Cysylltu â ni

Libanus

A fydd Ewrop yn gosod sancsiynau ar Libanus am fethu â datrys ei argyfwng gwleidyddol ac ariannol dyfnach?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar ôl y diweddaraf o fwy na dwsin o gyfarfodydd gydag Arlywydd Libanus, Michel Aoun, i ffurfio cabinet newydd, fe alwodd y Prif Weinidog Rafi Hariri alwadau’r Arlywydd Michel Aoun yn “annerbyniol”. Rhaid i Ewrop weithredu wrth i Libanus gwympo, meddai Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

"Mae Libanus yn cwympo. Mae siarad yr argyfwng yn economaidd yn enfawr, mae'r sefyllfa ariannol yn dirywio. Nid dyma'r foment i barhau i ffraeo yn wleidyddol a byddwn yn parhau i roi pwysau ar y pleidiau gwleidyddol i wneud i'w hymddygiad newid," datganodd pennaeth materion tramor yr UE. Josep Borrell ddydd Llun (22 Mawrth) ar ôl cyfarfod o weinidogion tramor yr UE.

Yn ystod y cyfarfod, briffiodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, y Cyngor Materion Tramor am y sefyllfa yn Libanus lle mae pleidiau gwleidyddol yn parhau i gymryd rhan mewn gwrthdaro mawr. Mae argyfwng ariannol y wlad wedi dwysáu ar ôl i’r Prif Weinidog-ddynodedig Saad al-Hariri wadu’r Arlywydd Michel Aoun yn gyhoeddus, gan ddweud bod yr olaf eisiau pennu aelodaeth cabinet a rhoi pwerau feto ar bolisi i’w gynghreiriaid gwleidyddol.

hysbyseb

Ar ôl y diweddaraf o fwy na dwsin o gyfarfodydd gyda’r arlywydd i ffurfio cabinet newydd, fe alwodd Hariri alwadau Aoun yn “annerbyniol”. Fe wnaeth cyhoeddiad teledu Hariri chwalu gobeithion am ddiwedd i bum mis o ddirywiad gwleidyddol rhwng y ddau a gwrthdroi toddi ariannol y wlad.

Mae Libanus wedi bod heb lywodraeth ers yn fuan ar ôl ffrwydrad Awst 4 a ddinistriodd borthladd Beirut a dinistrio ardaloedd Downtown o'r brifddinas, gan ladd cannoedd o bobl ac anafu miloedd.

Mae Ffrainc wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i achub Libanus, cyn-amddiffynwr o Ffrainc, trwy geisio defnyddio dylanwad hanesyddol Paris i berswadio gwleidyddion ffraeo i fabwysiadu map ffordd diwygio a ffurfio llywodraeth newydd i ddatgloi cymorth rhyngwladol ariannol.

hysbyseb

“Mater i awdurdodau Libanus yw cymryd eu tynged mewn llaw gan wybod bod y gymuned ryngwladol yn edrych gyda phryder,” meddai Gweinidog Tramor Ffrainc. “Mae yna amser o hyd i weithredu heddiw, ond bydd yfory yn rhy hwyr,” meddai ddydd Llun. Dywedodd fod yn rhaid i Ewrop '' weithredu '' wrth i Libanus gwympo.

Dywedodd ffynonellau diplomyddol fod Ffrainc yn barod i drafod pwyso ar awdurdodau Libanus a chwilio am sancsiynau posib, ar lefel yr UE neu genedlaethol, ar uwch swyddogion Libanus.

"Nid dyma’r foment i barhau i ffraeo’n wleidyddol a byddwn yn parhau i roi pwysau ar y pleidiau gwleidyddol i wneud i’w hymddygiad newid. Ac os na fydd yn newid bydd yn rhaid i ni weld beth i’w wneud," meddai Josep Borrell wrth gohebwyr ar ôl Tramor yr UE. Cyngor Materion.

Dywedodd fod Gweinidog Tramor Ffrainc, Le Drian "wedi bod yn gofyn i ni, y Gwasanaeth Gweithredu Allanol, gyflwyno adroddiad newydd, gan egluro beth arall y gellir ei wneud, ar wahân i roi pwysau gwleidyddol". "Bob dydd mae'r sefyllfa yn Libanus yn gwaethygu. Gall y wlad ddisgyn ar wahân a'n cyfrifoldeb ni yw ceisio ei hatal rhag digwydd," ychwanegodd Borrell.

Mewn golygfa, mae Michel Touman, dirprwy olygydd pennaf Libanus L'Orient Le Jour yn ysgrifennu bod argyfwng sefydliadol Libanus "yn chwarae i ddwylo Hezbollah. Hezbollah, trwy ei ran uniongyrchol yn strategaeth ranbarthol Iran. Mae IRGC ac yn y gwrthdaro arfog amrywiol yn y Dwyrain Canol, wedi rhyngwladoli argyfwng Libanus ei hun ".

Israel

Am y tro cyntaf, dywed Senedd Ewrop mai Hezbollah sy'n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol Libanus

cyhoeddwyd

on

Mewn penderfyniad ar Libanus a fabwysiadwyd yn gynharach yr wythnos hon, nododd Senedd Ewrop yn glir mai Hezbollah sy’n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol y wlad a gormes mudiad poblogaidd 2019, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae'r penderfyniad, a fabwysiadwyd gyda chefnogaeth ysgubol a thrawsbleidiol, yn pwysleisio'r angen am sofraniaeth lawn Libanus ac yn galaru am ymyrraeth niweidiol y tu allan.

Mae'r testun yn darllen: “Tra bod Hezbollah yn dal i reoli gweinidogaethau allweddol yn Llywodraeth Libanus; tra bod Hezbollah wedi'i restru fel sefydliad terfysgol gan sawl Aelod-wladwriaeth o'r UE; tra bod Hezbollah wedi dangos dro ar ôl tro ei deyrngarwch ideolegol cryf ag Iran, sy'n ansefydlogi Llywodraeth Libanus ac yn tanseilio ei chydlyniant mawr ei angen. "

hysbyseb

Mae’r penderfyniad yn bygwth ymhellach “cyflwyno sancsiynau wedi’u targedu ar gyfer rhwystro neu danseilio’r broses wleidyddol ddemocrataidd.”

Mabwysiadwyd y testun gyda 575 pleidlais ie, 71 dim pleidlais a 39 yn ymatal.

Dywedodd y penderfyniad y dylai’r Undeb Ewropeaidd barhau i ystyried gosod sancsiynau ar wleidyddion Libanus sy’n rhwystro cynnydd y llywodraeth newydd.

hysbyseb

Gan nodi bod Libanus wedi ffurfio llywodraeth bythefnos yn ôl ar ôl mwy na blwyddyn o ddirywiad gwleidyddol, dywedodd Senedd Ewrop, gan gwrdd yn Strasbwrg, na all llywodraethau’r UE ryddhau pwysau ar y wlad eto.

Er gwaethaf y ffaith bod pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, wedi dweud wrth Senedd Ewrop fod yr amser ar gyfer sancsiynau wedi mynd heibio oherwydd ffurfio llywodraeth. Mae’r UE wedi croesawu cyhoeddiad y llywodraeth newydd dan arweiniad y Prif Weinidog Najib Mikati.

Mae senedd Ewrop “yn annog arweinwyr Libanus yn ddwfn i gadw eu haddewidion a bod yn llywodraeth swyddogaethol”, meddai’r penderfyniad.

Cytunodd yr UE ym mis Mehefin i baratoi gwaharddiadau teithio a rhewi asedau ar gyfer gwleidyddion Libanus a gyhuddir o lygredd a rhwystro ymdrechion i ffurfio llywodraeth, camreoli ariannol a cham-drin hawliau dynol.

Rhaid i'r UE sefyll yn erbyn Hezbollah, dywed ASEau ECR

Croesawodd y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR), grŵp gwleidyddol dde-dde yn senedd yr UE, yn gryf i fabwysiadu'r penderfyniad. '' Mae'r Grŵp ECR yn cymeradwyo barn Senedd Ewrop mai Hezbollah sy'n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol Libanus a gormes mudiad poblogaidd 2019. "

”Am y tro cyntaf, mae ASEau wedi cydnabod teyrngarwch ideolegol cryf y sefydliad ag Iran sy'n gweithredu i ansefydlogi Libanus, '' nododd.

I'r grŵp, dywedodd ASE Sweden, Charlie Weimers, fod y penderfyniad '' yn herio'r grwpiau rhyddfrydol chwith yn fawr i ddod i delerau â gwir natur derfysgol Hezbollah ac i wneud i ffwrdd â'r gwahaniaeth colur rhwng adenydd milwrol a gwleidyddol bondigrybwyll yr sefydliad. ''

'' Mae'n wahaniaeth sy'n cael ei wrthod yn gryf gan ddirprwy arweinydd Hezbollah, Naim Qassem, ei hun sy'n pwysleisio bod gan Hezbollah un arweinyddiaeth sengl ac nad oes unrhyw wahaniaeth rhwng adenydd yn bodoli, '' ychwanegodd Weimers.

“Rhaid mai hwn yw condemniad cryfaf Senedd Ewrop eto o Iran a’u dirprwy derfysgaeth Hezbollah am danseilio sefydlogrwydd Libanus,” meddai Daniel Schwammenthal, Cyfarwyddwr Sefydliad Trawsatlantig AJC.

“Mae deddfwyr Ewropeaidd felly wedi anfon rhybudd clir i’r drefn yn Tehran a’u grŵp terfysgaeth Shiite nad yw’n fusnes fel arfer mwyach. Mae pobl Libanus yn haeddu rhyddid, democratiaeth a ffyniant - ni fydd yr un ohonynt yn gyraeddadwy cyhyd ag y gall Hezbollah ac Iran barhau i lusgo'r wlad i lygredd, trosedd a rhyfel, ”ychwanegodd.

Parhau Darllen

Libanus

Rhaid i awdurdodau Libanus weithredu ar unwaith i achub pobl rhag tlodi eithafol

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn cenhadaeth canfod ffeithiau tridiau i Beirut, cyhoeddodd y ddirprwyaeth S&D, dan arweiniad yr Is-lywydd Pedro Marques, ac sy’n cynnwys ASEau Isabel Santos, Tonino Picula, Evin Incir a Nora Mebarek, y bydd y Sosialwyr a’r Democratiaid yn gofyn am frys dadl yng nghyfarfod llawn nesaf Senedd Ewrop yn Strasbwrg i drafod y sefyllfa ofnadwy yn Libanus a sut y gellir ail-lansio'r wlad.

Dywedodd yr is-lywydd S&D sy’n gyfrifol am bolisi tramor, Pedro Marques ASE: “Mae’n anodd disgrifio’r amodau ofnadwy y mae pobl Libanus wedi’u gorfodi i fyw ynddynt. Mae dros 70% o’r boblogaeth wedi cwympo i dlodi. Mae miloedd wedi colli eu swyddi. Gorchwyddiant. Prinder bwyd. Diffyg meddyginiaeth. Pobl yn gorfod ciwio am oriau am danwydd. Dŵr a thrydan dim ond ychydig oriau'r dydd, sy'n gwneud gwasanaethau sylfaenol fel ysbytai bron yn amhosibl eu rheoli. Nid yw'r hyn sy'n digwydd yn Libanus yn ganlyniad trychineb naturiol. Mae tramgwyddwr amlwg am hyn i gyd: y system wleidyddol sectyddol y dangoswyd mai hi yw'r brif broblem ar gyfer dyfodol y wlad hon. Felly rydym yn annog y llywodraeth ofalwyr i gymryd mesurau brys i helpu pobl â'u hanghenion sylfaenol ac uniongyrchol.

“Mewn gwlad lle mae sefydlogrwydd yn golygu parhad y status quo annerbyniol, mae pobl Libanus yn haeddu newid paradeim go iawn. Rhaid i'r system rhannu pŵer gyfredol, y nifer o gam-drin a llygredd eang ddod i ben. Yr unig ffordd ymlaen yw sicrhau etholiadau seneddol, trefol ac arlywyddol teg, tryloyw ac annibynnol yn 2022.

hysbyseb

“Rydyn ni, y Sosialwyr a’r Democratiaid yn Senedd Ewrop, a’r Undeb Ewropeaidd yn barod i hwyluso a chefnogi’r broses hon. Fe'ch cynghorir i ffurfio llywodraeth newydd er mwyn cychwyn trafodaethau gyda'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) a'r UE am gymorth ariannol tymor hir. Rydym yn sefyll wrth ochr pobl Libanus. Fodd bynnag, rydym am fod yn glir ynglŷn â hyn: byddwn yn anhyblyg yn erbyn y rhai sy'n boicotio'r newidiadau sydd eu hangen. Byddwn yn galw am sancsiynau wedi’u targedu, os oes angen. ”

Ychwanegodd cadeirydd dirprwyaeth Senedd Ewrop dros gysylltiadau â gwledydd Mashreq, ASE S&D, Isabel Santos: “Mae sefyllfa ariannol enbyd Libanus a’r buddiannau gwleidyddol gwrthgyferbyniol a hunanoldeb yn mentro’r wlad a’i phobl mewn argyfwng gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol digynsail. . Rhaid bod gan bobl yr hawl i benderfynu ar eu dyfodol trwy etholiadau teg a rhydd. Mae'n hanfodol bod yr holl etholiadau sy'n ddyledus yn cael eu cynnal yn 2022. Mae'r un mor hanfodol, serch hynny, bod yr holl broses etholiadol yn gredadwy er mwyn cyfreithloni llywodraeth y dyfodol a'r holl ddiwygiadau hir-ddisgwyliedig. I'r perwyl hwn, rhaid caniatáu i'r Comisiwn Etholiadol weithredu gydag annibyniaeth lawn, ei rymuso i orfodi ei benderfyniadau yn gyfreithiol ac yn ariannol allu sicrhau atebolrwydd go iawn am bob achos cyfreithiol a dramgwyddir yn ystod yr etholiadau. Mae'r UE yn barod i helpu Libanus i drefnu etholiadau, ar yr amod bod tegwch y broses yn cael ei sicrhau. “Rhaid i’r diwylliant o orfodaeth a diffyg atebolrwydd ddod i ben o’r diwedd. Rhaid i hyn hefyd fod yn wir am y pwerau barnwrol, sydd â'r hawl a'r ddyletswydd foesol i gynnal ymchwiliad annibynnol i'r chwyth ofnadwy yn y porthladd yn Beirut ac yn olaf sicrhau cyfiawnder i deuluoedd y dioddefwyr. "

Cyhoeddodd y cydlynydd S&D yn y pwyllgor materion tramor, Tonino Picula ASE: “Mewn sefyllfa sy’n gwaethygu i bobl Libanus, mae’r amodau ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd a Syria - bron i hanner y boblogaeth - yn dirywio’n ddramatig. Mae'r swydd aruthrol y mae UNRWA yn ei chyflawni yn sicrhau rhywfaint o urddas, datblygiad, addysg a grymuso menywod a phobl ifanc. Maent yn darparu cefnogaeth hanfodol i wella'r amodau enbyd y mae'r ffoaduriaid wedi bod yn byw ynddynt ers degawdau bellach ac maent yn haeddu ein cefnogaeth lawnaf. “O ystyried yr argyfwng ofnadwy sy’n taro Libanus, dylai’r UE a’r gymuned ryngwladol ymrwymo i greu amodau diogelwch a datblygu er mwyn caniatáu dychweliad diogel i dros 1.5 miliwn o ffoaduriaid o Syria i’w tir.”

hysbyseb

Parhau Darllen

Yr Eidal

Mae Pope, ar ben-blwydd chwyth Beirut, yn addo ymweliad â Libanus

cyhoeddwyd

on

By

Pope Francis (Yn y llun), wrth siarad yn ei gynulleidfa gyffredinol gyntaf ers iddo gael llawdriniaeth berfeddol fis yn ôl ac ar y pen-blwydd cyntaf ddydd Mercher o chwyth angheuol yn Beirut, dywedodd fod ganddo awydd "mawr" i ymweld â Libanus, yn ysgrifennu philip Pullella, y Dwyrain canol.

Roedd y pab 84 oed, a oedd yn edrych yn ffit a rhannau byrfyfyr o’i anerchiad, hefyd yn dymuno llwyddiant i ymdrechion Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron i godi mwy na $ 350 miliwn mewn cymorth i Libanus mewn cynhadledd rhoddwyr ac anfon rhybudd arall at ei wleidyddol ffraeo. dosbarth.

Lladdodd y ffrwydrad cemegol enfawr yn Beirut 200 o bobl ac achosi difrod gwerth biliynau o ddoleri.

hysbyseb

Roedd Francis yn siarad yn neuadd gynulleidfa'r Fatican. Dywedodd fod llawer yn Libanus, sy'n cael ei falu mewn dirwasgiad ariannol ac sy'n wynebu ei argyfwng cymdeithasol gwaethaf mewn 30 mlynedd, wedi colli "hyd yn oed y rhith o fyw."

Dylai rhoddwyr helpu Libanus "ar lwybr atgyfodiad", meddai. Galwodd am "ystumiau concrit, nid geiriau yn unig" oherwydd bod llawer a gollodd eu cartrefi a'u swyddi wedi blino ac yn ddiarffordd.

Mae'r Pab Ffransis yn dal y gynulleidfa gyffredinol wythnosol yn Neuadd Cynulleidfa Paul VI yn y Fatican, Awst 4, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn dal y gynulleidfa gyffredinol wythnosol yn Neuadd Paul VI yn y Fatican, Awst 4, 2021. REUTERS / Remo Casilli

"Annwyl Libanus, mae fy awydd i ddod i ymweld â chi yn fawr. Ac ni fyddaf yn blino gweddïo drosoch fel bod Libanus yn dychwelyd i fod yn neges brawdoliaeth, yn neges heddwch i'r Dwyrain Canol i gyd," meddai.

hysbyseb

Dywedodd gweinidog tramor y Fatican, yr Archesgob Paul Gallagher, y mis diwethaf y gallai’r ymweliad ddigwydd yn hwyr eleni neu’n gynnar y flwyddyn nesaf. Awgrymodd y gallai'r pab fynd hyd yn oed heb lywodraeth ar waith.

Mynychodd cannoedd o bobl, bron pob un ohonynt yn gwisgo masgiau yn erbyn COVID-19, y cyfarfod dan do yn neuadd Cynulleidfa Paul VI, lle cânt eu cynnal yn ystod misoedd poeth yr haf.

Cerddodd Francis heb gymorth ar draws y llwyfan a siarad wrth eistedd ac yna aeth yn ddiweddarach i gyfarch pobl yn y rheng flaen. Yr unig wahaniaeth gyda chynulleidfaoedd dan do blaenorol oedd na cherddodd i lawr yr ystlys ganolog hir.

Treuliodd Francis 11 diwrnod yn Ysbyty Gemelli Rhufain yn dilyn llawdriniaeth ar Orffennaf 4 i dynnu rhan o'i golon oherwydd ei fod yn dioddef o achos difrifol o stenosis diverticular symptomatig, neu'n culhau'r colon.

Mae'r Fatican yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer taith Medi 12-15 i Slofacia a phrifddinas Hwngari, Budapest. darllen mwy Adrodd gan Philip Pullella

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd