Cysylltu â ni

Iran

Mae arbenigwyr yn annog diwedd ar ddiwylliant o orfodaeth yn Iran, atebolrwydd am arweinwyr cyfundrefn, gan gynnwys Raisi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mewn cynhadledd ar-lein a gynhaliwyd ar 24 Mehefin gan Gyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), bu arbenigwyr a chyfreithwyr hawliau dynol yn trafod goblygiadau Ebrahim Raisi fel llywydd cyfundrefn Iran. Fe wnaethant hefyd bwyso a mesur y rôl y mae'n rhaid i'r gymuned ryngwladol ei chwarae i roi diwedd ar ddiwylliant gwaharddiad Tehran ar gyfer troseddwyr ac i ddwyn awdurdodau'r gyfundrefn i gyfrif am eu troseddau blaenorol a pharhaus, yn ysgrifennu Shahin Gobadi.

Roedd y panelwyr yn cynnwys cyn farnwr apêl y Cenhedloedd Unedig ac Arlywydd y Llys Troseddau Rhyfel yn Sierra Leone Geoffrey Robertson, Llywydd Emeritws Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr Nicholas Fluck, cyn-lysgennad swyddog diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau Lincoln Bloomfield Jr., cyn Bennaeth Dynol y Cenhedloedd Unedig. Swyddfa Hawliau yn Irac Tahar Boumedra, a goroeswr cyflafan 1988 Reza Fallahi.

Canlyniad etholiad arlywyddol ffug 18 Mehefin yn Iran oedd dewis Raisi fel arlywydd nesaf y gyfundrefn. Ymatebodd y gymuned ryngwladol â dicter, yn bennaf oherwydd rôl uniongyrchol Raisi yng nghyflafan 1988 o dros 30,000 o garcharorion gwleidyddol ledled y wlad. Roedd Raisi yn aelod o'r 'Pwyllgor Marwolaeth' pedwar dyn a oedd yn gyfrifol am y llofruddiaeth dorfol heinous. Roedd mwyafrif llethol y dioddefwyr yn gefnogwyr i brif fudiad yr wrthblaid, y Mujahedin-e Khalq (MEK).

hysbyseb

Roedd charade etholiadau'r gyfundrefn hefyd yn wynebu digynsail a boicot enfawr ledled y wlad gan fwyafrif llethol pobl Iran. Trwy eu boicot ysgubol, gwnaeth pobl Iran yn glir hynny nid ydynt yn ceisio dim llai na chang cyfundrefne yn Iran wrth eu dwylo eu hunain.

Dywedodd Ali Safavi, aelod o Bwyllgor Materion Tramor yr NCRI, a chymedrolwr y digwyddiad ddydd Iau, fod pobl Iran wedi trosleisio Raisi "henchman cyflafan 1988."

Ychwanegodd esgyniad llywyddiaeth un o'r troseddwyr gwaethaf yn hanes modern, yn benderfyniad a wnaed gan Goruchaf Arweinydd y mullahs, Ali Khamenei, allan o anobaith llwyr ac oherwydd ei fod yn wynebu cymdeithas ar fin ffrwydrad, gyda gwrthryfeloedd mwy poblogaidd ar y gorwel.

hysbyseb

Gwrthododd Safavi hefyd y myth o gymedroli yn Tehran ac ychwanegodd: "Fe wnaeth esgyniad Raisi hefyd roi diwedd ar y naratif wallgof 'cymedrol yn erbyn caledlin', yr oedd pobl Iran wedi ei ddatgymalu yn eu siantiau o 'Reformer, hardliner, mae'r gêm bellach drosodd' yn ystod y pedwar gwrthryfel ledled y wlad er 2017. "

Dywedodd yr arbenigwr a chyfreitheg hawliau dynol rhyngwladol amlwg Geoffrey Robertson, "Mae gennym bellach droseddwr rhyngwladol fel llywydd talaith Iran. ... Yr hyn y mae gen i dystiolaeth ohono yw bod Raisi, gyda dau gydweithiwr arall, wedi anfon pobl at eu nifer o weithiau marwolaethau heb broses briodol nac yn wir unrhyw broses dreial. Ac mae hynny'n ei gynnwys mewn trosedd yn erbyn dynoliaeth. "

Dywedodd fod arlywyddiaeth Raisi "yn canolbwyntio sylw ar yr eiliad farbaraidd hon yn hanes y byd sydd wedi cael ei hanwybyddu," gan alw cyflafan 1988 fel "yn wir un o'r troseddau mwyaf yn erbyn dynoliaeth, yn sicr y mwyaf a gyflawnwyd yn erbyn carcharorion ers yr Ail Ryfel Byd."

O ran rôl y Cenhedloedd Unedig, dywedodd Mr Robertson: "Mae gan y Cenhedloedd Unedig gydwybod wael dros hyn. Ar y pryd rhybuddiodd Amnest Rhyngwladol am y gyflafan ledled Iran, ond trodd y Cenhedloedd Unedig lygad dall ar y mater."

"Mae'n ddyletswydd ar y Cenhedloedd Unedig i sefydlu ymchwiliad cywir i'r gweithredoedd barbaraidd hyn ym 1988."

Cododd Mr Robertson hefyd y potensial i gymhwyso sancsiynau Magnitsky yn Ewrop vis-a-vis Raisi a swyddogion eraill a oedd yn rhan o gyflafan 1988. Wrth ymateb i gwestiynau am imiwnedd Raisi rhag treial fel pennaeth y wladwriaeth, dywedodd Mr Robertson fod "trosedd yn erbyn dynoliaeth a'r angen i ddod â charedigrwydd i ben trwy ei gosbi yn torri unrhyw imiwnedd."

Dywedodd Nick Fluck, Llywydd Emeritws Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr: "Dywedodd Raisi ar gofnod ei fod yn falch o'i rôl yng nghyflafan carcharorion gwleidyddol. Dylai hyn fod yn alwad ddeffroad bwysig i bob un ohonom. Ni allwn. eistedd yn dawel ar y llinell ochr. "

Ychwanegodd: "Mae'n ymddangos bod y pwyllgor marwolaeth yn syml yn perfformio ymgyrch lanhau [ym 1988] i gael gwared ar bobl a oedd yn uchel eu llais yn erbyn y drefn."

Dywedodd Mr Fluck hefyd: "Rwy'n cymeradwyo ymdrechion a diwydrwydd a pherswadioldeb yr NCRI" mewn perthynas â galw am ymchwiliadau i gyflafan 1988.

Wrth siarad o Washington, dywedodd DC, y Llysgennad Lincoln Bloomfield, Jr., "Mae'r Gorllewin wedi methu ag wynebu'r realiti. Mae sylfaenydd y drefn, Ayatollah Khomeini, a'i olynydd, y Goruchaf Arweinydd presennol Ali Khamenei, ill dau yn torri amodau difrifol hawliau dynol. Maen nhw'n gyfrifol am gyfarwyddo gweithredoedd mawr o derfysgaeth ryngwladol ar bridd tramor. "

Gan gyfeirio at y ffaith nad oes unrhyw wahaniaethau rhwng "cymedrolwyr" a "hardliners" fel y'u gelwir yn y drefn, Amb. Dywedodd Bloomfield, "Ers 2017, o dan yr arlywydd cymedrol Rouhani, mae Raisi wedi bod yn rhoi pobl yn y carchar. Mae rôl Raisi wedi parhau ers cyflafan 1988 o flaen ein llygaid."

Atgoffa o'r sylw bod "hawliau dynol yn ganolbwynt i neges yr Arlywydd Biden i'r byd," Amb. Argymhellodd Bloomfield: "Rhaid i'r Unol Daleithiau ac eraill fynd ar drywydd achosion hawliau dynol nid yn unig yn erbyn Raisi ond yn erbyn pawb yn y gyfundrefn."

"Dylai fod ymchwiliad gwrth-gudd-wybodaeth hefyd yn America i wneud yn siŵr bod pobl sy'n siarad ar ran Iran [cyfundrefn] yn cael eu hadnabod â'u cysylltiad â'r drefn," daeth i'r casgliad.

Siaradodd goroeswr cyflafan 1988 yn y digwyddiad hefyd. Fe wnaeth Reza Fallahi, a ddihangodd yn wyrthiol o’r llofruddiaethau ac sydd bellach yn byw ym Mhrydain, adrodd am ddioddefaint personol arswydus gan ddechrau gyda’i arestiad ym mis Medi 1981 am gefnogi’r MEK. Atgoffodd fod y cynllunio ar gyfer y gyflafan wedi cychwyn "ddiwedd 1987 a dechrau 1988".

Ychwanegodd o ran rôl Raisi: "Roedd Ebrahim Raisi yn dangos gelyniaeth arbennig tuag ataf fy hun a'm cyd-gellwyr. ... Gofynasant am ein cysylltiad ag unrhyw sefydliad gwleidyddol, os ydym yn credu yn y Weriniaeth Islamaidd, ac a ydym yn barod i edifarhau, ac yn y blaen. ... At ei gilydd, dim ond 12 o bobl a oroesodd yn ein ward. "

Ychwanegodd, "Er mwyn atal y drefn rhag cyflawni cyflafan arall, rhaid i'r gymuned ryngwladol, yn enwedig y Cenhedloedd Unedig, ddod â diwylliant y cosb i ben, lansio ymchwiliad annibynnol i'r gyflafan, a dwyn pobl fel Raisi i gyfrif."

Cyhoeddodd Fallahi hefyd y bydd teuluoedd y dioddefwyr yn ffeilio cwyn yn erbyn Raisi yn y DU.

"A fydd gwledydd y gorllewin a'r Cenhedloedd Unedig yn aros yn dawel fel y gwnaethant yn ystod cyflafan 1988?" gofynnodd goroeswr y gyflafan.

Dywedodd Tahar Boumedra, cyn bennaeth Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn Irac a Chydlynydd Cyfiawnder i Ddioddefwyr Cyflafan 1988 yn Iran (JVMI): "Mae JVMI yn ymuno â'i lais ag Amnest Rhyngwladol, ac rydym yn galw am Ebrahim Raisi i gael ei ymchwilio am ei rôl mewn troseddau yn y gorffennol a pharhaus yn erbyn dynoliaeth, ac i dribiwnlysoedd rhyngwladol ddod ag ef o flaen ei well. "

"Dydyn ni ddim yn mynd i aros nes bydd imiwnedd yn cael ei dynnu o Raisi er mwyn gweithredu. Rydyn ni'n mynd i weithredu, ac rydyn ni'n mynd i roi hyn i'r system Brydeinig."

Dywedodd Boumedra: "Mae JVMI wedi dogfennu llawer iawn o dystiolaeth a bydd yn cael ei chyflwyno i awdurdodau pryderus," cyn ychwanegu, "Credwn yn gryf nad lle Raisi yw rhedeg gwladwriaeth na bod yn llywydd. Mae ei le mewn cyfleuster cadw yn Yr Hâg, "gan gyfeirio at sedd y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol.

Iran

Yn Iran, gall dienyddwyr llinell galed a throseddwyr hawliau dynol redeg am lywyddiaeth

cyhoeddwyd

on

Arlywydd newydd Iran, Ebrahim Raisi (Yn y llun), swydd dybiedig ar y pumed o Awst, yn ysgrifennu Zana Ghorbani, dadansoddwr ac ymchwilydd o'r Dwyrain Canol sy'n arbenigo mewn materion Iran.

Y digwyddiadau a arweiniodd at etholiad Raisi oedd rhai o'r gweithredoedd mwyaf disylw o drin y llywodraeth yn hanes Iran. 

Wythnosau'n unig cyn i'r arolygon agor ddiwedd mis Mehefin, daeth Cyngor Gwarcheidwad y gyfundrefn, y corff rheoleiddio o dan reolaeth uniongyrchol y Goruchaf Arweinydd Ali Khamenei, wedi'i anghymhwyso'n gyflym cannoedd o obeithion arlywyddol gan gynnwys llawer o ymgeiswyr diwygiadol a oedd wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd ymhlith y cyhoedd. 

hysbyseb

Gan ei fod yn fewnfudwr y gyfundrefn ei fod ef, yn ogystal â chynghreiriad agos i’r Goruchaf Arweinydd Khamenei, prin ei bod yn syndod i’r llywodraeth gymryd mesurau i yswirio buddugoliaeth Raisi. Yr hyn sydd ychydig yn fwy o syndod yw'r graddau y mae Ebrahim Raisi wedi cymryd rhan ym mron pob erchyllter a gyflawnwyd gan y Weriniaeth Islamaidd dros y pedwar degawd diwethaf. 

Mae Raisi wedi bod yn adnabyddus ers amser maith, yn Iran ac yn rhyngwladol, fel llinyn caled creulon. Yn y bôn, mae gyrfa Raisi wedi bod yn gwyro pŵer barnwriaeth Iran er mwyn hwyluso troseddau gwaethaf posib yr Ayatollah ar hawliau dynol.    

Daeth yr arlywydd newydd ei osod yn rhan annatod o'r llywodraeth Chwyldroadol yn fuan ar ôl ei sefydlu. Ar ôl cymryd rhan yng nghyp 1979 a ddymchwelodd y shah, penodwyd Raisi, sion teulu clerigol o fri ac a ddysgwyd mewn cyfreitheg Islamaidd, yn system llysoedd y gyfundrefnau newydd. Tra'n dal yn ddyn ifanc, Raisi wedi dal sawl swydd farnwrol amlwg ledled y wlad. Erbyn diwedd y 1980au daeth Raisi, sy'n dal yn ddyn ifanc, yn erlynydd cynorthwyol prifddinas y wlad Tehran. 

hysbyseb

Yn y dyddiau hynny, arweinydd y chwyldroadau Ruhollah Khomeini a'i henchmen yn wynebu poblogaeth yn dal i fod yn llawn o gefnogwyr shah, seciwlariaid, a charfanau gwleidyddol eraill sy'n gwrthwynebu'r drefn. Felly, roedd y blynyddoedd yn rolau erlynwyr trefol a rhanbarthol yn cynnig digon o brofiad i Raisi wrth ddigalonni anghytuno gwleidyddol. Cyrhaeddodd her y drefn wrth falu ei gwrthwynebwyr ei hanterth yn ystod blynyddoedd olaf Rhyfel Iran - Irac, gwrthdaro a roddodd straen aruthrol ar lywodraeth newydd Iran, a bron â draenio cyflwr ei holl adnoddau. Y cefndir hwn a arweiniodd at y troseddau hawliau dynol mwyaf a mwyaf adnabyddus o Raisi, y digwyddiad sydd bellach wedi cael ei adnabod fel Cyflafan 1988.

Yn ystod haf 1988, anfonodd Khomeini gebl cyfrinachol at nifer o brif swyddogion yn gorchymyn dienyddio carcharorion gwleidyddol ledled y wlad. Ebrahim Raisi, ar yr adeg hon eisoes yn erlynydd cynorthwyol prifddinas y wlad Tehran, penodwyd ef i'r panel pedwar dyn a gyhoeddodd y gorchmynion gweithredu. Yn ôl grwpiau hawliau dynol rhyngwladol, Arweiniodd gorchymyn Khomeini, a ddienyddiwyd gan Raisi a’i gydweithwyr, at farwolaethau miloedd o garcharorion mewn ychydig wythnosau. Rhai Ffynonellau Iran gosod cyfanswm y doll marwolaeth ar gymaint â 30,000.          

Ond ni ddaeth hanes creulondeb Raisi i ben gyda llofruddiaethau 1988. Yn wir, mae Raisi wedi chwarae rhan gyson ym mhob gwrthdrawiad cyfundrefn fawr ar ei ddinasyddion yn y tri degawd ers hynny.  

Ar ôl blynyddoedd o feddiannu swyddi erlyn. Gorffennodd Raisi mewn swyddi uwch yng nghangen y farnwriaeth, gan lanio swydd y Prif Ustus yn y pen draw, prif awdurdod yr holl system farnwrol. O dan arweinyddiaeth Raisi, daeth system y llysoedd yn arf rheolaidd o greulondeb a gormes. Defnyddiwyd trais annirnadwy bron fel mater o drefn wrth holi carcharorion gwleidyddol. Mae'r cyfrif diweddar Mae Farideh Goudarzi, cyn-actifydd gwrth-drefn yn enghraifft iasoer. 

Am ei gweithgareddau gwleidyddol, arestiwyd Goudarzi gan awdurdodau cyfundrefn a'i gludo i Garchar Hamedan gogledd-orllewin Iran. “Roeddwn yn feichiog adeg yr arestiad,” meddai Goudarzi, “a chefais amser byr ar ôl cyn esgor ar fy mabi. Er gwaethaf fy amodau, fe aethon nhw â fi i’r ystafell artaith reit ar ôl i mi gael fy arestio, ”meddai. “Roedd yn ystafell dywyll gyda mainc yn y canol ac amrywiaeth o geblau trydan ar gyfer curo carcharorion. Roedd tua saith neu wyth artaith. Un o’r bobl a oedd yn bresennol yn ystod fy artaith oedd Ebrahim Raisi, prif Erlynydd Hamedan ar y pryd ac un o aelodau’r Pwyllgor Marwolaeth yng nghyflafan 1988. ” 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Raisi wedi cael llaw i falu’r actifiaeth wrth-gyfundrefn eang sydd wedi codi yn ei wlad. Gwrthwynebwyd yn gryf gan fudiad protest 2019 a welodd wrthdystiadau torfol ledled Iran. Pan ddechreuodd y protestiadau, roedd Raisi newydd ddechrau ei gyfnod fel Prif Ustus. Roedd y gwrthryfel yn gyfle perffaith i arddangos ei ddulliau ar gyfer gormes gwleidyddol. Rhoddodd y farnwriaeth luoedd diogelwch awdurdod carte blanche i roi arddangosiadau i lawr. Dros gyfnod o bedwar mis yn fras, rhai Lladdwyd 1,500 o Iraniaid wrth wrthdystio eu llywodraeth, i gyd ar gais y Goruchaf Arweinydd Khamenei ac wedi'i hwyluso gan gyfarpar barnwriaeth Raisi. 

Ar y gorau mae galwadau parhaus Iraniaid am gyfiawnder wedi cael eu hanwybyddu. Mae gweithredwyr sy'n ceisio dal swyddogion o Iran yn atebol hyd heddiw erlid gan y drefn.  

Mae gan Amnest Rhyngwladol y DU a alwyd yn ddiweddar am ymchwiliad cyflawn i droseddau Ebrahim Raisi, gan nodi na all statws y dyn fel arlywydd ei eithrio rhag cyfiawnder. Gydag Iran heddiw yng nghanol gwleidyddiaeth ryngwladol, mae'n hanfodol bod gwir natur prif swyddog Iran yn cael ei gydnabod yn llawn am yr hyn ydyw.

Parhau Darllen

Iran

Mae urddasolion Ewropeaidd ac arbenigwyr cyfraith ryngwladol yn disgrifio cyflafan 1988 yn Iran fel hil-laddiad ac yn drosedd yn erbyn dynoliaeth

cyhoeddwyd

on

Mewn cynhadledd ar-lein a oedd yn cyd-fynd â phen-blwydd cyflafan 1988 yn Iran, mynnodd mwy na 1,000 o garcharorion gwleidyddol a thystion artaith yng ngharchardai Iran roi diwedd ar y gwaharddiad a fwynhawyd gan arweinwyr y gyfundrefn ac erlyn yr arweinydd goruchaf Ali Khamenei a’r Arlywydd Ebrahim Raisi, a chyflawnwyr eraill y gyflafan.

Ym 1988, yn seiliedig ar fatwa (trefn grefyddol) gan sylfaenydd y Weriniaeth Islamaidd, Ruhollah Khomeini, dienyddiodd y drefn glerigol o leiaf 30,000 o garcharorion gwleidyddol, gyda mwy na 90% ohonynt yn actifyddion y Mujahedin-e Khalq (MEK / PMOI ), prif fudiad gwrthblaid Iran. Fe'u cyflafanwyd am eu hymrwymiad diysgog i ddelfrydau MEK a rhyddid pobl Iran. Claddwyd y dioddefwyr mewn beddau torfol cyfrinachol ac ni fu erioed ymchwiliad annibynnol gan y Cenhedloedd Unedig.

Cymerodd Maryam Rajavi, arlywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), a channoedd o ffigurau gwleidyddol amlwg, ynghyd â chyfreithwyr ac arbenigwyr blaenllaw ar hawliau dynol a chyfraith ryngwladol o bedwar ban byd, ran yn y gynhadledd.

hysbyseb

Yn ei hanerchiad, dywedodd Rajavi: Roedd y drefn glerigol eisiau torri a threchu pob aelod a chefnogwr yr MEK trwy arteithio, llosgi a fflangellu. Fe geisiodd bob tacteg drwg, maleisus ac annynol. Yn olaf, yn ystod haf 1988, cynigiwyd dewis i aelodau MEK rhwng marwolaeth neu ymostyngiad ynghyd ag ymwrthod â’u teyrngarwch i’r MEK…. Fe wnaethant lynu’n ddewr wrth eu hegwyddorion: dymchwel y drefn glerigol a sefydlu rhyddid i’r bobl.

Tanlinellodd Mrs. Rajavi fod penodi Raisi yn arlywydd yn ddatganiad rhyfel agored ar bobl Iran a'r PMOI / MEK. Gan bwysleisio nad yw’r Mudiad Galw am Gyfiawnder yn ffenomen ddigymell, ychwanegodd: I ni, mae’r mudiad Galw am Gyfiawnder yn gyfystyr â dyfalbarhad, diysgogrwydd, a gwrthwynebiad i ddymchwel y drefn hon a sefydlu rhyddid â’n holl nerth. Am y rheswm hwn, gwadu’r gyflafan, lleihau nifer y dioddefwyr, a dileu eu hunaniaethau yw’r hyn y mae’r drefn yn ei geisio oherwydd eu bod yn gwasanaethu ei fuddiannau ac yn y pen draw yn helpu i warchod ei rheol. Mae cuddio'r enwau a dinistrio beddau'r dioddefwyr yn ateb yr un pwrpas. Sut y gall rhywun geisio dinistrio'r MEK, malu eu safleoedd, eu gwerthoedd, a'u llinellau coch, dileu Arweinydd y Gwrthsafiad, a galw ei hun yn gydymdeimlydd â'r merthyron a cheisio cyfiawnder ar eu cyfer? Dyma gyflogaeth gwasanaethau cudd-wybodaeth y mullahs a'r IRGC i ystumio a dargyfeirio'r Mudiad Galw am Gyfiawnder a'i danseilio.

Galwodd ar yr Unol Daleithiau ac Ewrop i gydnabod cyflafan 1988 fel hil-laddiad a throsedd yn erbyn dynoliaeth. Rhaid iddynt beidio â derbyn Raisi yn eu gwledydd. Rhaid iddyn nhw erlyn a'i ddal yn atebol, ychwanegodd. Fe adferodd Rajavi hefyd ei galwad i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, rapporteurs arbennig y Cenhedloedd Unedig, a sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol i ymweld â charchardai cyfundrefn Iran a chwrdd â'r carcharorion yno, yn enwedig y carcharorion gwleidyddol. Ychwanegodd y dylid cyflwyno'r ffeil o droseddau hawliau dynol yn Iran, yn enwedig o ran ymddygiad y gyfundrefn mewn carchardai, i Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Cymerodd cyfranogwyr yn y gynhadledd sy'n para mwy na phum awr ran o fwy na 2,000 o leoliadau ledled y byd.

Yn ei sylwadau, Geoffrey Robertson, Prif Arlywydd Llys Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Sierra Leone, gan gyfeirio at fatwa Khomeini yn galw am ddinistrio’r MEK a’u galw’n Mohareb (gelynion Duw) ac yn cael ei ddefnyddio gan y drefn fel sylfaen y gyflafan, ailadroddodd: “Mae'n ymddangos i mi fod tystiolaeth gref iawn mai hil-laddiad oedd hwn. Mae'n berthnasol i ladd neu arteithio grŵp penodol am eu credoau crefyddol. Grŵp crefyddol na dderbyniodd ideoleg yn ôl cyfundrefn Iran… Nid oes amheuaeth bod achos dros erlyn [Llywydd y drefn Ebrahim] Raisi ac eraill. Cyflawnwyd trosedd sy'n ymgysylltu â chyfrifoldeb rhyngwladol. Rhaid gwneud rhywbeth yn ei gylch fel y gwnaed yn erbyn cyflawnwyr cyflafan Srebrenica. ”

Roedd Raisi yn aelod o’r “Comisiwn Marwolaeth” yn Tehran ac anfonodd filoedd o weithredwyr MEK i’r crocbren.

Yn ôl Kumi Naidoo, ysgrifennydd cyffredinol Amnest Rhyngwladol (2018-2020): “Cyflafan greulon, gwaedlyd, hil-laddiad oedd cyflafan 1988. Mae'n symud i mi weld cryfder a dewrder pobl sydd wedi bod trwy gymaint ac wedi gweld cymaint o drasiedi a dioddef yr erchyllterau hyn. Hoffwn dalu teyrnged i'r holl garcharorion MEK a'ch cymeradwyo ... Rhaid i'r UE a'r gymuned ryngwladol ehangach arwain ar y mater hwn. Mae gan y llywodraeth hon, dan arweiniad Raisi, fwy fyth o euogrwydd ar fater cyflafan 1988. Rhaid i lywodraethau sy'n ymddwyn fel hyn gydnabod nad yw ymddygiad yn gymaint o ddangos grym â chyfaddefiad o wendid. ”

Cadarnhaodd Eric David, arbenigwr ar gyfraith ddyngarol ryngwladol o Wlad Belg, nodweddu hil-laddiad a throseddau yn erbyn dynoliaeth ar gyfer cyflafan 1988.

Dywedodd Franco Frattini, gweinidog tramor yr Eidal (2002-2004 a 2008–2011) a chomisiynydd Ewropeaidd dros gyfiawnder, rhyddid a diogelwch (2004-2008): "Mae gweithredoedd llywodraeth newydd Iran yn unol â hanes y gyfundrefn. mae gweinidog tramor newydd wedi gwasanaethu o dan lywodraethau blaenorol. Nid oes gwahaniaeth rhwng ceidwadwyr a diwygwyr. Yr un drefn ydyw. Cadarnheir hyn gan agosrwydd y Gweinidog Tramor at bennaeth Llu Quds. Cadarnhaodd hyd yn oed y byddai'n parhau â llwybr Qassem Soleimani Yn olaf, gobeithiaf am ymchwiliad annibynnol heb unrhyw gyfyngiad i gyflafan 1988. Mae hygrededd system y Cenhedloedd Unedig yn y fantol. Mae dyletswydd foesol ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn ddyledus i'r ddyletswydd foesol hon i ddioddefwyr diniwed. ceisio cyfiawnder. Gadewch inni fwrw ymlaen ag ymchwiliad rhyngwladol difrifol. "

Tynnodd Guy Verhofstadt, prif weinidog Gwlad Belg (1999 i 2008) sylw: “Targedodd cyflafan 1988 genhedlaeth gyfan o bobl ifanc. Mae'n hanfodol gwybod bod hyn wedi'i gynllunio ymlaen llaw. Cafodd ei gynllunio a'i weithredu'n drylwyr gyda tharged clir mewn golwg. Mae'n gymwys fel hil-laddiad. Ni ymchwiliwyd yn swyddogol i'r gyflafan gan y Cenhedloedd Unedig, ac ni chafodd y troseddwyr eu dienyddio. Maent yn parhau i fwynhau cael eu cosbi. Heddiw, mae’r drefn yn cael ei rhedeg gan laddwyr yr amser hwnnw. ”

Dywedodd Giulio Terzi, gweinidog tramor yr Eidal (2011 i 2013): “Roedd dros 90% o’r rhai a ddienyddiwyd yng nghyflafan 1988 yn aelodau a chefnogwyr MEK. Dewisodd y carcharorion sefyll yn uchel trwy wrthod ymwrthod â'u cefnogaeth i'r MEK. Mae nifer wedi galw am ymchwiliad rhyngwladol i gyflafan 1988. Dylai Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ddod â’i ddull arferol tuag at drefn Iran i ben. Dylai annog holl aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig i fynnu atebolrwydd am drosedd fawr Iran yn erbyn dynoliaeth. Mae miloedd o bobl allan yna sy'n disgwyl dull mwy pendant gan y gymuned ryngwladol, yn enwedig yr UE. ”

Fe wnaeth John Baird, gweinidog tramor Canada (2011-2015), annerch y gynhadledd hefyd a chondemnio cyflafan 1988. Galwodd hefyd am ymchwiliad rhyngwladol i'r drosedd hon yn erbyn dynoliaeth.

Tanlinellodd Audronius Ažubalis, gweinidog materion tramor Lithwania (2010 - 2012): "Nid oes unrhyw un eto wedi wynebu cyfiawnder am y drosedd hon yn erbyn dynoliaeth. Nid oes ewyllys wleidyddol i ddwyn y troseddwyr i gyfrif. Ymchwiliad y Cenhedloedd Unedig i gyflafan 1988 yw rhaid i'r Undeb Ewropeaidd anwybyddu'r galwadau hyn, heb ddangos unrhyw ymateb, a heb fod yn barod i ddangos ymateb. Rwyf am alw ar yr UE i gymeradwyo'r drefn ar gyfer troseddau yn erbyn dynoliaeth. Rwy'n credu y gall Lithwania gymryd yr awenau ymhlith aelodau'r UE. . ”

Parhau Darllen

Iran

Rali Stockholm: Iraniaid yn galw ar y Cenhedloedd Unedig i ymchwilio i rôl Ebrahim Raisi ym chyflafan 1988 yn Iran

cyhoeddwyd

on

Teithiodd Iraniaid o bob rhan o Sweden i Stockholm ddydd Llun (23 Awst) i fynychu rali ar 33 mlwyddiant cyflafan 30 000 o garcharorion gwleidyddol yn Iran.

Cynhaliwyd y rali y tu allan i Senedd Sweden a gyferbyn â Gweinidogaeth Dramor Sweden, ac fe'i dilynwyd gan orymdaith trwy ganol Stockholm i goffáu'r rhai a ddienyddiwyd mewn carchardai ledled Iran ar sail fatwa gan sylfaenydd y gyfundrefn, Ruhollah Khomeini. Roedd mwy na 90 y cant o'r dioddefwyr yn aelodau ac yn gefnogwyr Sefydliad Pobl Mojahedin yn Iran (PMOI / MEK).

Anrhydeddodd cyfranogwyr y rali y dioddefwyr trwy ddal lluniau ohonynt yn ystod arddangosfa a amlygodd hefyd gyfranogiad yr Arlywydd presennol Ebrahim Raisi a’r Goruchaf Arweinydd Khamenei yn y dienyddiadau barnwrol.  

hysbyseb

Fe wnaethant alw am ymchwiliad gan y Cenhedloedd Unedig a arweiniodd at erlyn Raisi a swyddogion eraill y gyfundrefn a oedd yn gyfrifol am gyflafan 1988, y mae arbenigwyr Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig ac Amnest Rhyngwladol wedi ei nodweddu fel trosedd yn erbyn dynoliaeth. Fe wnaethant annog Llywodraeth Sweden i arwain yr ymdrechion i sefydlu ymchwiliad o’r fath ac i roi diwedd ar orfodaeth Iran mewn materion yn ymwneud â hawliau dynol.

Anerchodd Llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), Maryam Rajavi, y rali yn fyw, trwy fideo a dywedodd:

“Crogodd Ali Khamenei a’i gydweithwyr filoedd ar filoedd o garcharorion gwleidyddol ym 1988 i warchod eu rheol. Gyda'r un creulondeb didostur, maen nhw'n lladd cannoedd ar filoedd o bobl ddiymadferth heddiw yn inferno y Coronavirus, unwaith eto i amddiffyn eu cyfundrefn.  

hysbyseb

“Rydym felly yn annog y gymuned ryngwladol i gydnabod cyflafan 30,000 o garcharorion gwleidyddol ym 1988 fel hil-laddiad a throsedd yn erbyn dynoliaeth. Mae'n hanfodol, yn enwedig i lywodraethau Ewrop, adolygu eu polisi o droi llygad dall ar y gyflafan fwyaf o garcharorion gwleidyddol ers yr Ail Ryfel Byd. Fel y dywedwyd yn ddiweddar yn y llythyr gan grŵp o aelodau Senedd Ewrop at bennaeth polisi tramor yr UE, mae apelio a thagu cyfundrefn Iran yn 'gwrth-ddweud ymrwymiadau Ewropeaidd i gynnal a sefyll dros hawliau dynol'. "

Yn ogystal â nifer o seneddwyr Sweden o wahanol bleidiau fel Magnus Oscarsson, Alexsandra Anstrell, Hans Eklind, a Kejll Arne Ottosson, pwysigion eraill gan gynnwys Ingrid Betancourt, cyn ymgeisydd arlywyddol Colombia, Patrick Kennedy, cyn aelod o Gyngres yr UD, a Fe wnaeth Kimmo Sasi, Cyn Weinidog Trafnidiaeth a Chyfathrebu’r Ffindir, annerch y rali fwy neu lai a chefnogi gofynion y cyfranogwyr am ymchwiliad rhyngwladol.

“Heddiw mae teuluoedd dioddefwyr 1988 yn destun bygythiadau parhaus yn Iran,” meddai Betancourt. “Mae arbenigwyr hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig hefyd wedi mynegi eu larwm ar ddinistrio’r beddau torfol. Nid yw'r mullahs eisiau gadael unrhyw dystiolaeth o'r troseddau yr ydym yn ceisio cyfiawnder amdanynt. A heddiw mae cyflawnwr y troseddau hynny yn meddiannu'r safle pŵer cyntaf yn Iran. ”

“Fe ddywedon ni ar ôl yr Holocost na fyddwn ni byth yn gweld y troseddau hyn yn erbyn dynoliaeth eto, ac eto mae gennym ni hynny. Y rheswm yw nad ydym fel cymuned ryngwladol wedi sefyll i fyny a chondemnio’r troseddau hynny, ”cadarnhaodd Patrick Kennedy.

Yn ei sylwadau, dywedodd Kimo Sassi, “Roedd cyflafan 1988 yn un o’r eiliadau tywyllaf yn hanes Iran. Cafodd 30,000 o garcharorion gwleidyddol eu dedfrydu a'u lladd a'u llofruddio. Mae beddau torfol mewn 36 o ddinasoedd yn Iran ac nid oedd unrhyw broses ddyledus. Roedd y gyflafan yn benderfyniad gan yr arweinydd goruchaf yn Iran, trosedd yn erbyn dynoliaeth. ”

Fe wnaeth nifer o deuluoedd dioddefwyr a chynrychiolwyr y cymunedau Sweden-Iran hefyd annerch y rali.

Roedd yr arddangosiad yn cyd-daro â threial Hamid Noury, un o gyflawnwyr cyflafan 1988, sydd ar hyn o bryd yn y carchar yn Stockholm. Bydd yr achos, a ddechreuodd yn gynharach y mis hwn, yn parhau tan fis Ebrill y flwyddyn nesaf gyda nifer o gyn-garcharorion gwleidyddol a goroeswyr o Iran yn tystio yn erbyn y drefn yn y llys.

Ym 1988, cyhoeddodd Ruhollah Khomeini, arweinydd goruchaf cyfundrefn Iran ar y pryd, fatwa yn gorchymyn dienyddio holl garcharorion Mojahedin a wrthododd edifarhau. Cyflafanwyd mwy na 30,000 o garcharorion gwleidyddol, y mwyafrif llethol ohonynt o'r MEK, mewn ychydig fisoedd. Claddwyd y dioddefwyr mewn beddau torfol cudd.

Roedd Ebrahim Raisi, Arlywydd presennol cyfundrefn Iran yn un o bedwar aelod y “Comisiwn Marwolaeth” yn Tehran. Anfonodd filoedd o'r MEK i'r crocbren ym 1988.

Ni fu erioed ymchwiliad annibynnol y Cenhedloedd Unedig ar y gyflafan. Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol Amnest Rhyngwladol mewn datganiad ar 19 Mehefin: “Mae Ebrahim Raisi wedi codi i’r arlywyddiaeth yn lle ymchwilio iddo am y troseddau yn erbyn dynoliaeth yn atgof difrifol bod gwaharddiad yn teyrnasu’n oruchaf yn Iran.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd