Cysylltu â ni

Affrica

Mae newid yn yr hinsawdd yn codi'r addewid yn argyfwng Libya

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Libya wedi bod mewn argyfwng ers deng mlynedd, a gyda phob blwyddyn yn mynd heibio, mae'r polion ar gyfer y Gorllewin yn tyfu'n uwch. Heblaw am y drasiedi ddyngarol sydd wedi ysbeilio’r wlad a’i phobl, mae’r polion yn y frwydr am ddyfodol Libya yn uwch nag a dybir fel arfer. Mae Pundits yn aml yn codi'r bygythiad y byddai defnyddio taflegrau Rwsiaidd i Libya yn ei beri, i NATO a'r Undeb Ewropeaidd. Mae agosrwydd Libya i lannau’r Eidal a Gwlad Groeg a’i safle dominyddol yng nghanol Môr y Canoldir yn ei gwneud yn wobr strategol werthfawr am y pŵer a all arfer dylanwad drosti. Ac eto, mae safle Libya yng nghalon Môr y Canoldir yn peri pryder arall, a fydd yn tyfu yn ystod y blynyddoedd i ddod, yn ysgrifennu Jay Mens.

Bydd pwy bynnag sy'n rheoli Libya yn arfer rheolaeth sylweddol dros lif ffoaduriaid ac ymfudwyr o'r Dwyrain Canol ac Affrica Is-Sahara. Mae swyddogion Ewropeaidd eisoes wedi mynegi pryder am hyn, a thrwy gyd-weithrediadau llyngesol mae'r Undeb wedi symud i geisio atal llanw mudo anghyfreithlon i'r Undeb. Ymhlith y rhai sy’n gwneud eu ffordd trwy Libya mae ffoaduriaid sy’n ffoi rhag trais yn Afghanistan a Syria, ffoaduriaid sy’n ffoi rhag rhyfel yn Syria, rhai o dros 270,000 o bobl sydd wedi’u dadleoli’n fewnol yn Libya, a niferoedd cynyddol o ymfudwyr o Affrica Is-Sahara, yn symud tua’r gogledd i chwilio am fywydau gwell. Mae profiad ffoaduriaid yn ffoi rhag gwrthdaro yn drasiedi ddynol, ac mae ymfudwyr sy'n chwilio am fywydau gwell yn un o ffeithiau hanes dynol. Ac eto y tu hwnt i'r straeon dynol hyn, mae ffenomen ehangach mudo torfol yn cael ei thrawsnewid yn arf gan y rhai sy'n gobeithio niweidio Ewrop neu ei dal yn wystl.

Mae gan y defnydd o fudo torfol fel offeryn geopolitical hanes hir. Mae ymchwil diweddar gan y gwyddonydd gwleidyddol Kelly Greenhill yn awgrymu y bu 56 achos o'r fath yn ystod y saith deg mlynedd diwethaf yn unig. Ym 1972, diarddelodd Idi Amin holl boblogaeth Asiaidd Uganda, gan gynnwys 80,000 o ddeiliaid pasbort Prydain, fel cosb am i Brydain dynnu cymorth a chymorth yn ôl. Ym 1994, bygythiodd Cuba Fidel Castro yr Unol Daleithiau â thonnau o ymfudwyr yn sgil aflonyddwch sifil enfawr. Yn 2011, neb llai na diweddar unben Libya, Muammar Gadhaffi dan fygythiad yr Undeb Ewropeaidd, gan rybuddio pe bai’n parhau i gefnogi protestwyr, “bydd Ewrop yn wynebu llifogydd dynol o Ogledd Affrica”. Yn 2016, llywodraeth Twrci dan fygythiad i ganiatáu i'r bron i bedair miliwn o ffoaduriaid o Syria sy'n byw yn Nhwrci i'r Undeb Ewropeaidd pe na bai'r UE yn ei dalu. Pan ffrwydrodd yr anghydfod, caniataodd Twrci, ac mewn rhai achosion gorfodi ymfudwyr i Ddwyrain Ewrop, gan waethygu'r tensiynau sydd eisoes yn uchel yn yr Undeb ar gwestiwn dyrys mewnfudo. Libya yw'r man cychwyn nesaf ar gyfer y dadleuon hyn.

Mae agosrwydd Libya i Ewrop yn ei gwneud yn fan cychwyn allweddol i ymfudwyr. Amcangyfrifir bod ei glannau 16 awr mewn cwch o ynysoedd Lampedusa a Creta, a thua diwrnod o dir mawr Gwlad Groeg. Ar gyfer y rhanbarth hwn, mae Libya wedi dod yn nod mawr ar gyfer ymfudo o bob rhan o'r Dwyrain Canol, Gogledd Affrica, ac Affrica Is-Sahara. O Orllewin Affrica, mae un llwybr yn mynd drwodd yn Agadez yn Niger, gan fynd tua'r gogledd i werddon Sabha yn Fezzan Libya. Mae un arall yn mynd yn ei flaen yn Gao ym Mali, i Algeria heibio Tamranasset i Libya. O Ddwyrain Affrica, Khartoum yn Sudan yw'r man cyfarfod canolog, gan fynd i mewn i Libya o'i de-ddwyrain. Ym mis Mawrth 2020, Libya cynnal amcangyfrifir bod 635,000 o ymfudwyr o bob rhan o'r Dwyrain Canol ac Affrica, yn ogystal â bron i 50,000 o ffoaduriaid ei hun.

hysbyseb

Heddiw, mae Libya wedi'i rhannu'n ddwy ran yn fras. Nid gwactod pŵer yw problem Libya, ond rheolaeth y wlad trwy bwerau sy'n israddol i fuddiannau tramor sy'n ceisio trosoledd dros Ewrop. Ers mis Mawrth, mae Libya wedi cael ei rheoli gan Lywodraeth denau Undod Cenedlaethol, sydd ar bapur, wedi aduno ei Dwyrain a Gorllewin gwahanol. Ac eto mae'n ei chael hi'n anodd gweithredu fel llywodraeth ac yn sicr nid oes ganddo unrhyw fonopoli o rym dros y rhan fwyaf o'r wlad. I'r Dwyrain, Byddin Genedlaethol Libya yw'r prif rym o hyd ac ar draws y wlad, mae milisia llwythol ac ethnig yn parhau i weithredu heb orfodaeth. Ar ben hynny, mae Libya yn dal i fod yn gartref i fintai sylweddol o filwyr tramor a milwyr cyflog. Ymhlith llawer o rai eraill, mae'r ddau actor tramor mwyaf pwerus yn Nwyrain a Gorllewin Libya - Rwsia a Thwrci yn y drefn honno - yn parhau i ddominyddu ar lawr gwlad. Nid yw'r naill blaid na'r llall yn ymddangos yn barod i gefn, gan olygu y bydd y wlad yn aros mewn cyfyngder; neu, y bydd yn parhau â'i siffrwd ymddangosiadol amhrisiadwy tuag at raniad. Nid yw'r naill ganlyniad na'r llall yn ddymunol.

Mae'r ddau Rwsia a Twrci wedi bygwth yr UE â thonnau o ymfudo. Os yw Libya yn parhau i fod yn gyfyng, gallant barhau i ddefnyddio Libya, nod allweddol ar gyfer ymfudo o'r Dwyrain Canol ac Affrica, fel sbigot, gan gadw eu bysedd ar bwynt pwysau mwyaf sensitif yr undeb. Dim ond wrth i boblogaethau'r Dwyrain Canol ac Affrica dyfu ar gyfraddau y bydd y pryder hwn yn tyfu llawer mwy na gweddill y byd. Mae newid yn yr hinsawdd yn creu mwy cymhellion ar gyfer mudo torfol. Mae sychder, tanau gwyllt, newyn, prinder dŵr, a llai o dir âr yn dod yn broblemau endemig yn y ddau Affrica a y Dwyrain Canol. Wedi'i baru ag ansefydlogrwydd gwleidyddol a llywodraethu gwan, mae mudo i'r gogledd ar fin dod nid yn unig yn ddigwyddiad blynyddol, ond yn bwysau cyson a chynyddol i undod a dyfodol yr Undeb Ewropeaidd. Os oes gan Rwsia a Thwrci reolaeth effeithiol neu a rennir yn Libya, nid oes amheuaeth y byddant yn defnyddio'r ffaith hon - ac yn defnyddio Libya-- i fygwth a thanseilio'r Undeb Ewropeaidd. Nid oes rhaid i hyn fod yn wir.

Mae argyfwng gwleidyddol Libya yn deillio o absenoldeb contract cymdeithasol a all uno'r wlad, dosbarthu adnoddau yn gyfartal, a darparu model llywodraethu sy'n mynd y tu hwnt i anghenion y dalaith ac sy'n darparu ar gyfer etholaeth genedlaethol. Mae undod Libya, a datrys argyfwng Libya, yn fuddiant Ewropeaidd i raddau helaeth. Hyd yn hyn, gohiriwyd yr ymdrechion i ddarparu cyfansoddiad i Libya a all ddarparu contract cymdeithasol iddi. Mae hyn yn gohirio ailadeiladu gwladwriaeth unedig Libya, sy'n gallu deddfu ei pholisi ei hun a phartneru gyda'r UE ar faterion allweddol fel ymfudo. Rhaid i'r UE gefnogi ymdrechion ar frys i ddrafftio cyfansoddiad Libya sy'n cefnogi'r canlyniad hwn. Nid oes angen ymyrraeth filwrol na gwleidyddol ar gyfer hyn ond chwarae i ddawn naturiol Ewrop am bopeth cyfreithiol.

hysbyseb

Efallai y bydd syniadau sydd eisoes yn gyforiog o gyfansoddiad Libya yn y dyfodol yn edrych eisoes. Dylai Brwsel fod yn fforwm ar gyfer eu trafod, a dylai ei ddoniau cyfreithiol neilltuo amser a sylw i weithio allan ateb cyfansoddiadol a all ddatrys problemau Libya. Trwy sicrhau y gall Libya aros yn unedig ac yn annibynnol ar faich pwysau tramor, byddai Ewrop yn gweithredu er budd tymor hir ei hundod a'i hannibyniaeth. Fel yr unig actor y mae annibyniaeth ac undod Libya ynghlwm yn wirioneddol ag ef ei hun, mae ganddo gyfrifoldeb a chymhelliant enfawr i weithredu.

Jay Mens yw cyfarwyddwr gweithredol Fforwm y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, melin drafod ym Mhrifysgol Caergrawnt, a dadansoddwr ymchwil ar gyfer Greenmantle, cwmni cynghori macro-economaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Affrica

Zambia: A ddylai'r UE fod yn wyliadwrus ynghylch ymgyrch gwrth-lygredd?

cyhoeddwyd

on

Mae’r ymgyrch gwrth-lygredd a gefnogir gan yr UE sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn Zambia mewn perygl o gwyro tuag at lewyrch gwleidyddol, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon, datblygiad a allai danseilio ewyllys da rhyngwladol tuag at yr Arlywydd Hakainde Hichilema a chynyddu risg busnes i fuddsoddwyr tramor.

Cyhoeddwyd ethol Hichilema yn arlywydd Zambia ym mis Awst ym mhrifddinasoedd gwleidyddol y byd fel nad oes unrhyw arolwg barn arall yn Affrica yn arwain at gof byw. Daeth Hichilema, a elwir yn 'HH', i rym yn erbyn yr ods, wedi'i ategu gan sail o gefnogaeth gan boblogaeth ifanc sydd wedi blino ar fywyd o dan drefn Edgar Lungu. Roedd Cenhadaeth Arsylwi Etholiad (EOM) yr UE hyd yn oed yn cydnabod y ymdrechion i stymie ymgyrch HH a'i Blaid Unedig dros Ddatblygu Cenedlaethol (UPND), gan nodi “amodau ymgyrch anghyfartal, cyfyngiadau ar ryddid ymgynnull a symud, a cham-drin periglor”.

Croesawodd Brwsel, fel Washington, Llundain a Paris, etholiad HH a chefnogodd yn gywir y mandad yr oedd wedi'i sicrhau ar gyfer ei blatfform polisi, a oedd yn canolbwyntio ar ymgyrch gwrth-lygredd gref ond teg. Cafodd HH ei alw'n rym diwygio a allai dorri degawdau o danddatblygu a sbarduno adfywiad economaidd Zambia, gydag Ursula van der Leyen gan bwysleisio bwriad yr UE i “gydweithio i yrru ymlaen y diwygiadau llywodraethu ac economaidd arfaethedig a flaenoriaethwyd yn eich rhaglen gyffredinol ar gyfer datblygu Zambia yn y dyfodol”.

Nawr, 100 diwrnod ar ôl ei ethol, mae adroddiad newydd gan yr ymgynghoriaeth risg Pangea-Risk wedi asesu sut mae Hichilema yn perfformio. Ac, er bod canmoliaeth am ei ymdrechion a'i fwriad yn glir, mae'n ymddangos bod realiti sefyllfa'r wlad yn peryglu gwrthrychedd yr ymgyrch gwrth-lygredd.

hysbyseb

Yn ôl dadansoddiad o ddata diweddar, mae'r adroddiad yn asesu bod diwygiadau economaidd yn cael eu stopio a bod gallu'r llywodraeth i yrru newid ystyrlon wedi'i gyfyngu gan amodau rhaglen IMF sydd ar y gorwel. Mae economi ddyledus iawn Zambia wedi cael trafferth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac ym mis Tachwedd 2020 hi oedd y wlad gyntaf i fethu â dyledion yn ystod y pandemig, gan arwain at ofnau 'tsunami dyled' gallai hynny ddileu twf economaidd ledled Affrica. Mae hyn yn gadael HH heb fawr o le i symud wrth weithredu ei blatfform polisi, ac yn cynyddu'r risg o weithredu tymor byr sy'n tanseilio ei agenda ehangach.

Ar yr un pryd, mae cefnogwyr gwleidyddol a busnes diamynedd a phwerus y llywodraeth newydd yn cynyddu pwysau i sicrhau addewidion economaidd proffidiol yn y sectorau mwyngloddio ac amaethyddol, gan gynnwys contractau gwrtaith, sy'n peryglu dadwreiddio tystlythyrau pro-fuddsoddwr y llywodraeth. Mae gan un o'r cefnogwyr hyn, Maurice Jangulo - y mae ei wraig yn weinidog yn llywodraeth UPND yn ddiweddar wedi sicrhau contract preifat un ffynhonnell gwerth $ 50 miliwn i gyflenwi gwrtaith i berfeddwlad UPND yn rhanbarthau deheuol ffrwythlon Zambia yng nghanol y dirywiad yn y sector.

Mae gwobrau fel y sibrydion hyn yn adfywio bod ymgyrch Hichilema yn targedu cystadleuwyr gwleidyddol tra hefyd yn gwobrwyo rhai o'i gefnogwyr gwleidyddol a busnes ei hun. Yn hanfodol, mae troseddu gwleidyddol o'r fath yn tynnu sylw oddi wrth yr angen dybryd i sicrhau bod gwrtaith yn cael ei gyflenwi i ffermwyr ar raddfa fach, a thrwy hynny gyflwyno risg o niweidio'r economi ehangach ac yn y pen draw gallu Zambia i ddenu buddsoddiad tramor pellach.

hysbyseb

Yn ôl yr adroddiad, mae Hichilema bellach wedi ei rwygo rhwng bwrw ymlaen â’i etifeddiaeth ddiwygiadol neu ildio i rai o fwriadau ei deyrngarwyr i ailddechrau ysbeilio asedau’r wladwriaeth.

Bydd yr UE ei hun yn teimlo effaith hyn. Dim ond yr wythnos diwethaf, Cronfa Her Menter Zambia (EZCF) € 26 miliwn a ariennir gan yr UE. dyfarnwyd miliynau o ewros o grantiau i ddeg cwmni sy'n gweithredu yn y sector amaeth. Y mis diwethaf, a menter newydd € 30 miliwn ei lansio gan lywodraethau’r UE, Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) a Zambian i gyflymu buddsoddiad amaethyddol. Gydag arian parod trethdalwr yr UE bellach wedi ymrwymo i ffermio ac agro-brosesu Zambia, bydd unrhyw adfywiad llygredd yn cael ei ystyried yn wastraff trethi. Ar yr un pryd, Mae EU-Zambia yn siarad ar wella cydweithredu datblygu rhaid nawr ystyried y risg y bydd heddluoedd sefydledig yn herwgipio ac yn manteisio ar yr ymgyrch gwrth-lygredd.

Dywedodd Robert Besseling, Prif Swyddog Gweithredol Pangea-Risk: “Mae disgwyliadau llywodraeth newydd Hichilema yn parhau i fod yn uchel hyd yn oed nawr, dri mis ar ôl ei ethol. Fodd bynnag, mae realiti’r heriau sy’n wynebu Zambia wedi cyfyngu ar ei allu i weithredu ar faterion allweddol, gan gynnwys diwygio economaidd a’i ymgyrch gwrth-lygredd uchel ei barch. ”

“Mae angen i Hichilema sicrhau bod ei ymdrechion gwrth-impiad yn parhau i fod yn wrthrychol ac nad ydyn nhw'n ymgymryd â nodweddion carth gwleidyddol neu lwythol, fel arall bydd yn colli'r ewyllys da y mae ei neges ddiwygio wedi'i ennill gan arsylwyr domestig a rhyngwladol.”

Dylai hyn fod yn arwydd rhybuddio i arsylwyr a buddsoddwyr o'r UE ac mewn mannau eraill y gallai Hichilema, heb gymorth, ddioddef y lluoedd sefydlu traddodiadol sydd wedi dal Zambia yn ôl cyhyd. Bydd hyn yn arwain at ddychwelyd i impiad, yn endemig mewn gweinyddiaethau blaenorol, ac yn golygu bod Zambia yn methu ag elwa o'r cyfle gorau a gafodd mewn blynyddoedd i ddiwygio.

Mae Hichilema yn dal i fod â statws cryf yn rhyngwladol ac yn ddomestig, gyda mandad clir i lanhau economi Zambia. Er mwyn deddfu'r newid y mae'n siarad amdano, ac adfer hyder gartref a thramor, rhaid i HH beidio â chaniatáu i'w ymgyrch gwrth-lygredd ddioddef yr union rymoedd y mae'n ceisio eu trechu.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Affrica

Undod busnes yn Affrica: Cefnogi Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth Gwerth a Rennir Affrica

cyhoeddwyd

on

Mae busnes yn cefnogi Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth Gwerth a Rennir Affrica - ac yn benthyg ei lais i elw gyda symudiad pwrpasol. Ar draws y byd, mae'r gymuned Gwerth a Rennir yn parhau i dyfu wrth i fwy o gwmnïau ddod yn ymwybodol o bwysigrwydd nid yn unig pwrpas ond sut mae sefydliad yn gallu cyflawni ei bwrpas trwy Werth a Rennir.

Am bron i ddwy flynedd, rydym nid yn unig wedi gweld a theimlo effeithiau pandemig ond hefyd yr arddangosiad gan gwmnïau pwrpasol pan wnaethant ddewis ymateb a chefnogi'r cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt.


Mae Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth Gwerth a Rennir Affrica yn un platfform eiriolaeth o'r fath. Yn ei bumed flwyddyn eleni, mae'r Uwchgynhadledd yn cyflawni mandad craidd Menter Gwerth a Rennir Affrica - eiriolaeth.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf o weithredu'r crynhoad pan-Affricanaidd hwn, mae'r SVAI, ochr yn ochr â'i bartner gweithredu Shift Impact Africa, wedi arwain symudiad ar draws y cyfandir - gan arwain ymrwymiadau arweinyddiaeth meddwl ar faterion yn ymwneud ag effaith gymdeithasol a busnes cyfrifol, tra hefyd yn ymsefydlu'n allweddol egwyddorion sut y gall busnes alinio ei elw â phwrpas.


Eleni, mae'r Uwchgynhadledd yn dychwelyd i Johannesburg - digwyddiad hybrid a fydd yn adeiladu ar ganlyniadau arloesol Uwchgynhadledd 2020. Mewn byd sydd wedi newid am byth gan COVID-19, bydd dylanwadwyr busnes yn ymgynnull ar-lein ac yn y digwyddiad byw i chwalu sut y gallai twf economaidd ac undod cyfandirol edrych yn Affrica.

hysbyseb


Yn arwain y cyhuddiad ac yn dangos eu hymrwymiad i effaith amgylcheddol gymdeithasol ac economaidd mae Aelodau'r SVAI, sydd wedi ymuno fel noddwyr - Absa, Old Mutual Limited, Enel Green Power, Abbott a Safaricom.

Mae'r holl sefydliadau hyn, yn ogystal â bod yn aelodau o'r SVAI yn eiriolwyr amser hir o Werth a Rennir ar draws nid yn unig Affrica ond gweddill y byd hefyd. Pa leisiau mwy addas i gymryd rhan yn Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth Gwerth a Rennir Affrica a bod ymhlith y siaradwyr uchel eu parch ar y sesiynau arweinyddiaeth a gynhelir ar yr 8th a 9th o Dachwedd.

 
Mae eleni hefyd yn 10 mlynedd ers i gysyniad Rheoli Busnes Gwerth a Rennir gael ei ddatblygu gan yr athrawon Michael Porter a Mark Kramer yn Ysgol Fusnes Harvard - symudiad a oedd yn ennyn cefnogaeth fyd-eang ac a ddangosodd mai dyma un o'r ffyrdd mwyaf pwerus a chynaliadwy i effeithio ar newid yn fyd-eang. Yn Affrica, mae cefnogaeth fusnes i'r Uwchgynhadledd wedi bod yn amlwg am y 5 mlynedd diwethaf, gan ddangos cynnydd mewn ymwybyddiaeth a chyfranogiad mewn elw gyda phwrpas gan fusnesau ar draws y cyfandir.

hysbyseb


“Wrth inni agosáu at COP26, mae’n hanfodol ein bod yn gyrru’r trafodaethau ynghylch pwysigrwydd cyflawni nodau Cytundeb Paris, yn benodol o amgylch trawsnewidiad cyfiawn yn Affrica. Mae'n bwysig ein bod yn cydnabod effaith newid yn yr hinsawdd, ac er ein bod yn cael ein teimlo'n fyd-eang, bydd yr atebion sy'n ofynnol yn Affrica yn wahanol gan ein bod yn cael ein syfrdanu gan lawer o heriau economaidd-gymdeithasol nad ydynt o reidrwydd yn cael eu profi gan y gorllewin byd-eang. Mae pwysigrwydd cryfhau gallu ac adeiladu'r corff o wybodaeth sy'n ofynnol i wledydd Affrica fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd mewn economïau sy'n ansicr o ran tlodi, bwyd yn hanfodol, ”meddai Sazini Mojapelo, Rheolwr Gweithredol: Dinasyddiaeth Gorfforaethol Absa a Buddsoddiadau Cymunedol.

“Ni all busnes fod yn arsylwr goddefol mwyach. Mae ei gynaliadwyedd a'i dwf - yn wir, ei oroesiad tymor hir - yn dibynnu ar ei allu i wneud y newid strategol. Meddwl a gweithio'n wahanol. I gofleidio elw gyda phwrpas, ”meddai Tabby Tsengiwe, GM: Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu, Old Mutual Limited.


Eleni, mae'r Uwchgynhadledd, wrth adlewyrchu'r amseroedd rydyn ni'n byw ynddynt, yn canolbwyntio ar: Twf Economaidd a'r AfCFTA; Entrepreneur Agile Affrica; Cydraddoldeb a Chynhwysiant Rhyw; a'r SDGs ac Adeiladu'n Ôl yn Well.

Ar draws y cyfandir, os nad y byd, mae'r rhain yn themâu sydd wedi bodoli ers cryn amser ond efallai a wnaed yn fwy brys gan faterion pandemig ac amgylcheddol eraill a effeithiodd ar y gymuned fyd-eang.

Meddai Bill Price, Rheolwr Gwlad Enel Green Power De Affrica: “Mae Enel Green Power yn aelod balch o’r gymuned Gwerth a Rennir nid yn unig yn Affrica, ond yn fyd-eang hefyd. Gyda 2021 yn ddathliad o 10 mlynedd ers datblygu’r cysyniad Rheoli Busnes ar y Cyd Gwerth, nid yw’n ymddangos fel amser y presennol i ni fod ymhlith y lleisiau sy’n cymryd rhan ac yn cefnogi Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth Gwerth a Rennir Affrica. Fel sefydliad sy’n cael ei yrru gan gynaliadwyedd, rydym yn credu’n gryf yng ngrym y cyd nid yn unig yn tyfu sefydliadau cryf ond hefyd yn cyfrannu at gynnydd cynaliadwy cymdeithas hefyd. ”

I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth Gwerth a Rennir Affrica, ewch i'r wefan yn www.africasharedvaluesummit.com.

Menter Ynglŷn â Gwerth a Rennir Affrica: Mae'r Fenter Gwerth a Rennir Affrica (SVAI), yn sefydliad pan-Affrica sydd â'r mandad i eirioli dros fabwysiadu'r Rheolaeth Busnes Gwerth a Rennir ar gyfandir Affrica. Yr SVAI yw partner rhanbarthol y Fenter Gwerth a Rennir byd-eang a grëwyd gan yr economegwyr Yr Athro Michael Porter a Mark Kramer o Ysgol Fusnes Harvard. Amcan yr SVAI yw creu ecosystem a cherddorfa, ymgynnull, cymell, creu perthnasoedd cydweithredol yn y sector preifat a all, ar y cyd, wrth weithio gyda'n gilydd arwain at newid ar raddfa.


Ynglŷn â Shift Impact Africa: Mae Shift Impact Africa, trefnwyr yr e-Uwchgynhadledd, yn gwmni cynghori, hyfforddi ac ymgynghori Gwerth a Rennir sy'n cynorthwyo busnesau i ddod o hyd i'r strategaeth Gwerth a Rennir sy'n gweithio iddynt. Yn aml, nid yw cwmnïau'n siŵr sut i symud o ganolbwyntio ar elw yn unig i ddangos eu cyfrifoldeb tuag at eu hamgylchedd a'u cymdeithas. Mae Shift Impact Africa yn cynorthwyo cleientiaid i nodi heriau cymdeithasol sy'n berthnasol i'r busnes a helpu i weithredu'r strategaeth Rheoli Busnes Gwerth a Rennir sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd m effaith gymdeithasol ac amgylcheddol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Affrica

Sector preifat Ffrainc yn arwain ar ymgysylltu ag Affrica

cyhoeddwyd

on

Yn gynharach y mis hwn, Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron (Yn y llun) gwahoddiad dros 3,000 o gynrychiolwyr dylanwadol cymdeithas sifil Affrica, o ddeallusion i bobl fusnes, i fynychu 'Uwchgynhadledd Affrica Newydd-Ffrainc' ym Montpellier. Mewn cais i gyri ffafr gyda’r cenedlaethau iau trwy “ailddyfeisio” perthynas Ffrainc â gwledydd Affrica, ni wahoddwyd unrhyw benaethiaid gwladwriaeth Affricanaidd i’r cyfarfod a’r oedran cyfartalog roedd y mynychwyr rhwng 30 a 35. Methodd y dacteg hon ag ennill dros bawb, er, fel yn dilyn y digwyddiad, fe wnaeth y nofelydd Senegalese Boubacar Boris Diop beirniadu diffyg “arwyddion concrit o’i ewyllys am newid ar lawr gwlad”, yn ysgrifennu Louis Auge.

Ond tra bod uwchgynhadledd newydd ei hailgychwyn Macron dderbyniwyd derbyniad cymysg, mae busnesau Ffrainc yn mwynhau mwy o lwyddiant ar y cyfandir. Mae prosiectau dan arweiniad cwmnïau fel Ellipse Projects, Bolloré, Renault a Peugeot yn elwa ar wledydd Affrica o Senegal i Moroco.

Mae Prosiectau Ellipse yn adeiladu pedwar ysbyty un contractwr yn Senegal

Llawer o gwmnïau o Ffrainc, fel y cwmni seilwaith Prosiectau Ellipse, wedi bod yn gweithredu ar gyfandir Affrica ers rhai blynyddoedd. Yn 2017, Gweriniaeth Senegal ddewiswyd Prosiectau Ellipse ar gyfer prosiect € 150 miliwn i adeiladu pedwar ysbyty un contractwr yn ninasoedd Touba, Kaffrine, Sédhiou a Kédougou gyda chyfanswm capasiti o 750 o welyau. Cynhaliodd Prosiectau Ellipse y gwaith o gyflawni astudiaethau sydd eu hangen ar gyfer yr adeiladu, y gwaith adeiladu ei hun ar gyfer y pedwar ysbyty, dodrefnu'r offer meddygol a thechnegol angenrheidiol a phersonél hyfforddedig i'w defnyddio.

hysbyseb

Roedd ysbyty Touba 300 gwely inaugurated ganol mis Medi gan Arlywydd Senegalese, Macky Sall, a disgrifiwyd yr adeiladu fel “swydd gyflym ond gofalus ... Ystyr iawn llwybr cyflym”. Gydag achosion coronafirws yn y wlad o'r diwedd sy'n dod o, bydd yr ysbytai newydd yn allweddol i glirio ôl-groniad meddygol y wlad o ymyriadau nad ydynt yn rhai brys.

Yn dilyn y dadorchuddio sydd ar ddod, bydd adeiladau'r ysbytai sy'n weddill yn cael eu dilyn gan urddo 250-biliwn-ffranc Prosiectau Ellipse adfer o dros 70 o adeiladau sy'n perthyn i Weinyddiaeth Gyfiawnder Senegal gan gynnwys pencadlys y Gangelloriaeth, y Goruchaf Lys, y Cyngor Cyfansoddiadol a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Cofnodion Barnwrol. Daw llwyddiannau'r prosiectau Senegalese ar raddfa fawr hyn oddi ar gefn buddugoliaeth arall i'r cwmni, ar ôl iddynt agor ysbyty rhanbarthol 120 gwely yn Ghana Bekwai yn gynharach eleni.

Mae porthladd Ghana Bolloré yn medi gwobrau

Mae Prosiectau Ellipse yn un o fwy na dim 70 Cwmnïau Ffrengig sy'n gweithio yng ngwlad Gorllewin Affrica yn Ghana, gan gynnwys L'Oréal a Pernod Ricard, er gwaethaf y ffaith nad yw Ghana yn wlad Ffrangeg. Fodd bynnag, mae'r biggest buddsoddiad diweddar i'r wlad - a'r mwyaf buddsoddiad porthladdoedd ar arfordir Môr Iwerydd Affrica - gwnaed gan Trafnidiaeth a Logisteg Bolloré fel rhan o fenter ar y cyd ag Terfynellau APM ac Awdurdod Porthladdoedd a Harbyrau Ghana. Mae gan y cwmni sydd wedi'i restru ym Mharis buddsoddi mwy na $ 500 miliwn i ehangu porthladd canolog Tema. Gweithiau wedi'u cynllunio gynnwys morglawdd 3.5 cilometr ac angorfeydd dŵr dwfn 16 metr ar gyfer cysgodi llongau mwy. Disgwylir i'r prosiect pedwarplyg cynhwysedd cynhwysydd y porthladd sy'n trin dros 70% o draffig cynhwysydd y wlad.

hysbyseb

Mae'r prosiect parhaus eisoes a grëwyd dros 20,000 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol, o amcangyfrif cyfanswm o 450,000. Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau'r ail gam ar ôl rhwystrau a achoswyd gan Covid-19 ond pan fydd wedi'i gwblhau, bydd y bartneriaeth yn cryfhau'r € 200m ymhellach a gynhyrchir mewn masnach dros ben rhwng Ghana a Ffrainc eleni. Amcangyfrifon cynnar awgrymu bydd estyniad y porthladd yn cynyddu allforion cynhyrchydd aur mwyaf Affrica a thyfwr coco ail-fwyaf yn Affrica o ddim llai na 17% dros oddeutu deng mlynedd.

Renault a Peugeot yn rhoi hwb i weithgynhyrchu ceir ym Moroco

Ym Moroco hefyd, mae cwmnïau o Ffrainc yn helpu i greu canolbwynt rhanbarthol - ond y tro hwn ar gyfer y diwydiant ceir. Mae'r gwneuthurwyr Ffrengig Renault a Peugeot PSA wedi bod yn allweddol wrth wneud y wlad yn gynhyrchydd ac allforiwr ceir mwyaf ar y cyfandir. Gyda phlanhigion ger Casablanca a Tangier, mae Renault wedi dod yn mwyaf gwneuthurwr yn y wlad a yn cyfrif Moroco ymhlith ei bum gwlad ddiwydiannol orau. Mae'r cwmni'n ffynonellau hyd at 60% o gynnwys y ceir gan 200 o gyflenwyr lleol. Ym mis Gorffennaf eleni, Renault Llofnodwyd cytundeb i brynu dros $ 3.5 biliwn mewn ceir a rhannau Moroco, o olwynion llywio i orchuddion sedd.

Peugeot, yn y cyfamser, agor ffatri $ 630m yn Kenitra yn 2019, a thrwy hynny gynyddu'r capasiti i 200,000 o gerbydau erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r cyfleuster newydd yn canolbwyntio ar gynhyrchu peiriannau a cherbydau ar gyfer marchnadoedd Affrica a'r Dwyrain Canol. Erbyn 2022, mae'r cwmni'n gobeithio cael cynyddu prynu rhannau ceir lleol i € 1 biliwn. Gyda'i gilydd mae'r ddau gwmni o Ffrainc yn cynhyrchu drosodd 700,000 ceir y flwyddyn ac yn cyflogi 180,000 o bobl. O dan eu gwyliadwriaeth, allforion ceir o Moroco Cododd 25% i $ 5.76bn dros wyth mis cyntaf 2021, ar ôl trochi cysylltiedig â phandemig y flwyddyn flaenorol. Mae'r FDI Ffrengig hwn yn symud i fyny'r wlad trwy'r cryf penwallt a achosir gan yr argyfwng economaidd byd-eang.

Deilen allan o'r llawlyfr busnes ar gyfer Macron

Mae'r niferoedd cynyddol o fuddsoddiadau mawr gan sector preifat Ffrainc yn cael effaith real iawn ar gyfandir Affrica, p'un ai trwy gynyddu lleoedd gwely mewn ysbytai, gwella gwasanaethau porthladdoedd neu hybu gallu gweithgynhyrchu ceir. Fel Prif Swyddog Gweithredol Prosiectau Ellipse Olivier Picard esbonio, mae'r poblogaethau hyn yn cael eu gwerthfawrogi gan y poblogaethau gan eu bod yn ymateb i anghenion penodol. "

Tra yn Arlywydd Ffrainc addo € 30m dros dair blynedd i 'Gronfa Arloesi Democratiaeth yn Affrica' annibynnol yn ystod yr uwchgynhadledd yr wythnos diwethaf, bydd y mecanwaith ariannol hwn yn canolbwyntio'n bennaf ar lywodraethu a democratiaeth, yn hytrach na newidiadau economaidd a fyddai'n fwy diriaethol ieuenctid Affrica. Gallai Macron wneud yn waeth nag edrych tuag at fentrau Affrica dylanwadol busnesau cartref Ffrainc.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd