', am gabledd honedig.

Ahok, Cristion, yw'r aelod cyntaf o gymuned Tsieineaidd ethnig Indonesia i gael ei ethol yn llywodraethwr y brifddinas. Mae’r ymchwiliad yn dangos bod yr awdurdodau yn “poeni mwy am grwpiau crefyddol caled na pharchu a gwarchod hawliau dynol i bawb,” yn ôl Rafendi Djamin, Cyfarwyddwr De-ddwyrain Asia a’r Môr Tawel gan Amnest Rhyngwladol.

Mae'r hyn sy'n digwydd yn Indonesia yn arbennig o berthnasol o ystyried enw da'r wlad fel model rôl i wledydd Mwslimaidd eraill.

Gallai diwygwyr a deallusion Mwslimaidd ddod o hyd i gysgod a lloches yn y Gorllewin ar un adeg. Ac er bod llawer wedi elwa o amddiffyniad o'r fath ac yn parhau i wneud hynny, mae eithafwyr yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop yn nodi'n glir mai Islam yw eu gelyn newydd.

Wrth i'r eithafwyr ennill tyniant, bydd y croeso i Fwslimiaid yn gwisgo hyd yn oed yn deneuach yn Ewrop. Fel y dywedodd cyn aelod seneddol yr Aifft, Abdul Mawgoud Dardery, wrth y gynhadledd, “Rydyn ni’n teimlo ein bod yn cael ein bradychu gan yr Unol Daleithiau ac Ewrop”.

Yn drasig, mae bradychu o'r fath yn debygol o ddod yn norm. Mae Arlywydd-ethol yr UD yn debygol o ochri gyda'i gyd-ddynion cryf yn y byd Mwslemaidd. Gellir disgwyl i boblogeiddwyr Ewrop fod yr un mor ddifater â chyflwr amddiffynwyr a democratiaid hawliau dynol Mwslimaidd.

Ond mae'n rhaid i Ewrop gadw ei drysau ar agor i'r rhai yn y byd Mwslemaidd sydd eisiau newid, diwygio a democratiaeth. Fel y tanlinellodd Surin, “mae’n rhaid i ddemocratiaid Mwslimaidd wynebu her ddeuol: mae’n rhaid i ni ymladd eithafiaeth yn ein plith ac Islamoffobia y tu allan”.

Mae colofn reolaidd Cyfeillion Ewrop 'Frankly Speaking' yn edrych yn feirniadol ar faterion Ewropeaidd a byd-eang allweddol.

Mwy o wybodaeth

Afghanistan

Affghanistan: Mae'r UE yn defnyddio € 25 miliwn mewn cymorth dyngarol i ymladd newyn

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn dyrannu € 25 miliwn mewn cyllid dyngarol o'i Gronfa Cymorth Brys Undod i ymladd newyn yn Afghanistan. Mae angen cymryd camau brys i achub bywydau a bywoliaethau oherwydd sychder sy'n effeithio ar Afghanistan ar hyn o bryd, gan adael o leiaf 11 miliwn o bobl mewn argyfwng bwyd, a 3.2 miliwn o bobl mewn argyfwng bwyd. Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Yn 2021, mae disgwyl i hanner y boblogaeth yn Afghanistan ddioddef o ansicrwydd bwyd acíwt. Mae'r sychdwr sy'n effeithio ar y wlad yn gwaethygu sefyllfa sydd eisoes yn enbyd gydag ansicrwydd gwleidyddol a gwrthdaro, yn ogystal â thrydedd don gref bresennol y pandemig COVID-19. Bydd y prinder bwyd ac argaeledd dŵr cyfyngedig yn cynyddu nifer yr achosion o ddiffyg maeth difrifol. Mewn ymateb, mae'r UE yn annog cefnogaeth ddyngarol i helpu i leddfu newyn. ”

Daw'r cyllid diweddaraf gan yr UE i Afghanistan yn ychwanegol at ddyraniad cychwynnol yr UE o gymorth dyngarol € 32m ar gyfer Afghanistan yn 2021. Bydd yr arian yn cefnogi gweithgareddau sy'n cyfrannu at fynd i'r afael â'r anghenion cynyddol sy'n deillio o sychder, gan gynnwys y sectorau cymorth bwyd, maeth, iechyd. , hylendid dŵr-glanweithdra, a chefnogaeth i logisteg ddyngarol. Darperir holl gymorth dyngarol yr UE mewn partneriaeth ag asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig, Sefydliadau Rhyngwladol, a chyrff anllywodraethol. Fe'i darperir yn unol ag egwyddorion dyngarol dynoliaeth, niwtraliaeth, didueddrwydd ac annibyniaeth, er budd uniongyrchol y bobl mewn angen ledled y wlad. Mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Afghanistan

Imran Khan: Mae Pacistan yn barod i fod yn bartner dros heddwch yn Afghanistan, ond ni fyddwn yn cynnal canolfannau yn yr UD

cyhoeddwyd

on

Mae Pacistan yn barod i fod yn bartner dros heddwch yn Afghanistan gyda’r Unol Daleithiau - ond wrth i filwyr yr Unol Daleithiau dynnu’n ôl, byddwn yn osgoi peryglu gwrthdaro pellach, yn ysgrifennu Imran Khan.

Mae gan ein gwledydd yr un diddordeb yn y wlad hirhoedlog honno: setliad gwleidyddol, sefydlogrwydd, datblygiad economaidd a gwadu unrhyw hafan i derfysgwyr. Rydym yn gwrthwynebu unrhyw feddiant milwrol o Afghanistan, a fydd yn arwain at ddegawdau o ryfel cartref yn unig, gan na all y Taliban ennill dros y wlad gyfan, ac eto mae'n rhaid ei chynnwys mewn unrhyw lywodraeth er mwyn iddi lwyddo.

Yn y gorffennol, gwnaeth Pacistan gamgymeriad trwy ddewis rhwng pleidiau rhyfelgar Afghanistan, ond rydym wedi dysgu o'r profiad hwnnw. Nid oes gennym unrhyw ffefrynnau a byddwn yn gweithio gydag unrhyw lywodraeth sy'n mwynhau hyder pobl Afghanistan. Mae hanes yn profi na ellir byth reoli Afghanistan o'r tu allan.

hysbyseb

Mae ein gwlad wedi dioddef cymaint o'r rhyfeloedd yn Afghanistan. Mae mwy na 70,000 o Bacistaniaid wedi cael eu lladd. Er bod yr Unol Daleithiau wedi darparu $ 20 biliwn mewn cymorth, mae colledion i economi Pacistan wedi bod yn fwy na $ 150bn. Sychodd twristiaeth a buddsoddiad. Ar ôl ymuno ag ymdrech yr Unol Daleithiau, targedwyd Pacistan fel cydweithredwr, gan arwain at derfysgaeth yn erbyn ein gwlad o Bacistan Tehreek-e-Taliban a grwpiau eraill. Ni enillodd ymosodiadau drôn yr Unol Daleithiau, y rhybuddiais yn eu herbyn, y rhyfel, ond fe wnaethant greu casineb tuag at Americanwyr, gan chwyddo rhengoedd grwpiau terfysgol yn erbyn ein dwy wlad.

Er bod Dadleuais am flynyddoedd nad oedd datrysiad milwrol yn Afghanistan, pwysodd yr Unol Daleithiau ar Bacistan am y tro cyntaf i anfon ein milwyr i'r ardaloedd llwythol semiautonomaidd sy'n ffinio ag Afghanistan, yn y disgwyliad ffug y byddai'n dod â'r gwrthryfel i ben. Ni wnaeth, ond disodlodd yn fewnol hanner poblogaeth yr ardaloedd llwythol, 1 miliwn o bobl yng Ngogledd Waziristan yn unig, gyda biliynau o ddoleri o ddifrod wedi'i wneud a phentrefi cyfan wedi'u dinistrio. Arweiniodd y difrod “cyfochrog” i sifiliaid yn yr ymosodiad hwnnw at ymosodiadau hunanladdiad yn erbyn byddin Pacistan, gan ladd llawer mwy o filwyr nag a gollodd yr Unol Daleithiau yn Afghanistan ac Irac gyda'i gilydd, wrth fridio hyd yn oed mwy o derfysgaeth yn ein herbyn. Yn nhalaith Khyber Pakhtunkhwa yn unig, llofruddiwyd 500 o blismyn o Bacistan.

Mae yna fwy na 3 miliwn o Afghanistan ffoaduriaid yn ein gwlad - os bydd rhyfel cartref pellach, yn lle setliad gwleidyddol, bydd llawer mwy o ffoaduriaid, yn ansefydlogi ac yn tlawd ymhellach yr ardaloedd ffiniol ar ein ffin. Daw mwyafrif y Taliban o grŵp ethnig Pashtun - ac mae mwy na hanner y Pashtuns yn byw ar ein hochr ni o'r ffin. Rydyn ni hyd yn oed nawr yn ffensio'r ffin agored hanesyddol hon bron yn llwyr.

Pe bai Pacistan yn cytuno i gynnal canolfannau yn yr Unol Daleithiau, i fomio Afghanistan ohoni, a rhyfel cartref yn Afghanistan yn dilyn, byddai Pacistan yn cael ei dargedu at ddial gan derfysgwyr eto. Yn syml, ni allwn fforddio hyn. Rydym eisoes wedi talu pris rhy drwm. Yn y cyfamser, pe na bai'r Unol Daleithiau, gyda'r peiriant milwrol mwyaf pwerus mewn hanes, yn gallu ennill y rhyfel o'r tu mewn i Afghanistan ar ôl 20 mlynedd, sut fyddai America yn ei wneud o ganolfannau yn ein gwlad?

Mae buddiannau Pacistan a'r Unol Daleithiau yn Afghanistan yr un peth. Rydyn ni eisiau heddwch wedi'i negodi, nid rhyfel cartref. Mae arnom angen sefydlogrwydd a diwedd ar derfysgaeth sydd wedi'i hanelu at ein dwy wlad. Rydym yn cefnogi cytundeb sy'n cadw'r enillion datblygu a wnaed yn Afghanistan yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Ac rydym am i ddatblygiad economaidd, a mwy o fasnach a chysylltedd yng Nghanol Asia, godi ein heconomi. Byddwn i gyd yn mynd i lawr y draen os bydd rhyfel cartref pellach.

Dyma pam rydyn ni wedi gwneud llawer o waith codi trwm diplomyddol go iawn i ddod â'r Taliban at y bwrdd trafod, yn gyntaf gyda'r Americanwyr, ac yna gyda llywodraeth Afghanistan. Gwyddom, os bydd y Taliban yn ceisio datgan buddugoliaeth filwrol, y bydd yn arwain at dywallt gwaed diddiwedd. Rydyn ni'n gobeithio y bydd llywodraeth Afghanistan hefyd yn dangos mwy o hyblygrwydd yn y trafodaethau, ac yn rhoi'r gorau i feio Pacistan, gan ein bod ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i beidio â gweithredu milwrol.

Dyma hefyd pam roeddem yn rhan o'r diweddar "Datganiadau ar y cyd Troika estynedig ”, ynghyd â Rwsia, China a’r Unol Daleithiau, yn datgan yn ddiamwys y byddai unrhyw ymdrech i orfodi llywodraeth trwy rym yn Kabul yn cael ei gwrthwynebu gennym ni i gyd, a hefyd yn amddifadu Affghanistan fynediad i’r cymorth tramor y bydd ei angen arno.

Mae'r datganiadau ar y cyd hyn yn nodi'r tro cyntaf i bedwar o gymdogion a phartneriaid Afghanistan siarad ag un llais ar sut y dylai setliad gwleidyddol edrych. Gallai hyn hefyd arwain at gompact rhanbarthol newydd ar gyfer heddwch a datblygiad yn y rhanbarth, a allai gynnwys gofyniad i rannu cudd-wybodaeth a gweithio gyda llywodraeth Afghanistan i wrthsefyll bygythiadau terfysgol sy'n dod i'r amlwg. Byddai cymdogion Afghanistan yn addo peidio â chaniatáu i’w tiriogaeth gael ei defnyddio yn erbyn Afghanistan neu unrhyw wlad arall, a byddai Afghanistan yn addo’r un peth. Gallai'r compact hefyd arwain at ymrwymiad i helpu Affghaniaid i ailadeiladu eu gwlad

Credaf mai hyrwyddo cysylltedd economaidd a masnach ranbarthol yw'r allwedd i heddwch a diogelwch parhaol yn Afghanistan. Mae gweithredu milwrol pellach yn ofer. Os ydym yn rhannu'r cyfrifoldeb hwn, Afghanistan, unwaith yn gyfystyr â'r “Gêm FawrYn lle hynny, gallai cystadlaethau rhanbarthol ddod i'r amlwg fel model o gydweithrediad rhanbarthol.

Imran Khan yw prif weinidog Pacistan. Cyhoeddwyd gyntaf yn Y Washington Post.

Parhau Darllen

Afghanistan

Afghanistan fel pont sy'n cysylltu Canol a De Asia

cyhoeddwyd

on

Mae Dr. Suhrob Buranov o Brifysgol Astudiaethau Dwyreiniol Tashkent State yn ysgrifennu am rai dadleuon gwyddonol ynghylch a yw Afghanistan yn perthyn i ran annatod o Ganolbarth neu Dde Asia. Er gwaethaf y gwahanol ddulliau, mae'r arbenigwr yn ceisio pennu rôl Afghanistan fel pont sy'n cysylltu rhanbarthau Canol a De Asia.

Mae gwahanol fathau o drafodaethau yn digwydd ar lawr gwlad Afghanistan i sicrhau heddwch a setlo'r rhyfel hirhoedlog. Mae tynnu milwyr tramor yn ôl o Afghanistan a dechrau trafodaethau rhwng Afghanistan ar yr un pryd, yn ogystal â gwrthdaro mewnol a datblygu economaidd cynaliadwy yn y wlad hon, o ddiddordeb gwyddonol yn benodol. Felly, mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar agweddau geopolitical y trafodaethau heddwch rhwng Afghanistan ac effaith grymoedd allanol ar faterion mewnol Afghanistan. Ar yr un pryd, mae'r dull o gydnabod Afghanistan nid fel bygythiad i heddwch a diogelwch byd-eang, ond fel ffactor o gyfleoedd strategol ar gyfer datblygu Canol a De Asia wedi dod yn wrthrych allweddol ymchwil ac wedi gwneud gweithredu mecanweithiau effeithiol yn a blaenoriaeth. Yn hyn o beth, mae materion adfer safle hanesyddol Affghanistan fodern wrth gysylltu Canol a De Asia, gan gynnwys cyflymiad pellach y prosesau hyn, yn chwarae rhan bwysig yn diplomyddiaeth Uzbekistan.

Mae Afghanistan yn wlad ddirgel yn ei hanes a heddiw, yn gaeth mewn gemau geopolitical mawr a gwrthdaro mewnol. Bydd y rhanbarth lle mae Afghanistan wedi'i lleoli yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol yn awtomatig ar brosesau trawsnewid geopolitical cyfandir Asia gyfan. Unwaith roedd y diplomydd Ffrengig Rene Dollot yn cymharu Afghanistan â "Asiaidd Swistir" (Dollot, 1937, t.15). Mae hyn yn caniatáu inni gadarnhau mai'r wlad hon oedd y wlad fwyaf sefydlog ar gyfandir Asia yn ei hamser. Fel y disgrifiodd yr awdur Pacistanaidd Muhammad Iqbal yn gywir, “Corff o ddŵr a blodau yw Asia. Afghanistan yw ei galon. Os oes ansefydlogrwydd yn Afghanistan, mae Asia yn ansefydlog. Os oes heddwch yn Afghanistan, mae Asia’n heddychlon ”(Calon Asia, 2015). O ystyried cystadleuaeth pwerau mawr a gwrthdaro buddiannau geopolitical yn Afghanistan heddiw, credir y gellir diffinio pwysigrwydd geopolitical y wlad hon fel a ganlyn:

hysbyseb

- Yn ddaearyddol, mae Afghanistan yng nghanol Ewrasia. Mae Afghanistan yn agos iawn at Gymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol (CIS), sydd wedi'i amgylchynu gan y gwledydd sydd ag arfau niwclear fel China, Pacistan ac India, yn ogystal â'r gwledydd sydd â rhaglenni niwclear fel Iran. Dylid nodi bod Turkmenistan, Uzbekistan a Tajikistan yn cyfrif am tua 40% o gyfanswm ffin y wladwriaeth yn Afghanistan;

- O safbwynt geo-economaidd, mae Afghanistan yn groesffordd o ranbarthau sydd â chronfeydd olew, nwy, wraniwm ac adnoddau strategol eraill yn fyd-eang. Mae'r ffactor hwn, yn ei hanfod, hefyd yn golygu bod Afghanistan yn groesffordd o goridorau trafnidiaeth a masnach. Yn naturiol, mae gan ganolfannau pŵer blaenllaw fel yr Unol Daleithiau a Rwsia, yn ogystal â Tsieina ac India, sy'n hysbys ledled y byd am eu datblygiad economaidd mawr posibl, fuddiannau geo-economaidd gwych yma;

- O safbwynt milwrol-strategol, mae Afghanistan yn gyswllt pwysig mewn diogelwch rhanbarthol a rhyngwladol. Mae materion diogelwch a milwrol-strategol yn y wlad hon ymhlith y prif nodau ac amcanion a osodir gan strwythurau dylanwadol fel Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd (NATO), Sefydliad y Cytundeb Diogelwch ar y Cyd (CSTO), Sefydliad Cydweithrediad Shanghai (SCO) a'r CIS .

Nodwedd geopolitical problem Afghanistan yw ei bod, ochr yn ochr, yn cynnwys ystod eang o rymoedd domestig, rhanbarthol a rhyngwladol. Oherwydd hyn, gall y broblem ymgorffori'r holl ffactorau i chwarae'r brif rôl wrth adlewyrchu damcaniaethau a chysyniadau geopolitical. Mae'n bwysig nodi nad yw'r safbwyntiau geopolitical ar broblem Afghanistan a'i dulliau o'i datrys wedi bod yn cwrdd â'r canlyniadau disgwyliedig o hyd. Mae llawer o'r dulliau a'r safbwyntiau hyn yn cyflwyno heriau cymhleth wrth bortreadu agweddau negyddol problem Afghanistan. Mae hyn ynddo'i hun yn dangos yr angen i ddehongli problem Afghanistan trwy ddamcaniaethau adeiladol a safbwyntiau gwyddonol optimistaidd yn seiliedig ar ddulliau modern fel un o'r tasgau brys. Gall arsylwi'r safbwyntiau a'r dulliau damcaniaethol a gyflwynwn isod hefyd roi mewnwelediadau gwyddonol ychwanegol i ddamcaniaethau am Afghanistan:

"Deuoliaeth Afghanistan"

O'n safbwynt ni, dylid ychwanegu'r dull damcaniaethol o ymdrin â "deuoliaeth Afghanistan" (Buranov, 2020, t.31-32) yn y rhestr o safbwyntiau geopolitical ar Afghanistan. Sylwir y gellir adlewyrchu hanfod theori "deuoliaeth Afghanistan" mewn dwy ffordd.

1. Deuoliaeth genedlaethol Afghanistan. Mae safbwyntiau dadleuol ar sefydlu gwladwriaeth Afghanistan ar sail llywodraethu gwladwriaethol neu lwythol, modelau unedol neu ffederal, Islamaidd pur neu ddemocrataidd pur, Dwyrain neu Orllewinol yn adlewyrchu deuoliaeth genedlaethol Afghanistan. Gellir dod o hyd i wybodaeth werthfawr am agweddau deublyg gwladwriaeth genedlaethol Afghanistan yn ymchwiliadau arbenigwyr adnabyddus fel Barnett Rubin, Thomas Barfield, Benjamin Hopkins, Liz Vily a'r ysgolhaig o Afghanistan Nabi Misdak (Rubin, 2013, Barfield, 2010, Hopkins, 2008, Vily, 2012, Misdak, 2006).

2. Deuoliaeth ranbarthol Afghanistan. Gellir gweld bod deuoliaeth ranbarthol Afghanistan yn cael ei adlewyrchu mewn dau ddull gwahanol o gysylltu daearyddol y wlad hon.

AfSouthAsia

Yn ôl y dull cyntaf, mae Afghanistan yn rhan o ranbarth De Asia, sy'n cael ei asesu gan farn ddamcaniaethol Af-Pak. Mae'n hysbys bod y term "Af-Pak" yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at y ffaith bod ysgolheigion Americanaidd yn ystyried Afghanistan a Phacistan fel un arena filwrol-wleidyddol. Dechreuodd y term gael ei ddefnyddio'n helaeth mewn cylchoedd ysgolheigaidd ym mlynyddoedd cynnar yr 21ain ganrif i ddisgrifio polisi'r UD yn Afghanistan yn ddamcaniaethol. Yn ôl adroddiadau, diplomydd Americanaidd Richard Holbrooke yw awdur y cysyniad o "Af-Pak". Ym mis Mawrth 2008, nododd Holbrooke y dylid cydnabod Afghanistan a Phacistan fel un arena filwrol-wleidyddol am y rhesymau a ganlyn:

1. Bodolaeth theatr gyffredin o weithrediadau milwrol ar y ffin rhwng Afghanistan a Phacistan;

2. Y materion ffin sydd heb eu datrys rhwng Afghanistan a Phacistan o dan y “Durand Line” ym 1893;

3. Y defnydd o drefn ffiniau agored rhwng Afghanistan a Phacistan ("parth llwythol" yn bennaf) gan heddluoedd Taliban a rhwydweithiau terfysgol eraill (Fenenko, 2013, t.24-25).

Ar ben hynny, mae'n werth nodi bod Afghanistan yn aelod llawn o SAARC, y prif sefydliad ar gyfer integreiddio rhanbarth De Asia.

AfCentAsia

Yn ôl yr ail ddull, mae Afghanistan yn ddaearyddol yn rhan annatod o Ganolbarth Asia. Yn ein persbectif ni, mae'n rhesymegol yn wyddonol ei alw'n ddewis arall yn lle'r term AfSouthAsia gyda'r term AfCentAsia. Mae'r cysyniad hwn yn derm sy'n diffinio Afghanistan a Chanolbarth Asia fel un rhanbarth. Wrth asesu Afghanistan fel rhan annatod o ranbarth Canol Asia, mae angen talu sylw i'r materion canlynol:

- Agwedd ddaearyddol. Yn ôl ei leoliad, gelwir Afghanistan yn "Galon Asia" gan ei bod yn rhan ganolog o Asia, ac yn ddamcaniaethol mae'n ymgorffori theori "Heartland" Mackinder. Disgrifiodd Alexandr Humboldt, gwyddonydd o’r Almaen a gyflwynodd y term Canol Asia i wyddoniaeth, yn fanwl fynyddoedd, hinsawdd a strwythur y rhanbarth, gan gynnwys Afghanistan ar ei fap (Humboldt, 1843, t.581-582). Yn ei draethawd doethuriaeth, mae’r Capten Joseph McCarthy, arbenigwr milwrol Americanaidd, yn dadlau y dylid ystyried Afghanistan nid yn unig fel rhan benodol o Ganolbarth Asia, ond fel calon barhaus y rhanbarth (McCarthy, 2018).

- Agwedd hanesyddol. Roedd tiriogaethau Canolbarth Asia ac Affghanistan heddiw yn rhanbarth rhyng-gysylltiedig yn ystod gwladoliaeth llinach Greco-Bactrian, Kushan Kingdoms, Ghaznavid, Timurid a Baburi. Mae athro Wsbeceg Ravshan Alimov yn ei waith yn dyfynnu fel enghraifft bod rhan fawr o Affghanistan fodern yn rhan o’r Bukhara Khanate am nifer o ganrifoedd, a dinas Balkh, lle daeth yn gartref i etifeddion y Bukhara Khan (khantora ) (Alimov, 2005, t.22). Yn ogystal, mae beddau meddylwyr gwych fel Alisher Navoi, Mavlono Lutfi, Kamoliddin Behzod, Hussein Boykaro, Abdurahmon Jami, Zahiriddin Muhammad Babur, Abu Rayhan Beruni, Boborahim Mashrab ar diriogaeth Afghanistan fodern. Maent wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i'r gwareiddiad, yn ogystal â chysylltiadau diwylliannol a goleuedig pobl yr holl ranbarth. Mae'r hanesydd o'r Iseldiroedd Martin McCauley yn cymharu Afghanistan a Chanolbarth Asia â'r "efeilliaid Siamese" ac yn dod i'r casgliad eu bod yn anwahanadwy (McCauley, 2002, t.19).

- Agwedd masnach ac economaidd. Mae Afghanistan yn ffordd ac yn farchnad heb ei hagor sy'n arwain rhanbarth Canol Asia, sydd ar gau ym mhob ffordd, i'r porthladdoedd agosaf. Ar bob cyfrif, bydd hyn yn sicrhau integreiddiad llawn taleithiau Canol Asia, gan gynnwys Uzbekistan, i gysylltiadau masnach y byd, gan ddileu rhywfaint o ddibyniaeth economaidd ar sfferau allanol.

- Agwedd ethnig. Mae Afghanistan yn gartref i holl genhedloedd Canol Asia. Ffaith bwysig sydd angen sylw arbennig yw mai'r Uzbeks yn Afghanistan yw'r grŵp ethnig mwyaf yn y byd y tu allan i Uzbekistan. Agwedd arwyddocaol arall yw bod y mwyaf o Tajiks yn byw yn Afghanistan wrth i'r mwyaf o Tajiks fyw yn Tajikistan. Mae hyn yn hynod bwysig ac yn hanfodol i Tajikistan. Mae Tyrcmeneg Afghanistan hefyd yn un o'r grwpiau ethnig mwyaf a restrir yng Nghyfansoddiad Afghanistan. Yn ogystal, mae mwy na mil o Kazakhs a Kyrgyz o Ganol Asia yn byw yn y wlad ar hyn o bryd.

- Agwedd ieithyddol. Mae mwyafrif poblogaeth Afghanistan yn cyfathrebu yn yr ieithoedd Tyrcig a Phersia a siaredir gan bobloedd Canol Asia. Yn ôl Cyfansoddiad Afghanistan (Cyfansoddiad IRA, 2004), dim ond yn Afghanistan y mae gan yr iaith Wsbeceg statws swyddogol, ac eithrio Uzbekistan.

- Traddodiadau diwylliannol ac agwedd grefyddol. Mae arferion a thraddodiadau pobl Canol Asia ac Affghanistan yn debyg ac yn agos iawn at ei gilydd. Er enghraifft, mae Navruz, Ramadan ac Eid al-Adha yn cael eu dathlu'n gyfartal ym mhob person yn y rhanbarth. Mae Islam hefyd yn clymu ein pobl gyda'i gilydd. Un o'r prif resymau am hyn yw bod tua 90% o boblogaeth y rhanbarth yn cyfaddef Islam.

Am y rheswm hwn, wrth i'r ymdrechion cyfredol i gynnwys Afghanistan yn y prosesau rhanbarthol yng Nghanol Asia ddwysau, mae'n fuddiol ystyried perthnasedd y term hwn a'i boblogeiddio mewn cylchoedd gwyddonol.

Trafodaeth

Er bod rhywfaint o sail wyddonol i wahanol olygfeydd ac ymagweddau at leoliad daearyddol Afghanistan, heddiw mae'r ffactor o asesu'r wlad hon nid fel rhan benodol o Ganol neu Dde Asia, ond fel pont sy'n cysylltu'r ddau ranbarth hyn, yn flaenoriaeth. Heb adfer rôl hanesyddol Afghanistan fel pont sy'n cysylltu Canol a De Asia, mae'n amhosibl datblygu cyd-ddibyniaeth ryngranbarthol, cydweithrediad hynafol a chyfeillgar ar ffryntiau newydd. Heddiw, mae dull o'r fath yn dod yn rhagofyniad ar gyfer diogelwch a datblygu cynaliadwy yn Ewrasia. Wedi'r cyfan, yr heddwch yn Afghanistan yw'r gwir sylfaen ar gyfer heddwch a datblygiad yng Nghanolbarth a De Asia. Yn y cyd-destun hwn, mae angen cynyddol i gydlynu ymdrechion gwledydd Canol a De Asia wrth fynd i'r afael â'r materion cymhleth a chymhleth sy'n wynebu Afghanistan. Yn hyn o beth, mae'n hynod bwysig cyflawni'r tasgau hanfodol canlynol:

Yn gyntaf, mae rhanbarthau Canol a De Asia wedi eu rhwymo gan gysylltiadau hanesyddol hir a diddordebau cyffredin. Heddiw, yn seiliedig ar ein diddordebau cyffredin, rydym yn ei ystyried yn angen brys ac yn flaenoriaeth i sefydlu fformat deialog "Canol Asia + De Asia" ar lefel gweinidogion tramor, gyda'r nod o ehangu cyfleoedd ar gyfer deialog wleidyddol ar y cyd a chydweithrediad amlochrog.

Yn ail, mae angen cyflymu adeiladu a gweithredu'r Coridor Trafnidiaeth Traws-Afghanistan, sy'n un o'r ffactorau pwysicaf wrth ehangu rapprochement a chydweithrediad yng Nghanolbarth a De Asia. Gyda'r nod o gyflawni hyn, cyn bo hir bydd angen i ni drafod llofnodi cytundebau amlochrog rhwng holl wledydd ein rhanbarth ac ariannu prosiectau trafnidiaeth. Yn benodol, bydd prosiectau rheilffordd Mazar-e-Sharif-Herat a Mazar-e-Sharif-Kabul-Peshawar nid yn unig yn cysylltu Canol Asia â De Asia, ond byddant hefyd yn gwneud cyfraniad ymarferol at adferiad economaidd a chymdeithasol Afghanistan. At y diben hwn, rydym yn ystyried trefnu'r Fforwm Rhanbarthol Traws-Afghanistan yn Tashkent.

Yn drydydd, mae gan Afghanistan y potensial i ddod yn gadwyn ynni fawr wrth gysylltu Canol a De Asia â phob ochr. Mae hyn, wrth gwrs, yn gofyn am gydlynu prosiectau ynni Canol Asia ar y cyd a'u cyflenwad parhaus i farchnadoedd De Asia trwy Afghanistan. Yn hyn o beth, mae angen gweithredu prosiectau strategol ar y cyd fel piblinell nwy traws-Afghanistan TAPI, prosiect trosglwyddo pŵer CASA-1000 a Surkhan-Puli Khumri, a allai ddod yn rhan ohono. O'r rheswm hwn, rydym yn cynnig datblygu rhaglen ynni REP13 ar y cyd (Rhaglen Ynni Rhanbarthol Canolbarth a Souht Asia). Trwy ddilyn y rhaglen hon, byddai Afghanistan yn gweithredu fel pont mewn cydweithrediad ynni Canol a De Asia.

Yn bedwerydd, rydym yn cynnig cynnal cynhadledd ryngwladol flynyddol ar y pwnc "Afghanistan yn y cyswllt Canol a De Asia: cyd-destun hanesyddol a darpar gyfleoedd". Ar bob cyfrif, mae hyn yn cyfateb i fuddiannau a dyheadau dinasyddion Afganistan, yn ogystal â phobl Canol a De Asia.

cyfeiriadau

  1. “Calon Asia” ─ gwrthsefyll bygythiadau diogelwch, hyrwyddo cysylltedd (2015) papur DAWN. Adalwyd o https://www.dawn.com/news/1225229
  2. Alimov, R. (2005) Canol Asia: diddordebau cyffredin. Tashkent: Orient.
  3. Buranov, S. (2020) Agweddau geopolitical ar gyfranogiad Uzbekistan ym mhrosesau sefydlogi'r sefyllfa yn Afghanistan. Traethawd Hir y Doethur mewn Athroniaeth (PhD) mewn Gwyddor Gwleidyddol, Tashkent.
  4. Dollot, René. (1937) L'Afghanistan: histoire, disgrifiad, moeurs et coutumes, llên gwerin, baeddu, Payot, Paris.
  5. Fenenko, A. (2013) Problemau "AfPak" yng ngwleidyddiaeth y byd. Cylchgrawn Prifysgol Moscow, Cysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth y byd, № 2.
  6. Humboldt, A. (1843) Asie centrale. Mae Recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie yn cymharu. Paris.
  7. Mc Maculey, M. (2002) Afghanistan a Chanolbarth Asia. Hanes Modern. Pearson Education Limited

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd